• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes destinades a la formació, el foment i la difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives del cooperativisme, en el marc del I Pla de suport i foment del cooperativisme 2018. Economia social.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes destinades a la formació, el foment i la difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives del cooperativisme, en el marc del I Pla de suport i foment del cooperativisme 2018. Economia social.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions destinades a la formació, el foment i la difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives del cooperativisme.

  En concret, EN LA CONVOCATÒRIA 2018, aquestes ajudes es podran concedir per a ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL, NO VINCULADES DIRECTAMENT AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ, en qualsevol de les modalitats convocades (vegeu aquesta modalitat en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Poden acollir-se a aquestes subvencions les entitats associatives o representatives d'empreses d'economia social que s'indiquen a continuació:
  - Les unions i federacions i la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, constituïdes de conformitat amb la legislació de cooperatives de la Comunitat Valenciana i inscrites com a tals en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
  - Les entitats sense ànim de lucre sempre que tinguen com a objecte o finalitat única o principal la formació, el foment i la difusió del cooperativisme.

  2. L'entitats beneficiàries indicades en l'apartat 1 no podran obtindre aquestes ajudes quan també siguen beneficiàries d'altres subvencions de caràcter nominatiu, finançades a càrrec dels pressupostos de la Generalitat i equivalents a les presents ajudes.

  Requeriments

  Amb caràcter general, les entitats sol·licitants d'aquestes ajudes han de reunir els requisits següents:

  a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'aquest assentament.
  b) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i amb la Seguretat Social.
  c) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1.- QUANTIA DE LES AJUDES:
  - La quantia conjunta de totes les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes o alguna de les activitats de formació, foment i difusió de l'economia social no podrà superar la xifra de 120.000 euros, sense que l'ajuda corresponent a cada una de les actuacions subvencionables puga excedir 90.000 euros.
  - L'import de la subvenció es determinarà mitjançant l'aplicació dels criteris recollits en l'article 4 de l'Ordre 25/2016 (que aprova les bases reguladores per a la concessió d'aquestes ajudes) i pot arribar al 100 per 100 del cost de l'activitat subvencionable.

  2.- DESPESES SUBVENCIONABLES i IVA: vegeu el que preveuen sobre aquest tema els articles 2, 10 i 16 de l'Ordre 25/2016 i el resolc huité de la resolució de convocatòria corresponent.

  3.- CONCURRÈNCIA D'AJUDES I SUBVENCIONS: vegeu el que indica l'article 11 de l'Ordre 25/2016.

  4.- MINORACIÓ I RESOLUCIÓ D'AJUDES CONCEDIDES: vegeu el que s'assenyala en l'article 12 de l'Ordre 25/2016.

  5.- LIQUIDACIÓ I JUSTIFICACIÓ:
  - La subvenció concedida s'entregarà una vegada la beneficiària haja aportat la justificació de la realització de l'activitat subvencionada en els termes previstos en els articles 10 i 15 de l'Ordre 25/2016 de bases reguladores.
  *NOTA: d'acord amb la Resolució de 26 de novembre de 2018, EN L'EXERCICI 2018 la justificació d'estes ajudes es realitzarà FINS AL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2018.
  - La presentació de la documentació justificativa s'ha de fer de manera telemàtica, utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Podran sol·licitar-se estes ajudes en el termini de DEU DIES HÀBILS, comptat des de l'endemà de la publicació en el DOGV, en extracte, de la corresponent resolució de convocatòria (que en l'exercici 2018 s'ha publicat en el DOGV núm. 8398, de 05/10/2018).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons el formulari web disponible en el mateix tràmit telemàtic) i ANNEX a aquesta (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic).

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida, cal atindre's al que preveu l'apartat d'aquest tràmit denominat "Com es tramita telemàticament?". - Informació de tramitació.

  2 - DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud.

  - Sempre que les bases reguladores de la concessió d'aquestes ajudes (aprovades per Ordre 25/2016) no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general, com l'específica, s'ha de presentar acompanyada d'una còpia prèviament compulsada.
  - Les sol·licituds, memòries i altres declaracions que s'hagen de presentar segons un formulari establit a aquest efecte s'han de presentar utilitzant els models que poden obtindre's en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP i en l'apartat dedicat a les ajudes concretes que es tracta, dins de l'adreça web de la Generalitat: https://sede.gva.es.
  - Documents presentats amb anterioritat: en el cas que els documents que han d'acompanyar a la sol·licitud de concessió de les ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, la persona sol·licitant podrà acollir-se al que estableix la legislació en matèria de procediment administratiu.

  - Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la DOCUMENTACIÓ SEGÜENT (si bé l'administració podrà demanar a la persona sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada):

  A.- DOCUMENTACIÓ GENERAL

  a) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant.

  b) Escriptura de constitució de l'entitat, que s'ha d'acompanyar dels seus estatuts i de totes les seues modificacions ulteriors.

  c) c.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona o les persones físiques que actuen en nom i representació de la persona jurídica sol·licitant subscrivint la sol·licitud de subvenció esmentada, s'ha de presentar la documentació acreditativa de la identitat d'aquestes persones (DNI, NIE o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria, resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la.

  c.2. Escriptura de poder suficient i subsistent a favor d'aquestes persones físiques per a actuar davant de l'Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, llevat que la capacitat de representació estiga prevista en els estatuts.
  Quan la representació s'haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud s'ha de subscriure conjuntament pels que, de conformitat amb el que disposa en el títol que els concedisca facultats, puguen representar vàlidament la sol·licitant.

  d) Declaració subscrita pel representant legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, al fet que es troben al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que s'imposen a l'entitat sol·licitant per la legislació específica aplicable a aquesta. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés associat a aquest tràmit denominat "Annex I. Entitats associatives o representatives de l'economia social").

  e) Dades de domiciliació bancària, segons el model oficial a aquest efecte (que figura com a imprés associat a aquest tràmit) que es presentarà, necessàriament, en dos exemplars originals, de conformitat amb el que estableix l'article 5 de l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

  f) Memòria i formulari de criteris de valoració corresponent (segons els models normalitzats inclosos com a impresos associats a aquest tràmit), en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que ha de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte entre les indicades en l'article 4 de l'Ordre 25/2016, de bases reguladores, i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.
  La falta d'ompliment d'algun o alguns dels apartats del formulari de criteris de valoració es valorarà assignant zero punts a l'apartat corresponent.

  g) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social l'autorització perquè aquesta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les vostres obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i davant de la Seguretat Social, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aleshores cal presentar les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Dels serveis territorials de la conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  La validesa d'aquestes certificacions s'ha d'estendre a la data de l'atorgament de l'ajuda, per a la qual cosa cal tindre en compte sobre aquest tema que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.
  D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requereix algun aclariment.

  Addicionalment:
  - En el cas en què l'entitat no compte amb personal soci o treballador que haja de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en el règim especial que, si escau, corresponga, ha de presentar, necessàriament, una declaració referida a aquesta circumstància, degudament subscrita per la seua representació legal, a la declaració de la qual s'ha d'acompanyar el document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora.
  - Les entitats que gaudisquen d'alguna exempció tributària han de presentar la documentació que acredite la concessió efectiva d'aquesta exempció o, si escau, manifestar la norma o les normes que els concedeixen aquesta exempció. De la mateixa manera, s'ha d'acreditar la impossibilitat de recuperació o compensació dels impostos indirectes, en el cas que la sol·licitant pretenga que la subvenció s'estenga, totalment o parcialment als que no pot recuperar o compensar.

  h) Declaració en la qual es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si escau, una declaració expressa de no haver-les sol·licitades. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció).
  Si se sol·liciten o es reben aquestes subvencions o ajudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'aquestes ajudes, la sol·licitant ha de complementar la seua declaració inicial en el termini de 15 dies des que tinga coneixement dels nous fets.

  i) Acreditació de no estar incurs/a en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que s'ha d'efectuar segons el que disposa l'apartat 7 de l'article esmentat (segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració responsable a presentar amb la sol·licitud de subvenció").

  j) Pressupost detallat de l'activitat que s'ha de realitzar, en el qual s'han d'incloure els possibles ingressos, per qualsevol concepte, vinculats a la realització de l'activitat o a fer front a les despeses generals de l'entitat sol·licitant. Si escau, s'ha d'acompanyar d'un certificat acreditatiu, expedit pel representant legal de l'entitat, en el qual s'ha de fer constar que obtindrà cap altre ingrés per a la mateixa finalitat, excepte les subvencions que se li hagen de concedir en aplicació de les bases reguladores d'aquestes ajudes.

  k) Quan l'import de la despesa subvencionable supere la quantia de 18.000 euros, en els supòsits d'adquisició o arrendament de béns immobles, subministrament de béns, o en els de prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el sol·licitant ha de presentar un mínim de tres ofertes de diferents proveïdors, obtingudes amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o la realització de la despesa. Queden fora de perill els casos en què, per les especials característiques de les despeses subvencionables, no existisca en el mercat un nombre suficient d'entitats o empreses proveïdores.
  Quan l'elecció no recaiga en l'oferta econòmicament més avantatjosa, la sol·licitud de la subvenció requerirà, així mateix, la presentació d'una memòria relativa als criteris d'eficiència i economia que l'hagen justificada.
  A aquests efectes, s'entendrà que un arrendament o prestació de serveis supera la quantia de 18.000 euros quan siga prestada a la beneficiària per una mateixa empresa o entitat durant més de 6 mesos en el mateix exercici i l'import mitjà subvencionable corresponent a una qualssevol de les mensualitats, siga quin siga el període de facturació, excedisca 1.500 euros.

  l) En el cas de subcontractació amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari de la subvenció, s'ha d'aportar una petició expressa d'autorització perquè es puga efectuar la subcontractació, així com la memòria amb el contingut assenyalat en l'article 9.1 de l'Ordre 25/2016, de bases reguladores.


  B.- DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  Addicionalment, les entitats que sol·liciten les subvencions per a ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL han d'aportar també una DECLARACIÓ relativa a totes les AJUDES DE MINIMIS percebudes per l'empresa en l'exercici corrent i els dos anteriors (segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració d'ajudes de minimis").
  De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l'ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis, i aquesta xifra es redueix a 100.000 euros per a les empreses que treballen en el sector del transport per carretera.


  3.- L'entitat sol·licitant ha de declarar per escrit, davant del centre directiu competent en matèria d'economia social, en el termini de quinze dies computat des de la data en què li siga concedida qualsevol altra subvenció per a la mateixa activitat o finalitat o realitze noves sol·licituds d'ajudes per a aquests conceptes, les variacions substancials i les noves situacions que puguen produir-se sobre aquest tema i, especialment, la sol·licitud o obtenció de subvencions o ajudes concurrents, públiques o privades. L'omissió d'aquesta preceptiva comunicació serà causa de denegació de la subvenció sol·licitada o, si escau, donarà lloc a la resolució de la subvenció ja concedida, amb els efectes assenyalats en l'article 12 de l'Ordre 25/2016, de bases reguladores.

  Impresos associats

  [SOLESEN2] ANNEX I. ENTITATS ASSOCIATIVES O REPRESENTATIVES DE L'ECONOMIA SOCIAL

  [INSTRUCC] INSTRUCCIONS

  [MESTFORM] ANNEX III. MEMÒRIA

  [CRIVAL16] ANNEX IV-B. CRITERIS DE VALORACIÓ PER AJUDES REGULADES EN L'ARTICLE 16 DE L'ORDRE

  [DECREFI] DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  [DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL *A presentar únicament quan l'entitat sol·licitant no tinga treballadors per compte d'altri inscrits en el sistema de la Seguretat Social

  [DECREFJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE. A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  [DRECS] DECLARACIÓ DE COSTOS SALARIALS

  [JUSFINES] JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

  [PAHOES] PART HORARI

  [DCOFSPE] DECLARACIÓ COFINANÇAMENT SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.

  2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions:
  - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.
  - S'iniciarà d'ofici mitjançant la convocatòria pública aprovada per una resolució dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
  - L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la direcció general competent en matèria d'economia social.

  3. ESMENA
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits o no s'acompanye de la documentació que resulte de presentació preceptiva, es requerirà la interessada perquè en el termini, màxim i improrrogable, de 10 dies esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu.
  - En cap cas es requerirà la persona sol·licitant perquè òmpliga algun o alguns dels apartats de la memòria que ha d'acompanyar la sol·licitud.
  - L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).

  4.- ÒRGAN COL·LEGIAT:
  - Una vegada efectuats l'examen i la preavaluació de les sol·licituds, aquestes seran sotmeses a l'informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 5 de l'Ordre 25/2016, de bases reguladores (d'acord amb l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).
  - Aquest òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació i formularà una proposta de resolució, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 4 de l'Ordre 25/2016 esmentada i amb les normes per a l'aplicació dels criteris de valoració del capítol III d'aquesta ordre.

  5.- Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre les beneficiàries d'aquestes, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, de conformitat amb el que estableix l'article 4.3 de l'Ordre 25/2016.

  6.- RESOLUCIÓ:
  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, es delega en la persona titular de la direcció general esmentada la competència per a resoldre els expedients d'ajudes.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de CINC MESOS, a comptar de la finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds.
  - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, la sol·licitud es podrà considerar desestimada per silenci administratiu..
  - La resolució de concessió de les ajudes:
  . Ha de fixar-ne expressament la quantia.
  . Ha d'incorporar, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari d'aquestes en la seua execució i justificació.
  . I s'hi ha de fer constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha.
  - La concessió i quantia d'aquestes ajudes estarà condicionada al compliment dels requisits que en cada cas s'estableixen i, a més, a la resolució de convocatòria i a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a tal fi, de conformitat amb els pressupostos de la Generalitat per al corresponent exercici.

  7.- MITJÀ DE NOTIFICACIÓ:
  Les resolucions i els actes de tràmit es notificaran electrònicament en els termes establits en la normativa de procediment administratiu comú.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de les ajudes convocades, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació, o un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19726

  Tramitació

  1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat.
  2. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la sol·licitant (persona jurídica) ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).
  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física i actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).
  - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/
  3. Fent clic en l'enllaç directe que s'ha indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud de subvenció, annexar la documentació que s'ha de presentar amb la sol·licitud i fer-ne la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.
  Hi ha unes instruccions per a ajudar en la tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria, en: http://www.indi.gva.es/tramitacion-telematica (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).
  4. Quant als documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud (és a dir, que s'han d'annexar en el pas 3-DOCUMENTAR del tràmit telemàtic):
  - És recomanable que, primer, reuniu tots els documents que presentareu, els ompliu, els signeu digitalment i els guardeu en l'ordinador, de manera que, després, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. Tanmateix, també podreu fer-ho en aquest pas.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament amb la sol·licitud han d'enviar-se en format PDF i han d'incorporar les signatures DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a més informació). Tanmateix, hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que cal presentar amb la sol·licitud de subvenció. * En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. - Si n'hi ha una model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no h haja un model normalitzat s'han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud telemàtica.
  5. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  EN LA CONVOCATÒRIA 2018, aquestes ajudes podran concedir-se per a ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL, NO VINCULADES DIRECTAMENT AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ, en qualsevol de les modalitats següents:

  a) Elaboració d'estudis, informes o publicacions sobre el Fons de Formació i Promoció Cooperativa i guies de bones pràctiques per a la seua correcta dotació i utilització.
  b) Promoció i foment del cooperativisme de serveis empresarials.
  c) Estudi i promoció de la intercooperació cooperativa en general i de les diferents formes de cooperació econòmica i de la integració jurídica entre cooperatives.
  d) Foment de la implantació per les cooperatives d'unitats o serveis d'atenció a la persona cooperativista i de millora de la comunicació i relació amb la persones sòcies.
  e) Foment del Cooperativisme d'habitatges, especialment en la seua modalitat d'habitatges en cessió d'ús, i de la seua participació en l'ús social del sòl públic, així com l'actualització i elaboració de documentació i materials, i formació per a facilitar la seua implantació a la Comunitat Valenciana.
  f) Elaboració de manuals o altres materials per a la implantació per les cooperatives de memòries o auditories de responsabilitat social empresarial, balanços del bé comú, informes GRI (Global Report Initiative) o per a l'obtenció de la qualificació de tals empreses com a entitats no lucratives, entitats d'utilitat pública, empreses socials o altres figures semblants, així com la realització de jornades o altres activitats de difusió o foment de tals actuacions.
  g) Programes de foment del cooperativisme, dirigits a persones joves o a dones, així com activitats encaminades a incentivar la major presència d'aquestes persones en les cooperatives, en els seus òrgans d'administració i en els seus quadres i estructures directives.
  h) Actuacions i campanyes de comunicació i o difusió pública del cooperativisme, de les empreses cooperatives o de les diverses classes d'aquestes, així com de la visibilitat i presència del cooperativisme en mitjans de comunicació.
  i) Informes sobre les potencialitats del cooperativisme en relació amb el desenvolupament local o sobre la creació de cooperatives municipals o comarcals amb participació d'entitats públiques locals.
  j) Elaboració de manuals o materials didàctics sobre el cooperativisme en general, o sobre alguna de les seues classes d'empreses o sobre les seues peculiars facetes jurídiques, laborals, econòmiques o fiscals, amb destinació a la seua ulterior posada a la disposició de la comunitat educativa sota fórmules no lucratives.
  k) Elaboració de manuals i materials formatius per a membres dels consells rectors de les cooperatives.
  l) Elaboració d'informes, estudis, jornades o concursos sobre les noves oportunitats, ocupacions, activitats, consums o demandes socials emergents i altres que tradicionalment no constitueixen objecte de l'activitat cooperativa, especialment sobre el cooperativisme en l'àmbit digital, per a l'aplicació a aquestes del model cooperatiu d'empresa i el foment de cooperatives els referits àmbits.
  m) Edició i difusió de manuals i models per a àrbitres i liquidadors.
  n) Realització de jornades o congressos sobre la responsabilitat social empresarial en les cooperatives.
  o) Elaboració d'informes o estudis sobre la implantació de la marca COOP en les cooperatives.
  p) Actuacions d'estudi i foment del cooperativisme en l'àmbit digital.
  q) Actuacions sobre la intercooperació i la creació de xarxes en el cooperativisme d'ensenyament i d'aprofundiment en el model de cooperatives escolars.
  r) Actuacions de comunicació i informació pública per a donar a conéixer a persones treballadores i empresàries, que estiguen pròximes a la jubilació, la possibilitat de reconvertir les empreses en cooperativa de treball per a garantir la continuïtat de l'empresa i el manteniment dels llocs de treball.
  s) Divulgació i informació de models d'actuació i bones pràctiques cooperatives, especialment relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat de la seua activitat empresarial.

