• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Concurs per a l'adquisició d'habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a incorporar-los al parc públic d'habitatge de la Generalitat.

  Objecte del tràmit

  La compra d'habitatges en edificis amb tipologia plurifamiliar, que no estiguen fora d'ordenació, situats en municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de satisfer la demanda social en règim de lloguer assequible.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que siguen propietàries o titulars del domini dels habitatges que oferisquen, que reunisquen les condicions previstes en el plec, que tinguen personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar conformement al Codi Civil.

  Requeriments

  DEL SOL·LICITANT

  Per a poder concórrer, les persones sol·licitants han de reunir els requisits de capacitat i solvència indicats en l'apartat 8 del plec de condicions que regula el concurs.

  Cada persona oferent ha de presentar una única proposició, que s'ha d'ajustar a les especificacions contingudes en el plec, i la presentació d'aquesta suposa l'acceptació incondicionada per part dels licitadors de la totalitat de les clàusules o les condicions d'aquest plec, sense cap excepció ni reserva.

  DELS HABITATGES OFERITS

  Els habitatges que es proposen per a l'adquisició han de formar part d'edificis amb tipologia plurifamiliar, que no estiguen fora d'ordenació i es troben situats en els municipis de la Comunitat Valenciana on més demanda d'habitatge social hi ha, que són els que s'indiquen en l'annex 8 del plec de condicions. Aquesta llista de municipis també es pot consultar en la web www.comprahabitatge.gva.es

  No s'admetran ofertes que continguen habitatges situats en municipis que no figuren en aquesta llista.
  A més, els habitatges han de reunir els requisits següents:

  - Han de tindre, com a mínim, saló menjador, cuina, un dormitori i un bany, i complir amb les condicions d'habitabilitat i accessibilitat segons la normativa vigent.
  - Han de reunir les condicions òptimes o adequades per a ser ocupades immediatament després de la formalització de la seua adquisició, per la qual cosa han d'estar lliures d'efectes i en condicions higièniques.
  - Han d'estar lliures de persones arrendatàries, ocupants i precaristes.
  - Han de disposar de cèdula d'habitabilitat, llicència d'ocupació, certificació energètica o l'alta de subministraments de llum i aigua (gas, si escau).
  - Han d'estar inscrites en el registre de la propietat a nom de la persona o empresa licitadora.
  - Han d'estar lliures de càrregues i gravàmens, i en condicions jurídiques que en permeten la immediata escriptura i inscripció en el registre de la propietat.
  - Han d'estar al corrent de pagament de les despeses de comunitat, així com de l'Impost sobre Béns Immobles.
  - Només es podran incloure garatge i traster si van vinculats registralment a l'habitatge (unitat indissociable).
  - L'edifici ha de tindre una antiguitat màxima de 50 anys, i per a habitatges en altura, ha de tindre ascensor en ús.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El preu de l'adquisició es farà efectiu quan se signe l'escriptura pública de compravenda, mitjançant el lliurament d'un xec bancari.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les proposicions s'han de presentar en el termini de 30 dies comptats a partir de l'endemà del dia en què aparega l'anunci de convocatòria del concurs en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV nº 8399, de 8/10/2018).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les ofertes es poden presentar de forma presencial o per correu postal certificat.
  De forma presencial en les dependències següents:
  - El Registre General de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, amb domicili a la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, torre 1, situada al carrer de la Democràcia, número 77, 46018 València,
  - els registres dels serveis territorials d'habitatge i rehabilitació d'Alacant, Castelló i València,
  L'horari de presentació serà:
  De dilluns a divendres, des de les 9 hores fins a les 14 hores.
  No serà vàlida la presentació en altres registres o dependències d'aquesta o altres administracions públiques.
  Les oficines receptores donaran un rebut al presentador, en el qual constarà el nom del licitador, la denominació de l'objecte del contracte i el dia i hora de la presentació.

