• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per la realització d'inversions en cooperatives en el marc del I Pla de suport i foment del cooperativisme 2018. Economia social.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions destinades a la realització d'inversions en cooperatives, a fi de donar suport al desenvolupament de projectes de creació i modernització d'aquestes empreses d'economia social, per mitjà d'una millora de la seua competitivitat i de facilitar la seua consolidació.

  En concret podran ser objecte de subvenció les actuacions consistents en la realització d'inversions en actius fixos i immobilitzat, en operacions d'adquisició de la propietat dels béns determinats en la Resolució de convocatòria específicament afectes a la realització de l'objecte social de l'entitat de conformitat amb els estatuts socials vigents en la data de presentació de la sol·licitud, que contribuïsquen a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de les cooperatives que acrediten un increment net dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball o a persones treballadores amb contracte indefinit en els últims 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud.

  Vegeu el detall de les inversions objecte d'aquestes ajudes en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1.- Podran sol·licitar aquestes ajudes (sempre que complisquen els requisits que s'indiquen en l'apartat corresponent):
  - Les cooperatives que acrediten un increment net dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball en els 36 mesos immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, i que resulten necessàries per a la seua posada en funcionament o ampliació, així com per a la incorporació de noves tecnologies de la informació i les comunicacions.
  - Les cooperatives amb persones sòcies treballadores o de treball que, en el mateix període de 36 mesos, acrediten un increment net del nombre de persones treballadores no sòcies amb contracte indefinit, sempre que els contractes corresponents a aquestes persones treballadores tinguen data anterior en tres o més mesos a la data en què es presente la sol·licitud d'ajuda.

  2.- No obstant això, aquestes ajudes NO seran aplicables a les empreses que tinguen activitat en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, de 24/12/2013).

  Requeriments

  * REQUISITS GENERALS:

  1. Amb caràcter general, les entitats cooperatives sol·licitants d'aquestes ajudes han de reunir els requisits següents:
  a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'aquest assentament.
  b) No estar incursa en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

  2. Aquestes ajudes es concediran únicament a cooperatives per a actuacions realitzades en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en el qual figuren inscrites.

  * REQUISITS ESPECÍFICS:

  Les cooperatives beneficiàries d'aquestes ajudes no podran dissoldre's, incórrer en causa de dissolució o transformar-se en una altra empresa diferent de cooperativa durant els terminis de manteniment de la inversió a què es refereix l'article 16 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre (per la qual s'estableixen les bases reguladores d'aquestes ajudes), i mai abans que transcórreguen cinc anys des de la data d'adquisició dels béns o actius pels quals haja rebut l'ajuda a la inversió. En el cas de les beneficiàries que siguen PIME, el termini anterior serà de tres anys.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1.- QUANTIA

  - L'import de la subvenció es determinarà mitjançant l'aplicació d'un percentatge sobre l'import subvencionable de la inversió realitzada, sense que es puga superar el límit del 50 % del cost d'adquisició dels actius.

  - En tot cas, la subvenció només podrà concedir-se a les empreses que hagen acreditat un increment net, produït en els últims 36 mesos previs a la data de la sol·licitud, bé del nombre dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball, bé del nombre de les persones treballadores amb contracte indefinit el contracte de treball de les quals siga de data anterior en tres o més mesos a la data de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda.

  - La quantia d'aquesta ajuda quedarà limitada a un màxim de 15.000 euros per cada un dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball que hagen incrementat la plantilla de l'empresa i a un màxim de 5.000 euros per cada un dels llocs de treball incrementats que corresponguen a contractes laborals indefinits amb persones no sòcies, de les característiques exigides en el paràgraf precedent; sempre que, en els dos casos, es tracte d'ocupacions a temps complet. Si la jornada de treball fora a temps parcial, es reduiran proporcionalment les xifres màximes anteriors i s'estimarà que la jornada a temps complet equival a 40 hores setmanals.

  2.- LÍMITS

  - L'import de les subvencions concedides no podrà ser, en cap cas, de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos procedents de la Generalitat, d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost de l'activitat que desenvoluparà l'entitat beneficiària.

  - D'acord amb la normativa comunitària sobre acumulació d'ajudes, l'import total d'aquestes ha de respectar els límits fixats pels règims d'ajudes en els quals s'emparen.

  - Amb caràcter general (llevat que es determine una altra cosa expressament), les ajudes i subvencions establides en l'Ordre 23/2016 seran compatibles entre si i amb qualssevol altres pel mateix concepte. En el supòsit de compatibilitzar ajudes, es respectaran, en qualsevol cas, els límits derivats del règim d'autorització adoptat per les corresponents decisions de la Comissió Europea, relatives a les ajudes establides en l'Ordre 23/2016.

  3.- JUSTIFICACIÓ / LIQUIDACIÓ

  3.1. La subvenció s'entregarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'actuació per a la qual es va concedir.

  3.2. Si es tracta de subvencions a la inversió:
  - Per a realitzar aquesta justificació, el beneficiari ha d'aportar, en el termini que s'indique en la resolució de concessió de l'ajuda (* vegeu la nota), a més de la documentació exigida específicament en els articles 10.1, 16 (apartats 11, 12 i 13) i 20.2.b de l'Ordre 23/2016 i la que expressament es determine per a cada cas en aquesta resolució, el corresponent compte justificatiu, de conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l'article 72 del seu reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i formulada segons el model establit a aquest efecte.
  - D'acord amb l'apartat 5 de l'article 10 de l'Ordre 23/2016, s'admetrà la corresponent justificació d'aquesta subvenció fins al segon divendres del mes de novembre, inclusivament.
  *NOTA: d'acord amb la Resolució de 20 de novembre de 2018, EN L'EXERCICI 2018 la justificació d'estes ajudes es realitzarà FINS AL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2018.
  - La presentació de la documentació justificativa s'ha de fer de manera telemàtica, utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).
  3.3. En general, per a la justificació de l'ajuda, cal atindre's, a més, a tot el que disposa l'article 10 de l'Ordre 23/2016.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Podran sol·licitar-se estes ajudes en el termini de DEU DIES HÀBILS, comptat des de l'endemà de la publicació en el DOGV, en extracte, de la corresponent resolució de convocatòria (que en l'exercici 2018 s'ha publicat en el DOGV núm. 8398, de 05/10/2018).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons el formulari web disponible en el mateix tràmit telemàtic) i ANNEX a aquesta (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic).

  1.1. Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida, cal atindre's al que preveu l'apartat d'aquest tràmit denominat "Com es tramita telemàticament?". - Informació de tramitació.

  1.2. Serà un requisit imprescindible que la sol·licitud d'ajuda es referisca a inversions que no hagen començat a executar-se en anualitats anteriors a la de la convocatòria corresponent. A l'efecte de verificar l'observança d'aquest requisit, la sol·licitud individualitzarà l'objecte en què es concrete la inversió o expressarà, almenys, la naturalesa, la classe i el nombre dels béns o els elements en què la subvenció haja de concretar-se i l'import previst, com a màxim, per a la seua adquisició. La sol·licitud s'ha d'acompanyar, també, d'una breu descripció d'aquests i d'una fonamentació del seu caràcter subvencionable, de conformitat amb el que disposa l'article 16 de l'Ordre 23/2016.
  Així mateix, quan siga procedent, s'ha d'acompanyar de la manifestació expressa del fet que els béns tenen la condició de béns nous, no usats amb anterioritat ni prèviament matriculats. L'incompliment d'aquestes formalitats donarà lloc a l'arxiu o la denegació de la sol·licitud, segons corresponga.
  La mera formulació d'un projecte tècnic no es considerarà, a aquests efectes, com a inici de l'execució d'un projecte d'inversió.


  2 - DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud i l'annex:

  - Sempre que les bases reguladores de la concessió d'aquestes ajudes (aprovades per Ordre 23/2016,2016, de 27 d'octubre) no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general, com l'específica, s'ha de presentar acompanyada d'una còpia prèviament compulsada.

  - En el cas que els documents que han de presentar-se amb la sol·licitud d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se a l'establit sobre aquest tema en la legislació en matèria de procediment administratiu, sempre que s'hi faça constar la data i l'òrgan o dependència al qual s'han de dirigir, la identificació del procediment en què estan i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.

