Detall de Procediment

Ajudes per al foment de la col·laboració institucional a través d'accions sectorials i intersectorials, mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2023 (TRCOIN). Treball.

Codi SIA: 1998454
Codi GUC: 19854
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(21-06-2023
05-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La concessió de subvencions, per la Conselleria competent en matèria de Treball, a les organitzacions empresarials i sindicals de la Comunitat Valenciana per al foment de la COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL a través d'accions sectorials i intersectorials, mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en la Comunitat Valenciana, vinculades als objectius i les accions de l'Estratègia Valenciana de Seguretat i Salut en el Treball, vigent en el moment de la convocatòria d'aquestes ajudes, tenint en compte que: - Es considera col·laboració institucional el desenvolupament, per part de les organitzacions sindicals i empresarials, de l'acció social i econòmica pròpia d'interés general, els objectius del qual tendisquen al compliment de finalitats d'interés públic. - I l'objecte d'aquestes ajudes és que la promoció de la prevenció de riscos laborals siga eficaç, amb l'objectiu últim de reduir al mínim la sinistralitat laboral en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES: - Es consideren actuacions subvencionables les de DIFUSIÓ, PROMOCIÓ O FOMENT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS vinculades als objectius i les accions de l'Estratègia Valenciana de Seguretat i Salut en el Treball vigent en el moment de la convocatòria d'aquestes ajudes, realitzades per les entitats beneficiàries de les mateixes i dutes a terme en el període comprés DES DEL dia 1 DE GENER FINS Al dia 30 DE NOVEMBRE, tots dos inclosos, de l'exercici en què es concedisca la subvenció. - DE MANERA ESPECÍFICA, serà subvencionable la realització d'ACCIONS CONSISTENTS EN Jornades, Seminaris, Tallers, Conferències i altres actuacions de difusió, promoció i foment de la cultura preventiva, dirigides a la millora de la seguretat i salut en el treball de les persones empresàries o treballadores que presten els seus serveis en centres de treball situats en la Comunitat Valenciana, sempre que estiguen vinculades als objectius i les accions de l'Estratègia Valenciana de Seguretat i Salut en el Treball vigent en el moment de la convocatòria d'aquestes ajudes. I en particular les següents accions: a) La coordinació de les activitats empresarials de prevenció previstes en l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (d'ara en avant LPRL) i en el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa aquest article 24. b) La sinistralitat en alguna de les set seccions d'activitat econòmica amb major índex d'incidència total d'accidents amb baixa en jornada de treball en la Comunitat Valenciana i que el nombre total d'accidents de treball amb baixa en la citada secció d'activitat siga superior a 50, segons l'últim Informe Anual disponible de Sinistralitat elaborat per l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). - ÚNICAMENT seran objecte d'aquestes subvencions aquelles activitats que guarden una RELACIÓ DIRECTA AMB ELS OBJECTIUS I LES ACCIONS DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL VIGENT en el moment de la convocatòria d'aquestes ajudes.

Observacions

1. Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'aquestes ajudes seran atesos, exclusivament, mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dgtrabajobl@gva.es 2. Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït. 3. Vegeu més informació en l'apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Treball de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria. (Enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

