Detall de Procediments

TECE - Concurs per a l'adquisició d'habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a incorporar-los al parc públic d'habitatge de la Generalitat. Convocatòria 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Concurs per a l'adquisició d'habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a incorporar-los al parc públic d'habitatge de la Generalitat. Convocatòria 2020.

  Objecte del tràmit

  La compra d'habitatges en municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de satisfer la demanda social de solucions residencials en règim de lloguer, de conformitat amb el plec de condicions aprovat per a regir el concurs, al qual ens referirem com "el plec".

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que siguen propietàries o titulars del domini dels habitatges que oferisquen, que reunisquen les condicions previstes en el plec i que tinguen personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar conformement al Codi Civil per a tota classe de contractes i, en particular, per al de compravenda.

  Requeriments

  DEL SOL·LICITANT
  Per a poder concórrer, els sol·licitants han de reunir els requisits de capacitat i solvència que s'indiquen en l'apartat 8 del plec. Cada persona oferent ha de presentar una única proposició, encara que podrà contindre l'oferta de diversos habitatges, que s'ha d'ajustar a les especificacions que conté el plec, i la presentació d'aquesta suposa l'acceptació incondicionada per part dels licitadors de la totalitat de les clàusules o condicions d'aquest plec de condicions, sense excepció ni cap reserva.

  DELS HABITATGES OFERITS
  Els habitatges que es proposen per a l'adquisició han d'estar situats en els municipis de la Comunitat Valenciana que s'indiquen en l'annex 9 del Plec de condicions.

  No s'admetran ofertes que continguen habitatges situats en municipis que no figuren en aquesta llista. Els habitatges que s'oferisquen han de reunir els requisits següents:
  - Estar situats en sòl urbà i ser conformes amb l'ordenació urbanística.
  - Han de tindre, com a mínim, saló menjador, cuina, un dormitori i un bany, i complir amb les condicions d'habitabilitat i accessibilitat segons la normativa vigent.
  - Han de reunir les condicions òptimes o adequades per a ser ocupats immediatament després de la formalització de la seua adquisició, per la qual cosa han d'estar lliures d'estris inútils i en condicions higièniques i de neteja adequades.
  Es podran admetre habitatges en construcció o que necessiten rehabilitació o reparacions per a aconseguir les condicions d'accessibilitat i habitabilitat exigides quan s'aporte un compromís subscrit per la propietat de procedir a executar a càrrec seu aquesta adequació de manera anticipada a la formalització del contracte de compravenda de l'habitatge.
  - Han d'estar lliures d'ocupants amb títol o sense títol per a això.
  - Han de disposar de cèdula d'habitabilitat o llicència d'ocupació o qualificació definitiva, certificació energètica i estar en condicions d'obtindre l'alta de subministraments bàsics (electricitat, aigua potable i gas). L'habitatge es trobarà donat de baixa en aquests subministraments en el moment de la formalització de la compravenda.
  - Han d'estar inscrits en el Registre de la propietat a nom de la persona natural o jurídica licitadora.