  A través del correu postal, dirigides a:
  Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
  domicili a la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, torre 1,
  carrer de la Democràcia, número 77, de 46018 València.
  En aquest supòsit, el licitador haurà de justificar la data i l'hora d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus dins del termini establit de 30 dies per a presentar les proposicions i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta abans del dia i l'hora de finalització del termini esmentar, al correu electrònic següent:
  adquisicionviviendas2018@gva.es
  L'enviament de l'anunci per correu electrònic només serà vàlid si hi ha constància de la transmissió i recepció, de la seua data i del contingut íntegre de les comunicacions, i s'hi identifica fidedignament el remitent i el destinatari.
  En aquest cas, es procedirà a l'obtenció de la còpia impresa i al registre, que s'incorporarà a l'expedient.
  Sense la concurrència dels dos requisits, no serà admesa la documentació si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data i l'hora de la finalització del termini assenyalat en l'anunci.
  Sense perjudici del que s'ha exposat, la documentació rebuda transcorreguts 10 dies des de la finalització del termini establit per a la presentació de les proposicions no serà admesa en cap cas.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_COMPRAVIV&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19818

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Cada proposició ha d'anar acompanyada de la documentació següent, i s'ha d'organitzar com s'indica a continuació.

  Les proposicions s'han de presentar en dos sobres tancats, senyalats amb els nombres 1 i 2, i en cada un d'aquests ha de figurar el nom del licitador, el seu DNI o CIF, el seu domicili, els municipis on se situen els habitatges i les dades de comunicació.

  El sobre núm. 1. es denominarà: "DOCUMENTACIÓ PER A PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT PER A LES ADJUDICACIONS, MITJANÇANT CONCURS, DEL CONTRACTE D'ADQUISICIÓ D'HABITATGES PER LA GENERALITAT" i el seu contingut ha de ser el següent:

  Declaració responsable que s'ha d'ajustar al model que figura en l'annex I del plec, datada i signada pel licitador o la persona que legalment el represente, en què manifeste que el licitador compleix amb les condicions establides legalment per a contractar amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori la venda d'habitatges en el moment de la finalització del termini de presentació de les proposicions i de no trobar-se compresos en alguna de les circumstàncies assenyalades com a causa de prohibició de contractar en l'article 70 LCSP.

  El sobre núm. 2. es denominarà: "PROPOSICIÓ ECONÒMICA: DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS DE VALORACIÓ I OFERTES ECONÒMIQUES".

  DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE VALORACIÓ

  a) Certificat i pla de cadastre en què conste identificada amb una referència gràfica i numèrica la finca i la certificació registral acreditativa de la titularitat de l'habitatge.
  b) Llicència d'ocupació, cèdula d'habitabilitat, acreditació d'existència d'escomeses de llum, aigua i gas, si escau.
  c) Memòria que incloga la descripció de l'habitatge, les estades que té i la superfície aproximada, pla de distribució, fotografies descriptives (de cada estada, del vestíbul d'accés a l'edifici, de l'equipament, de les façanes, de possibles annexos vinculats) i qualsevol altre document que aporte informació sobre l'estat de l'immoble que s'oferisca, així com l'autobaremació tècnica segons l'annex núm. 6 contingut en el plec.
  d) Certificació energètica de l'habitatge.
  e) Informe sobre l'accessibilitat i l'estat de conservació de l'edifici.
  f) Informe de l'existència de xarxes de transport públic i d'equipaments i serveis en la zona on se situa l'habitatge.
  Si algun licitador no aporta la documentació relativa a algun dels criteris o aquesta no conté tots els requisits exigits, la proposició d'aquest licitador no serà valorada respecte del criteri de què es tracte.

  DOCUMENTACIÓ QUE CONTÉ L'OFERTA ECONÒMICA

  Ha de contindre l'oferta econòmica, que s'ha d'ajustar al model previst en l'annex núm. 3 del plec de condicions referit a cada un dels habitatges que s'incloguen en la proposta.

  No s'acceptaran les proposicions que continguen omissions, errors o ratllades que impedisquen conéixer clarament el que l'Administració estime fonamental per a considerar l'oferta. Si alguna proposició no concordara amb la documentació examinada i admesa, variara substancialment el model establit, comportara un error manifest en l'import de la proposició, o existira reconeixement per part de licitador que experimenta error o inconsistència que la facen inviable, serà rebutjada per la mesa de contractació mitjançant una resolució motivada, sense que siga causa suficient per al rebuig, el canvi o l'omissió d'algunes paraules del model, si això no n'altera el sentit.

  La inclusió en el sobre núm.1 de la proposició econòmica o dels documents que s'han d'incloure en el sobre núm. 2, fins i tot en el cas que aquests documents s'hagen inclòs també en el sobre núm. 2, determinarà, de forma automàtica, l'exclusió de la proposició.