Requisits

A) REQUISITS MÍNIMS DE LES ACTUACIONS SUBVENCIONABLES (article 6 de l'Ordre de bases reguladores) 1. Per a garantir la qualitat de les actuacions subvencionades i el compliment dels principis d'eficàcia, eficiència, transparència, igualtat i no discriminació, així com l'aplicació de les clàusules de responsabilitat social en les convocatòries d'ajudes i subvencions contingudes en el Decret 118/2022, les accions subvencionables hauran de complir els següents requisits mínims: a) Les accions hauran de ser realitzades o, en el seu cas, dirigides per personal tècnic amb formació de nivell superior en prevenció de riscos laborals o amb titulació de formació professional de tècnic/a superior en prevenció de riscos laborals. b) Les accions consistents en Jornades, Seminaris, Tallers o Conferències hauran de comptar amb una adequada publicitat i difusió prèvia al seu desenvolupament, de manera que es garantisca el compliment dels principis de transparència, igualtat i no discriminació. c) La participació en les accions subvencionables serà paritària d'homes i dones. En cas de no poder aconseguir-se aquesta paritat, haurà de justificar-se el motiu que ho ha impedit. d) Les accions consistents en Jornades, Seminaris, Tallers o Conferències hauran de comptar amb un número mínim de 20 assistents, sense que l'assistència puga excedir de l'aforament màxim del recinte en el qual aquelles s'impartisquen. e) Les accions subvencionables hauran de ser gratuïtes per a les persones destinatàries finals de les entitats beneficiàries. 2. En cas de no complir-se algun dels requisits mínims assenyalats, procedirà la minoració o, si escau, el reintegrament de la subvenció que haguera sigut concedida a l'organització beneficiària incomplidora, d'acord amb el que es preveu en l'article 25 de l'Ordre de bases reguladores. 3. Només seran subvencionables les despeses corresponents a accions subcontractades fins al límit del 50% de la subvenció concedida. (*Nota: en matèria de subcontractació s'estarà al que es disposa en l'article 8 de l'Ordre de bases reguladores). B) Actuacions NO subvencionables 1. No seran subvencionables les actuacions de caràcter pluriennal, entenent-se per tals les que s'inicien o finalitzen en una anualitat diferent de la de la corresponent convocatòria. 2. Queden excloses de la concessió d'aquesta subvenció les activitats en matèria de prevenció de riscos laborals que les beneficiàries, com a ocupadores, venen obligades a complir respecte del seu personal ocupat. C) DESPESES o COSTOS SUBVENCIONABLES (article 7 de l'Ordre de bases reguladores) - Seran susceptibles de ser subvencionats aquelles DESPESES en què l'entitat beneficiària haja incorregut DES DE L'1 de GENER FINS Al 30 de NOVEMBRE de l'exercici en què es concedisca la subvenció, que responguen de manera indubtable a la naturalesa de les activitats subvencionades i resulten estrictament necessaris per al seu desenvolupament i execució i s'ajusten al que es disposa en l'ARTICLE 7 de l'Ordre de bases reguladores i en el resolc sisé de la Resolució de convocatòria. - En cap cas el cost de les despeses subvencionables serà superior al valor del mercat.

Qui pot sol·licitar-ho?

1. ENTITATS BENEFICIÀRIES - Podran acollir-se a aquestes subvencions TOTES LES ORGANITZACIONS EMPRESARIALS I SINDICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA constituïdes a l'empara de la LLEI 19/1977, d'1 d'abril, sobre regulació del dret d'associació sindical, o de LLEI ORGÀNICA 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical, independentment del seu percentatge de representativitat, amb l'única limitació del compliment dels requisits previstos en les bases reguladores. - La condició d'organització empresarial o sindical de la Comunitat Valenciana serà comprovada d'ofici per la Direcció General competent en matèria de Treball, mitjançant consulta realitzada en les bases de dades corresponents, prenent com a referència la data de publicació de la corresponent convocatòria d'aquestes ajudes, havent de tindre depositats els seus Estatuts en el corresponent Depòsit d'Estatuts d'Organitzacions Sindicals i Empresarials amb anterioritat a aquesta data o, en el seu cas, haver adquirit personalitat jurídica i plena capacitat en els termes previstos en l'article 14 del Reial decret 416/2015, de 29 de maig, sobre depòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials. 2. EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS: No poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies següents: a) Les que es preveuen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara endavant LGS). b) Haver sigut sancionada amb caràcter ferm per via administrativa en els dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, per haver comés una infracció molt greu en matèria de seguretat i salut en el treball o per haver comés una infracció greu en matèria de relacions laborals que consistisca en la transgressió de la normativa sobre modalitats contractuals, contractes de duració determinada i temporals, utilitzant-ne en frau de llei o respecte a persones, finalitats, supòsits i límits temporals diferents dels que es preveuen legalment, reglamentàriament o per conveni col·lectiu quan la negociació col·lectiva determine aquests temes. c) Les entitats que no complisquen la condició de ser una organització empresarial o sindical de la Comunitat Valenciana en data de publicació de la convocatòria d'aquestes subvencions. 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 21 de JUNY de 2023 fins al dia 05 de JULIOL de 2023, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria publicada en el DOGV núm. 9621, de 20/06/2023). Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

Documentació

1. SOL·LICITUD general de subvenció, SEGONS FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic. * IMPORTANT: - Tant la sol·licitud com la resta de documents a presentar han de signar-se electrònicament. - Una mateixa entitat: . Pot presentar DIVERSES ACCIONS, i en aquest cas, haurà de presentar una sol·licitud per cada acció o actuació. . Pot presentar un MÀXIM de 4 SOL·LICITUDS en CADA CONVOCATÒRIA. Cada sol·licitud inclourà únicament una acció o actuació. . I l'import total màxim d'aquestes ajudes que pot sol·licitar en cada convocatòria anual no pot ser superior a 100.000 EUROS. - Les organitzacions integrades en altres entitats d'àmbit superior no podran presentar sol·licituds les actuacions de les quals versen sobre la mateixa matèria que les realitzades per aquestes últimes. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic): a) ANNEX I. AJUDES EN MATÈRIA DE COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL: DADES BÀSIQUES (segons model normalitzat denominat DATCOINS, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i està disponibles també en el tràmit telemàtic). En aquest document estan incloses les DECLARACIONS RESPONSABLES de la sol·licitant relatives als següents extrems: - No està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13 de la LGS i no és deutora per reintegrament de subvencions davant qualsevol Administració. - Compleix la normativa sobre integració laboral de persones amb diversitat o discapacitat o, si escau, acredita estar exempta. b) ANNEX II. AUTOBAREMACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ (ARTICLE 16 ORDRE DE BASES REGULADORES) (segons model normalitzat denominat CRIVCOIN, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i està disponibles també en el tràmit telemàtic). c) ANNEX III. PRESSUPOST DESGLOSSAT I PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS (segons model normalitzat denominat PRECOINS, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i està disponibles també en el tràmit telemàtic). En aquest Annex III ha d'incloure's la següent informació: - El pressupost desglossat per partides, segons despeses subvencionables i detall d'accions de realització directa o realització mitjançant subcontractació amb tercers. Aquest pressupost haurà d'estar ajustat a la quantia màxima de subvenció a concedir d'acord amb l'assenyalat en els articles 9 i 13 de l'Ordre de bases reguladores. - La programació de les activitats previstes, amb expressió de la seua modalitat, lloc i calendari previsible de realització. d) Acord adoptat per l'òrgan competent de la sol·licitant pel qual s'aprove la presentació de la sol·licitud de subvenció. e) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas han d'indicar-se en l'apartat 'Dades bancàries' del formulari web de sol·licitud les dades del compte bancari en el qual, de resultar beneficiària, l'organització sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - I, a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "PROPER: Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (domiciliació bancària). Tràmit automatitzat." (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat eixes dades han experimentat qualsevol variació. f) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha autoritzat la conselleria competent en matèria de treball perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a aquesta obtenció respecte de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, hauran de presentar-se llavors els següents certificats en els termes establits en l'article 13 de la LGS i els articles 22 i 23 del RLGS: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), certificat acreditatiu de que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), certificat que acredite que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. Tots aquests certificats acreditatius expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició. 3. L'òrgan instructor podrà recaptar en qualsevol moment la documentació original o complementària que considere necessària per a comprovar l'exacte compliment de les condicions exigides en les bases reguladores.

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per l'ACCV, el sistema Clave-firma de l'Estat (únicament per a les persones fisiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar el formulari web de sol·licitud general de subvenció, annexar la documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu apartat "Enllaços"). Existeixen unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu apartat "Enllaços"). 5. Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, signe i guarde electrònicament en el seu ordinador. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Sol·licitud > Documentació" apareix el llistat de documents a presentar. * I en el seu subapartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables d'alguns d'eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgtrabajobl@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria, ÚNICA i EXCLUSIVAMENT DE MANERA TELEMÀTICA a través del tràmit telemàtic dissenyat per a això, publicat i disponible en la Seu Electrònica de la Generalitat i accessible des del present tràmit de la Guia Prop. * IMPORTANT: - La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i acceptació de les bases reguladores d'aquestes subvencions. - Una mateixa entitat podrà presentar diverses accions, i en aquest cas, haurà de presentar una sol·licitud per cada acció o actuació, podent presentar un màxim de 4 sol·licituds en cada convocatòria i tenint en compte que l'import total màxim d'aquestes ajudes que podrà sol·licitar en cada convocatòria anual no podrà ser superior als 100.000 EUROS. - Per a eixa presentació telemàtica ha d'atendre's al que es preveu en el resolc huité de la Resolució de convocatòria i en l'apartat d'aquest tràmit denominat "Sol·licitud > Forma presentació". - D'acord amb el que es disposa en l'article 68.4 de l'LPAC, si alguna entitat interessada presentara la seua sol·licitud presencialment, la direcció general competent en matèria de treball requerirà a aquesta entitat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada l'esmena. 2. PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions: - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva previst en els articles 164 i següents de la LHPS i en l'article 22.1 de la LGS. A aquest efecte, es realitzarà un examen de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre les mateixes d'acord amb els criteris de valoració fixats en les bases reguladores, abans d'adjudicar la subvenció que corresponga, tenint en compte el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible. - S'iniciarà d'ofici mitjançant la convocatòria pública. S'ha delegat en la persona titular de la direcció general competent en matèria de treball la facultat de convocar, mitjançant resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). 3. INSTRUCCIÓ del procediment: - L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la Direcció General competent en matèria de Treball. - L'òrgan instructor verificarà el compliment dels requisits de les sol·licituds presentades, així com de les condicions per a adquirir la condició de beneficiària, i, en cas d'observar deficiències, requerirà la seua esmena (sobre aquest tema vegeu el punt 4 d'aquest apartat). - Esmenades les deficiències, o transcorregut el termini concedit per a això sense que s'haguera atés el requeriment, l'òrgan instructor ordenarà les sol·licituds rebudes d'acord amb els criteris de valoració recollits en l'article 16 de l'Ordre de bases reguladores i el resolc onzé de la Resolució de convocatòria. - Finalitzada la instrucció, l'òrgan instructor traslladarà a la Comissió de Valoració els expedients acompanyats d'una relació ordenada per ordre de puntuació de les sol·licituds rebudes i d'un informe en el qual es faça constar les sol·licituds denegades i els motius de la denegació. 4. ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits o no s'acompanye de la documentació que resulte de presentació preceptiva, es requerirà la interessada perquè en el termini, màxim i improrrogable, de 10 dies esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu. - L'esmena s'ha d'efectuar utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). 5. COMISSIÓ DE VALORACIÓ - Per a la valoració dels criteris de baremació es constituirà una Comissió de Valoració, adscrita a la Direcció General competent en matèria de Treball, la composició i el funcionament de la qual s'ajustarà al que s'estableix en els articles 15, 16 i 17 de l'Ordre de bases reguladores i el resolc dotzé de la Resolució de convocatòria. - La Comissió de Valoració: 1r. Elaborarà un informe d'avaluació de les sol·licituds presentades conforme als criteris de valoració fixats en l'article 16 de l'Ordre de bases reguladores i en el resolc onzé de la Resolució de convocatòria. En aquest informe s'establirà una prelació per ordre de major a menor puntuació. 2n. Formularà proposta de concessió que, juntament amb el seu informe d'avaluació de les sol·licituds, elevarà a l'òrgan competent per a resoldre a través de l'òrgan instructor. La proposta de concessió haurà de contindre la relació de sol·licitants que compleixen els requisits exigits, indicant l'ordre de prelació que els haja correspost en aplicació dels criteris fixats en el citat article 16 i fent constar, igualment, la quantia de la subvenció proposada per a cadascuna d'elles. 6. RESOLUCIÓ - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General competent en matèria de Treball, prèvia proposta de concessió i informe d'avaluació de les sol·licituds elevats per la Comissió de Valoració a través de l'òrgan instructor. - La resolució ha de ser expressa i motivada. - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent és de SIS MESOS a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s'haguera notificat resolució expressa, les interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, d'acord amb el que es preveu en l'article 25.5 de la LGS. - Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions i ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc, prèvia instrucció del corresponent procediment amb audiència a l'entitat interessada, a la modificació o revocació de la resolució de concessió. 7. NOTIFICACIÓ - PUBLICACIÓ - Les resolucions que es dicten es notificaran a les interessades en els termes previstos en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú. - Als efectes previstos en els articles 18 i 20 de la LGS, es procedirà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de les subvencions concedides, amb expressió de la convocatòria, el programa i crèdit al qual s'imputen, empresa beneficiària, quantitat concedida i finalitat de la subvenció, així com, en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), en els termes previstos en les disposicions indicades.