  - Han d'estar lliures de càrregues i gravàmens, i en condicions jurídiques que permeten la seua immediata escripturació i inscripció en el Registre de la propietat, excepte en les excepcions que estableix el Plec de condicions.
  - Han d'estar al corrent de pagament de les despeses de comunitat, de tots els subministraments, de l'impost sobre béns immobles i d'altres tributs que els graven.
  - Només es podran incloure en l'oferta garatge i trasters si van vinculats registralment a l'habitatge (unitat indissociable).
  - L'habitatge ha d'estar localitzat en un edifici constituït en règim de propietat horitzontal, llevat que es tracte de municipis amb una població inferior a 10.000 habitants, en què s'admetrà casa de poble unifamiliar localitzada en el centre urbà. En tot cas, han de tindre una antiguitat màxima de 50 anys i per a habitatges en altura han de tindre ascensor en ús.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les proposicions s'han de presentar en el termini de 30 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria del concurs en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8914, de 28/09/2020).
  El termini finalitza el dia 11 de novembre de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les ofertes es poden presentar de forma presencial o per correu postal certificat. De forma presencial en les dependències següents:
  - El Registre General de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb domicili a la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, torre 1, situada al carrer de la Democràcia, número 77, 46018-València.
  Els registres dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València. L'horari de presentació serà:
  De dilluns a divendres, des de les 9 hores fins a les 14 hores.
  No serà vàlida la presentació en altres registres o dependències d'aquesta o altres administracions públiques.
  Les oficines receptores donaran un rebut al presentador, en el qual constarà el nom del licitador, la denominació de l'objecte del contracte i el dia i hora de la presentació.
  A través del correu postal, dirigides a:
  Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, torre 1, carrer de la Democràcia, 77, 46018-València.
  En aquest supòsit, el licitador ha de justificar la data i hora d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus dins del termini de 30 dies per a presentar les proposicions i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta dins del termini esmentat al correu electrònic següent:
  adquisicionviviendas2020@gva.es
  L'enviament de l'anunci per correu electrònic només serà vàlid si hi ha constància de la transmissió i recepció, de la seua data i del contingut íntegre de les comunicacions, i s'hi identifica fidedignament el remitent i el destinatari.
  En aquest cas, es procedirà a l'obtenció de la còpia impresa i al registre, que s'incorporarà a l'expedient.
  Sense la concurrència dels dos requisits, no serà admesa la documentació si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data i l'hora de la finalització del termini assenyalat en l'anunci.
  Sense perjudici del que s'ha exposat, la documentació rebuda transcorreguts 10 dies des de la finalització del termini establit per a la presentació de les proposicions no serà admesa en cap cas.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_COMPRAVIV&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19818