  - Llevat que es determine una altra cosa en les bases reguladores esmentades, les sol·licituds, memòries i altres declaracions que s'hagen de presentar segons un formulari establit a aquest efecte, s'han de presentar en els models que es poden obtindre tant en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP, com en l'apartat dedicat a les concretes ajudes que es tracte, dins de l'adreça web de la Generalitat: www.gva.es/subvencionesecosocial

  - A més de la documentació (general i específica) requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

  2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació general següent:

  a) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant.

  b) Escriptura de constitució de l'entitat, que s'ha d'acompanyar dels seus estatuts vigents.

  c) Document nacional d'identitat de la persona o les persones físiques que subscriguen la sol·licitud en nom de l'empresa sol·licitant, si no s'ha autoritzat l'òrgan concedente perquè obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de la identitat d'aquestes persones.

  d) Llevat que la capacitat de representació es preveja en els estatuts de l'entitat, escriptura de poder, suficient i subsistent per a actuar davant de l'Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, de la persona o les persones físiques que actuen en nom i representació d'una persona jurídica en la subscripció de la sol·licitud. Quan la representació s'haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud s'ha de subscriure conjuntament pels que, de conformitat amb el que disposa en el títol que els concedisca facultats mancomunades, puguen representar vàlidament la sol·licitant.

  e) Declaració subscrita pel la representació legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, del fet que es troben al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que s'imposen a l'entitat sol·licitant per la legislació específica aplicable a aquesta. Expressament s'hi ha de fer constar que l'entitat, en cas que compte amb treballadors per compte d'altri, no sobrepassa els límits legals de contractació d'aquests o que ha obtingut l'oportuna autorització per l'excés.

  f) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a aquest efecte (model de domiciliació bancària) que s'ha de presentar, necessàriament, en dos exemplars originals, de conformitat amb el que estableix l'article 5 de l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

  f) Memòria que inclou el formulari de criteris de valoració (segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit), en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que ha de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte entre les indicades en l'article 5 i 22 a 33 de l'Ordre 25/2016 , i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.
  La falta d'ompliment de qualsevol dels apartats d'aquesta memòria es valorarà assignant zero punts al criteri corresponent.

  h) Documentació acreditativa del fet que el sol·licitant es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, a l'efecte de ser beneficiari de subvencions públiques, la vigència de les quals s'estenga, almenys, cinc mesos comptats des de la data de la seua presentació.
  En la sol·licitud de subvenció, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan concedent perquè obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, referits al compliment d'obligacions tributàries i compliment d'obligacions amb la Seguretat Social, respectivament; en aquest cas, el sol·licitant no ha d'aportar la certificació corresponent. No obstant això, el sol·licitant podrà no autoritzar-ho i, aleshores, haurà d'aportar la certificació en els termes previstos en el reglament esmentat.

  - Sense perjudici del que s'ha expressat en el paràgraf anterior, en el cas en què l'entitat no compte amb personal soci o treballador que haja de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en el règim especial que, si escau, corresponga, l'empresa sol·licitant ha de presentar, necessàriament, una declaració referida a aquesta circumstància, degudament subscrita per la seua representació legal, a la declaració de la qual s'ha d'acompanyar el document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora.
  - Les entitats que gaudisquen d'alguna exempció tributària han de presentar la documentació que acredite la concessió efectiva d'aquesta exempció o, si escau, manifestar la norma o les normes que els concedeixen aquesta exempció. De la mateixa manera, s'ha d'acreditar la impossibilitat de recuperació o compensació dels impostos indirectes, en el cas que la sol·licitant pretenga que la subvenció s'estenga, totalment o parcialment als que no pot recuperar o compensar.

  i) Declaració en la qual es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si escau, una declaració expressa de no haver-les sol·licitades. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud de subvenció).

  j) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que s'ha d'efectuar segons el que disposa l'apartat 7 de l'article esmentat, segons el model normalitzat (en concret, aquesta declaració acreditativa està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud de subvenció).

  k) Quan l'import de la despesa subvencionable siga igual o superior a la quantia de 18.000 euros, la sol·licitant ha d'acompanyar un mínim tres ofertes de diferents proveïdors, emeses amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o l'entrega del bé; llevat que, per les característiques especials de les despeses subvencionables, no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministren o presten. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar amb la sol·licitud de subvenció, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i ha de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

  l) De conformitat amb el que estableix per a les subvencions de minimis el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013), la sol·licitant ha d'aportar una declaració expressa referida a les ajudes de minimis rebudes en l'exercici i en els dos precedents, o si no se li ha concedit cap ajuda de minimis, així com de les ajudes de tal naturalesa que hagen sol·licitat en aquest i que, a la data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre.(Aquesta declaració s'ha de fer segons model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració d'ajudes de minimis").
  De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l'ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis, i aquesta xifra es redueix a 100.000 euros per a les empreses que treballen en el sector del transport per carretera.

  2.2 - DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  Les sol·licituds han d'anar acompanyades, a més, de la següent documentació específica d'aquest tipus d'ajudes:

  a) Una memòria econòmica del projecte.

  b) El pressupost de la inversió.

  c) El pla de finançament.

  d) La documentació justificativa de la necessitat de les inversions per a la posada en funcionament, l'ampliació o la incorporació de noves tecnologies de la informació i les comunicacions a la cooperativa.

  i) El balanç (amb l'actiu i el passiu) i el compte de pèrdues i guanys dels dos últims exercicis, llevat que l'entitat siga de nova creació; en aquest cas, s'han de presentar els formulats des de la data de la seua inscripció en el registre corresponent.

  f) Així mateix, s'ha d'acreditar, mitjançant una certificació referida als llibres de socis, o mitjançant una certificació de vida laboral corresponent a l'empresa sol·licitant, l'increment net, en els 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud, del nombre dels llocs de treball creats per l'empresa, per a persones sòcies treballadores o de treball i per a persones treballadores indefinides no sòcies, per a la qual cosa cal indicar les que el siguen a temps complet i les que es cobrisquen mitjançant treball a temps parcial, i especificar, en aquest últim cas, la durada de la jornada setmanal corresponent. A aquests efectes, s'ha de presentar un informe de vida laboral de les persones sòcies o treballadores no sòcies la relació sociolaboral o laboral de les quals haja variat en el període referit.

  g) En les sol·licituds de subvenció a la inversió, les factures proforma o els pressupostos s'acompanyaran, quan així ho requerisca la naturalesa de l'actuació subvencionable, d'un projecte tècnic per al seu informe per l'oficina de supervisió de projectes, tal com estableix l'article 164.h de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic empresarial i de subvencions.

  h) Quan la inversió es materialitze en obra civil, el pressupost ha d'estar convenientment detallat i s'ha d'acompanyar d'un programa d'actuació amb la indicació expressa de les dates previstes d'inici i finalització de les obres i del grau d'execució i els imports a què ascendirà l'execució de l'obra en cada un dels exercicis per als quals se sol·licita la subvenció, tenint en compte el termini màxim de justificació establit en l'article 10.5 de l'Ordre 23/2016.

  i) De la mateixa manera, s'ha d'aportar, si escau, la documentació acreditativa de l'expedient de regulació d'ocupació o la jubilació de l'empresari individual, quan l'expedient o la resolució haja de dependre o considerar aquestes circumstàncies.

  Impresos associats

  [SOLINV2] ANNEX I. SUPORT A LA INVERSIÓ

  [INSTRUCC] INSTRUCCIONS

  [MINV2] MEMÒRIA INVERSIÓ

  [RELFACFI] SUPORT A LA INVERSIÓ. RELACIÓ DE FACTURES PROFORMA O PRESSUPOSTOS

  [DECREFI] DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  [DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL *A presentar únicament quan l'entitat sol·licitant no tinga treballadors per compte d'altri inscrits en el sistema de la Seguretat Social

  [DECREFJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE. A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  [RELFAINV] COMPTE JUSTIFICATIU. RELACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS DE PAGAMENT ADJUNTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.

  2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions:
  - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.
  - S'iniciarà d'ofici mitjançant la convocatòria pública aprovada per mitjà d'una resolució dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
  - La seua ordenació i instrucció correspondrà a la direcció general competent en matèria de foment de l'economia social de la conselleria indicada.

  3.- ESMENA
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'Ordre 23/2016 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s'acompanye de la documentació que haja d'acompanyar la sol·licitud d'acord amb l'Ordre 23/2016, es requerirà l'interessat perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que s'ha de dictar en els termes previstos en la legislació esmentada en matèria de procediment administratiu.
  - L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).


  4.- ÒRGAN COL·LEGIAT:
  - Una vegada efectuat l'examen de les sol·licituds, aquestes seran sotmeses a un informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que estarà integrat pels membres previstos en l'art.6 b de l'Ordre de bases.
  - Aquest òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 5 de l'Ordre 23/2016 i amb les normes per a l'aplicació d'aquests criteris de valoració del capítol III d'aquesta ordre.

  5.- Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris d'aquestes, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que aquest prorrateig atenga causes degudament acreditades i justificades i li l'haja proposat el referit òrgan col·legiat al qual correspon valorar les sol·licituds presentades.

  6.- RESOLUCIÓ:
  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social.
  No obstant això, es delega en la persona titular de la direcció general competent en matèria de foment de l'economia social de la referida conselleria, la competència per a resoldre els expedients d'aquest tipus d'ajudes de suport a la inversió realitzada per cooperatives de treball associat. Així mateix, se'ls delega la facultat d'acordar la minoració, revocació, resolució o reintegrament de les corresponents resolucions de concessió dictades en ús d'aquesta delegació, així com la d'aprovar el pla de control relatiu a les subvencions esmentades.
  - La resolució de concessió de les ajudes:
  . Ha de fixar-ne expressament la quantia.
  . Ha d'incorporar, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari de les ajudes.
  . I s'hi ha de fer constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS, a comptar de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'article 7 de l'Ordre 23/2016.
  - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el previst en l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que es disposa en l'article 25.5 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.
  - Les resolucions que es dicten a l'empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats i s'ajustaran al que disposa l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de les ajudes convocades, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació, o un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19725

  Tramitació

  1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat.
  2. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la sol·licitant (persona jurídica) ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).
  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física i actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).
  - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/
  3. Fent clic en l'enllaç directe que s'ha indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud de subvenció, annexar la documentació que s'ha de presentar amb la sol·licitud i fer-ne la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.
  Hi ha unes instruccions per a ajudar en la tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria, en: http://www.indi.gva.es/tramitacion-telematica (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).
  4. Quant als documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud (és a dir, que s'han d'annexar en el pas 3-DOCUMENTAR del tràmit telemàtic):
  - És recomanable que, primer, reuniu tots els documents que presentareu, els ompliu, els signeu digitalment i els guardeu en l'ordinador, de manera que, després, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. Tanmateix, també podreu fer-ho en aquest pas.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament amb la sol·licitud han d'enviar-se en format PDF i han d'incorporar les signatures DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a més informació). Tanmateix, hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que cal presentar amb la sol·licitud de subvenció. * En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. - Si n'hi ha una model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no h haja un model normalitzat s'han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud telemàtica.
  5. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * INVERSIONS SUBVENCIONABLES

  1. Només seran subvencionables les inversions quan s'acredite que contribueixen a la creació de cooperatives o a la seua consolidació o millora de la competitivitat.

  2. Les inversions regulades en l'article 16 de l'Ordre 23/2016 hauran de consistir en l'adquisició dels actius següents:
  - Vehicles industrials no matriculats amb anterioritat, exceptuant-ne els vehicles tot terreny que no seran subvencionables, sempre que estiguen ja fabricats.
  - Equips per a la producció consistents en maquinària, utillatge i ferramentes prèviament fabricades i que no necessiten obres o instal·lacions tècniques.
  - Immobilitzats materials i immaterials vinculats a les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, sempre que s'adquirisquen prèviament fabricats i no requerisquen obres per a la seua posada en servei.
  - Mobiliari, només en el cas de les empreses no industrials, dedicades al comerç o a la prestació de serveis, sempre que estiga ja construït i que no necessite obres o instal·lacions tècniques.

  3. En cap cas seran subvencionables les inversions excloses en l'apartat 7 de l'article 16 de l'Ordre 23/2016.

  4. L'aportació del beneficiari al finançament de les inversions ha de ser, com a mínim, del 25 %, per a la qual cosa s'entendrà que aquest percentatge del cost de la inversió no pot beneficiar-se d'ajuda pública.

