• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Convocatòria pública de selecció de comerços per al desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial en el marc del Programa de comerç minorista, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per la secretària d'Estat de Comerç.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria pública de selecció de comerços per al desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial en el marc del Programa de comerç minorista, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per la secretària d'Estat de Comerç.

  Objecte del tràmit

  L'objecte de la convocatòria és promoure la participació de les pimes comercials de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de València en l'actuació de diagnòstics d'innovació comercial del Programa de comerç minorista. Aquesta actuació té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat dels comerços, mitjançant l'elaboració de diagnòstics individualitzats i d'informes de recomanacions de millora, a fi d'impulsar l'adopció, per part d'aquests, de metodologies i solucions que permeten millorar la seua situació competitiva.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pimes o empreses autònomes de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de València que pertanguen a algun dels epígrafs d'activitat del CNAE-2009, grup 47, o que estiguen donades d'alta en l'IAE en els epígrafs 64, 65 o 66. En queden excloses les farmàcies.

  Requeriments

  Els que estableix l'apartat tercer de la convocatòria del Programa de comerç minorista de selecció de pimes i autònoms per al desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial de València.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El pressupost total per a la realització dels diagnòstics d'innovació comercial objecte d'aquesta convocatòria és de 62.400,00 euros, que s'emmarquen en el Programa operatiu creixement intel·ligent 2014-2020.

  El cost màxim per empresa per a la realització de diagnòstics en el marc d'aquesta convocatòria és de 1.200 euros. Aquest import serà finançat en el marc del Programa de comerç minorista amb càrrec a fons FEDER de la Unió Europea i fons de la secretària d'Estat de Comerç, per la qual cosa aquest servei serà gratuït per als comerços participants.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds començarà una vegada hagen transcorregut 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria i acabarà el dia 15 de novembre de 2019 a les 14.00 h. (o quan s'esgote el pressupost). (DOGV núm. 8574, de 19/06/2019).
  Data d'inici: a partir de les 8.00 h del dia 05/07/2019
  Data de finalització: fins a les 14.00 h. del 15/11/2019

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Si s'efectua presencialment, la sol·licitud ha de presentar-se en la direcció de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació necessària.

  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA
  C/ POETA QUEROL, 15Ver plano
  46002 València
  Tel: 963103900

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.camara.es/sede/valencia/tramites/TR0000001575

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El text complet d'aquesta convocatòria està a disposició de les empreses a la seu de la Cambra de València. A més, poden consultar-se en el web:
  https://www.camaravalencia.com/es-ES/competitividad/comercio/Paginas/Ayudas-al-Comercio.aspx

  En aquesta pàgina podeu descarregar-vos:
  - Anunci de convocatòria en el DOGV
  - Convocatòria de diagnòstics d'innovació comercial
  - Descripció dels diagnòstics d'innovació comercial (annex I)
  - Model de sol·licitud de participació de comerços (annex II)
  - Declaració responsable del compliment dels requisits legals per a la participació en l'actuació (annex III)
  - Model de conveni de participació de l'empresa (annex IV)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds, juntament amb la documentació necessària que s'hi indica, podran presentar-se per alguna de les vies següents:
  a) En alguna de les direccions de la Cambra de Comerç que es recullen en aquesta convocatòria. En aquest cas, només s'admetran les sol·licituds presentades dins de l'horari oficial de registre de la Cambra:
  de 8.00 a 20.00 hores, de dilluns a divendres.

  b) En la seu electrònica, accessible en la pàgina següent: http://sede.camara.es/sede/valencia

  Les sol·licituds es consideraran presentades en la data i l'hora d'entrada en el registre corresponent, segons la via de presentació utilitzada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de la convocatòria es pot interposar un recurs d'alçada davant de l'Administració que tutela la Cambra de Comerç, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 36 de la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Informació Cambra de Comerç

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria pública de selecció de comerços per al desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial en el marc del Programa de comerç minorista, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per la Secretaria d'Estat de Comerç.(DOGV núm. 8574 de 19/06/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu la convocatòria pública

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.