Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud de pròrroga de l'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle per al següent període de comerç
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de pròrroga de l'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle per al següent període de comerç

  Objecte del tràmit

  Facilitar a les instal·lacions afectades per l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, la sol·licitud de pròrroga de l'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle per al següent període de comerç, a l'efecte de poder sol·licitar l'assignació gratuïta de drets d'emissió, tal com estableix l'article 19 de la Llei 1/2005.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar la pròrroga les persones titulars o les representants legals de les instal·lacions incloses en el règim de comerç de drets d'emissió que, d'acord amb l'article 16 de la Llei 1/2005, de 9 de març, siguen susceptibles de rebre assignació gratuïta transitòria i ja disposen d'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle per al període actual de comerç.

  Requeriments

  Disposar de la preceptiva autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, d'acord amb la Llei 1/2005, de 9 de març, per al període actual de comerç i ser una instal·lació susceptible de rebre assignació gratuïta transitòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud de pròrroga s'ha de presentar vint-i-cinc mesos abans de l'inici de cada període de comerç.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud de pròrroga de l'autorització d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle per al pròxim període de comerç, en format PDF signat electrònicament pel representant legal de la instal·lació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud de pròrroga s'ha de presentar vint-i-cinc mesos abans de l'inici de cada període de comerç.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19866

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19866.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de manera electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja efectuat la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  En cas de dubtes, poden fer consultes a través del correu electrònic següent: emisiones@gva.es

  Sancions

  El règim sancionador està establit en el capítol VIII de la Llei 1/2005, de 9 de març.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - LEGISLACIÓ EUROPEA
  - Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle a la Comunitat, i per la qual es modifica la directiva 96/61/CE del Consell (DOCE L 275/32, de 25/10/2003).
  - Directiva 2009/29/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE per a perfeccionar i ampliar el règim comunitari de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
  - Reglament 600/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, relatiu a la verificació dels informes d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i dels informes de dades sobre tones-quilòmetre i a l'acreditació dels verificadors de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell.
  - Reglament 601/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell.
  - LEGISLACIÓ NACIONAL
  - Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
  - LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
  - Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, és l'òrgan competent en matèria de canvi climàtic.

  Llista de normativa

  Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.