Detall de Procediment

Sol·licitud de participació en prova avaluadora per a la renovació del certificat individual d'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del Servei Específic d'Admissió (SEA)

Codi SIA: 1843620
Codi GUC: 19816
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: TANCAT
(04-10-2023
29-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

És objecte del procediment la regulació de les bases així com la convocatòria per a la tercera, segona i primera renovació de l'acreditació individual per a l'exercici de les funcions del servei específic d'admissió dels aspirants declarats aptes en les convocatòries de novembre de 2011, desembre de 2015 i desembre de 2019, quedant convocades les proves de renovació que seran efectuades conjuntament en una única crida.

Requisits

Requisits

Els aspirants hauran de ser presents en el lloc i a l'hora fixades per a la realització de la prova de renovació el dia i hora assenyalats en aquesta resolució. La seua distribució a les aules tindrà lloc per rigorós ordre alfabètic segons l'organització prevista. Els aspirants que no compareguen el dia i hora de la prova seran exclosos. Els aspirants hauran d'acudir a la realització de les proves proveïts de DNI original o passaport. Durant el desenvolupament de la prova, els responsables de l'organització podran requerir als aspirants que acrediten la seua identitat en qualsevol moment. Els aspirants HAURAN DE portar bolígraf.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Queden convocats a la realització de la prova els aspirants declarats aptes en les Resolucions de 29 de novembre de 2019 i 17 de desembre de 2019 de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències. Així mateix, podran presentar-se els aspirants que havent hagut de renovar en convocatòries anteriors, no van poder fer-ho per qualsevol circumstància. Els aspirants, excepte declaració en contra indicada de manera expressa en la sol·licitud a la qual es refereix l'apartat següent, efectuaran la prova de renovació en la seu de la província en la qual van realitzar la prova avaluadora o de renovació anterior.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Els interessats hauran de presentar la sol·licitud i la documentació corresponent ( ver apartat "Quina documentació s'ha de presentar?"), el dia de la prova i en el moment de la crida per a entrar a l'aula de l'examen. L'aspirant que no presente tots o alguns dels documents indicats no serà admés per a la realització de la prova. Si es presenta alguna documentació incorrecta o inexacta que constituïsca error no corregible o implique un incompliment de les bases de la convocatòria, serà tinguda en compte a l'efecte de l'exclusió de la prova avaluadora, encara que la persona interessada l'haja efectuada.

Formularis i documentació

Per a la realització de la prova de renovació, els aspirants hauran de presentar la sol·licitud de renovació de l'acreditació segons model disponible en el procediment de “Sol·licitud de participació en la prova de renovació de l'acreditació del personal del servei específic d'admissió. https://breu.gva.es/b/zkp3g13n7p. Al costat de la sol·licitud s'adjuntarà la següent documentació: - Certificat actualitzat expedit pel Registre Central de Penats per a la realització de la prova de renovació prevista en aquesta resolució. Pot obtindre el certificat de penals de manera electrònica, en la seu electrònica del Ministeri de Justícia o en la seua carpeta ciutadana del Govern d'Espanya (veure enllaços) - Certificat de pagament de la taxa de 13,89 euros. El model de certificat de pagament de la taxa serà l'indicat en la pàgina web de l'Agència Tributària Valenciana (ATV) per a la presentació a la prova avaluadora del servei específic d'admissió https://breu.gva.es/b/epfw7gkvbx - Certificat de família nombrosa o còpia autèntica si haguera d'acreditar aquesta condició.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023 L'import de la taxa és de: 13,89 euros El model de certificat de pagament de la taxa serà l'indicat en la pàgina web de l'Agència Tributària Valenciana (ATV) per a la presentació a la prova avaluadora del servei específic d'admissió.

