Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvenció per a intervenció arquitectònica en locals destinats a prestació d'assistència sanitària en municipis de la Comunitat Valenciana. PIAC-IV.

  Objecte del tràmit

  L'objecte de les subvencions que es convoquen seran les actuacions d'intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per la Conselleria en municipis de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Segons l'article 5 de l'Ordre 9/2017, podran obtindre la condició d'entitat beneficiària els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits següents:
  a) Que tinguen la titularitat patrimonial del local en el qual es proposa la intervenció arquitectònica.
  b) Que disposen del corresponent projecte d'obra, amb el contingut establit en l'article 123 de l'LCSP, que complisquen amb el que preceptua la secció 2a del capítol II del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'agost, i que haja sigut informat de conformitat per la subdirecció general amb funcions en matèria d'infraestructures (d'ara en avant, la Subdirecció) de la Conselleria, amb data posterior a la publicació d'aquestes bases i anterior a la data de finalització de presentació de sol·licituds de la convocatòria corresponent.

  Requeriments

  A més de complir els requisits generals establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, tal com estableix l'article 7 de l'Ordre 9/2017 esmentada. Per a obtindre la condició d'entitats beneficiàries de les subvencions, han de reunir els requisits de l'article 5 de l'Ordre 9/2017, al final de presentació de les sol·licituds d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les subvencions que s'atorguen tindran la consideració de subvenció a fons perdut, i el percentatge de subvenció aplicable serà de fins al 100% de l'import sol·licitat, amb un límit de 100.000,00 € per projecte, sense que aquest puga superar al cost d'execució del corresponent projecte aprovat o el d'adjudicació. El nombre màxim de projectes subvencionables en cada convocatòria per ajuntament serà de dos.

  El pagament de la subvenció es realitzarà amb la prèvia justificació per l'ajuntament de la realització de les obres d'intervenció arquitectònica en els locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per la Conselleria. No s'admetran abonaments a compte.

  Els pagaments s'efectuaran contra certificacions d'obres expedides per la direcció facultativa de les obres, d'acord amb les condicions de finançament establides i de conformitat amb el projecte presentat. Aquestes certificacions s'han de presentar davant de la subdirecció, conforme al model oficial que figura en l'annex XI del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre, de 2001), acompanyades dels originals de les corresponents factures, que hauran d'estar aprovades per la junta de govern local, per la comissió de govern o l'òrgan municipal competent.

  En el cas que es produïra alguna baixa per diferència entre el pressupost de licitació i el d'adjudicació de l'obra, s'entendrà que la quantia de la subvenció queda fixada en l'import d'adjudicació, sempre que el finançament de la Conselleria es referisca a la totalitat del pressupost de l'obra.

  Constituirà, en tot cas, un requisit previ per al pagament l'expedició per la Subdirecció el corresponent certificat de comprovació i aprovació de justificants.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8919, 05.10.2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19784

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La forma de presentació de les sol·licituds i la documentació que s'ha d'acompanyar s'ha de dur a terme i s'ha d'ajustar al que determina el títol III del capítol I de l'Ordre 9/2017.

  2. Els models normalitzats tant de la sol·licitud com del model de domiciliació bancària, es troben en la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es).

  Impresos associats

  PLA D'INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA EN LOCALS DESTINATS A LA PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Conforme al que s'estableix en l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, procedeix la tramitació d'urgència per a aquesta convocatòria 2020. La raó de ser es troba en les circumstàncies derivades de la situació de pandèmia per COVID-19 en la qual ens trobem, ja que aquestes subvencions van destinades a dur a terme actuacions la finalitat de les quals és la del condicionament de locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per part d'aquesta Conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2020.
  - L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general de Règim Econòmic i Infraestructures que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució.
  - Una comissió de valoració realitzarà l'examen i valoració de les sol·licituds presentades.
  - Rebudes les sol·licituds, la comissió de valoració procedirà a l'estudi de les mateixes i de la documentació que haja d'acompanyar-les, publicant-se en la pàgina web de la Conselleria (http://www.san.gva.es) la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses amb indicació de les causes de l'exclusió.
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, l'interessat, disposarà d'un termini de 5 dies a partir de l'endemà a la publicació, per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició.
  - Correspon a la persona titular de la direcció general d'Eficiència i Règim Econòmic dictar la resolució de concessió de les ajudes.
  -La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
  - Tant la resolució provisional com la definitiva seran publicades en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública http://www.san.gva.es/inicio.

