Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Declaració responsable sobre una infraestructura aeronàutica eventual d'ús restringit.

  Objecte del tràmit

  Comunicar a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i declarar que es compleixen els requisits establits en la normativa vigent per a accedir a la utilització de la superfície com a eventual, ja que no s'excediran les quaranta operacions anuals, sense sobrepassar les quinze al mes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica amb capacitat per a obrar, per si mateixa o per mitjà de representant.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19810

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. - Model de sol·licitud normalitzat.

  2. Acreditació del peticionari:

  - Si el peticionari és una persona física i no autoritza la consulta de comprovació de dades d'identitat, és necessària la còpia del document d'identificació (DNI o NIE en el cas d'estrangers).

  - Si el peticionari és persona jurídica:

  . Nom de la persona que signa la sol·licitud i, si no autoritza la consulta de comprovació de dades d'identitat, còpia del document d'identificació (DNI o NIE, en el cas d'estrangers) i acreditació de la capacitat per a obrar en nom de la persona jurídica (en què s'indique si aquesta capacitat la té en virtut del càrrec que té o és per apoderament).

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE UNA INFRAESTRUCTURA AERONÀUTICA EVENTUAL D'ÚS RESTRINGIT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19810

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina.
  Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1189/2011, de 19 d'agost, pel qual es regula el procediment d'emissió dels informes previs al planejament d'infraestructures aeronàutiques, l'establiment, la modificació i l'obertura al trànsit d'aeròdroms autonòmics, i es modifica el Reial decret 862/2009, de 14 de maig, pel qual s'aproven les normes tècniques de disseny i operació d'aeròdroms d'ús públic i es regula la certificació dels aeroports de competència de l'Estat, el Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques i el Reial decret 2591/1998, de 4 de desembre, sobre l'ordenació dels aeroports d'interés general i la seua zona de servei, en execució del que disposa l'article 166 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'Ordre Social (BOE núm. 204, de 25/08/2011).
  - Reial decret 1070/2015, de 27 de novembre, pel qual s'aproven les normes tècniques de seguretat operacional d'aeròdroms d'ús restringit i es modifiquen el Reial decret 1189/2011, de 19 d'agost, pel qual es regula el procediment d'emissió dels informes previs al planejament d'infraestructures aeronàutiques, l'establiment, la modificació i l'obertura al trànsit d'aeròdroms autonòmics, i l'Ordre de 24 d'abril de 1986, per la qual es regula el vol en ultralleuger (BOE núm. 285, de 28/11/2015).
  - Correcció d'errors del Reial decret 1070/2015, de 27 de novembre, pel qual s'aproven les normes tècniques de seguretat operacional d'aeròdroms d'ús restringit i es modifiquen el Reial decret 1189/2011, de 19 d'agost, pel qual es regula el procediment d'emissió dels informes previs al planejament d'infraestructures aeronàutiques, l'establiment, la modificació i l'obertura al trànsit d'aeròdroms autonòmics, i l'Ordre de 24 d'abril de 1986, per la qual es regula el vol en ultralleuger (BOE núm. 287, de 01/12/15).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 1189/2011 de 19 d'agost.

  Vegeu el Reial decret 1070/2015, de 27 de novembre.

  Vegeu la Correcció d'errors del Reial decret 1070/2015, de 27 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.