• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa d'ajudes a les entitats promotores de les empreses d'inserció, per a l'exercici 2018

  Objecte del tràmit

  La subvenció té com a objectiu finançar les despeses salarials i de Seguretat Social derivades de la contractació de personal tècnic de suport sociolaboral en les promotores de les empreses d'inserció que presten serveis al personal en situació o risc d'exclusió social contractat en empreses d'inserció, mitjançant el desenvolupament d'itineraris individualitzats d'inserció en les mateixes condicions que les establides per al personal tècnic de suport sociolaboral contractat en les empreses d'inserció.

  El període subvencionable s'estendrà des de l'1 de gener, o des de la data de contractació inicial, si és posterior a aquesta, fins a 31 de desembre de l'exercici, sempre que la persona treballadora romanga en el seu lloc de treball fins a aquesta data, sense que puga sol·licitar-se la mateixa subvenció per l'empresa d'inserció i per la seua promotora.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  BENEFICIARIS:
  Les entitats promotores de les empreses d'inserció que duen a terme l'acompanyament en el lloc de treball i la realització del procés d'inserció sociolaboral del personal en situació o risc d'exclusió social contractat en empreses d'inserció, i són destinatàries últimes de les ajudes les persones en situació o risc d'exclusió social contractades per les empreses d'inserció.

  Requeriments

  GENERALS
  1. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  2. Aquestes ajudes estan sotmeses al règim de minimis i no es podran concedir a empreses dels sectors següents:
  a) Pesca i aqüicultura, segons es recullen en el Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell.
  b) Producció primària dels productes agrícoles.
  c) Transformació i comercialització dels productes agrícoles en els casos següents:
  - Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat d'aquests productes adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
  - Quan l'ajuda depenga que es repercutisca totalment o parcialment sobre els productors primaris (agricultors).
  d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.
  e) Els que subordinen l'ús de béns nacionals amb preferència sobre els béns importats.

  3. D'altra banda, l'aplicació del règim de minimis suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una «única empresa» no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan l'empresa opere en el sector del transport per carretera, l'import màxim aplicable serà de 100.000 euros.

  4. Les ajudes es podran acumular a ajudes de minimis concedides conformement a altres reglaments de minimis fins al límit màxim que estableix el Reglament (UE) 1407/2013.

  5. Les ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal relacionada amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics es podran acumular a altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

  ESPECÍFICS
  1. El personal tècnic de suport sociolaboral ha de tindre una titulació de grau mitjà o superior, en l'àmbit universitari o de la Formació Professional, preferentment en Treball Social, Psicologia, Educació Social o Integració Social, i, a més, una experiència prèvia, d'almenys sis mesos, en activitats d'integració laboral de persones en situació o risc d'exclusió social, que el capacite per a la realització de les funcions pròpies del lloc.

  2. Comptar en les entitats promotores amb personal tècnic contractat de suport sociolaboral d'acord amb les ràtios mínimes següents:

  · Entre 1 i 5 persones treballadores en situació o risc d'exclusió social: almenys un tècnic o tècnica al 50 % de la jornada habitual de l'empresa d'inserció.
  · Entre 6 i 10 persones treballadores en situació o risc d'exclusió social: almenys una tècnica o tècnic al 100 % de la jornada habitual de l'empresa d'inserció.

  4. Quan el nombre de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social no es corresponga amb els mòduls de l'apartat anterior, la prestació dels serveis del personal tècnic de suport sociolaboral ha de ser proporcional al nombre d'aquestes persones treballadores.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Per a les entitats promotores de les empreses d'inserció que contracten personal de suport sociolaboral que presten els seus serveis en les empreses d'inserció: fins a 3.090 euros per cada persona treballadora en situació o risc d'exclusió social contractada a jornada completa durant el període entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018, sempre que es complisquen els requisits i les ràtios mínimes en l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.

  En el cas de jornades a temps parcial o de durada inferior a dotze mesos, la subvenció es reduirà de manera proporcional.
  En cap cas l'ajuda podrà superar el 100 % del cost salarial real del personal tècnic de suport sociolaboral contractat per l'entitat promotora per a prestar serveis en l'empresa d'inserció.

  JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA:

  La justificació de les ajudes s'ha de presentar:

  a) En el termini de set dies hàbils a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds: la documentació justificativa referent als mesos de gener a juny i la paga extra.

  b) De l'1 al 15 de febrer de 2019: la documentació justificativa referent als mesos de juliol a desembre i paga extra.

  DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA:

  1. L'ajuda s'entregarà en dos pagaments, segons la documentació justificativa presentada en cada un d'aquests, i, si escau, es podrà acumular en un sol pagament la justificació dels dos terminis, amb la prèvia presentació de la documentació justificativa següent:

  a) Rebuts de salaris i justificant del càrrec en compte d'aquests, del personal tècnic de suport sociolaboral.

  b) Rebuts de liquidació de cotitzacions (RLC) i relació nominal de treballadors (RNT), els dos de caràcter mensual, acompanyats dels justificants acreditatius del càrrec en compte, corresponents al compte de cotització en el qual conste d'alta el personal tècnic de suport sociolaboral.

  c) Documentació acreditativa de les retencions practicades al personal per a l'IRPF (models 111 i 190), i càrrecs en compte, segellats per l'entitat bancària.

  d) Declaració responsable sobre l'autenticitat de la documentació justificativa presentada.

  e) Avaluacions dels itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral del personal en situació o risc d'exclusió social, corresponent al període justificat, en format normalitzat, desenvolupat al llarg del període subvencionable, signat pel personal tècnic de suport sociolaboral i per la persona representant legal de l'empresa d'inserció (EMP0366E).

  Informe sobre la realització de les tasques de prospecció de mercat de treball, corresponent al període justificat, segons el model normalitzat, en què s'identifique si les ha realitzades personal tècnic de suport o un altre personal de l'empresa d'inserció, empreses entrevistades, i s'hi incloga el temps dedicat a aquesta tasca, l'avaluació de resultats i les dades de contacte (nom, cognoms i telèfon)(EMP0369E).

  2. En l'últim termini de justificació, s'ha d'aportar, a més:

  a) "Declaració final de finançament", en model normalitzat, acreditatiu de la no-concurrència de subvencions i del finançament de les accions amb altres possibles fons (EMP0403E).

  b) "Declaració sobre publicitat i transparència", en model normalitzat, acreditativa del compliment de les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica (EMP0389E)

  3. Amb caràcter previ a cada pagament, l'entitat sol·licitant ha d'acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, així com que no és deutora per resolució de procedència de reintegrament.

  CAUSES DE MINORACIÓ I REINTEGRAMENT

  Reintegrament de les ajudes concedides:

  - Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

  - La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació, d'acord amb el procediment i les causes establides en l'article 36 de la Llei 38/2003, general de subvencions, comportarà l'obligació de retornar les quantitats percebudes.

  - També serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament, en els supòsits previstos en els apartats 1 i 3 de l'article 37 de la Llei 38/2003, en relació amb el que estableixen els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, inclòs el reintegrament per l'incompliment de les obligacions, tant generals com específiques, imposades a les entitats beneficiàries.

  Procediment de reintegrament

  El procediment de reintegrament se substanciarà d'acord amb el que estableix en el capítol II del títol II de la Llei 38/2003 i en el capítol II del títol III del Reial decret 887/2006, en relació amb el que estableix l'article 172 de la Llei 1/2015.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per a les ajudes a les empreses promotores de les empreses d'inserció que presten serveis mitjançant el desenvolupament d'itineraris individualitzats d'inserció al personal en situació o risc d'exclusió social contractat en empreses d'inserció, les sol·licituds s'han de presentar dins del termini de set dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el DOGV.
  Des de el dia 4 de desembre de 2018 fins al 13 de desembre de 2018.(DOGV nº 8436, de 03/12/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, presentació de documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, presentació de la documentació justificativa o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, els interessats estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19872

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ GENERAL

  1. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament, bé a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), o bé a través de la web de LABORA (www.labora.gva.es), en l'enllaç de sol·licitud telemàtica que s'haja associat a cada ajuda publicada, acompanyades de la documentació següent:

  a) Acreditació de la representació legal de la persona que presenta la sol·licitud d'ajuda, llevat que aquesta representació ja estiga implícita en la sol·licitud o conste presentada anteriorment.

  b) Dos exemplars de les dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a aquest efecte, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant del Servei Valencià d'Ocupació i Formació i no ha experimentat cap variació; en aquest cas, s'ha d'indicar el compte en què s'ha de practicar l'ingrés i s'ha d'especificar, en tot cas, a quina ajuda o ajudes correspon.

  c) Declaració responsable subscrita per la persona representant legal que l'entitat beneficiària no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions i, en concret, de no trobar-se en el supòsit de l'article 13.2 apartat g de la Llei 38/2003.

  d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o l'exempció d'aquesta obligació.

  e) Declaració responsable acreditativa que l'empresa beneficiària no es troba incursa en cap de les causes d'exclusió incloses en la disposició addicional tercera de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.

  f) Declaració responsable referida a les ajudes amb càrrec al règim de minimis rebudes per l'entitat durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.

  g) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes o sol·licitades per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable.

  2. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant perquè el Servei Valencià d'Ocupació i Formació obtinga directament l'acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant, en cas de persona física, així com del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei general de subvencions, i no serà necessari aportar les corresponents certificacions ni la documentació identificativa.

  No obstant això, la persona sol·licitant o la representant legal podrà denegar o revocar aquest consentiment efectuant una comunicació escrita al Servei Valencià d'Ocupació i Formació en aquest sentit. En aquest cas, s'haurà de presentar la documentació identificativa de la persona sol·licitant, així com els certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de l'Institut Valencià d'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acrediten que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  - Còpia del contracte o els contractes de treball subscrits amb el personal tècnic de suport sociolaboral, i de les pròrrogues, si és el cas.
  - Parts d'alta en Seguretat Social del personal de suport sociolaboral.
  - Documentació acreditativa de la titulació exigida al personal de suport i currículum acreditatiu de l'experiència.
  - Relació del personal tècnic de suport sociolaboral amb indicació del cost salarial de cada una de les persones, en model normalitzat (EMP0370E).
  - Relació nominal de personal tècnic de suport sociolaboral amb la indicació del personal en situació o risc d'exclusió social que atenen durant el període objecte de subvenció, en model normalitzat (EMP0293E).

  Impresos associats

  [ANNEX I] AJUDES A LES PROMOTORES DE LES EMPRESES D'INSERCIÓ

  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  ANNEX III. RELACIÓ DE TREBALLADORS DE SUPORT

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació telemàtica de la sol·licitud acompanyada de la documentació general i la documentació específica.

  2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'acompanye de la documentació necessària, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 5 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució expressa i la notificació d'aquesta.

  3. Si l'òrgan administratiu instructor del procediment ho estima necessari per a resoldre, l'empresa haurà d'aportar la documentació addicional que li siga requerida.

  4. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment de presentació de les sol·licituds i la resta de documentació exigida en la corresponent convocatòria (expedient complet), per a cada un dels terminis.
  En el cas que diferents sol·licituds tinguen la mateixa data d'entrada i d'expedient complet, es prioritzarà l'expedient que tinga un percentatge superior de treballadores; si l'empat persistira, es prioritzarà l'expedient que tinga un percentatge superior de persones amb diversitat funcional en plantilla.

  5. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Subdirecció General d'Ocupació del SERVEF.

  6. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

  7. Una vegada instruïts els expedients, es remetran a la Comissió de Valoració, que procedirà a avaluar les sol·licituds, per a la qual cosa emetrà un informe en què concretarà el resultat d'aquesta avaluació.

  8. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà la proposta de resolució.

  9. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la Direcció General del SERVEF, excepte les delegacions efectuades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió i/o denegació de les ajudes sol·licitades posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb la legislació del procediment administratiu comú; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19872

  Informació adicional

  D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, les persones interessades estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.
  Per a fer la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des de la qual es pot accedir al tràmit de presentació de sol·licituds a ajudes del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o de la web de LABORA () a través de l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a fer la presentació, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/)
  Les sol·licituds, que ha de fer la persona representant legal de l'entitat, s'han d'acompanyar de la preceptiva documentació, per a la qual cosa s'han d'utilitzar, si és el cas, els models normalitzats disponibles en la pàgina web de LABORA.

  Les sol·licituds s'han de remetre telemàticament en formulari normalitzat, juntament amb la documentació específica, al Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant perquè el Servei Valencià d'Ocupació i Formació obtinga directament l'acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant, en cas de persona física, i del representant legal, en el cas de persona jurídica, així com del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei general de subvencions, amb la qual cosa no serà necessari aportar les certificacions corresponents ni la documentació identificativa.

  No obstant això, la persona sol·licitant o la representant legal podrà denegar o revocar aquest consentiment efectuant una comunicació escrita al Servei Valencià d'Ocupació i Formació en aquest sentit. En aquest cas, s'haurà de presentar la documentació identificativa de la persona sol·licitant, així com els certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de l'Institut Valencià d'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acrediten que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per al que es tindrà en compte com a únic criteri, la data i hora de les sol·licituds i la resta de documentació exigida en la corresponent convocatòria (expedient complet), per a cadascun dels terminis, havent d'acompanyar la documentació relativa a la contractació en el 2n termini de justificació de l'ajuda, de l'1 al 15 de febrer de 2019.

  Obligacions

  1. La realització d'un itinerari d'inserció durant tot el període de contractació del personal en situació o risc d'exclusió social.

  2. Desenvolupament d'un itinerari mínim en els sis mesos inicials respecte del màxim de tres anys durant els quals, amb caràcter general, es puga estendre l'itinerari d'inserció, per a cada treballador i treballadora en situació o risc d'exclusió social.