  - El termini de justificació de les subvencions finalitza el 10 de desembre de 2020. L'incompliment d'aquest requisit podrà donar lloc al desistiment sense efectes de la subvenció corresponent a l'exercici en què aquest es produïsca.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  S'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua notificació, davant del jutjat contenciós administratiu de la província corresponent, de conformitat amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes, computat en els termes esmentats, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19784

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basada en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  La subvenció que es concedisca només es destinarà a finançar el cost d'execució de l'obra i les instal·lacions, amb IVA.

  Consegüentment, no se sufragaran les despeses generades en ocasió de la redacció del projecte tècnic, estudis de seguretat i salut, les que es deriven de la direcció d'obra o qualsevol altres que no estiguen directament relacionades amb l'execució de l'obra com, per exemple, els estudis sobre l'estat estructural, estudis geotècnics, etc.

  Les subvencions que s'atorguen tindran la consideració de subvenció a fons perdut, i el percentatge de subvenció aplicable serà de fins al 100% de l'import sol·licitat, amb un límit de 100.000,00 € per projecte, sense que aquest puga superar al cost d'execució del corresponent projecte aprovat o el d'adjudicació. El nombre màxim de projectes subvencionables en cada convocatòria per ajuntament serà de dos.

  Els increments pressupostaris de les obres derivats de les modificacions dels contractes, així com de la liquidació de les que resultaren, si escau, del procediment de contractació de les obres no seran objecte de subvenció. Els increments als quals tinguera dret l'empresa contractista de les obres seran per compte i a càrrec exclusiu de l'òrgan de contractació.

  D'acord amb el que disposa l'article 31.1 de l'LGS, es consideren despeses subvencionables, en totes i cada una de les anualitats que es preveuen en l'acte de concessió de la subvenció, les que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzen des del primer dia de l'exercici pressupostari de la convocatòria.

  Si la subvenció superara el cost real de l'obra o si, com a conseqüència de la disminució del cost global de l'obra projectada, s'haguera abonat un import superior al percentatge de participació de l'Administració, serà procedent el reintegrament de l'excés obtingut.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds presentades es valoraran conforme als criteris establits en l'annex: Criteris de valoració de l'Ordre 9/2017, segons els valors vigents a la data de terminació del termini de presentació de sol·licituds previst en la present convocatòria.

  Obligacions

  1. Les entitats beneficiàries de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, les condicions i el termini establits.

  2. Les entitats beneficiàries de la subvenció han de complir amb les obligacions que, amb caràcter general, s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions; les establides en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que els siguen aplicables, i les obligacions que es puguen fixar o determinar en la convocatòria.

  3. L'incompliment d'aquest requisit podrà donar lloc al desistiment sense efectes o a la minoració de la subvenció corresponent a l'exercici en què aquest es produïsca.

  4. Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud dels interessats o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies previstes en la legislació de procediment administratiu comú.

  5. De conformitat amb el que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si la persona o l'entitat beneficiària rebera una subvenció per un import superior a 10.000 euros, ha de donar l'adequada publicitat a aquesta, per a la qual cosa ha d'indicar com a entitat pública concedent la Generalitat, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats.

  6. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web, sense perjudici que s'haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En el cas que no disposen de pàgina web on fer aquesta publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - Ordre 9/2017, de 19 de setembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per part d'aquesta Conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana.
  - Resolució de 22 de setembre de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per part d'aquesta conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de 22 de setembre de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per part d'aquesta conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 14 de novembre.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu l'Ordre 9/2017, de 19 de setembre.

  Vore Resolució de 22 de setembre de 2020

  Vore extracte de la Resolució

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.