Detall de Procediment

Esmena i/o aportació de documentació d'activitats sotmeses a autorització d'emissions a l'atmosfera (Grup B), notificació d'emissions a l'atmosfera (GRUP C) i instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener NO sotmeses a autorització Ambiental Integrada NI Autorització d'emissions a l'atmosfera "Grup A"

Codi SIA:: 1778927
Codi GVA:: 19756
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 04-09-2018
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aportar la documentació en relació amb les activitats sotmeses a autorització d'emissions a l'atmosfera.-Aportar documentació en relació amb les activitats sotmeses a autorització (grup B) o notificació d'emissions a l'atmosfera (grup C). -Aportar documentació que verifica el compliment dels valors límit del Reial decret 117/2003, de 31 d e gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.

Observacions

Observacions

En cas de dubtes, poden fer consultes a través del correu electrònic següent: emisiones@gva.es

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

-Qualsevol persona titular o representant legal d'una instal·lació que estiga tramitant o haja tramitat una autorització d'emissions a l'atmosfera (Grup B) o una notificació d'emissions a l'atmosfera (Grup C). -Qualsevol persona titular o representant legal d'una instal·lació que haja de presentar documentació en relació amb el compliment dels valors límits del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • LEGISLACIÓ EUROPEA
 • Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) (DOUE núm. 334, de 17/12/10).
 • LEGISLACIÓ NACIONAL
 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/07).
 • Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a aplicar-lo (BOE núm. 25, de 29/01/11).
 • Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils originades per l'ús de dissolvents en determinades activitats (BOE núm. 33, de 07/02/03).
 • Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (BOE núm. 157, de 02/07/02), modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny (BOE núm. 140, de 12/06/13).
 • Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de *novimebre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. (BOE núm. 311, de 23/12/2017).
 • LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
 • Ordre de 21 de maig de 2007, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va crear el Registre d'instal·lacions afectades pel reial decret 117/2003 en la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 5545, de 29/06/2007)
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31/07/14).
 • Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadors de l'atmosfera.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Tot l'any

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19756. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

L'òrgan de tramitació dels procediments en matèria d'autorització d'emissions a l'atmosfera grup B, notificació d'emissions a l'atmosfera (grup C) o documentació que verifica el compliment dels valors límits establits en el Reial decret 117/2003, de 31 de gener és la direcció territorial de la Conselleria competent en medi ambient en l'àmbit territorial del qual se situe la instal·lació.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa