Detall de Procediments

TECG- Sol·licitud de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial de calfament atmosfèric en establiments de la Comunitat Valenciana dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRED).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial de calfament atmosfèric en establiments de la Comunitat Valenciana dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRED).

  Objecte del tràmit

  Seran subvencionables la substitució, en establiments existents de distribució comercial d'aliments, de les seues instal·lacions de refrigeració per instal·lacions basades en l'ús de gasos de baix o nul potencial de calfament (PCA) o bé la implantació, en establiments de distribució comercial d'aliments nous, d'instal·lacions de refrigeració basades en gasos de baix o nul PCA. En el cas en establiments existents de distribució comercial d'aliments, només seran objecte d'ajudes projectes de renovació integral en instal·lacions que incloguen la substitució de la central frigorífica. No seran objecte d'aquestes ajudes les modificacions parcials de les instal·lacions de refrigeració que no incloguen substitució de la central frigorífica. Les obres de la nova instal·lació frigorífica s'han de realitzar després de la convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar la subvenció totes les persones físiques o jurídiques dedicades a la distribució comercial d'aliments o amb contracte de franquícia situades en l'àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana i que complisquen els requisits establits per als beneficiaris i establiments en el Reial decret 1114/2018, de 7 de setembre, sempre que no concórrega cap de les circumstàncies previstes l'article 13.2 o 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  Per a poder ser beneficiàries de les subvencions regulades per aquestes bases, els interessats han de complir els següents requisits:
  a) Ser propietaris d'empreses dedicades a la distribució comercial d'aliments o bé franquiciats, en el cas d'establiments gestionats sota contracte o franquícia.
  b) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, així com per reintegrament per subvencions, d'acord amb la normativa vigent.
  c) Presentar la documentació exigida en l'article 8 del Reial Decret 1114/2018.
  d) No haver sigut sancionat per delictes o infraccions mediambientals o contra la Hisenda Pública en els últims cinc anys.
  e) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible en el mercat interior.

  Les instal·lacions de refrigeració que s'acullen a les subvencions regulades en el Reial decret 1114/2018 han de complir els requisits següents:
  a) Les instal·lacions frigorífiques no han de contindre gasos fluorats d'efecte d'hivernacle amb un PCA igual o superior a 150, excepte en els circuits refrigerants primaris dels sistemes en cascada conforme a la definició de circuits refrigerants primaris dels sistemes en cascada que estableix l'article 2.38 del Reglament (UE) núm. 517/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, sobre els gasos fluorats d'efecte d'hivernacle i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 842/2006, on podran emprar-se gasos fluorats d'efecte d'hivernacle amb un PCA inferior a 1500.
  b) Per a tots els casos, el 100 % de la superfície de mobles de congelats i el 70 % dels metres lineals de mobles frigorífics que refreden a temperatura igual o inferior a 6 °C instal·lats en l'establiment de refrigeració comercial han d'estar tancats, ja siga mitjançant la instal·lació de portes o tapadores. Dins d'aquest percentatge del 70 %, no es consideraran els metres lineals de mobles frigorífics corresponents a la venda assistida d'aliments, així com dels mobles frigorífics autònoms.
  c) La nova instal·lació ha de tindre més de 40 kW de potència frigorífica instal·lada.

  No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en el Reial decret 1114/2018 les entitats o organitzacions en les quals concórrega alguna de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La quantia de les ajudes es determinarà conforme a la ràtio següent: 650 euros per kW de potència frigorífica instal·lada, amb un màxim de 100.000 euros per instal·lació i de 200.000 euros per persona beneficiària en el cas que una mateixa persona que resulte beneficiària presente diverses sol·licituds.
  2. En cap cas la mateixa empresa podrà obtindre en tres exercicis fiscals ajudes de minimis que superen en el seu conjunt 200.000 euros.
  A l'efecte del que disposa aquest article, es considerarà que es tracta d'una única empresa quan es complisca alguna de les condicions indicades en l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

