Detall de Procediments

Convocatòria pública d'ajudes per al desenvolupament de plans de millora de la competitivitat del sector turístic en el marc del Programa de competitivitat turística, cofinançat en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i la resta, per Turisme Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria pública d'ajudes per al desenvolupament de plans de millora de la competitivitat del sector turístic en el marc del Programa de competitivitat turística, cofinançat en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i la resta, per Turisme Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Concessió d'ajudes a les empreses de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de València en el Programa de competitivitat de turística, mitjançant la posada a la seua disposició dels serveis de diagnòstic assistit i implantació. Aquesta actuació té com a objectiu principal millorar la competitivitat de les pimes del sector turístic amb la finalitat d'impulsar l'adopció de metodologies i solucions que els permeten millorar i maximitzar la gestió i la productivitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pimes, micropimes i persones inscrites en el règim especial de treballadors autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç València, que es troben donades d'alta en el Cens de l'IAE, en algun dels següents epígrafs:
  SECCIÓ PRIMERA: epígrafs 67, 68, 72, 73 I 98.
  SECCIÓ SEGONA: epígrafs 52 I 59

  Requeriments

  - Ser una pime.
  - Estar donada d'alta en els registres oficials de turisme de la Comunitat Valenciana o en el Cens IAE, en algun dels següents epígrafs: SECCIÓ PRIMERA (epígrafs 67,68,72,73,755 i 98); SECCIÓ SEGONA (epígrafs 52 i 59).
  - No trobar-se incursa en cap de les prohibicions a què fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Tindre el seu domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de València.
  - Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  - Complir la norma de minimis.
  - Tindre intenció de millorar la competitivitat a través dels processos que es determinen a través del diagnòstic i estar disposada a complir les condicions del programa.
  - No haver resultat beneficiària de la fase II del Programa de competitivitat turística o del Programa InnoCámaras en anteriors anualitats, amb posterioritat al 31/12/2015.
  - Les empreses podran acollir-se a la fase II si han justificat documentalment la seua participació prèvia en la fase I del programa.
  - Complir els principis de publicitat, transparència, concurrència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació.
  - Complir la totalitat dels requisits exigits en la present convocatòria.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El pressupost màxim d'execució del programa en el marc d'aquesta convocatòria és de 303.764 €, que s'emmarquen en el Programa operatiu plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020.
  El cost màxim per participant en la fase I de diagnòstic serà de 1.200 €, i serà cofinançat per FEDER i Turisme Comunitat Valenciana, per la qual cosa aquest servei no tindrà cap cost per als participants.
  La quantia màxima per empresa de les ajudes que s'atorgaran a càrrec d'aquesta convocatòria és de:
  Fase II d'ajudes: cost màxim elegible: 7.000 € (IVA no inclòs), prefinançat íntegrament per l'empresa beneficiària i cofinançat al 50 % per FEDER; per tant, la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 3.500 €.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'obri una vegada transcorreguts 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el dia 12 de juliol de 2019 a les 14.00 h (o fins a esgotar pressupost). (DOGV núm. 8535, de 25/04/2019).

  Data inici: 13 de maig 2019 (a partir de les 9.00 h). No s'admetrà cap sol·licitud presentada abans de la data i les hores indicades.
  Data fi: 30 de novembre de 2019. Les 14.00 hores és l'hora límit de presentació.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Davant del Registre de la Cambra de Comerç de València.

  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA
  C/ POETA QUEROL, 15Ver plano
  46002 València
  Tel: 963103900

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.camara.es/sede/valencia/tramites

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Convocatòria i documents annexos: https://www.camaravalencia.com/es-es/competitividad/turismo/paginas/ayudas-turismo.aspx?utm_source=webglobal&utm_medium=menu&utm_campaign=camaravalencia

  En aquesta adreça es podrà descarregar, juntament amb la convocatòria, la sol·licitud de participació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud de participació s'ha de presentar conforme al model adjunt en la convocatòria (annex II), juntament amb la documentació addicional assenyalada en l'annex i, si escau, l'informe de diagnòstic i la convocatòria d'ajudes si provenen d'un programa similar d'assessorament per a la millora competitiva del sector turístic.


  Les sol·licituds, juntament amb la documentació necessària indicada en aquesta, poden presentar-se per alguna de les vies següents:
  - Presencialment davant del Registre de la Cambra de Comerç de València.
  - A través de la seu electrònica: https://sede.camara.es/sede/valencia/tramites

  Les sol·licituds es consideraran presentades en la data i l'hora d'entrada en el registre corresponent, segons la via de presentació.

  Es podran admetre sol·licituds que superen la quota establida a l'efecte de disposar d'una llista d'espera per al cas en què alguna de les sol·licituds admeses desistira del procés, o bé l'execució final fora inferior a l'estimada i quedaren romanents disponibles.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta resolució, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de l'Administració que té la tutela de la Cambra de Comerç, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 36 de la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació.
  El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de tres mesos.
  Transcorregut aquest termini, sense que hi recaiga cap resolució expressa, podrà entendre's desestimat el recurs, i la persona interessada hi podrà interposar, en el termini de dos mesos, un recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Informació adicional

  Seu electrònica. Cal disposar de certificat digital i de l'aplicació Autofirma
  https://sede.camara.es/sede/valencia/tramites

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç seu telemàtica

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria pública d'ajudes per al desenvolupament de plans de millora de la competitivitat del sector turístic en el marc del Programa de competitivitat turística, cofinançat en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i la resta, per Turisme Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8535, de 25/04/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Anunci de la Cambra

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.