Presentació

Presentació

Presencial
Els llocs de realització de les proves són els següents: - Província d'Alacant: dependències del CdT, Centre de Turisme Alacant. Adreça: Carrer Muntanya Tossal, s/n, d'Alacant. - Província de Castelló: dependències de la Delegació del Consell a Castelló (Casa dels Caragols). Adreça: Carrer Major, *núm.78, de Castelló de la Plana. - Província de València: dependències de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES). Adreça: Carrer Juan de Garay, núm. 21, de València.
Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. ( https://sede.gva.es/va/sede_certificados ). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) Haurà d'emplenar el formulari de sol·licitud de participació en la prova i annexar-lo c) Annexe una altra documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Els aspirants que aproven la prova psicotècnica d'acord amb els paràmetres exigits per la Generalitat, hauran adquirit el dret a la renovació de l'acreditació per al servei específic d'admissió.

Observacions

Observacions

Els interessats podran promoure la recusació dels membres de la comissió quan, al seu judici, concórreguen en ells alguna de les causes previstes en la normativa vigent. En tot el no previst en aquestes bases generals, la comissió queda autoritzada per a resoldre qualsevol dubte o circumstància que es puga plantejar i adoptar els acords que garantisquen el bon ordre de la convocatòria. Si la comissió avaluadora, en qualsevol moment del procés, tinguera coneixement o dubtes fundats que algun dels aspirants incompleix un o diversos dels requisits exigits en la convocatòria, podrà requerir-li els documents acreditatius als efectes procedents. En el cas que no queden acreditats, la comissió, prèvia audiència a l'interessat, haurà d'emetre proposta motivada de la seua exclusió dirigida a la Direcció General d'Interior comunicant, així mateix, les inexactituds o falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió a la prova avaluadora. Contra la resolució d'exclusió que s'emeta podrà interposar-se recurs administratiu en els termes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Els paràmetres exigits seran establits prèviament per la comissió avaluadora a la qual es refereix aquesta resolució. Aquests paràmetres es determinaran a l'efecte de garantir l'objectivitat de la prova i per a seleccionar els perfils més adequats en funció de la finalitat pretesa en aquesta.

Calendari i realització de proves de aptitud

Calendari i realització de proves de aptitud

La prova s'efectuarà a les 09.30 hores del dia 29 de novembre de 2023 a les ciutats d'Alacant, Castelló de la Plana i València. Els llocs de realització de les proves són els següents: – Província d'Alacant: dependències del CdT, Centre de Turisme Alacant. Adreça: carrer Muntanya Tossal, s/n, d'Alacant. – Província de Castelló: dependències de la Delegació del Consell a Castelló (Casa dels Caragols). Adreça: carrer Major, número 78, de Castelló de la Plana. – Província de València: dependències de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (*EVES). Adreça: carrer Juan de Garay, número 21, de València La prova consistirà en un examen psicotècnic a contestar en una hora.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Termini alegació:
des de: 22-12-2023
fins a: 22-02-2024

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ Este tràmit permet l'aportació de documents en relació amb la participació en la prova. L'aportació pot ser: - A conseqüència d'un requeriment d'esmena o un altre tipus a petició de l'Administració. - A iniciativa de la persona interessada: al·legacions, desistiments, renúncies, recursos o altres documents. REQUISITS Tindre obert un expedient de sol·licitud participació en la prova avaluadora per a la renovació del certificat SIGA en la Conselleria de Justícia i Interior. Quan l'aportació documental es realitze a requeriment de l'Administració, per a completar o esmenar un expedient, haurà de realitzar-se en el termini concedit en este. INTERESSATS Les persones titulars o els seus representants legals que han participat en la prova avaluadora per a la renovació del certificat SIGA On consultar dubtes sobre el tràmit Telèfons de consulta: 961612326 / 961612336 Correu per a dubtes relacionats amb la tramitació de la seua sol·licitud: espectaculosvalencia@gva.es Correu per a dubtes tècnics de la tramitació electrònica: generalitat_en_red@gva.es

Termini

Termini

El termini serà l'establit per a en cada tràmit.

Documentació

Documentació

La documentación requerida por el órgano instructor o la documentación necesaria a iniciativa de la persona interesada.

