Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud per a l'autorització de l'augment del grau alcohòlic volumètric natural durant la campanya vitivinícola 2018-2019.

  Objecte del tràmit

  Permetre l'augment del grau alcohòlic volumètric natural durant la campanya vitivinícola 2018-2019 en el most apte per a obtindre vi, vi base DOP. Cava, vi amb indicació d'anyada i/o varietat de raïm de vinificació, sense denominació d'origen protegida ni indicació geogràfica protegida, vi amb denominació d'origen protegida i vi amb indicació geogràfica protegida, per mitjà de l'addició a aquest de most de raïm concentrat o most de raïm concentrat rectificat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Operadors del sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana (cellers) que necessiten dur a terme aquesta pràctica durant la campanya vitivinícola 2018-2019.

  Requeriments

  a) L'augment del grau alcohòlic ha de ser com a màxim d'un 1,5 % vol., i el volum inicial de most no pot augmentar més del 6,5 %.
  b) El procés no ha de suposar elevar el grau alcohòlic total dels mosts tractats per damunt del 13,5 % vol., o en els vins acollits a una denominació d'origen o una indicació geogràfica protegida, als valors màxims autoritzats en els seus plecs de condicions.
  c) Els cellers han d'anotar la pràctica d'augment del grau en el llibre registre de pràctiques enològiques, en el qual s'han d'indicar els litres de most fresc com a producte de partida i el volum de most concentrat o most concentrat rectificat afegit, amb la indicació del grau alcohòlic potencial inicial i resultant després de la realització de la pràctica, així com el volum final de most resultant.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant la campanya vitivinícola 2018-2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19788

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  NOTIFICACIÓ DE L'AUGMENT DEL GRAU ALCOHÒLIC AUTORITZAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a poder dur a terme aquestes pràctiques s'ha de presentar abans la notificació corresponent de l'augment del grau alcohòlic que es vol practicar. Una vegada feta aquesta notificació, ja es poden dur a terme aquestes pràctiques, i no és necessària l'obtenció d'una autorització prèvia.

  Es pot enviar una única notificació vàlida per a la campanya 2018-2019, i s'han d'anotar totes les operacions d'augment del grau alcohòlic en els registres de celler corresponents.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada a l'articulat d'aquesta per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19788

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no estiguen obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc19788.

  Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos
  emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, se'ls requerirà perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema Clave de signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es facen través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agrícoles i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007.
  - Reglament (CE) núm. 606/2009 de la Comissió, de 10 de juliol de 2009, que fixa determinades disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell pel que fa a les categories de productes vitícoles, les pràctiques enològiques i les restriccions aplicables.
  - Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi.
  - Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'ordenació del sector vitivinícola a la Comunitat Valenciana.
  - Resolució de 20 de setembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'autoritza l'augment del grau alcohòlic volumètric natural durant la campanya vitivinícola 2018-2019.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  Vegeu el Reglament (CE) núm. 606/2009, de la Comissió, de 10 de juliol de 2009.

  Vegeu la Llei 24/2003, de 10 de juliol.

  Vegeu la Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat.

  Vegeu Resolució de 20 de setembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.