Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Comunicació de la realització de mercats i subhastes d'animals procedents d'explotacions ramaderes a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Realitzar aquests esdeveniments en les condicions necessàries i exigibles des del punt de vista de la sanitat i el benestar animal, contribuir al desenvolupament i la promoció del sector ramader valencià i millorar la seua competitivitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La comunicació l'ha d'efectuar la persona que promou o organitza els esdeveniments.

  Requeriments

  El promotor o organitzador de la concentració ha de complir amb els requisits i tindre les autoritzacions legals exigibles, incloent-hi l'informe favorable de l'ajuntament o, si escau, dels ajuntaments on es duga a terme el certamen, així com un número d'inscripció en el Registre General d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana, o el número d'inscripció en un altre registre o cens equivalent d'una altra administració pública.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tot l'any, amb una antelació mínima de 15 dies a la data en què es duga a terme l'esdeveniment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en els registres de les oficines comarcals i en els que s'indiquen continuació.

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19720

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La comunicació ha d'indicar:
  a) Identificació del certamen.
  b) Descripció del lloc de celebració.
  c) Dies i hores de celebració del certamen.
  d) Nombre aproximat d'animals, classificat per espècies, previst per a concórrer al certamen.
  e) Fotocòpia del CIF o NIF del promotor/a o l'organitzador/a, si és persona jurídica. En el cas de les persones físiques, només si no s'ha autoritzat l'administració a la consulta.
  f) Identificació del servei veterinari responsable.
  g) Nom, adreça i telèfon de contacte de la persona o les persones encarregades de l'organització del certamen, a l'efecte de comunicació urgent.
  h) Número d'inscripció de totes les explotacions de les quals procedisquen animals en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana o en un altre registre o cens equivalent d'una altra administració pública.

  La comunicació ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  a) Programa de les mesures sanitàries que s'adoptaran durant la celebració del certamen, signat pel veterinari responsable.

  b) Normes de participació i memòria justificativa del compliment dels requisits establits en la normativa aplicable.

  c) Informe favorable de l'ajuntament del municipi o, si escau, dels ajuntaments dels municipis on tinga lloc el certamen.

  d) En els casos de subhastes, reglament i les normes de funcionament, així com la composició i qualificació dels jurats, en el cas de concurs.

  Impresos associats

  COMUNICACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE MERCATS, FIRES, CONCURSOS, SUBHASTES I EXPOSICIONS TEMPORALS D'ANIMALS PROCEDENTS D'EXPLOTACIONS RAMADERES A LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Una vegada rebuda la comunicació, es comprovarà que aquesta conté les dades i s'acompanya dels documents enumerats anteriorment.

  - Si es detectara alguna falta o omissió, l'òrgan competent requerirà la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta i presente els documents preceptius.

  - En el cas que no es dispose de les autoritzacions legalment exigibles o quan per raons sanitàries haja de prohibir-se o condicionar-se la celebració del certamen a l'adopció de determinades mesures, es dictarà una resolució motivada amb l'audiència prèvia de l'interessat.

  - L'òrgan competent per a tramitar el procediment i dictar la resolució que siga procedent serà, en els casos de mercats o subhastes, la direcció general competent en matèria de producció i sanitat animal.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19720

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc19720.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va)

  Inici
 • Informació complementària

  * DEFINICIONS
  1. Mercats: certàmens comercials amb realització de transaccions.
  2. Subhastes: modalitat comercial de venda en la qual poden concórrer aquells animals prèviament inscrits i qualificats, que s'oferiran a compradors degudament acreditats.

  Criteris de valoració

  No n'hi ha.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de ramaderia de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4455, de 07/03/03).

  - Decret 77/2010, de 30 d'abril, del Consell, sobre regulació de la comunicació a la Generalitat de la celebració de mercats, fires, concursos, subhastes i exposicions temporals d'animals procedents d'explotacions ramaderes a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6259, de 04/05/10).

  Llista de normativa

  Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de ramaderia de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4455, de 07/03/03).

  Decret 77/2010, de 30 d'abril, del Consell, sobre regulació de la comunicació a la Generalitat de la celebració de mercats, fires, concursos, subhastes i exposicions temporals d'animals procedents d'explotacions ramaderes a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6259, de 04/05/10).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.