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Cada proposició ha d'anar acompanyada de la documentació següent, i s'ha d'organitzar com s'indica a continuació.

  Les proposicions s'han de presentar en dos sobres tancats, assenyalats amb els números 1 i 2, i en cada un ha de figurar el nom del licitador, el seu DNI o CIF, el seu domicili, els municipis on se situen els habitatges i els títols que s'assenyalen a continuació.

  El sobre núm. 1 es denominarà: "DOCUMENTACIÓ PER A PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT PER A l'ADQUISICIÓ, MITJANÇANT CONCURS, D'HABITATGES PER LA GENERALITAT" i el contingut ha de ser el següent:

  1) Acreditació de la personalitat jurídica i capacitat d'obrar de la persona licitadora propietària o propietàries de l'habitatge o els habitatges que s'oferisquen. Persones físiques: DNI o NIE. Persones jurídiques: CIF i escriptura o document de constitució inscrits en el registre oficial corresponent.
  2) Quan la persona licitadora actue mitjançant representant, aquest ha d'aportar el seu DNI (o equivalent si és persona estrangera) i poder validat per l'Assessoria Jurídica de la Conselleria. El poder ha d'estar inscrit en el registre públic corresponent, en cas que la normativa aplicable així ho exigisca. El licitador ha de presentar tota la documentació necessària per a realitzar la validació, almenys amb 48 hores d'antelació a la data establida com a fi de termini de presentació de proposicions.
  3) Documentació acreditativa de la solvència: Com que es tracta d'un contracte de naturalesa privada per l'objecte que té, s'entendrà que la solvència queda justificada per l'aportació de la documentació següent:
  a) Còpia acarada de l'escriptura pública que acredite la propietat de l'habitatge de la persona o les persones licitadores o nota simple emesa pel Registre de la Propietat, amb una antiguitat màxima de 3 mesos a la data de la presentació de l'oferta en la qual es faça constar que l'habitatge que s'ofereix es troba degudament inscrit a nom de la persona o persones licitadores i es troba lliure de càrregues i gravàmens, o, si és el cas, expressió de les càrregues que suporta l'habitatge o els habitatges.
  b) En el cas d'habitatges gravats amb dret real de garantia hipotecària, cal aportar el compromís subscrit per la propietat de procedir a la cancel·lació de manera anticipada o simultània a la formalització del contracte de compravenda de l'habitatge.
  4) Declaració responsable segons el model de l'annex 1 del plec, datada i signada per la persona o les persones licitadores o la persona que legalment els represente (en el cas de ser diverses persones titulars propietàries de l'habitatge, s'ha d'omplir una declaració responsable per cada una), que comprenga les qüestions següents:
  a) L'habitatge o els habitatges que s'ofereixen continuen mantenint les circumstàncies que s'indiquen en l'escriptura de propietat o en la nota simple expedida pel Registre de la Propietat i es troben en condicions jurídiques que permeten la seua immediata escripturació i inscripció en el Registre de la Propietat.
  b) No hi ha limitació per a la transmissió de la propietat de l'habitatge o els habitatges que s'ofereixen de conformitat amb la normativa vigent, inclosa la normativa d'habitatge protegit.
  c) L'habitatge o els habitatges es troben lliures d'ocupants amb títol o sense.
  d) L'habitatge o els habitatges estan lliures de càrregues i gravàmens i al corrent de pagament de les despeses de comunitat, de tots els subministraments (aigua, llum i gas, si és el cas), així com dels tributs estatals, locals o de la comunitat autònoma que els graven, particularment de l'Impost sobre Béns immobles i de la taxa de recollida de residus sòlids urbans.
  En cas contrari, es compromet a la cancel·lació anticipada o simultània a la formalització del contracte de compravenda de les càrregues i gravàmens o deutes que suporta l'habitatge.
  e) L'habitatge o els habitatges que s'ofereixen reuneixen les condicions òptimes o adequades per a ser ocupats immediatament després de la formalització de la seua adquisició, per la qual cosa es troben lliure d'estris inútils i en condicions higièniques i de neteja adequades i disposen del permís municipal d'ocupació o del document equivalent. En el cas d'habitatge/s en construcció o amb necessitats de rehabilitació o reparacions, el licitador es compromet a l'execució de les obres de manera anticipada a la formalització del contracte de compravenda.
  f) La persona propietària de l'habitatge es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la comunitat autònoma, l'ajuntament corresponent i amb la Seguretat Social, imposats per les disposicions vigents, en el cas que no s'haja atorgat l'autorització a l'òrgan de contractació per a obtindre de manera directa l'acreditació d'aquestes circumstàncies.
  Així mateix, compleix amb les condicions que s'estableixen legalment per a contractar amb la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica la venda d'habitatges en el moment de finalització del termini de presentació de les proposicions i de no trobar-se comprés/esa, ni l'empresa a la qual representa, els seus administradors i representants, en alguna de les causes de prohibició i incompatibilitat per a contractar que regula l'article 71 de la Llei de contractes del sector públic, i es compromet, si resulta proposat com a adjudicatari, a presentar la documentació acreditativa del compliment de les condicions esmentades, prèviament a l'adjudicació del contracte.
  g) Si és el cas, els poders que s'han aportat es troben vigents en l'actualitat.
  h) La persona licitadora se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta pogueren sorgir de la compra, amb renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que poguera correspondre al licitador.

  El sobre núm. 2 es denominarà: "PROPOSICIÓ ECONÒMICA: DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS DE VALORACIÓ I OFERTES ECONÒMIQUES" i ha de contindre la documentació següent: DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE VALORACIÓ