  5. La inversió objecte de la subvenció ha de mantindre's durant un període mínim de tres o cinc anys en l'establiment per al qual es concedisca, excepte béns amortitzables amb període inferior, segons s'estableix en l'article 9.1.g de l'Ordre 23/2016. Si escau, els béns en què es concrete la inversió, estaran sotmesos al que disposa l'article 31 apartats 4 i 5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  6. Serà un requisit imprescindible que la sol·licitud d'ajuda es referisca a inversions que no hagen començat a executar-se en anualitats anteriors a la de la convocatòria corresponent.

  7. S'exigirà una inversió subvencionable no inferior a 2.000 euros perquè les actuacions puguen ser subvencionades, i es consideran per a determinar el cost subvencionable únicament els béns el cost unitari d'adquisició dels quals excedisca 200 euros o que, quan el cost unitari siga inferior, siguen facturats en un nombre de manera que el seu import conjunt, pel corresponent concepte, siga superior a aquesta xifra.

  * DESPESES SUBVENCIONABLES

  - Seran subvencionables les despeses que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i que s'hagen pagat efectivament en el període a què es referisca cada convocatòria amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat en l'article 10 de l'Ordre 23/2016. En tot cas, cal atindre's al que disposa l'article 31, apartats tres, quatre, cinc, set, huit i nou de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Es consideraran subvencionables els impostos indirectes quan s'acredite per la beneficiària de les ajudes que no són susceptibles de recuperació o compensació per aquesta.
  - Les despeses subvencionables que es justifiquen s'han de correspondre amb els costos reals efectivament pagats pels beneficiaris, no podran superar el valor de mercat d'aquests i han d'estar justificats mitjançant factures originals totalment pagades, certificacions d'obra, si escau, o altres documents comptables de valor probatori equivalent. En general, per a la justificació cal atindre's, a més, a tot el que disposa l'article 10 de l'Ordre 23/2016.

  Criteris de valoració

  Vegeu el que disposa l'article 5 i el capítol III de l'Ordre 23/2016.

  Obligacions

  Vegeu l'article 9 de l'Ordre 23/2016.

  Sancions

  Vegeu l'article 9.3 de l'Ordre 23/2016.

  Enllaços

  Logotips

  Instruccions tramitació telemàtica ajudes conselleria competent en matèria de foment de l'economia social

  Inscripció en el Registre de Representants davant de la Generalitat

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).

  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Ordre TIN/2965/2008, de 14 d'octubre (BOE núm. 252, de 18 d'octubre).
  - Ordre EHA/524/2008, de 26 de febrer (BOE núm. 53, d'1 de març).
  - Reglament (CE) 1083/2006, del Consell, d'11 de juliol de 2006.
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 18/11/2003).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013)
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464 de 12/02/15).
  - Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l'ocupació en aquestes, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7907, de 31/10/2016).
  - Resolució de 27 de setembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua en el marc del I Pla de suport i foment del cooperativisme de la Comunitat Valenciana, la convocatòria per a l'exercici 2018, de determinades ajudes regulades en l'article 16 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8398, de 05/10/2018).
  - Extracte de la Resolució de 27 de setembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua en el marc del I Pla de suport i foment del cooperativisme de la Comunitat Valenciana, la convocatòria per a l'exercici 2018, de determinades ajudes regulades en l'article 16 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8398, de 05/10/2018).
  - Resolució de 28 d'octubre de 2018, del director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s'amplien els terminis de justificació de les ajudes per a la inversió, regulades en l'article 16 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocades mitjançant resolucions de 27 de desembre de 2017 i de 27 de setembre de 2018, ambdues del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8420, de 09/11/2018).
  - Resolució de 20 de novembre de 2018 del director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s'amplia el termini de justificació de les ajudes per a la inversió, regulades en l'article 16 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocades mitjançant Resolució de 27 de setembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8433, de 28/11/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre

  Vegeu el Decret 279/2004, de 17 de desembre.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre.

  Vegeu Resolució de 27 de setembre de 2018

  Vegeu Extracte de la Resolució de 27 de setembre de 2018

  Vegeu Resolució de 28 d'octubre de 2018

  Vegeu Resolució de 20 de novembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.