Criteris de valoració

1. CRITERIS DE VALORACIÓ Les sol·licituds que es presenten dins del termini i en la forma escaient es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen en l'ARTÍCLE 16 de l'Ordre de bases reguladores i en el resolc onzé de la Resolució de convocatòria; podent obtindre fins a 10 punts per cadascun d'ells, amb un MÀXIM de 40 PUNTS. 2. El crèdit es distribuirà per ordre de major puntuació fins que s'haja esgotat la disponibilitat pressupostària. 3. IGUALTAT DE PUNTUACIÓ En cas d'igual puntuació, s'aplicaran els criteris successius de preferència per a la concessió d'aquestes ajudes previstos en l'apartat 3 de l'article 16 de de l'Ordre de bases reguladores i en el resolc onzé de la Resolució de convocatòria.

Obligacions

Sense perjudici de les obligacions generals establides en l'article 14 de la LGS, amb caràcter específic seran obligacions de les entitats beneficiàries les contemplades en les bases reguladores, especialment les disposades en el seu ARTICLE 4 i en el resolc quart de la Resolució de convocatòria.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a la qual cosa cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els art. 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

1. QUANTIA DE L'AJUDA (article 9 de l'Ordre de bases reguladores i resolc seté de la Resolució de convocatòria) - La quantia màxima que pot rebre cada actuació subvencionable serà de 30.000 EUROS, sense que en cap cas la subvenció puga ser de tal quantia que supere el cost de l'activitat subvencionada. - Una mateixa entitat podrà presentar diverses accions, i en aquest cas, haurà de presentar una sol·licitud per cada acció o actuació, podent presentar un màxim de 4 sol·licituds en cada convocatòria. - L'import total màxim d'aquestes ajudes que podrà sol·licitar una mateixa entitat beneficiària en cada convocatòria anual no podrà ser superior als 100.000 EUROS. 2. COMPATIBILITAT (article 10 de l'Ordre de bases reguladores i resolc seté de la Resolució de convocatòria) Aquestes ajudes són compatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat per les entitats beneficiàries, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, ja siguen nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 3. PAGAMENT DE LES AJUDES (articles 20 i 21 de l'Ordre de bases reguladores i resolc quinzé de la Resolució de convocatòria) - L'abonament de la subvenció s'efectuarà a les beneficiàries de la següent manera: a) Una bestreta del 30 per cent de l'import de la subvenció en el termini d'un mes a partir de la data de notificació de la resolució de concessió, prèvia sol·licitud de l'entitat beneficiària de l'ajuda. Les entitats beneficiàries d'aquestes ajudes estaran exemptes de constituir garantia per a obtindre aquesta bestreta. b) El 70 per cent restant s'abonarà a la finalització de l'acció o programa per a la qual es concedisca la subvenció, una vegada s'haja justificat la realització de l'acció subvencionada. - Conforme disposa l'article 34 de la LGS, no podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant la beneficiària no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, és a dir deutora per resolució de procedència de reintegrament. - Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 37 de la LGS, sent aplicable el règim previst en l'article 25 de l'Ordre de bases reguladores. 4. MINORACIÓ, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES AJUDES S'atendrà el que es disposa en l'article 25 de l'Ordre de bases reguladores i en el resolc dihuité de la Resolució de convocatòria.

