TECE - Concurs per a l'adquisició d'habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a incorporar-los al parc públic d'habitatge de la Generalitat. Convocatòria 2020.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 1870542
|
Codi GVA: 19818
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La compra d'habitatges en municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de satisfer la demanda social de solucions residencials en règim de lloguer, de conformitat amb el plec de condicions aprovat per a regir el concurs, al qual ens referirem com "el plec".

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Per a més informació, es pot telefonar al 012 (963866000 si telefoneu des de fora de la Comunitat Valenciana).

Normativa
 • Anunci del concurs per a l'adquisició d'habitatge en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat.
 • Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana (DOGV 4479, d'11.04.2003)
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (BOE 264, de 04.11.2003)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015)
 • Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana (DOGV 7976, de 09.02.2017).
 • Resolució de 18 de setembre de 2020, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es convoca un concurs...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que siguen propietàries o titulars del domini dels habitatges que oferisquen, que reunisquen les condicions previstes en el plec i que tinguen personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar conformement al...

Saber més
Requisits

DEL SOL·LICITANT

Per a poder concórrer, els sol·licitants han de reunir els requisits de capacitat i solvència que s'indiquen en l'apartat 8 del plec. Cada persona oferent ha de presentar una única proposició, encara que podrà contindre l'oferta de diversos habitatges, que s'ha d'ajustar a les especificacions que conté el plec, i la presentació d'aquesta suposa l'acceptació incondicionada per part dels licitadors de la totalitat de les clàusules o condicions d'aquest plec de condicions, sense excepció ni cap reserva.

 

DELS HABITATGES OFERITS

Els habitatges que es proposen per a l'adquisició han d'estar situats en els municipis de la Comunitat Valenciana que s'indiquen en l'annex 9 del Plec de condicions.

 

No s'admetran ofertes que continguen habitatges situats en municipis que no figuren en aquesta llista. Els habitatges que s'oferisquen han de reunir els requisits següents:

- Estar situats en sòl urbà i ser conformes amb l'ordenació urbanística.

- Han de tindre, com a mínim, saló menjador, cuina, un dormitori i un bany, i complir amb les condicions d'habitabilitat i accessibilitat segons la normativa vigent.

- Han de reunir les condicions òptimes o adequades per a ser ocupats immediatament després de la formalització de la seua adquisició, per la qual cosa han d'estar lliures d'estris inútils i en condicions higièniques i de neteja adequades.

Es podran admetre habitatges en construcció o que necessiten rehabilitació o reparacions per a aconseguir les condicions d'accessibilitat i habitabilitat exigides quan s'aporte un compromís subscrit per la propietat de procedir a executar a càrrec seu aquesta adequació de manera anticipada a la formalització del contracte de compravenda de l'habitatge.

- Han d'estar lliures d'ocupants amb títol o sense títol per a això.

- Han de disposar de cèdula d'habitabilitat o llicència d'ocupació o qualificació definitiva, certificació energètica i estar en condicions d'obtindre l'alta de subministraments bàsics (electricitat, aigua potable i gas). L'habitatge es trobarà donat de baixa en aquests subministraments en el moment de la formalització de la compravenda.

- Han d'estar inscrits en el Registre de la propietat a nom de la persona natural o jurídica licitadora.

- Han d'estar lliures de càrregues i gravàmens, i en condicions jurídiques que permeten la seua immediata escripturació i inscripció en el Registre de la propietat, excepte en les excepcions que estableix el Plec de condicions.

- Han d'estar al corrent de pagament de les despeses de comunitat, de tots els subministraments, de l'impost sobre béns immobles i d'altres tributs que els graven.

- Només es podran incloure en l'oferta garatge i trasters si van vinculats registralment a l'habitatge (unitat indissociable).

- L'habitatge ha d'estar localitzat en un edifici constituït en règim de propietat horitzontal, llevat que es tracte de municipis amb una població inferior a 10.000 habitants, en què s'admetrà casa de poble unifamiliar localitzada en el centre urbà. En tot cas, han de tindre una antiguitat màxima de 50 anys i per a habitatges en altura han de tindre ascensor en ús.

Com es tramita

Procés de tramitació
INICI DEL PROCEDIMENT El concurs per a l'adquisició dels habitatges es convocarà mitjançant una resolució de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), així com en el portal web de la...
Saber més
Criteris de valoració
L'adjudicació recaurà en el licitador que faça l'oferta més avantatjosa, atenent el nombre més alt de punts obtinguts per aplicació dels criteris d'adjudicació, que es detallen a continuació, en relació amb cada un dels habitatges inclosos en la seua proposició: A) Necessitat i demanda existent:...
Saber més
Òrgans de tramitació
VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les proposicions s'han de presentar en el termini de 30 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria del concurs en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8914, de 28/09/2020).

El termini finalitza el dia 11 de novembre de 2020.

Documentació
Cada proposició ha d'anar acompanyada de la documentació següent, i s'ha d'organitzar com s'indica a continuació. Les proposicions s'han de presentar en dos sobres tancats, assenyalats amb els números 1 i 2, i en cada un ha de figurar el nom del licitador, el seu DNI o CIF, el seu domicili, els...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Les ofertes es poden presentar de forma presencial o per correu postal certificat. De forma presencial en les dependències següents:

- El Registre General de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb domicili a la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, torre 1, situada al carrer de la Democràcia, número 77, 46018-València.

Els registres dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València. L'horari de presentació serà:

De dilluns a divendres, des de les 9 hores fins a les 14 hores.

No serà vàlida la presentació en altres registres o dependències d'aquesta o altres administracions públiques.

Les oficines receptores donaran un rebut al presentador, en el qual constarà el nom del licitador, la denominació de l'objecte del contracte i el dia i hora de la presentació.

A través del correu postal, dirigides a:

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, torre 1, carrer de la Democràcia, 77, 46018-València.

En aquest supòsit, el licitador ha de justificar la data i hora d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus dins del termini de 30 dies per a presentar les proposicions i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta dins del termini esmentat al correu electrònic següent:

adquisicionviviendas2020@gva.es

L'enviament de l'anunci per correu electrònic només serà vàlid si hi ha constància de la transmissió i recepció, de la seua data i del contingut íntegre de les comunicacions, i s'hi identifica fidedignament el remitent i el destinatari.

En aquest cas, es procedirà a l'obtenció de la còpia impresa i al registre, que s'incorporarà a l'expedient.

Sense la concurrència dels dos requisits, no serà admesa la documentació si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data i l'hora de la finalització del termini assenyalat en l'anunci.

Sense perjudici del que s'ha exposat, la documentació rebuda transcorreguts 10 dies des de la finalització del termini establit per a la presentació de les proposicions no serà admesa en cap cas.

Saber més

Resolució

Termini màxim
L'adjudicació s'acordarà mitjançant una resolució motivada en el termini màxim d'un mes, a comptar de la proposta d'adjudicació corresponent, pel preu determinat. No es podrà declarar deserta una licitació quan hi haja alguna oferta o proposició que siga admissible d'acord amb els criteris que...
Saber més
Quantia i cobrament
El preu de l'adquisició es farà efectiu quan se signe l'escriptura pública de compravenda, mitjançant el lliurament d'un xec bancari.
Observacions

Contra la resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta, segons el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

Saber més
Òrgans resolució
VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA