Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Concurs per a l'adquisició d'habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a incorporar-los al parc públic d'habitatge de la Generalitat. Convocatòria 2020.

  Objecte del tràmit

  La compra d'habitatges en municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de satisfer la demanda social de solucions residencials en règim de lloguer, de conformitat amb el plec de condicions aprovat per a regir el concurs, al qual ens referirem com "el plec".

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que siguen propietàries o titulars del domini dels habitatges que oferisquen, que reunisquen les condicions previstes en el plec i que tinguen personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar conformement al Codi Civil per a tota classe de contractes i, en particular, per al de compravenda.

  Requeriments

  DEL SOL·LICITANT
  Per a poder concórrer, els sol·licitants han de reunir els requisits de capacitat i solvència que s'indiquen en l'apartat 8 del plec. Cada persona oferent ha de presentar una única proposició, encara que podrà contindre l'oferta de diversos habitatges, que s'ha d'ajustar a les especificacions que conté el plec, i la presentació d'aquesta suposa l'acceptació incondicionada per part dels licitadors de la totalitat de les clàusules o condicions d'aquest plec de condicions, sense excepció ni cap reserva.

  DELS HABITATGES OFERITS
  Els habitatges que es proposen per a l'adquisició han d'estar situats en els municipis de la Comunitat Valenciana que s'indiquen en l'annex 9 del Plec de condicions.

  No s'admetran ofertes que continguen habitatges situats en municipis que no figuren en aquesta llista. Els habitatges que s'oferisquen han de reunir els requisits següents:
  - Estar situats en sòl urbà i ser conformes amb l'ordenació urbanística.
  - Han de tindre, com a mínim, saló menjador, cuina, un dormitori i un bany, i complir amb les condicions d'habitabilitat i accessibilitat segons la normativa vigent.
  - Han de reunir les condicions òptimes o adequades per a ser ocupats immediatament després de la formalització de la seua adquisició, per la qual cosa han d'estar lliures d'estris inútils i en condicions higièniques i de neteja adequades.
  Es podran admetre habitatges en construcció o que necessiten rehabilitació o reparacions per a aconseguir les condicions d'accessibilitat i habitabilitat exigides quan s'aporte un compromís subscrit per la propietat de procedir a executar a càrrec seu aquesta adequació de manera anticipada a la formalització del contracte de compravenda de l'habitatge.
  - Han d'estar lliures d'ocupants amb títol o sense títol per a això.
  - Han de disposar de cèdula d'habitabilitat o llicència d'ocupació o qualificació definitiva, certificació energètica i estar en condicions d'obtindre l'alta de subministraments bàsics (electricitat, aigua potable i gas). L'habitatge es trobarà donat de baixa en aquests subministraments en el moment de la formalització de la compravenda.
  - Han d'estar inscrits en el Registre de la propietat a nom de la persona natural o jurídica licitadora.
  - Han d'estar lliures de càrregues i gravàmens, i en condicions jurídiques que permeten la seua immediata escripturació i inscripció en el Registre de la propietat, excepte en les excepcions que estableix el Plec de condicions.
  - Han d'estar al corrent de pagament de les despeses de comunitat, de tots els subministraments, de l'impost sobre béns immobles i d'altres tributs que els graven.
  - Només es podran incloure en l'oferta garatge i trasters si van vinculats registralment a l'habitatge (unitat indissociable).
  - L'habitatge ha d'estar localitzat en un edifici constituït en règim de propietat horitzontal, llevat que es tracte de municipis amb una població inferior a 10.000 habitants, en què s'admetrà casa de poble unifamiliar localitzada en el centre urbà. En tot cas, han de tindre una antiguitat màxima de 50 anys i per a habitatges en altura han de tindre ascensor en ús.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El preu de l'adquisició es farà efectiu quan se signe l'escriptura pública de compravenda, mitjançant el lliurament d'un xec bancari.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les proposicions s'han de presentar en el termini de 30 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria del concurs en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8914, de 28/09/2020).
  El termini finalitza el dia 11 de novembre de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les ofertes es poden presentar de forma presencial o per correu postal certificat. De forma presencial en les dependències següents:
  - El Registre General de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb domicili a la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, torre 1, situada al carrer de la Democràcia, número 77, 46018-València.
  Els registres dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València. L'horari de presentació serà:
  De dilluns a divendres, des de les 9 hores fins a les 14 hores.
  No serà vàlida la presentació en altres registres o dependències d'aquesta o altres administracions públiques.
  Les oficines receptores donaran un rebut al presentador, en el qual constarà el nom del licitador, la denominació de l'objecte del contracte i el dia i hora de la presentació.
  A través del correu postal, dirigides a:
  Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, torre 1, carrer de la Democràcia, 77, 46018-València.
  En aquest supòsit, el licitador ha de justificar la data i hora d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus dins del termini de 30 dies per a presentar les proposicions i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta dins del termini esmentat al correu electrònic següent:
  adquisicionviviendas2020@gva.es
  L'enviament de l'anunci per correu electrònic només serà vàlid si hi ha constància de la transmissió i recepció, de la seua data i del contingut íntegre de les comunicacions, i s'hi identifica fidedignament el remitent i el destinatari.
  En aquest cas, es procedirà a l'obtenció de la còpia impresa i al registre, que s'incorporarà a l'expedient.
  Sense la concurrència dels dos requisits, no serà admesa la documentació si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data i l'hora de la finalització del termini assenyalat en l'anunci.
  Sense perjudici del que s'ha exposat, la documentació rebuda transcorreguts 10 dies des de la finalització del termini establit per a la presentació de les proposicions no serà admesa en cap cas.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_COMPRAVIV&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19818

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Cada proposició ha d'anar acompanyada de la documentació següent, i s'ha d'organitzar com s'indica a continuació.

  Les proposicions s'han de presentar en dos sobres tancats, assenyalats amb els números 1 i 2, i en cada un ha de figurar el nom del licitador, el seu DNI o CIF, el seu domicili, els municipis on se situen els habitatges i els títols que s'assenyalen a continuació.

  El sobre núm. 1 es denominarà: "DOCUMENTACIÓ PER A PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT PER A l'ADQUISICIÓ, MITJANÇANT CONCURS, D'HABITATGES PER LA GENERALITAT" i el contingut ha de ser el següent:

  1) Acreditació de la personalitat jurídica i capacitat d'obrar de la persona licitadora propietària o propietàries de l'habitatge o els habitatges que s'oferisquen. Persones físiques: DNI o NIE. Persones jurídiques: CIF i escriptura o document de constitució inscrits en el registre oficial corresponent.
  2) Quan la persona licitadora actue mitjançant representant, aquest ha d'aportar el seu DNI (o equivalent si és persona estrangera) i poder validat per l'Assessoria Jurídica de la Conselleria. El poder ha d'estar inscrit en el registre públic corresponent, en cas que la normativa aplicable així ho exigisca. El licitador ha de presentar tota la documentació necessària per a realitzar la validació, almenys amb 48 hores d'antelació a la data establida com a fi de termini de presentació de proposicions.
  3) Documentació acreditativa de la solvència: Com que es tracta d'un contracte de naturalesa privada per l'objecte que té, s'entendrà que la solvència queda justificada per l'aportació de la documentació següent:
  a) Còpia acarada de l'escriptura pública que acredite la propietat de l'habitatge de la persona o les persones licitadores o nota simple emesa pel Registre de la Propietat, amb una antiguitat màxima de 3 mesos a la data de la presentació de l'oferta en la qual es faça constar que l'habitatge que s'ofereix es troba degudament inscrit a nom de la persona o persones licitadores i es troba lliure de càrregues i gravàmens, o, si és el cas, expressió de les càrregues que suporta l'habitatge o els habitatges.
  b) En el cas d'habitatges gravats amb dret real de garantia hipotecària, cal aportar el compromís subscrit per la propietat de procedir a la cancel·lació de manera anticipada o simultània a la formalització del contracte de compravenda de l'habitatge.
  4) Declaració responsable segons el model de l'annex 1 del plec, datada i signada per la persona o les persones licitadores o la persona que legalment els represente (en el cas de ser diverses persones titulars propietàries de l'habitatge, s'ha d'omplir una declaració responsable per cada una), que comprenga les qüestions següents:
  a) L'habitatge o els habitatges que s'ofereixen continuen mantenint les circumstàncies que s'indiquen en l'escriptura de propietat o en la nota simple expedida pel Registre de la Propietat i es troben en condicions jurídiques que permeten la seua immediata escripturació i inscripció en el Registre de la Propietat.
  b) No hi ha limitació per a la transmissió de la propietat de l'habitatge o els habitatges que s'ofereixen de conformitat amb la normativa vigent, inclosa la normativa d'habitatge protegit.
  c) L'habitatge o els habitatges es troben lliures d'ocupants amb títol o sense.
  d) L'habitatge o els habitatges estan lliures de càrregues i gravàmens i al corrent de pagament de les despeses de comunitat, de tots els subministraments (aigua, llum i gas, si és el cas), així com dels tributs estatals, locals o de la comunitat autònoma que els graven, particularment de l'Impost sobre Béns immobles i de la taxa de recollida de residus sòlids urbans.
  En cas contrari, es compromet a la cancel·lació anticipada o simultània a la formalització del contracte de compravenda de les càrregues i gravàmens o deutes que suporta l'habitatge.
  e) L'habitatge o els habitatges que s'ofereixen reuneixen les condicions òptimes o adequades per a ser ocupats immediatament després de la formalització de la seua adquisició, per la qual cosa es troben lliure d'estris inútils i en condicions higièniques i de neteja adequades i disposen del permís municipal d'ocupació o del document equivalent. En el cas d'habitatge/s en construcció o amb necessitats de rehabilitació o reparacions, el licitador es compromet a l'execució de les obres de manera anticipada a la formalització del contracte de compravenda.
  f) La persona propietària de l'habitatge es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la comunitat autònoma, l'ajuntament corresponent i amb la Seguretat Social, imposats per les disposicions vigents, en el cas que no s'haja atorgat l'autorització a l'òrgan de contractació per a obtindre de manera directa l'acreditació d'aquestes circumstàncies.
  Així mateix, compleix amb les condicions que s'estableixen legalment per a contractar amb la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica la venda d'habitatges en el moment de finalització del termini de presentació de les proposicions i de no trobar-se comprés/esa, ni l'empresa a la qual representa, els seus administradors i representants, en alguna de les causes de prohibició i incompatibilitat per a contractar que regula l'article 71 de la Llei de contractes del sector públic, i es compromet, si resulta proposat com a adjudicatari, a presentar la documentació acreditativa del compliment de les condicions esmentades, prèviament a l'adjudicació del contracte.
  g) Si és el cas, els poders que s'han aportat es troben vigents en l'actualitat.
  h) La persona licitadora se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta pogueren sorgir de la compra, amb renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que poguera correspondre al licitador.

  El sobre núm. 2 es denominarà: "PROPOSICIÓ ECONÒMICA: DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS DE VALORACIÓ I OFERTES ECONÒMIQUES" i ha de contindre la documentació següent: DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE VALORACIÓ

  a) Informació de la ubicació de l'habitatge dins del municipi: adreça de l'habitatge (carrer/plaça, número, pis, núm., codi postal i municipi), amb especial referència a la seua localització dins del municipi, la seua connexió amb la trama urbana, la proximitat a xarxes de transport públic, l'existència d'equipaments i serveis existents en un radi de 500 metres, en els termes que es dedueixen de l'apartat 7, paràgraf 3 del plec.
  b) Informe sobre l'antiguitat, estat de conservació i accessibilitat de l'edifici que alberga l'habitatge.
  c) Memòria que incloga la descripció de l'habitatge, superfície útil total, les estades que tenen i la superfície aproximada de cada una d'aquestes, nombre d'habitacions (sense comptar cuina, estar-menjador, corredors i banys), estat de conservació de cuines i banys, amb la indicació de l'última reforma efectuada, així com dels possibles annexos vinculats (garatge i traster).
  d) Documentació gràfica:
  1.Pla de situació a escala 1:500 (recull l'entorn de l'habitatge).
  2. Pla de distribució de l'habitatge acotat a escala 1/50.
  3. Reportatge fotogràfic de l'habitatge i de l'edifici que l'alberga: fotografies descriptives del vestíbul d'accés a l'edifici, de l'equipament, de les façanes, d'annexos, etc., de cada estada de l'habitatge, de la cuina, banys, i qualsevol altre document que aporte informació sobre l'estat de l'immoble que s'oferisca.
  e) Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat, llicència municipal d'ocupació o document equivalent.
  f) Certificació d'eficiència energètica de l'habitatge.
  g) Certificació cadastral descriptiva i gràfica en què conste identificada l'habitatge i els annexos que té.
  h) Taxació pericial elaborada de conformitat amb el paràgraf 5 de l'apartat 7, Criteris d'adjudicació.
  i) Autobaremació tècnica i econòmica segons l'annex 6, omplit d'acord amb l'apartat 7, Criteris d'adjudicació.
  j) Autorització d'accés a l'immoble segons el model que es recull en l'annex 2.

  Si algun licitador no aporta la documentació relativa a algun dels criteris o aquesta no conté tots els requisits exigits, la proposició d'aquest licitador no serà valorada respecte del criteri de què es tracte.

  OFERTA ECONÒMICA
  Ha de contindre l'oferta econòmica, que s'ha d'ajustar al model que preveu l'annex núm. 3 d'aquest plec de condicions, referit a cada un dels habitatges que s'incloguen en la proposta, així com als annexos vinculats que té (garatge/traster).

  No s'acceptaran les proposicions que continguen omissions, errors o ratllades que impedisquen conéixer clarament el que l'Administració estime fonamental per a considerar l'oferta. Si alguna proposició no concordara amb la documentació examinada i admesa, variara substancialment el model establit, comportara un error manifest en l'import de la proposició, o existira reconeixement per part de licitador que experimenta error o inconsistència que la facen inviable, serà rebutjada per la mesa de valoració mitjançant una resolució motivada, sense que siga causa suficient per al rebuig, el canvi o l'omissió d'algunes paraules del model, si això no n'altera el sentit.

  La inclusió en el sobre núm. 1 de la proposició econòmica o dels documents que s'han d'incloure en el sobre núm. 2, fins i tot en el cas que aquests documents s'hagen inclòs també en el sobre núm. 2, determinarà, de forma automàtica, l'exclusió de la proposició.

  Cada licitador podrà presentar en la seua proposició tots els habitatges que vulga vendre, si bé no es podrà adjudicar a un mateix licitador més d'un 20 % del pressupost base de licitació, encara que es referisca a diferents habitatges. En tot cas, les ofertes s'han d'efectuar de manera individual, per a la qual cosa s'ha de presentar per a cada un dels habitatges tota la documentació que s'exigeix en el sobre 2. En el cas que la proposició continga diverses ofertes, s'ha d'omplir la llista de l'annex 4 i presentar tota la documentació conjuntament dins d'un únic sobre 2.

  Tota la documentació s'ha de presentar degudament subscrita per la persona licitadora o el seu representant legal.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS CONVOCAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA PER A l'ADQUISICIÓ D'HABITATGES AMB FINALITATS SOCIALS. CONVOCATÒRIA 2020

  [Annex 1] DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT CONVOCAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA PER A l'ADQUISICIÓ D'HABITATGES AMB FINALITATS SOCIALS.

  [Annex 2] AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A l'IMMOBLE

  [Annex 3] MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

  [Annex 4] RELACIÓ D'HABITATGES OFERTATS

  [Annex 5] DOCUMENTACIÓ CONFIDENCIAL

  [Annex 6] AUTOBAREMACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  INICI DEL PROCEDIMENT
  El concurs per a l'adquisició dels habitatges es convocarà mitjançant una resolució de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), així com en el portal web de la Generalitat.
  Les proposicions s'han de tramitar utilitzant el formulari que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, portal gva.es, que s'ha d'omplir electrònicament, per a la qual cosa s'ha d'imprimir el corresponent justificant, que l'ha de signar oportunament el licitador, i s'ha de presentar juntament amb el sobre núm. 1 i el sobre núm. 2.
  El justificant degudament signat constituirà l'imprés de sol·licitud per a participar en el concurs. No s'admetran els formularis omplits d'una altra forma.

  OBERTURA DE PROPOSICIONS I ESMENA D'ERRORS
  Obertura SOBRE núm. 1
  Dins dels 10 dies hàbils següents a la conclusió del termini fixat per a la presentació de proposicions, es constituirà la mesa de valoració d'ofertes, a partir de les 10.00 hores, i obrirà els sobres núm. 1, en un acte no públic.
  La mesa procedirà a examinar la documentació recollida en el sobre i si apreciara l'existència d'errors corregibles, ho notificarà als interessats perquè en un termini màxim de 5 dies procedisquen a esmenar-los, mitjançant un escrit que presentaran en el Registre General de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica dirigit a la mateixa mesa de valoració.
  Transcorregut aquest termini, la mesa determinarà quins licitadors queden admesos, que es publicarà en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.
  Obertura SOBRE núm. 2:
  En el lloc i l'hora assenyalats en la convocatòria, que es publicarà en el DOGV i en acte públic, es procedirà a obrir els sobres núm. 2 presentats pels licitadors admesos, i es procedirà a la lectura dels habitatges i de les ofertes econòmiques que conté la proposta, i es podran rebutjar en el moment les que s'aparten substancialment del model o comporten un error manifest.
  En el termini màxim de 6 mesos a comptar de la realització d'aquest acte, la mesa analitzarà les propostes que es formulen en relació amb els habitatges oferits, atenent els criteris de valoració, per a la qual cosa podrà sol·licitar tots els informes tècnics que considere necessaris en relació amb l'objecte del concurs. A aquest efecte, el personal tècnic designat per la mesa efectuarà les visites d'inspecció necessàries als habitatges oferits amb el fi d'inspeccionar-los, comprovar l'estat d'aquests i la seua adequació als requisits establits en el plec.
  Una vegada rebuts els informes tècnics pertinents, la mesa analitzarà les ofertes econòmiques que contenen les proposicions presentades en relació a cada un dels habitatges que continguen, i es podrà realitzar, si és el cas, una contraoferta al venedor seguint l'ordre de prelació.
  El venedor pot acceptar el preu oferit o rebutjar la contraoferta en el termini de 5 dies des de la notificació d'aquesta, mitjançant un escrit dirigit a la Mesa de Valoració que s'ha de presentar en la forma i els llocs indicats en l'apartat nou del plec per a la presentació de sol·licituds.
  La contraoferta s'efectuarà seguint l'ordre de prelació, però en funció de l'existència de crèdit suficient a cada moment per a cobrir l'import d'aquesta.
  Una vegada la mesa determine les ofertes més avantatjoses, s'alçarà l'acta corresponent, i s'elevarà a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació que conté els licitadors amb els quals contractar i els habitatges seleccionats.
  La proposta d'adjudicació no crea cap dret a favor dels adjudicataris proposats fins que l'òrgan de contractació no dicte la resolució d'adjudicació del contracte. Els licitadors que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de la proposta d'adjudicació per mitjà de missatge de text SMS.
  Els licitadors inclosos en la proposta d'adjudicació podran exercir el seu dret a desistir del procediment en el termini de 5 dies a partir de la publicació d'aquesta.
  Les persones licitadores a favor de les quals recaiga la proposta d'adjudicació podran ser requerides prèviament a l'adjudicació de la present contractació perquè, en el termini de 10 dies, aporten la documentació que l'òrgan competent considere necessària per a l'adjudicació del contracte.

  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
  Correspondrà a la persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica resoldre el procediment d'adjudicació, amb el previ informe de l'advocacia, que podrà, no obstant això, apartar-se de la proposta d'adjudicació o declarar desert el concurs de manera motivada.
  Abans de l'adjudicació del contracte, l'òrgan de contractació requerirà els licitadors que hagen presentat les millors ofertes perquè, en el termini que se'ls conferisca, presenten la documentació justificativa que s'assenyala en l'apartat 14 del plec.
  L'adjudicació s'adoptarà en el termini màxim d'un mes, a comptar de la proposta d'adjudicació corresponent pel preu determinat segons el que s'exposa en la clàusula 7.F.
  La resolució del concurs es publicarà en el DOGV i en el portal www.gva.es, pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Els licitadors que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de la resolució de la licitació per mitjà d'un missatge de text SMS.

  FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
  Serà preceptiva la formalització de l'adquisició dels habitatges mitjançant una escriptura pública en la notaria corresponent i la seua inscripció en el Registre de la Propietat i incorporació al Cadastre. El termini per a la subscripció del contracte serà de 90 dies a comptar de l'adjudicació.

  DESPESES
  Les despeses notarials i registrals que origine la compravenda s'han de satisfer conformement a la llei.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta, segons el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o s'hi podrà interposar, directament, un recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta, de conformitat amb el que estableixen els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_COMPRAVIV&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19818

  Inici
 • Informació complementària

  Per a més informació, es pot telefonar al 012 (963866000 si telefoneu des de fora de la Comunitat Valenciana).

  Criteris de valoració

  L'adjudicació recaurà en el licitador que faça l'oferta més avantatjosa, atenent el nombre més alt de punts obtinguts per aplicació dels criteris d'adjudicació, que es detallen a continuació, en relació amb cada un dels habitatges inclosos en la seua proposició:
  A) Necessitat i demanda existent: fins a 15 punts
  B) Tipologia i característiques de l'habitatge: fins a 30 punts
  C) Ubicació en el municipi: fins a 5 punts
  D) Caracterització de l'oferent: fins a 5 punts
  E) Taxació pericial: fins a 5 punts
  F) Oferta econòmica: fins a 40 punts

  Enllaços

  Pàgina web sobre el concurs de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana (DOGV 4479, d'11.04.2003)
  - Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (BOE 264, de 04.11.2003)
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015)
  - Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana (DOGV 7976, de 09.02.2017).
  - Resolució de 18 de setembre de 2020, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es convoca un concurs per a l'adquisició d'habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat.
  - Anunci del concurs per a l'adquisició d'habitatge en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 14/2003, de 10 d'abril.

  Vegeu la Llei 33/2003, de 3 de novembre.

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu la Llei 2/2017, de 3 de febrer.

  Vegeu la Resolució de 18 de setembre de 2020.

  Vegeu l'anunci del concurs.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.