Detall de Procediments

Presentació de sol·licituds de concert social als programes Impulsa Kumpania, Kumpania i Kumpania + del servei de millora socioeducativa dirigit a la infància, l'adolescència i la joventut gitana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació de sol·licituds de concert social als programes Impulsa Kumpania, Kumpania i Kumpania + del servei de millora socioeducativa dirigit a la infància, l'adolescència i la joventut gitana.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la presentació de sol·licituds per a optar a la gestió de l'acció concertada corresponent al servei de millora socioeducativa dirigit a la infància, l'adolescència i la joventut gitana i, concretament, als programes Impulsa Kumpania, Kumpania i Kumpania +.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. D'acord amb la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, podran sol·licitar i participar en el règim d'acció concertada de serveis socials les entitats d'iniciativa social que complisquen els requisits legals i reglamentaris establits.

  2. Es consideren entitats d'iniciativa social les fundacions, associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre que facen activitats de serveis socials previstes en el seu objecte social. Així mateix, s'hi consideren incloses les societats cooperatives qualificades d'entitats sense ànim de lucre d'acord amb la seua normativa específica.

  Requeriments

  D'acord amb el que disposa l'article 7 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, podran sol·licitar i accedir al règim d'acció concertada les entitats d'iniciativa social prestadores de serveis socials que complisquen els requisits:

  a) Estar degudament inscrites en el Registre d'Entitats, Centres i Serveis de la conselleria competent en matèria de serveis socials.

  b) Segons la disposició transitòria tercera del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana:
  b.1) Tindre una experiència mínima d'un any en l'atenció a persones i la gestió de serveis, dins del sector d'atenció social que es concerta.
  b.2) Que la totalitat del personal que presta els seus serveis dispose de la titulació, l'habilitació, l'homologació o la certificació de les capacitats professionals i formació adequada per a l'acompliment de les tasques que cal realitzar.
  b.3) Tindre almenys una tercera part del personal de la plantilla del servei un grau d'experiència acreditada de, com a mínim, dos anys en aquest sector.
  b.4) Tindre almenys la meitat del personal de la plantilla del servei una relació contractual de caràcter indefinit. Aquest requisit s'exigirà, com a màxim, amb anterioritat a la formalització del concert.
  b.5) Tindre l'establiment i les seues instal·lacions l'autorització municipal d'obertura d'activitat. Aquest requisit no serà necessari en cas que l'espai o immoble estiga cedit per una administració pública, cas en què només hauran d'acreditar la cessió d'ús del bé immoble. Per a entitats que sol·liciten per primera vegada la concertació de programes i per als programes de nova implantació, aquest requisit s'exigirà amb anterioritat a la formalització del concert.

  c) Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

  d) Acreditar o estar en condicions de disposar d'un certificat de qualitat del servei. Les entitats que no puguen acreditar aquest requisit es comprometen a sotmetre's a l'avaluació de la qualitat del servei i a presentar un certificat de qualitat homologat per alguna entitat acreditada en matèria d'avaluació de qualitat dels centres i serveis d'acció social (serveis socials), dins del termini màxim de 2 anys des de la formalització del concert (disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017).

  e) Acreditar la titularitat de l'espai físic en el qual es presta el servei o la disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència del concert, així com l'autorització de l'entitat o persona titular del local per a la prestació del servei. En cas que la titularitat o la disponibilitat siga per un període inferior a la vigència del concert, aquest requisit es tornarà a exigir en el moment de la finalització d'aquesta disponibilitat. En tot cas, l'entitat haurà de disposar d'un local propi per al programa. Per a entitats que sol·liciten per primera vegada la concertació de programes i per a programes de nova implantació, aquest requisit s'exigirà amb anterioritat a la formalització del concert.

