Sol·licitud del certificat veterinari per a intercanvi intracomunitari d'animals vius i productes d'origen animal (TRACES)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 1778515
|
Codi GVA: 19707
Descarregar informació
Termini obert

Des de 24-08-2018

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques titulars de les explotacions ramaderes amb seu social a la Comunitat Valenciana i que vagen a fer desplaçaments entre els estats membres.

Requisits

Estar inscrites en el REGA (Registre d'Explotacions Ramaderes) i de complir les condicions sanitàries exigides en el certificat veterinari. Els transportistes i vehicles de transport amb seu social a Espanya que realitzen el moviment han d'estar inscrits en el Registre de Transportistes d'acord...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud i la documentació exigida. 2. Revisió de la documentació i comprovació dels requisits sanitaris exigits. 3. Emissió del certificat intracomunitari TRACES.

Sol·licitud

Termini
Des de 24-08-2018

Es pot sol·licitar el certificat durant tot l'any.

Documentació
El sol·licitant ha de presentar, amb una antelació mínima de 48 hores prèvies a l'eixida, la documentació següent: - Sol·licitud del certificat. - Justificant del pagament de la taxa administrativa model 046. - Per a viatges de més de 8 hores de les espècies bovina, ovina i caprina, porcina i...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024: Model 046-9792 - Taxa per servicis administratius relatius a ramaderia. LEGISLACIÓ APLICABLE: Artícle 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Tases. - Epígraf 5.1. Comprovació sanitària del bestiar subjecte a moviment i expedició de certificat sanitari de...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d)...

Saber més

Resolució

Obligacions
Estar donades d'alta en el Registre d'Explotacions Ramaderes i complir els requisits sanitaris exigits per als moviments intracomunitaris.
Observacions

Els que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).