Termini màxim

- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General competent en matèria de Treball, prèvia proposta de concessió i informe d'avaluació de les sol·licituds elevats per la Comissió de Valoració a través de l'òrgan instructor. - La resolució ha de ser expressa i motivada. - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent és de SIS MESOS a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s'haguera notificat resolució expressa, les interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, d'acord amb el que es preveu en l'article 25.5 de la LGS. - Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions i ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc, prèvia instrucció del corresponent procediment amb audiència a l'entitat interessada, a la modificació o revocació de la resolució de concessió. - Les resolucions que es dicten es notificaran a les interessades en els termes previstos en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú. - Als efectes previstos en els articles 18 i 20 de la LGS, es procedirà a la publicació en el DOGV de les subvencions concedides, amb expressió de la convocatòria, el programa i crèdit al qual s'imputen, empresa beneficiària, quantitat concedida i finalitat de la subvenció, així com, en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), en els termes previstos en les disposicions indicades.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Termini justificació: OBERT

Què és i per a què serveix?

1) JUSTIFICACIÓ - La modalitat de justificació d'aquestes subvencions serà la de COMPTE JUSTIFICATIU amb aportació d'INFORME D'AUDITORIA en els termes previstos en l'article 74 del RLGS. - Per al compliment de l'obligació de la justificació de les ajudes s'estarà al que es disposa en els articles 22 i 23 de l'Ordre de bases reguladores d'aquestes ajudes i en el resolc setzé de la Resolució de convocatòria. - La presentació es realitzarà a través del tràmit telemàtic de la Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). - En el cas que les despeses justificades foren inferiors a la subvenció concedida, aquesta es minorarà en la quantitat corresponent, devent la beneficiària procedir, si escau, al reintegrament de les quantitats rebudes en excés, incrementades amb els corresponents interessos. - En cas d'observar-se deficiències corregibles en la documentació justificativa aportada per la beneficiària, la direcció general competent en matèria de treball ho posarà en el seu coneixement, concedint-li un termini de deu dies per a l'esmena d'aquelles. De no dur-se a terme l'esmena requerida, es tindrà per no justificat la despesa corresponent. 2) PLA DE CONTROL L'article 24 de l'Ordre de bases reguladores aprova el pla de control dirigit a la comprovació de l'efectiva realització de l'activitat subvencionada per aquestes ajudes.

Termini

- La justificació de la subvenció es realitzarà, COM A MÀXIM, el 30 de NOVEMBRE (inclusivament) de l'exercici en què es concedisca la subvenció. - De conformitat amb el que es preveu en la normativa bàsica en matèria de procediment administratiu, es podrà contemplar una pròrroga dels terminis de realització i justificació, quan el projecte o activitat subvencionada no puga realitzar-se o justificar-se en el termini previst, per causes degudament justificades previstes.

Documentació

Per a la justificació d'aquestes subvencions haurà de presentar-se: 1. COMPTE JUSTIFICATIU en els termes previstos en l'article 74 del RLGS, que incorporarà: a) Una MEMÒRIA D'ACTUACIÓ JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, a què es refereix l'article 72.1 del RLGS. Aquesta memòria haurà d'incloure, com a mínim, el contingut previst en l'article 22 de l'Ordre de bases reguladores i el resolc setzé de la Resolució de convocatòria. b) Una MEMÒRIA ECONÒMICA ABREUJADA que contindrà un estat representatiu de les despeses incorregudes en la realització de les activitats subvencionades, degudament agrupats, i, en el seu cas, les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions esdevingudes. 2. INFORME D'AUDITORIA en els termes previstos en l'article 74 del RLGS.

Què és i per a què serveix?

L'esmena o qualsevol altra aportació de documentació s'ha d'efectuar utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).