  f) No estar incursa en les prohibicions que estableix l'article 8 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria serà d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9168 / 07.09.2021. Termini del 8/9/2021 al 7/10/2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La documentació que han de presentar les entitats per a cada servei en el qual sol·liciten participar en el procediment de concertació és la següent:
  a) Escriptura o document de constitució (o, si és el cas, de modificació) d'estatuts o acte fundacional en què es faça constar la finalitat de l'entitat.
  b) Certificat acreditatiu de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat en el qual es decideix la participació en el procediment de selecció i, si és el cas, autorització a la persona representant legal per a la presentació de la sol·licitud.
  c) Targeta d'identificació fiscal.
  d) Document d'alta de domiciliació bancària, signat electrònicament per la persona representant legal de l'entitat, amb el compte designat per a la percepció de concerts socials, omplint el formulari que s'adjunta al tràmit, llevat que el compte designat ja estiga donat d'alta en la Generalitat.
  e) Memòria explicativa de l'activitat que es desenvoluparà. Cal omplir l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud associat a aquest tràmit.
  f) Plantilla prevista amb què comptaria el servei, organigrama i horaris. Llista de professionals i personal, indicació del nom i els cognoms dels seus components, el lloc de treball, la titulació o les qualificacions professionals, la descripció de funcions, el tipus de relació laboral que tenen amb l'entitat titular, el nombre d'hores diàries o setmanals de dedicació de cada una, els horaris i les funcions que realitzen. Cal omplir l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud associat a aquest tràmit.
  g) Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual de les persones treballadores de la plantilla, d'acord amb l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, i l'article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat.
  h) Resolucions d'administracions públiques que acrediten l'experiència mínima en el sector de l'entitat.
  i) Títols o certificats que acrediten la titulació, les capacitats professionals o la formació del personal del servei.
  j) Certificats que acrediten l'experiència del personal del servei en el sector que es concerta.
  k) Contractes que acrediten que la meitat del personal d'atenció directa del programa té una relació contractual de caràcter indefinit, d'acord amb l'apartat d) establit en la disposició transitòria tercera del Decret 181/2017. Aquest requisit s'exigirà, com a màxim, amb anterioritat a la formalització del concert; en el moment de la sol·licitud, l'entitat ha de presentar la declaració responsable en aquest sentit que consta en el formulari de sol·licitud associat a aquest tràmit.
  l) Documentació acreditativa de la titularitat de l'espai físic en el qual es presta el servei o la disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència del concert, així com l'autorització de l'entitat o la persona titular del local per a la prestació del servei. Per a entitats que sol·liciten per primera vegada la concertació de programes i per a programes de nova implantació, aquest requisit s'exigirà amb anterioritat a la formalització del concert; en el moment de la sol·licitud, l'entitat ha de presentar la declaració responsable en aquest sentit que consta en el formulari de sol·licitud associat a aquest tràmit.
  En cas que la titularitat o la disponibilitat siga per un període inferior a la vigència del concert, s'ha de presentar una declaració responsable que establisca el compromís que, en tot moment, hi haurà un espai físic adequat, segons el que estableix l'annex corresponent, on prestar el servei durant la vigència del concert. Per a això, cal omplir l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud associat a aquest tràmit.
  m) Acreditació que el local o locals on es prestarà el servei i les seues instal·lacions disposen d'autorització municipal d'obertura d'activitat. Per a entitats que sol·liciten per primera vegada la concertació de programes i per a programes de nova implantació, aquest requisit s'exigirà amb anterioritat a la formalització del concert; en el moment de la sol·licitud, l'entitat ha de presentar la declaració responsable en aquest sentit que consta en el formulari de sol·licitud associat a aquest tràmit.
  n) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda estatal i autonòmica i de les obligacions amb la Seguretat Social, en el cas que no haja autoritzat la consulta interactiva d'aquesta documentació.
  o) Certificat de qualitat del servei, expedit en data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les entitats que no puguen acreditar aquest requisit hauran de presentar una declaració responsable en la qual es comprometen a sotmetre's a l'avaluació de la qualitat del servei i a presentar un certificat de qualitat homologat per alguna entitat acreditada en matèria d'avaluació de qualitat dels centres i serveis d'acció social (serveis socials), dins del termini màxim de 2 anys des de la formalització del concert (disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017). Cal omplir l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud associat a aquest tràmit.
  p) Declaració responsable de l'entitat de no trobar-se incursa en cap causa de prohibició per a concertar. Cal omplir l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud associat a aquest tràmit.
  q) Els documents acreditatius dels mèrits que s'invoquen i que s'indiquen en la convocatòria i llista d'aquests documents en el formulari de sol·licitud associat a aquest tràmit.

  2. En la fase d'instrucció, l'Administració incorporarà d'ofici el certificat o document acreditatiu de la inscripció de l'entitat titular en el Registre d'entitats, centres i serveis de la conselleria competent en matèria de serveis socials, amb data d'inscripció en aquest, per a acreditar l'antiguitat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE CONCERT SOCIAL PER AL SERVEI DE MILLORA SOCIOEDUCATIVA DIRIGIT A LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT GITANA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El procediment de sol·licitud s'inicia d'ofici amb la publicació de la corresponent resolució, i s'impulsarà d'ofici en tots els seus tràmits, respectant els principis de transparència, publicitat i no discriminació.

