Detall de Procediment

Ajudes per al foment de la col·laboració institucional a través d'accions sectorials i intersectorials, mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (TRCOIN). Treball.

Codi SIA: 1998454
Codi GUC: 19854
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud:
10-03-2022
-
30-03-2022
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

L'objecte d'aquestes ajudes és que la promoció de la prevenció de riscos laborals siga eficaç, amb l'objectiu últim de reduir al mínim la sinistralitat laboral en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES: Es consideren actuacions subvencionables les de difusió, promoció o foment en matèria de prevenció de riscos laborals que es dirigisquen a aconseguir una cultura preventiva adequada en els termes que es preveuen en les bases reguladores, que hagen fet les entitats beneficiàries i que s'hagen dut a terme en el període comprés entre el dia 1 DE GENER DE 2022 y el dia 30 DE NOVEMBRE DE 2022. DE MANERA ESPECÍFICA, són subvencionables les accions que consistisquen en jornades, seminaris, tallers, conferències i altres actuacions de difusió dirigides a persones empresàries o treballadores que presten serveis en centres de treball situats a la Comunitat Valenciana i que siguen sobre: a) El foment del compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. b) L'aplicació de la normativa reguladora en matèria de prevenció de riscos laborals, amb l'objectiu de millorar la comprensió del significat i projecció del concepte de cultura preventiva entre persones empresàries i treballadores. c) La coordinació de les activitats empresarials de prevenció que es preveuen en l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i en el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 esmentat. d) La sinistralitat en algun dels set sectors en què el nombre d'accidents laborals amb baixa mèdica haja sigut més alt segons l'últim informe anual disponible de sinistralitat a la Comunitat Valenciana elaborat per l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). e) L'ús i la potenciació de les eines TIC en matèria de prevenció de riscos laborals, mitjançant accions de difusió de la cultura preventiva dirigides al públic en general, que poden consistir en la creació de pàgines web, revistes, cartelleria, fullets o material de difusió similar, tant en paper com en digital. Els requisits mínims de les actuacions subvencionables seran els establits en les bases reguladores d'aquestes ajudes i especialment els contemplats en l'article 6 d'eixes bases. ÚNICAMENT seran objecte d'aquestes subvencions les activitats que tinguen una relació directa amb les línies que integren l'Estratègia Valenciana de Seguretat, Salut i Benestar Laboral vigent.

Observacions

1. Es considera com a col·laboració institucional el desenvolupament, de part de les organitzacions sindicals i empresarials, de l'acció social i econòmica pròpia d'interés general, els objectius del qual tendisquen al compliment de finalitats d'interés públic. 2. Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran per mitjà de l'adreça de correu electrònic següent: generalitat_en_red@gva.es 3. Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquestes ajudes seran ateses, exclusivament, mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dgtrabajobl@gva.es 4. Vegeu més informació en l'apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Treball de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria. (Enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

Interessats

1. Podran acollir-se a aquestes subvencions totes les organitzacions empresarials i sindicals de la Comunitat Valenciana constituïdes a l'empara de la Llei 19/1977, d'1 d'abril, sobre regulació del dret d'associació sindical, independentment del percentatge de representativitat, amb l'única limitació del compliment dels requisits que es preveuen en les bases reguladores. 2. EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS: No poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies següents: a) Les que es preveuen en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara endavant LGS). b) Haver sigut sancionada amb caràcter ferm per via administrativa en els dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, per haver comés una infracció molt greu en matèria de seguretat i salut en el treball o per haver comés una infracció greu en matèria de relacions laborals que consistisca en la transgressió de la normativa sobre modalitats contractuals, contractes de duració determinada i temporals, utilitzant-ne en frau de llei o respecte a persones, finalitats, supòsits i límits temporals diferents dels que es preveuen legalment, reglamentàriament o per conveni col·lectiu quan la negociació col·lectiva determine aquests temes. c) Les entitats que no complisquen la condició de ser una organització empresarial o sindical de la Comunitat Valenciana en data de publicació de la convocatòria d'aquestes subvencions. 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Normativa del procediment

 • Ordre 21/2018, de 15 de novembre de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de subvencions en matèria de col·laboració institucional, a través d'accions sectorials i intersectorials mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8426, de 19/11/2018).
 • Resolució de 2 de març de 2022, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions en matèria de col·laboració institucional, a través d'accions sectorials i intersectorials mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9292, de 07/03/2022).
 • Extracte de la Resolució de 2 de març de 2022, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions en matèria de col·laboració institucional, a través d'accions sectorials i intersectorials mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9292, de 07/03/2022).
 • Resolució de 29 juliol de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, de concessió de les subvencions convocades per la Resolució de 2 de març de 2022, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions en matèria de col·laboració institucional, a través d'accions sectorials i intersectorials mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9400, de 08/08/2022).
 • Vegeu Resolució de 2 de març de 2022 (convocatòria)
 • Vegeu l'Ordre 21/2018, de 15 de novembre de 2018
 • Vegeu Resolució de 29 de juliol de 2022 (concessió)
 • Vegeu Extracte de Resolució de 2 de març de 2022 (extracte convocatòria)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 10 de MARÇ de 2022 fins al dia 30 de MARÇ de 2022, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria publicada en el DOGV núm. 9292, de 07/03/2022). Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

Documentació

1. SOL·LICITUD general de subvenció, SEGONS FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic. * IMPORTANT: - Tant la sol·licitud com la resta de documents a presentar hauran de signar-se electrònicament. - Una mateixa entitat sol·licitant podrà presentar diverses sol·licituds. Cada sol·licitud inclourà únicament una acció o actuació. - Les organitzacions integrades en altres entitats d'àmbit superior no podran presentar sol·licituds les actuacions de les quals versen sobre la mateixa matèria que les realitzades per aquestes últimes. 2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic): a) Annexos I, II i III (segons models normalitzats que figuren com a impresos associats a aquest tràmit i estan disponibles també en el tràmit telemàtic). b) Acord adoptat per l'òrgan competent de la sol·licitant pel qual s'aprove la presentació de la sol·licitud de subvenció. c) Dades de domiciliació bancària (segons el model normalitzat degudament emplenat i signat electrònicament que figura com a imprés associat a aquest tràmit i està també disponible en el tràmit telemàtic). No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat variació, i en aquest cas serà obligatori indicar en l'apartat específic del formulari web de sol·licitud de subvenció, el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte. d) Programació de les activitats previstes, amb aclariment de la modalitat, lloc i calendari previsible d'aquestes (inclosa en el model normalitzat de l'annex III, disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també en el tràmit telemàtic). e) Pressupost desglossat per partides, segons despeses subvencionables i detall d'accions de duta a terme directa o mitjançant subcontractació, amb tercers. Aquest pressupost s'ha d'ajustar a la quantia màxima de subvenció per concedir d'acord amb el que s'assenyala en l'article 15 de les bases reguladores. (El model de pressupost està inclós en l'annex III, disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també en el tràmit telemàtic). f) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha autoritzat la conselleria competent en matèria de treball perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a aquesta obtenció respecte de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, en els termes establits en l'article 13 de la LGS i l'article 22 del RLGS, hauràn de presentar, llavors, els documents acreditatius següents: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), l'acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), l'acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), competent en matèria d'hisenda, l'acreditació que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. Aquests documents hauran de tindre una vigència de, almenys, cinc mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud. 3. La sol·licitant ha d'adjuntar, així mateix, DECLARACIONS RESPONSABLES relatives als següents temes: a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària que es recullen en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS (inclosa en el citat Annex I). b) Disposar dels plans d'igualtat visats pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona als quals es refereix la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes (inclosa en el referit Annex I). c) Complir la normativa sobre integració laboral de persones amb diversitat o discapacitat o, si és el cas, acreditar-ne l'exempció (inclosa en l'esmentat Annex I). d) La o les ajudes rebudes o sol·licitades amb el mateix objecte, i compromís de comunicar, si s'escau, qualsevol sol·licitud o concessió posterior de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció). e) Relació de les activitats proposades amb les línies que integren l'Estratègia Valenciana de Seguretat, Salut i Benestar Laboral vigent (inclosa en el citat Annex I). 4. L'òrgan instructor podrà recaptar en qualsevol moment la documentació original o complementària que considere necessària per a comprovar l'exacte compliment de les condicions exigides en les bases reguladores.

Forma presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL TRÀMIT ELECTRÒNIC l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - El sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar el formulari web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu apartat 'Enllaços'). 5. Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, signe i guarde electrònicament en el seu ordinador. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeix model normalitzat d'algun d'eixos documents. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgtrabajobl@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria, ÚNICA i EXCLUSIVAMENT DE MANERA TELEMÀTICA a través del tràmit telemàtic dissenyat per a això. * IMPORTANT: - Per a eixa presentació telemàtica ha d'atendre's al que es preveu en el resolc huité de la Resolució de convocatòria i en l'apartat d'aquest tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'. - D'acord amb el que es disposa en l'article 68.4 de l'LPAC, si alguna entitat interessada presentara la seua sol·licitud presencialment, la direcció general competent en matèria de treball requerirà a aquesta entitat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada l'esmena. 2. PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions: - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva. A aquest efecte, es realitzarà una comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre les mateixes d'acord amb els criteris de valoració fixats en les bases reguladores, abans d'adjudicar la subvenció que corresponga, tenint en compte el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible. - S'iniciarà d'ofici mitjançant la convocatòria pública. S'ha delegat en la persona titular de la direcció general competent en matèria de treball la facultat de convocar, mitjançant resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). - L'ordenació i instrucció del procediment correspon a la direcció general competent en matèria de treball. 3. ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits o no s'acompanye de la documentació que resulte de presentació preceptiva, es requerirà la interessada perquè en el termini, màxim i improrrogable, de 10 dies esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu. - L'esmena s'ha d'efectuar utilitzant el tràmit telemàtic de la guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). 4. COMISSIÓ DE VALORACIÓ Per a la valoració dels criteris de baremació es constituirà una Comissió de Valoració, adscrita a la direcció general competent en matèria de treball, la composició i el funcionament de la qual s'ajustarà al que s'estableix en els articles 11, 12 i 13 de les bases reguladores i el resolc tretzé de la Resolució de convocatòria. 5. RESOLUCIÓ - La resolució haurà de ser dictada de manera expressa per la persona titular de la direcció general competent en matèria de treball, i notificada telemàticament en el termini de SIS MESOS, comptats a partir de l'endemà a la data en què haguera finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, sense perjudici del fet que es puga suspendre el còmput d'aquest termini en cas que concórrega alguna de les causes previstes en l'article 22 de l'LPAC. - S'entendrà desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció transcorregut el termini màxim sense que s'haja notificat la resolució legítima als interessats, sense perjudici que aquest termini es puga ampliar excepcionalment, de conformitat amb el que es disposa en l'article 23 de l'LPAC. - La resolució es pronunciarà, de manera motivada, sobre la concessió de la subvenció, la desestimació o la denegació per falta de crèdit disponible, així com sobre els supòsits en què siga procedent tindre per desistides les entitats en la sol·licitud en virtut del que es preveu per l'article 11.2 de les bases reguladores. - En cas que es concedisca la subvenció, la resolució fixarà expressament la quantia de la subvenció, la forma d'abonament i altres circumstàncies exigibles per al cobrament d'aquesta, recursos i qualssevol altres condicions, obligacions i determinacions accessòries a què s'haja de subjectar la beneficiària. 6. NOTIFICACIÓ - Les resolucions i els actes de tràmit es notificaran electrònicament en els termes establits en la normativa de procediment administratiu comú. - La notificació de concessió i denegació es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en compliment del que s'estableix en la LGS sobre publicitat de subvencions concedides. 7. JUSTIFICACIÓ - La justificació per les beneficiàries del compliment de les condicions assenyalades i de la consecució dels objectius previstos en l'acte de concessió de la subvenció, revestirà la forma de COMPTE JUSTIFICATIU amb aportació de justificants de despesa. - Per al compliment de l'obligació de la justificació de les ajudes s'estarà al que es disposa en els articles 23 a 27 de les bases reguladores d'aquestes ajudes i en el resolc setzé de la Resolució de convocatòria. - La DATA LÍMIT per a la justificació de la subvenció serà el 30 de NOVEMBRE de 2022, inclusivament, acompanyada de la documentació justificativa de les despeses en què s'haja incorregut. - La presentació es realitzarà a través del tràmit telemàtic de la guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). - En el cas que les despeses justificades siguen inferiors a la subvenció concedida, aquesta es minorarà en la quantitat corresponent, i la beneficiària haurà de procedir, si és el cas, a reintegrar les quantitats rebudes en excés, incrementades amb els interessos corresponents. - En cas que s'observen deficiències corregibles en la documentació justificativa que aporte la beneficiària, la direcció general competent en matèria de treball li ho farà saber i li concedirà un termini de deu dies perquè les esmene. Si no es du a terme l'esmena requerida, la despesa corresponent es considerarà no justificada. - De conformitat amb l'article 23 de les bases reguladores, per a la JUSTIFICACIÓ HAURÀ D'ACOMPANYAR-SE, ALMENYS: a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts, que ha de contindre el que s'estableix en l'article 24 de les bases reguladores. b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats dutes a terme, que ha de contindre el que es disposa en l'article 25 de les bases reguladores. c) Els últims comptes anuals aprovats de les organitzacions sindicals i empresarials beneficiàries.

Criteris de valoració

Les sol·licituds que es presenten dins del termini i en la forma escaient es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen en el dotzé punt de la resolució de convocatòria; es poden obtindre fins a 10 punts per cadascun, amb un màxim de 50. El crèdit es distribuirà per ordre de puntuació de més a menys fins que s'haja exhaurit la disponibilitat pressupostària. En cas d'empat en la puntuació, s'atorgarà preferència per a la concessió de la subvenció a les organitzacions que acrediten l'adopció d'actuacions per a fer efectiva la consecució del principi d'oportunitats de dones i homes per algun dels mitjans que s'indiquen en l'article 21.3 de l'RPCI.

òrgans de tramitació

Organismes

Obligacions

Sense perjudici de les obligacions generals establides en l'article 14 de la LGS, amb caràcter específic seran obligacions de les entitats beneficiàries les contemplades en les bases reguladores, especialment les disposades en el seu article 4.

Termini màxim

La persona titular de la direcció general competent en matèria de treball ha de dictar la resolució de manera expressa i aquesta s'ha de notificar telemàticament en el termini de sis mesos, comptats des de l'endemà de la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, sense perjudici del fet que es puga suspendre el còmput d'aquest termini en cas que concórrega alguna de les causes previstes en l'article 22 de l'LPAC.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a la qual cosa cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els art. 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Òrgans resolució

Organismes

Quantia i cobrament

1. QUANTIA DE L'AJUDA - La quantia màxima que pot rebre cada actuació és de 30.000 EUROS, sense que en cap cas la subvenció puga superar el cost de l'activitat subvencionada. - Una mateixa entitat podrà presentar diverses accions, i en aquest cas, haurà de presentar una sol·licitud per cada acció o actuació. 2. DESPESES SUBVENCIONABLES - Es consideren despeses subvencionables aquells que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessaris i es realitzen en el termini establit en les bases reguladores i la Resolució de convocatòria. - En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat. - En matèria de despeses subvencionables s'estarà al que es disposa en l'article 18 de les bases reguladores i en el resolc sisé de la Resolució de convocatòria. 3. PAGAMENT DE LES AJUDES - L'abonament de la subvenció a les beneficiàries s'ha d'efectuar de la manera següent: a) Una bestreta del 30 per cent de l'import de la subvenció en el moment que es resolga la subvenció. Les entitats beneficiàries estaran exemptes de constituir garantia per a obtindre aquesta bestreta. b) El 70 per cent restant s'abonarà a l'acabament de l'acció o el programa per a què es concedisca la subvenció, una vegada s'haja justificat que s'ha dut a terme l'objecte de la subvenció. - D'acord amb el que es disposa en l'article 34 de la LGS, no es podrà fer el pagament de la subvenció si la beneficiària no es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o siga deutora per resolució de procedència de reintegrament. 4. MINORACIÓ, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES AJUDES Cal atendre el que es disposa en el punt dihuité de la Resolució de convocatòria.