• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de beques per a la la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació internacional al desenrotllament en les oficines tècniques de cooperació, dependents de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament (AECID).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de beques per a la la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació internacional al desenrotllament en les oficines tècniques de cooperació, dependents de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament (AECID).

  Objecte del tràmit

  Convocar cinc beques pel procediment de concurrència competitiva que tenen per objecte la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació internacional al desenrotllament en les oficines tècniques de cooperació, dependents de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament de països en què s'estiguen executant projectes de cooperació al desenrotllament finançats per la Generalitat, localitzats en les següents àrees geogràfiques d'intervenció: Amèrica Central i Carib, Sud-amèrica, África Subsahariana i Magrib i Orient Mitjà.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La concessió de les beques objecte d'esta convocatòria es tramitarà en règim de concurrència competitiva entre els diversos aspirants a estes que reunisquen els següents requisits, abans de finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i els acrediten documentalment.

  Requeriments

  a) No ser major de 35 anys.
  b) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la seua obtenció.
  c) Posseir un Màster Universitari en Cooperació Internacional al Desenrotllament, demostrable a través del títol corresponent.
  d) Posseir experiència acreditada, de com a mínim tres mesos complets, en matèria de cooperació al desenrotllament en organismes oficials o ONGD, o en servicis de voluntariat en ONGD.
  e) Disposar de cobertura sanitària.
  f) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/ària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  g) No haver sigut persona beneficiària d'altres beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos, no mantindre cap relació laboral i no ser beneficiari d'altres beques o ajudes públiques. No podran optar a estes beques els que en el moment de publicar-se la convocatòria ja estiguen disfrutant d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que s'està disfrutant o que resten menys de dos mesos per a la seua finalització.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV núm. 7323, de 23/07/14.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran la sol·licitud i el currículum complet exclusivament per via telemàtica.

  Amb la finalitat de reduir càrregues administratives als interessats, juntament amb la sol·licitud i el currículum no s'hi adjuntarà cap documentació . Els sol·licitants que hagen sigut seleccionats per a la fase d'entrevista hauran de presentar en el dit acte la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.