  Cada licitador podrà presentar en la seua proposició tots els habitatges que vulga vendre, si bé no es podrà adjudicar a un mateix licitador més d'un 20 % del pressupost base de licitació, encara que es referisca a diferents habitatges. En tot cas, les ofertes s'efectuaran de forma individual, per a la qual cosa cal presentar per a cada un dels habitatges tota la documentació que s'exigeix en el sobre 2. En el cas que la proposició continga diverses ofertes, s'ha d'omplir la llista de l'annex 4t i presentar tota la documentació conjuntament dins d'un únic sobre 2.
  Tota la documentació s'ha de presentar degudament subscrita per la persona licitadora o el seu representant legal.

  S'haurà d'incloure a més en el sobre 2, l'Annex 2 "AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A L'IMMOBLE".

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  INICI DEL PROCEDIMENT

  El concurs per a l'adquisició dels habitatges es convocarà mitjançant una resolució de la conselleria d'Habitatge Obres Públiques i Vertebració del Territori publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), així com en el portal web de la Generalitat.

  Les proposicions s'han de tramitar utilitzant un formulari que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, portal gva.es, que s'ha d'omplir electrònicament, per a la qual cosa s'ha d'imprimir el corresponent justificant, que l'ha de signar oportunament el licitador i s'ha de presentar juntament amb el sobre núm. 1 i el sobre núm. 2.

  El justificant degudament signat constituirà l'imprés de sol·licitud per a participar en el concurs.

  No s'admetran els formularis omplits d'una altra forma.

  OBERTURA DE PROPOSICIONS I ESMENA D'ERRORS

  Obertura SOBRE NÚM. 1:
  Una vegada constituïda la mesa, s'obriran els sobres núm. 1 el dimecres hàbil següent a aquell en què finalitze el termini de presentació d'ofertes, a partir de les 10.00 hores.
  La taula procedirà a examinar la documentació recollida en el primer sobre i si apreciara l'existència d'errors corregibles, ho notificarà a les persones interessades perquè en un termini màxim de cinc dies ho esmenen, mitjançant un escrit que presentaran en el Registre General de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori dirigit a la mateixa mesa de contractació.
  Transcorregut aquest termini, la taula determinarà quins licitadors queden admesos.

  Obertura SOBRE NÚM. 2:
  En el lloc i l'hora assenyalats en la convocatòria que es publicarà en el DOGV i en acte públic, es procedirà a la lectura de la llista de licitadors admesos i a l'obertura dels sobres núm. 2 presentats pels licitadors admesos, que continguen les proposicions econòmiques, de manera que es podran rebutjar en el moment les que s'aparten substancialment del model o comporten un error manifest.

  En el termini màxim de quatre mesos, a comptar de la realització de l'acte d'obertura del sobre núm. 2, la mesa analitzarà les ofertes econòmiques en relació amb els habitatges presentats atenent els criteris i el procediment fixat en el plec, i podrà sol·licitar tots els informes tècnics que considere necessaris en relació amb la finalitat del concurs; per a això, el personal tècnic designat per la mesa efectuarà les visites d'inspecció necessàries als habitatges oferits amb la finalitat de comprovar l'estat d'aquests i l'adequació als requisits establits en el plec.

  Una vegada rebuts els informes tècnics pertinents, en què s'haurà comprovat el compliment dels requisits dels habitatges, la valoració dels criteris d'adjudicació i tots els aspectes necessaris per a baremar cada oferta, la mesa analitzarà les ofertes econòmiques contingudes en les proposicions presentades en relació a cada un dels habitatges que continguen, per a la qual cosa pot realitzar, si escau, una contraoferta seguint l'ordre de prelació l'import de la qual estarà determinat pel menor dels següents: oferta de venda, el valor de taxació aportat pel venedor o el valor de taxació realitzat per Conselleria.

  El venedor pot acceptar el preu oferit o rebutjar la contraoferta en el termini de 5 dies naturals des de la notificació. En cas que no accepte la contraoferta, es desistirà de la compra de l'habitatge sense dret a ser indemnitzat per cap concepte i es continuarà el procediment amb el següent licitador, segons l'ordre de prelació.

  La contraoferta s''efectuarà seguint l'ordre de prelació, però en funció de l'existència de crèdit suficient a cada moment per a cobrir l'import d'aquesta.

  Determinades per la mesa les ofertes més avantatjoses s'alçarà l'acta corresponent i s'elevarà a l'òrgan de contractació la proposta de licitadors amb els quals contractar i d'habitatges seleccionats, que inclourà, en tot cas, la ponderació conjunta dels criteris indicats en la clàusula 7 del plec, acompanyada de les actes de les seues reunions i de la documentació generada en les seues actuacions i dels informes emesos.

  La proposta d'adjudicació no crea cap dret a favor dels adjudicataris proposats fins que l'òrgan de contractació no dicte la resolució d'adjudicació del contracte.

  ADJUDICACIÓ

  Correspondrà a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori resoldre el procediment d'adjudicació, amb el previ informe de l'Advocacia; no obstant això, es pot apartar de la proposta d'adjudicació o declarar desert el concurs de forma motivada.

  Abans de l'adjudicació del contracte, l'òrgan de contractació requerirà els licitadors que hagen presentat les millors ofertes perquè, en el termini que se'ls conferisca, presenten la documentació justificativa que s'assenyala en l'apartat 13 del plec.
  L'adjudicació s'acordarà mitjançant una resolució motivada en el termini màxim d'un mes, a comptar des de la proposta d'adjudicació corresponent, pel preu determinat segons el que exposa la clàusula 7.F. del plec de condicions.

  * PUBLICACIÓ
  La resolució del concurs es publicarà en el DOGV i en la pàgina web de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori (www.gva.es), la qual cosa substituirà la notificació individualitzada. Els licitadors que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de la resolució de la licitació per mitjà d'un missatge de text SMS.

  FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE:
  El contracte de compravenda es formalitzarà en escriptura pública, com a màxim, dins dels 90 dies hàbils següents a la notificació de l'adjudicació.

  DESPESES
  Les despeses notarials i registrals que origine la compravenda s'han de satisfer conformement a la llei.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta, segons el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o s'hi podrà interposar, directament, un recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta, de conformitat amb el que estableixen els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_COMPRAVIV&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19818

  Inici
 • Informació complementària

  Per a més informació, es pot telefonar al 012 (963866000 si telefoneu des de fora de la Comunitat Valenciana).

  Criteris de valoració

  L'adjudicació recaurà en el licitador que faça l'oferta més avantatjosa, per a la qual cosa es tindrà en compte el major nombre de punts obtinguts per l'aplicació dels criteris d'adjudicació, detallats a continuació, en relació a cada un dels habitatges inclosos en la seua proposició, i sense perjudici del dret de l'Administració de declarar-ho desert per raons d'interés públic, atenent la ponderació que se'ls atribueix.

  A) Necessitat i demanda existent: fins a 15 punts
  B) Tipologia i característiques de l'habitatge: fins a 30 punts
  C) Ubicació en el municipi: fins a 5 punts
  D) Caracterització de l'oferent: fins a 5 punts
  E) Taxació pericial: fins a 5 punts
  F) Oferta econòmica: fins a 40 punts

  Enllaços

  Pàgina web sobre el concurs de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana (DOGV 4479, d'11.04.2003)
  - Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (BOE 264, de 04.11.2003)
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015)
  - Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana (DOGV 7976, de 09.02.2017)
  - Resolució de 3 d'octubre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoca un concurs per a l'adquisició d'habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat (DOGV núm. 8399, de 8/10/2018).
  - Licitació núm. 18-32-02-AV-0. Adquisició d'habitatge en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat (DOGV núm. 8399, de 8/10/2018).
  - Correcció d'errades de la Resolució de 3 d'octubre de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoca concurs per a l'adquisició d'habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat (DOGV 8406, de 19.10.2018).
  - RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es procedeix al canvi de denominació dels grups d'habitatges pertanyents al parc públic d'habitatges de la Generalitat. (DOGV núm.8532, de 18/04/2019)
  - RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'amplia el termini màxim per a resoldre el concurs convocat per a l'adquisició d'habitatges amb destinació al parc públic de la Generalitat.( DOGV 8532 de 18-04-2019)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 14/2003, de 10 d'abril.

  Vegeu la Llei 33/2003, de 3 de novembre.

  Vegeu la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.

  Vegeu la Llei 2/2017, de 3 de febrer.

  Vegeu la Resolució de 3 d'octubre de 2018.

  Vegeu la licitació núm. 18-32-02-AV-0.

  Vegeu Correció d'errades de la Resolució de 3 d'octubre de 2018

  Vegeu Resolució de 9 d'abril de 2019

  Vegeu Resolució de 15 d'abril de 2019

  Llistat de seguiment

  La informació relativa a la tramitació del concurs s'actualitzarà a través del portal web de la conselleria i a través de la web del següent enllaç. Així mateix es podrà avisar via SMS als licitadors les notificacions i publicacions en la web del procés d'adjudicació.

  El Plec de Condicions del Concurs podrà ser consultat, a més, en la plataforma de contractació de l'estat

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.