  No es considerarà incomplida l'obligació de manteniment de l'itinerari mínim de sis mesos a què fa referència el paràgraf anterior quan la baixa en l'empresa d'inserció es produïsca per la contractació del treballador o la treballadora en empresa ordinària, mitjançant la subscripció d'un contracte de durada mínima de 3 mesos, formalitzat abans que transcórreguen 15 dies del cessament en l'empresa d'inserció, i sempre que s'aporte un document subscrit per la persona legal representant de l'empresa contractant, per la persona legal representant de l'empresa d'inserció i pel treballador o la treballadora contractada, en el qual conste que la contractació s'ha produït com a conseqüència de la tasca d'inserció realitzada per l'empresa d'inserció, i que el personal tècnic d'inserció continue realitzant tasques per a la consolidació d'aquesta en els termes establits en l'apartat 2 de la base setzena d'aquesta ordre i, en tot cas, fins a completar l'itinerari mínim de 6 mesos.

  Aquestes contractacions, a l'efecte del compliment de l'obligació de realització de l'itinerari mínim de sis mesos, no podran realitzar-les empreses vinculades tal com queden definides en l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense que això afecte la validesa legal de la relació laboral.

  En el cas de falta de compliment dels sis mesos inicials d'itinerari, per qualsevol altra causa diferent a l'establida en els apartats anteriors, s'entén incomplida l'obligació i és procedent la denegació o revocació de l'ajuda concedida per la contractació del treballador o la treballadora esmentats.

  3.- Una vegada complit l'itinerari inicial de sis mesos, el cessament d'un treballador o treballadora produït amb anterioritat al compliment dels períodes subvencionats donarà lloc a la denegació o revocació de l'ajuda, segons el cas, total o parcial.

  La revocació es farà de forma proporcional, en el supòsit de cessament per causa no imputable a l'empresa, o de forma total, en qualsevol altre cas.

  Sancions

  Són infraccions greus de les empreses d'inserció:
  a) L'incompliment de qualsevol dels requisits establits per a la creació de les empreses d'inserció en la normativa aplicable.

  b) Ocultar o falsejar la documentació acreditativa de les modificacions estatutàries que afecten la qualificació com a empresa d'inserció.

  c) No facilitar el pla d'activitats i el pressupost de cada any, així com els comptes anuals, l'informe de gestió i el balanç social corresponents al tancament de cada exercici econòmic.

  d) No facilitar als serveis socials públics competents i als serveis públics d'ocupació la informació a què es refereixen els articles 12, 13, 14 i 15 de la Llei per a la regulació del règim de les empreses d'inserció.

  e) Incomplir les obligacions assumides en el contracte de treball en relació amb el procés personal d'inserció de cada persona treballadora o no posar en pràctica les mesures concretes previstes en aquest procés.

  Són infraccions molt greus:

  a) Desenvolupar les activitats sense complir la finalitat primordial de les empreses d'inserció d'integració sociolaboral de les persones en situació d'exclusió social.

  b) Obtindre o gaudir indegudament compensacions o ajudes establides en els programes de suport a la inserció sociolaboral, finançades o garantides en tot o en part per l'Estat o per les comunitats autònomes en el marc de l'execució de la legislació laboral aliena al règim econòmic de la Seguretat Social.

  4. De conformitat amb l'article 35 de la Llei 2/2015, l'incompliment del que disposa l'apartat 8 de l'article 6 podrà comportar el reintegrament total o parcial de la compensació o la subvenció concedida, amb el previ procediment sancionador que se sotmetrà al que disposa en el títol III de la Llei 2/2015.

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Informació per a la tramitació telemàtica

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 1/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regulen les empreses d'inserció per a fomentar la inclusió social a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5447, de 09/02/07).
  - Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció (BOE núm. 299, de 14/12/07).
  - Decret 81/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual es dicten normes de desenvolupament per a la qualificació, el registre i el foment de les empreses d'inserció a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6036, de 16/06/09).
  - ORDRE 20 /2018, de 14 de noviembre de , de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les compensacions econòmiques i subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball.
  - RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció, per mitjà del finançament d'ajudes a les promotores de les empreses d'inserció, i en empreses ordinàries de treball per a 2018.(DOGV nº 8436, de 03/12/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu en el DOCV núm. 5447, de 09/02/07, la Llei 1/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regulen les empreses d'inserció per a fomentar la inclusió social a la Comunitat Valenciana.

  Vegeu el BOE núm. 299, de 14/12/07, Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció (BOE núm. 299, de 14/12/07).

  VEGEU EL DOGV. 6036, DE 16/06/2009. Decret 81/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual es dicten normes de desenvolupament per a la qualificació, el registre i el foment de les empreses d'inserció a la Comunitat Valenciana.

  VEGEU DOGV. Nº 8425, de 16 de novembre de 2018. ORDRE 20/2018, de 14 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Tre ball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball.

  Vegeu RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.