  a) Informació de la ubicació de l'habitatge dins del municipi: adreça de l'habitatge (carrer/plaça, número, pis, núm., codi postal i municipi), amb especial referència a la seua localització dins del municipi, la seua connexió amb la trama urbana, la proximitat a xarxes de transport públic, l'existència d'equipaments i serveis existents en un radi de 500 metres, en els termes que es dedueixen de l'apartat 7, paràgraf 3 del plec.
  b) Informe sobre l'antiguitat, estat de conservació i accessibilitat de l'edifici que alberga l'habitatge.
  c) Memòria que incloga la descripció de l'habitatge, superfície útil total, les estades que tenen i la superfície aproximada de cada una d'aquestes, nombre d'habitacions (sense comptar cuina, estar-menjador, corredors i banys), estat de conservació de cuines i banys, amb la indicació de l'última reforma efectuada, així com dels possibles annexos vinculats (garatge i traster).
  d) Documentació gràfica:
  1.Pla de situació a escala 1:500 (recull l'entorn de l'habitatge).
  2. Pla de distribució de l'habitatge acotat a escala 1/50.
  3. Reportatge fotogràfic de l'habitatge i de l'edifici que l'alberga: fotografies descriptives del vestíbul d'accés a l'edifici, de l'equipament, de les façanes, d'annexos, etc., de cada estada de l'habitatge, de la cuina, banys, i qualsevol altre document que aporte informació sobre l'estat de l'immoble que s'oferisca.
  e) Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat, llicència municipal d'ocupació o document equivalent.
  f) Certificació d'eficiència energètica de l'habitatge.
  g) Certificació cadastral descriptiva i gràfica en què conste identificada l'habitatge i els annexos que té.
  h) Taxació pericial elaborada de conformitat amb el paràgraf 5 de l'apartat 7, Criteris d'adjudicació.
  i) Autobaremació tècnica i econòmica segons l'annex 6, omplit d'acord amb l'apartat 7, Criteris d'adjudicació.
  j) Autorització d'accés a l'immoble segons el model que es recull en l'annex 2.

  Si algun licitador no aporta la documentació relativa a algun dels criteris o aquesta no conté tots els requisits exigits, la proposició d'aquest licitador no serà valorada respecte del criteri de què es tracte.

  OFERTA ECONÒMICA
  Ha de contindre l'oferta econòmica, que s'ha d'ajustar al model que preveu l'annex núm. 3 d'aquest plec de condicions, referit a cada un dels habitatges que s'incloguen en la proposta, així com als annexos vinculats que té (garatge/traster).

  No s'acceptaran les proposicions que continguen omissions, errors o ratllades que impedisquen conéixer clarament el que l'Administració estime fonamental per a considerar l'oferta. Si alguna proposició no concordara amb la documentació examinada i admesa, variara substancialment el model establit, comportara un error manifest en l'import de la proposició, o existira reconeixement per part de licitador que experimenta error o inconsistència que la facen inviable, serà rebutjada per la mesa de valoració mitjançant una resolució motivada, sense que siga causa suficient per al rebuig, el canvi o l'omissió d'algunes paraules del model, si això no n'altera el sentit.

  La inclusió en el sobre núm. 1 de la proposició econòmica o dels documents que s'han d'incloure en el sobre núm. 2, fins i tot en el cas que aquests documents s'hagen inclòs també en el sobre núm. 2, determinarà, de forma automàtica, l'exclusió de la proposició.

  Cada licitador podrà presentar en la seua proposició tots els habitatges que vulga vendre, si bé no es podrà adjudicar a un mateix licitador més d'un 20 % del pressupost base de licitació, encara que es referisca a diferents habitatges. En tot cas, les ofertes s'han d'efectuar de manera individual, per a la qual cosa s'ha de presentar per a cada un dels habitatges tota la documentació que s'exigeix en el sobre 2. En el cas que la proposició continga diverses ofertes, s'ha d'omplir la llista de l'annex 4 i presentar tota la documentació conjuntament dins d'un únic sobre 2.

  Tota la documentació s'ha de presentar degudament subscrita per la persona licitadora o el seu representant legal.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS CONVOCAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA PER A l'ADQUISICIÓ D'HABITATGES AMB FINALITATS SOCIALS. CONVOCATÒRIA 2020

  [Annex 1] DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT CONVOCAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA PER A l'ADQUISICIÓ D'HABITATGES AMB FINALITATS SOCIALS.

  [Annex 2] AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A l'IMMOBLE

  [Annex 3] MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

  [Annex 4] RELACIÓ D'HABITATGES OFERTATS

  [Annex 5] DOCUMENTACIÓ CONFIDENCIAL

  [Annex 6] AUTOBAREMACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.