  Les subvencions regulades en aquest reial decret no seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos vigents per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. En particular, seran incompatibles amb els projectes clima i altres plans d'impuls al medi ambient del Ministeri per a la transició ecològica com a entitat finançadora, que incentiven les mateixes actuacions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes s'iniciarà el dia 10 d'octubre de 2018 i finalitzarà el 16 de novembre de 2018.(DOGV. 8399 de 08.10.2018)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) Fotocòpia del DNI, per als ciutadans espanyols, o de document equivalent que acredite la identitat dels estrangers i en el qual figure el NIE, de la persona física titular de l'establiment o de la targeta d'identificació fiscal en què conste el NIF de la persona jurídica, així com, en els dos casos, del seu representant, excepte consentiment exprés de l'interessat perquè les seues dades d'identitat personal puguen ser consultades mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat establit en l'Ordre PRE/3949/2006, de 26 de desembre, per la qual s'estableix la configuració, les característiques, els requisits i els procediments d'accés al Sistema de Verificació, d'acord amb el que disposa el Reial decret 522/2006, de 28 d'abril, pel qual se suprimeix l'aportació de fotocòpies de documents d'identitat en els procediments administratius de l'Administració general de l'Estat i dels seus organismes públics vinculats o dependents.
  b) Si es tracta de professionals autònoms, a més, s'ha d'aportar el certificat d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
  c) En el cas d'instal·lacions existents, cal aportar el certificat, la documentació diligenciada per la comunitat autònoma o un altre tipus de justificant oficial que acredite haver complit amb l'obligació reflectida en l'article 21 del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques, aprovat pel Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, d'haver presentat davant de l'òrgan competent de la corresponent comunitat autònoma la documentació corresponent per a la legalització de la instal·lació frigorífica.
  d) En el cas d'instal·lacions existents, s'ha de presentar el contracte amb l'empresa habilitada que va realitzar el manteniment de la instal·lació frigorífica o, en cas que siga empresa automantenidora, justificar aquesta condició mitjançant la documentació que ho acredite.
  e) Projecte d'obra.
  f) Autorització per a comprovar que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, o, en cas que s'opose, certificat d'estar-ho, o bé declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, quan la quantia de l'ajuda no supere els 3.000 euros per persona beneficiària, d'acord amb el que preveu l'article 22 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
  g) Declaració responsable del fet que no concorre cap de les circumstàncies enumerades en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en particular, de trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, en els termes previstos en l'article 25 del Reglament de la Llei general de subvencions.
  h) Declaració de les ajudes subjectes a reglaments de minimis rebudes els dos exercicis fiscals anteriors i l'any en curs.

  Impresos associats

  PLA PIMA FRED

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Els interessats que reunisquen les condicions previstes en les bases reguladores han de presentar les sol·licituds a través del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat (www.gva.es), en la forma que es determine en les convocatòries.
  - L'òrgan encarregat de l'ordenació i la instrucció del procediment serà la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.
  - En el cas que la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye dels documents preceptius, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició. Així mateix, es podran requerir al sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, així com l'acreditació dels requisits als quals es refereix la documentació administrativa.
  - La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què es refereix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb els criteris de valoració que s'indiquen en l'apartat 6 de la resolució.
  - La valoració de les sol·licituds presentades es realitzarà per una comissió de valoració, composta per, almenys, dos funcionaris o funcionàries designats per la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i el mateix nombre de funcionaris o funcionàries designats per la Direcció General d'Indústria i Energia. La comissió de valoració estarà presidida pel director general del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o la persona en la qual delegue, i funcionarà com un òrgan col·legiat.
  - L'òrgan instructor, una vegada comprove que les sol·licituds compleixen degudament els requisits exigits, remetrà a la Direcció General de l'Oficina del Canvi Climàtic i a la Conferència Sectorial de Medi Ambient una llista de les sol·licituds que complisquen els requisits, ordenada conforme a un criteri de prioritat temporal en la presentació.
  - La competència per a resoldre les corresponents convocatòries correspon a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, atenent l'acordat per la Conferència Sectorial.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra les resolucions adoptades, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19794

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc19794

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Finançament de les ajudes.
  Les ajudes es concediran de forma directa, d'acord amb els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el capítol III del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Obligacions

  Els beneficiaris de les subvencions tenen les obligacions següents:
  1. En el termini de sis mesos comptats des de la data de la notificació de la resolució de concessió, han de realitzar la instal·lació de refrigeració i presentar a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental la documentació establida en la resolució XXXXX, que és la següent:
  a) Certificat de la instal·lació subscrit per l'empresa habilitada autoritzada.
  b) En el cas de noves instal·lacions, certificat, documentació diligenciada per la comunitat autònoma o un altre tipus de justificant oficial que acredite haver complit amb l'obligació prevista en l'article 21 del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques, d'haver presentat davant de l'òrgan competent de la corresponent comunitat autònoma la documentació corresponent per a la legalització de la instal·lació frigorífica. En el cas de substitució d'instal·lacions existents, documentació justificativa de la comunicació a l'òrgan competent de la comunitat autònoma, d'acord amb l'article 24 del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques.
  c) Factures de les inversions elegibles realitzades.
  d) Contracte amb l'empresa habilitada que ha realitzat la instal·lació i durà a terme el manteniment de la instal·lació frigorífica o, en cas de ser que siga una empresa automantenidora, ha de justificar aquesta condició mitjançant la documentació que ho acredite.
  e) Documentació acreditativa de la gestió dels gasos fluorats retirats de la instal·lació existent d'acord amb la normativa de gasos fluorats i gestió de residus.
  2. Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que pot efectuar l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Generalitat, l'Administració de l'Estat i la Comissió Europea, i aportar tota la informació i documentació que els siga requerida.

  Sancions

  El règim sancionador en la matèria serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1114/2018, de 7 de setembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial de calfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRÍO) (BOE núm 218, de 8 de setembre de 2018).
  - Resolució de 3 d'octubre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial de calfament atmosfèric en establiments de la Comunitat Valenciana dedicats a la distribució comercial. (DOGV nº 8399, de 08/10/2018)
  - Extracte de la Resolució de 3 d'octubre de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric en establiments de la Comunitat Valenciana dedicats a la distribució comercial.

  Llista de normativa

  Vegeu Extracte de la Resolució de 3 d'octubre de 2018

  Vegeu el Reial decret 1114/2018, de 7 de setembre.

  Vegeu Resolució de 3 d'octubre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.