• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació de candidatures individuals i en representació de les entitats al Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la presentació de candidatures al Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana, segons el que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 20, i concordants, del Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, el Decret 102/2018).

  Concretament, les sol·licituds de candidatures es podran presentar a títol individual (article 18.1.d) o en representació de les entitats en defensa dels interessos de les persones trans i de les entitats de familiars de persones trans (article 18.1. f i g).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones trans residents a la Comunitat Valenciana i persones representants d'entitats en defensa dels interessos de les persones trans i els seus familiars.

  Tindran dret a presentar sol·licituds per a optar a una de les tres vocalies a què es refereix l'article 18.1 d del Decret 102/2018 totes les persones trans residents a la Comunitat Valenciana. En aquest cas, s'ha d'indicar el rang d'edat al qual es presenta la candidatura: menors de 18 anys, de 18 a 50 anys, i majors de 50 anys.

  Tindran dret a presentar sol·licituds per a optar a una de les vocalies a què es refereix l'article 18.1 lletres f (2 vocalies) i g (4 vocalies) del Decret 102/2018, les associacions de mares, pares o familiars de persones trans que tinguen seu a la Comunitat Valenciana, i les associacions que tinguen entre les seues finalitats la defensa dels interessos de les persones trans i que tinguen seu a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Per a les sol·licituds per a optar a una de les tres vocalies a què es refereix l'article 18.1.d del Decret 102/2018:
  - Ser una persona trans de conformitat amb el que disposa l'article 4.3 de la Llei 8/2017.

  - Tindre residència efectiva en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.

  Per a les sol·licituds per a optar a una de les vocalies a què es refereix l'article 18.1.f i 18.1.g del Decret 102/2017:

  -La candidatura pot ser presentada per una o més organitzacions de manera conjunta.

  - Acord de l'òrgan de govern de cada entitat en què s'autoritze la presentació de la candidatura i el document d'acceptació de la persona candidata.

  - Les candidatures han d'incloure el nom de dues persones trans, almenys una d'elles dona, una titular i una altra suplent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del 10/02/2020 fins al 20/02/2020 (tots dos inclosos)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  DIRECCIÓ GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 3Ver plano
  46018 València
  Tel: 961247636

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19820

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a les sol·licituds per a optar a una de les tres vocalies a què es refereix l'article 18,1 d del Decret 102/2017, la documentació acreditativa de les dades d'identitat i de residència s'ha d'aportar només en els casos següents:

  - Quan conste l'oposició expressa a la consulta telemàtica de dades d'identitat i residència.
  - Quan la identitat s'haja d'acreditar mitjançant el passaport o la documentació acreditativa de la identitat expedida per les
  autoritats competents del país d'origen de la persona postulant.

  Quan la identitat s'acredite mitjançant el corresponent document oficial del país d'origen, aquest ha d'haver sigut expedit per una autoritat competent del país d'origen i servir, a aquest efecte, d'identificació, la qual cosa es podrà consultar amb l'autoritat competent.

  Quan la sol·licitud la presente la persona representant legal, en el cas de persones candidates menors d'edat, cal
  aportar sempre:
  - La documentació acreditativa de la identitat de la persona representant legal.
  - La documentació acreditativa de la representació.
  - Un document, signat per la persona menor d'edat, que acredite l'acceptació de la persona menor d'edat de la presentació de la seua candidatura i, en el cas que siga major de 16 anys, el seu consentiment al tractament de les seues dades de caràcter personal als efectes exclusius que deriven de l'exercici de la seua representació en el Consell Consultiu Trans.

  Per al supòsit de l'article 18.1 lletres f i g, la candidatura podrà estar formada per una o més organitzacions de manera conjunta.
  S'ha d'aportar l'acord de l'òrgan de govern de l'entitat en què autoritze la presentació de la candidatura i designe les persones que formen part d'aquesta, que han de ser dues persones trans, almenys una d'elles dona, una en qualitat de titular i una altra en qualitat de suplent.

  Impresos associats

  MODEL NORMALITZAT PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREVIST EN L'ARTICLE 12 DE LA LLEI 8/2017, DE 7 D'ABRIL, INTEGRAL DE RECONEIXEMENT DEL DRET A LA IDENTITAT I A L'EXPRESSIÓ DE GÈNERE A LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El procediment de sol·licitud s'inicia amb la presentació de les candidatures.

  2. La persona titular de la direcció general competent en matèria LGTBI seleccionarà les entitats ciutadanes que formaran part del Consell en representació del teixit associatiu atenent els principis de diversitat i representativitat territorial. La decisió raonada es farà pública en el portal «gva oberta», en un termini màxim de quinze dies després de la finalització del termini de presentació de candidatures.

  3. Per al supòsit de les candidatures de persones que es postulen a formar part del Consell a títol personal, es realitzarà per desinsaculació, per a la qual cosa es triaran dues persones (una d'elles dona) per cada tram d'edat (menors de 18 anys, de 18 a 50 anys, i majors de 50 anys).

  4. Elecció de representants:
  Després de la selecció de les candidatures que formaran part del Consell, la direcció general competent en matèria LGTBI designarà per sorteig les entitats la vocalia de les quals l'ocuparà una dona, a fi de complir amb el principi de paritat de gènere en la composició del Consell.

  La persona titular de la direcció general competent en matèria LGTBI elevarà proposta a la Presidència del Consell, que procedirà al nomenament de les persones que ocuparan les vocalies.

  Per cada vocal titular del Consell, es nomenarà una persona en qualitat de suplent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i podrà es podrà recórrer potestativament en reposició davant de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu, tot això d'acord amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19820

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Informació adicional

  Per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es, les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració (en aquest cas, persones jurídiques o que actuen en la seua representació).

  Inici
 • Informació complementària

  Vigència.

  La durada del mandat de les vocalies serà de tres anys, renovable per un període de la mateixa durada.

  Renovació.

  Mandat renovable per un període de la mateixa durada, tres anys.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.
  - Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.
  - Informació pública de l'obertura del termini per a presentar candidatures al Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8398, de 05/10/2018)

  Llista de normativa

  Decret 102/2018, de 27 de juliol.

  Decret 102/2018, de 27 de juliol.

  Informació pública de l'obertura del termini per a presentar candidatures al Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.