• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions per al finançament de les despeses de mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local (Any 2019)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per al finançament de les despeses de mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local (Any 2019)

  Objecte del tràmit

  Subvencionar les despeses realitzades en l'adquisició d'una o més unitats de jupetins antibalas o de dispositius RPAS (drons) durant el període comprés entre l'1 de gener de 2019 i el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El percentatge màxim de subvenció s'estableix en funció del nombre d'habitants dels municipis amb cos de policia local, de la manera següent:
  Per a municipis:
  Fins a 20.000 habitants - 75 %
  amb més de 20.000 habitants fins a 50.000 -50 %

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà de tres mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8589 de 11/07/2019).

  Data d'inici: 12/07/2019
  Data de fi: 11/10/2019

  L'incompliment d'aquest termini determinarà la inadmissió de la sol·licitud.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud es presentarà signada per la persona titular de l'alcaldia o qui, telemàticament, tinga la representació de l'ajuntament. Juntament amb la sol·licitud es presentarà la següent documentació:

  a) Còpia de la factura o factures del material adquirit durant el període de temps comprés entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  b) Còpia del rebut acreditatiu del pagament de la factura o factures o el justificant bancari d'aquest, que haurà d'haver-se fet efectiu durant el període esmentat anteriorment.

  c) Domiciliació bancària segons model normalitzat que figura en el Portal de la Generalitat (www.gva.es), excepte si s'ha presentat anteriorment en altres procediments de concessió d'ajudes per l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i no ha experimentat variació.

  d) Declaració responsable de no estar incursos en les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  e) Certificació expedida pel secretari o secretària de l'ajuntament, acreditativa de no haver-se obtingut ni sol·licitat qualssevol altres ajudes per a l'adquisició dels mitjans materials objecte de la subvenció sol·licitada o, en cas contrari, indicació de l'ajuda obtinguda o sol·licitada, amb expressió del seu import i de l'entitat concedent.

  f) Certificació acreditativa de trobar-se al corrent en l'obligació de rendició de comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ

  [ANNEX II] SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES DERIVADES DE L'ADQUISICIÓ DE MITJANS MATERIALS DESTINATS ALS AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA QUE DISPOSEN DE COS DE POLICIA LOCAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Punxant en l'enllaç "Tramitar amb certificat· (figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat, o des de la seua seu electrònica (Web de la Generalitat-> Seu electrònica->Accés a l'àrea personal).
  Una vegada emplenada la sol·licitud, es validarà i a continuació s'adjuntarà l'o els documents electrònics que haja d'aportar.
  Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10.1. i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19870

  Tramitació

  - Per a poder realitzar la presentació electrònica a través de la plataforma de tramitació de la GVA, la persona sol·licitant ha de disposar de qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu de la Generalitat i que s'hi indiquen.

  Hi ha un correu d'assistència tècnica, destinat a solucionar qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica d'aquesta sol·licitud: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Els tràmits es notificaran individualment a cada corporació interessada i, si escau, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Bases reguladores: Decret 29/2018 del president de la Generalitat
  - Convocatòria: RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es convoquen, per al any 2019, subvencions per al finançament de les despeses derivades de l'adquisició de mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local.

  Llista de normativa

  Decret 29/2018 del President de la Generalitat

  RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es convoquen, per al any 2019, subvencions per al finançament de les despeses derivades de l'adquisició de mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local.

  Llistat de seguiment

  Aportació de documentació.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.