• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Preavís de celebració d'eleccions sindicals. Treball

  Objecte del tràmit

  Comunicació dels promotors a l'Oficina Pública d'Eleccions de la celebració d'eleccions sindicals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden promoure la celebració d'eleccions sindicals:
  a) Les organitzacions sindicals més representatives.
  b) Les organitzacions sindicals que compten amb un mínim d'un 10% de representació de l'empresa.
  c) Els treballadors de l'empresa per acord majoritar

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els promotors han de comunicar a l'empresa i a l'Oficina Pública d'Eleccions el seu propòsit de celebrar eleccions amb una ANTELACIÓ MÀXIMA DE TRES MESOS i MÍNIMA D'UN MES a la data que s'assenyale com d'inici del procés electoral.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  L'opció presencial és vàlida únicament en cas de persones FÍSIQUES (no subjectes obligats de l'article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015).

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900377
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19890

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A) En tot cas haurà de presentar-se davant de l'Oficina Pública d'Eleccions la SOL·LICITUD DE PREAVÍS DE REALITZACIÓ D'ELECCIONS veure formulari normalitzat ELSINPRE, que està inclòs com a imprés associat a este tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic).

  B) En determinats casos haurà de presentar-se també la següent DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:

  - Quan la promoció d'eleccions s'efectue pels treballadors del centre de treball haurà de fer-se per acord majoritari, que s'acreditarà mitjançant ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA A aquest efecte, en la qual conste la plantilla del centre de treball, número de convocats, nombre d'assistents i el resultat de la votació, que s'adjuntarà a la comunicació de promoció d'eleccions.

  - Si la promoció d'eleccions s'efectuara per treballadors de diversos centres de treball per a la constitució d'un Comité d'Empresa conjunt, l'acord majoritari s'acreditarà mitjançant ACTA DE LA REUNIÓ, en la qual consten les dades consignades en el paràgraf anterior, per cada centre de treball de menys de 50 treballadors que vaja a constituir aquest Comité d'Empresa conjunt.

  - Si es tracta d'una promoció generalitzada, en els tres dies següents a la seua presentació, haurà de remetre una CÒPIA DE L'ESCRIT DE PROMOCIÓ a cadascuna de les oficines públiques que pogueren resultar afectades per aquesta.

  Impresos associats

  [ELSINPRE] PREAVÍS DE REALITZACIÓ D'ELECCIONS A ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ/REPRESENTANTS DE LES PERSONES TREBALLADORES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació del preavís davant de l'Oficina Pública d'Eleccions, dins dels terminis establits.

  2. Esmena, si escau, de les deficiències.

  L'esmena o qualsevol altra aportació de documentació es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).", que és tramitable electrònicament i pot consultar-se en l'adreça següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17262&version=amp (vegeu també l'enllaç directe en aquest tràmit).

  3. Exposició pública dels preavisos presentats i els calendaris electorals, dins de l'endemà hàbil a la seua comunicació, així com facilitar còpia dels preavisos presentats als sindicats que així ho sol·liciten, a través de les persones acreditades pels mateixos per a recollir documentació electoral, dins dels dos dies hàbils següents a la presentació de la sol·licitud.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19890

  Tramitació

  1.- Les persones sol·licitants obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, així com les persones sol·licitants que, no estant obligades a això, opten per esta via, presentaran la seua sol·licitud PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se. En concret, en este cas la tramitació telemàtica serà obligatòria quan el promotor de les eleccions siga una persona representant d'una organització sindical.
  Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DAVANT LA GENERALITAT per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible en:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/
  Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3.- Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud omplida i firmada digitalment, així como la resta de la documentació que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4.- Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat, el document haurà de presentar-se en ell. Si no existix haurà de ser creat o demanat per la persona sol·licitant.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'l abans d'annexar-los.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  - Els promotors de les eleccions han de comunicar el seu propòsit de celebrar eleccions tant a l'oficina pública dependent de l'autoritat laboral, com a l'empresa.

  - La promoció pot ser individualitzada (en un centre de treball o empresa), o generalitzada (en un o diversos àmbits
  funcionals o territorials).

  - L'incompliment dels requisits establits per a la promoció d'eleccions determinarà la falta de validesa del corresponent procés electoral; això no obstant, l'omissió de la comunicació a l'empresa podrà suplir-se per mitjà del trasllat a la mateixa d'una còpia de la comunicació presentada a l'oficina pública, sempre que aquesta es produïsca amb una antelació mínima de vint dies respecte de la data d'iniciació del procés electoral fixat en l'escrit de promoció.

  - La renúncia a la promoció amb posterioritat a la comunicació a l'oficina pública, no impedirà el desenvolupament del procés electoral, sempre que es complisquen tots els requisits que permeten la validesa d'aquest.

  Enllaços

  Pàgina web treball

  Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de Treball (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors
  - Reial Decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa (BOE núm. 219 de 13.09.1994).
  - Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
  - Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
  - Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats públics.
  - Ordre de 13 de setembre de 1994, de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials, per la qual s'estableixen les oficines públiques de registre d'actes d'eleccions sindicals, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - Ordre 20/2014, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'estableixen les normes que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal al servei de l'administració de la Generalitat.
  - Ordre 6/2015, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen els models oficials normalitzats, d'obligada utilització en els processos electorals als òrgans de representació dels treballadors i les treballadores en les empreses situades en la Comunitat Valenciana, així com del personal del Sector Públic de la Generalitat i de les diferents Administracions i Institucions Públiques situades en aquesta.

  Llista de normativa

  Vegeu Reial Decret Legislatiu 2/2015

  Vegeu Reial Decret 1844/1994, de 9 de setembre

  Vegeu Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre

  Vegeu Llei 9/1987, de 12 de juny

  Vegeu Llei 7/1990, de 19 de juliol

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.