Presentació

Presentació

Presencial
Les al·legacions i la documentació que les acompanya, així com una altra documentació que es vulga aportar en relació amb este procediment, es presentaran preferentment en els registres administratius següents: a) En el registre de l'oficina PROP situada al carrer Churruca número 29, CP 03003 d'Alacant. b) En el registre de l'oficina PROP situada al carrer Major, número 78, de Castelló de la Plana. c) En el Registre General de la ciutat administrativa 9 d'Octubre, edifici A, de València, situat al carrer de la Democràcia núm. 77. d) En les oficines PROP de la Generalitat. e) En qualsevol dels llocs i formes establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en compliment del qual, les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

Obligacions

Obligacions

PROCEDIMENT DESPRÉS PROVA AVALUADORA: Llista d'aspirants que han superat la prova: 1. Finalitzada la correcció de la prova psicotècnica, la Direcció General d'Interior farà pública la relació d'aspirants que l'han superada. 2. La publicació de la llista d'aspirants aprovats s'efectuarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, si és el cas, en els taulers d'anuncis de la Direcció General corresponents de les tres províncies així com en qualsevol altre lloc que la comissió considere convenient per a la seua millor difusió entre els interessats. - Acreditació dels aspirants que hagen superat la prova avaluadora Els aspirants que hagen superat la prova i que, per tant, adquirisquen el dret a la renovació de l'acreditació, hauran d'aportar una foto grandària carnet actualitzada en el termini d'un mes des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució on es faça pública el llistat d'aprovats. El lloc de presentació de la foto seran les dependències de la Direcció General d'Interior a Alacant, Castelló i València d'acord amb les instruccions establides en el procediment indicat en el punt segon de la resolució (https://breu.gva.es/b/zkp3g13n7p). Així mateix, l'aspirant aprovat haurà de comunicar a la Direcció General d'Interior el mode que desitge per a rebre l'acreditació (bé enviament per correu bé per la recollida presencial). - Comunicació d'incidències Amb la finalitat d'atendre les possibles comunicacions i resoldre les incidències que puguen plantejar-se en relació amb la prova, els interessats podran dirigir-se a la president o al secretari de la comissió avaluadora a l'efecte de la seua consideració. La comissió resoldrà en el termini més breu possible. ACREDITACIÓ D'ASPIRANTS QUE SUPEREN LA PROVA AVALUADORA (CARNET) 1. Els aspirants que hagen superat la prova avaluadora a la qual es referix la present resolució obtindran de la Direcció General d'Interior una certificació individual d'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del servici específic d'admissió. 2.Per a obtindre la certificació acreditativa del servici especifique d'admissió, els aspirants que hagen superat la prova, hauran d'aportar una foto grandària carnet i abonar el pagament de la taxa en el termini d'un mes des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la Resolució on es faça públic el llistat d'aprovats. L'import de la taxa és de 4,63€. El pagament de la taxa es pot realitzar en el següent enllaç: https://atv.gva.es/es/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consgobernacion Estos documents es podran presentar telemàticament a través del tràmit Z de la Conselleria de Justícia i Interior en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19816 3. La certificació individual serà emesa i posada a disposició per la Direcció General d'Interior de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències en el termini màxim de dos mesos als aspirants que hagen sigut declarats aptes. En este sentit, els interessats que hagen aprovat la prova avaluadora podran exigir el lliurament d'esta certificació una vegada transcorregut el termini indicat. El lliurament de la certificació individual (carnet) es realitzarà presencialment o per correu certificat. Per a la rebre-la de manera presencial hauran de dirigir-se a: SERVICI D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES AV. CORTS VALENCIANES, 58, EDIFICI SOROLLA CENTER 46015 VALÈNCIA Per a rebre-la per correu certificat hauran d'indicar en l'escrit presentat en el registre d'entrada, juntament amb la fotocòpia de la foto i el pagament de taxes, que volen rebre-la per correu certificat i assegurar-se que l'adreça indicada siga la correcta.

Observacions

Observacions

Els aspirants que no hagen superat la prova podran presentar recurs administratiu davant l'òrgan competent d'acord amb l'indicat en la normativa en vigor. (Articles 112 a 126 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci

Efecte silenci

Estimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No