  2. La instrucció dels procediments de concertació correspon a la direcció general amb competències en igualtat i inclusió del Poble Gitano, que s'encarregarà de verificar la documentació presentada en el procediment i la seua baremació, així com avaluació tècnica.

  3. Una vegada revisada la documentació, quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació preceptiva, l'òrgan d'instrucció requerirà a l'entitat, mitjançant publicació en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, perquè esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera en el termini de deu dies hàbils, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació de procediment administratiu comú.

  4. La Comissió d'Avaluació és l'encarregada d'elaborar una proposta de resolució, que ha de remetre's al titular de la Direcció General.

  5.En la mateixa proposta de resolució es reflectiran les sol·licituds a les quals procedeix denegar el concert, motivant la causa.

  6. El titular de la Direcció General amb competències en matèria d'igualtat en la diversitat, per delegació de la persona titular de la conselleria i a proposta de la Comissió d'Avaluació resoldrà sobre la concessió o denegació de concerts socials

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i podrà ser recorreguda potestativament en reposició davant de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19859

  Tramitació

  Per a dur a terme la tramitació telemàtica, haurà de seguir els passos següents:
  - accedir a la pàgina gva.es
  - dins de l'apartat "destaquem", entrar en seu electrònica
  - fer clic en "Ciutadania"
  - accedir a "Ajudes, beques i subvencions"
  - buscar el tràmit corresponent: "Presentació sol·licituds al servei de millora socioeducativa dirigit a la infància i l'adolescència gitana".

  Informació adicional

  La presentació de sol·licituds i documentació annexa s'ha de fer exclusivament en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es.

  La sol·licitud de participació en el procediment de concertació s'ha d'efectuar en el formulari específic que s'ofereix en aquest tràmit.

  S'ha de presentar una sol·licitud per cada programa que l'entitat estiga interessada a concertar.

  El formulari específic del concert, en pdf, haurà de descarregar-se, omplir-se i signar-se electrònicament per la persona representant legal de l'entitat abans d'enviar-lo telemàticament amb la signatura electrònica de l'entitat.

  Inici
 • Informació complementària

  Publicació i efectes del concert:
  1. La resolució que es dicte de concessió i denegació de concerts posa fi al procediment de concertació dels tres programes la gestió dels quals s'ofereix, i serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana; aquesta resolució tindrà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  2. Sense perjudici d'això, es comunicarà a les entitats sol·licitants, de manera telemàtica, en l'adreça electrònica que assenyalen en la seua sol·licitud.
  Els efectes econòmics del concert es produiran a partir la data de posada a la disposició de la conselleria concertant del servei concertat, que haurà de produir-se en la data indicada en la resolució de concessió.

  Formalització del concert social:
  Els concerts socials, producte dels acords d'acció concertada, es formalitzaran en document administratiu, d'acord amb el model fixat com a annex VII en la resolució per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en el sector de la igualtat en la diversitat per als anys 2021-2025, dins del termini de 30 dies a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió.
  En el document de concert que s'ha indicat s'han de fer constar, de manera expressa, els drets i les obligacions de les parts, la tipologia dels serveis concertats, el règim econòmic, la forma de pagament, la duració, la possibilitat de pròrrogues i les causes d'extinció d'aquest.


  Duració i pròrroga:
  El termini de vigència del concert començarà i acabarà en les dates que determine la resolució de concessió.
  El concert podrà prorrogar-se, de mutu acord, abans que finalitze i per resolució de la direcció general competent en igualtat i inclusió del poble gitano, si hi concorren les circumstàncies previstes en l'article 35 del Decret 181/2017. La vigència del concert podrà prorrogar-se per un període màxim de dos anys, mitjançant una o successives pròrrogues.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desplega l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.
  - Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en el sector de la igualtat en la diversitat per als anys 2021-2025. (DOGV 9168 / 07.09.2021).
  - CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 3 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en el sector de la igualtat en la diversitat per als anys 2021-2025. (DOGV 9178 / 21.09.2021)

  Llista de normativa

  Decret 181/2017, de 17 de novembre.

  RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2021 de convocatòria

  Vegeu CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de setembre de 2021

  Llistat de seguiment

  Resolució de 12 de novembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials especialitzats en el sector d'igualtat en la diversitat en l'àmbit socioeducatiu per a la infància, l'adolescència i la joventut gitana, *Kumpania, per als anys 2021-2025.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.