  Criteris de valoració

  A) La VALORACIÓ es realitzarà de conformitat amb el que establix l'ARTICLE 4 i en les normes de detall del CAPÍTOL III, ambdós de l'Ordre 25/2016 de bases reguladores.

  B) UNA VEGADA VALORADA CADA SOL·LICITUD, se sumaran totes les valoracions corresponents a un mateix tipus d'ajuda, dividint-se el pressupost disponible per a la seua concessió pel nombre total de punts assignats al conjunt de les sol·licitants. D'esta manera es trobarà el valor en euros de cada punt, que servirà de base per a la concessió de l'ajuda.
  En cap cas es concedirà subvenció per import superior al sol·licitat. L'excés de valor assignat per mitjà del sistema de puntuació es repartirà entre els restants sol·licitants, i es procedirà, si resulta necessari, a repartiments successius fins a esgotar el crèdit disponible.

  C) No obstant això, podrà prescindir-se de la fixació d'un orde de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen tots els requisits establits, en el cas que el crèdit consignat en la corresponent convocatòria fora suficient per a atendre totes les subvencions sol·licitades una vegada finalitzat el termini de presentació. En este supòsit la resolució de concessió de les ajudes podrà adoptar-se, prèvia constància escrita del precedent, a partir de la data en què quede completat el corresponent expedient.

  Obligacions

  Vegeu l'article 9 de l'Ordre 25/2016, de bases reguladores.

  Sancions

  Vegeu l'article 9.2 de l'Ordre 25/2016 de bases reguladores.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica d'ajudes Conselleria competent en matèria d'economia social

  Inscripció en el Registre de Representants davant de la Generalitat.

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464 de 12/02/15).
  - Ordre 25/2016, de 21de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció, el foment i la difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7923, de 23/11/2016).
  - Resolució de 26 de setembre de 2018, del director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s'efectua, en el marc del que s'estableix en el I Pla de suport i foment del cooperativisme a la Comunitat Valenciana, la convocatòria per a l'exercici 2018 de les ajudes regulades en l'article 16, Ajudes per a activitats de formació, foment i difusió no vinculades directament al foment de l'ocupació, de l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció, el foment i la difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8398, de 05/10/2018).
  - Extracte de la Resolució de 26 de setembre de 2018, del director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s'efectua, en el marc del que s'estableix en el I Pla de Suport i Foment del Cooperativisme a la Comunitat Valenciana, la convocatòria per a l'exercici 2018 de les ajudes regulades en l'article 16, ajudes per a activitats de formació, foment i difusió no vinculades directament al foment de l'ocupació, de l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció, el foment i la difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8398, de 05/10/2018).
  - Resolució de 5 de novembre de 2018, del director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s'amplia el termini de justificació de les d'ajudes destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana de l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocades mitjançant resolucions de 27 de desembre de 2017, 27 de setembre de 2018 i 22 d'octubre de 2018, del director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativism (DOGV núm. 8419, de 08/11/2018).
  - Resolució de 26 de novembre de 2018, del director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s'amplian els terminis de justificació de les d'ajudes destinades a la promoció, al foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana, convocades mitjançant Resolucions de 27 de desembre de 2017, de 27 de setembre de 2018 i de 22 d'octubre de 2018, totes del director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme (DOGV núm.8434, de 29/11/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu el Decret 279/2004, de 17 de desembre.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1407/2013.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre.

  Vegeu Resolució de 26 de setembre de 2018

  Vegeu Extracte de la Resolució de 26 de setembre de 2018

  Vegeu Resolució de 5 de novembre de 2018

  Vegeu Resolució de 26 de novembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.