• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

TECG - Sol·licitud de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural (ARRUR) del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Convocatòria 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural (ARRUR) del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Convocatòria 2019.

  Objecte del tràmit

  Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva per a finançar la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, d'urbanització o reurbanització d'espais públics i, si escau, d'edificació d'edificis o habitatges en substitució d'edificis o habitatges demolits, dins d'àmbits d'actuació denominats àrea de regeneració i renovació urbana o rural (ARRUR) prèviament delimitats. Aquestes obres es faran amb la finalitat de millorar els teixits residencials i recuperar funcionalment conjunts històrics, centres urbans, barris degradats i nuclis rurals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden presentar la sol·licitud d'ajudes els ajuntaments, a través de la sol·licitud signada per l'alcalde o alcaldessa de l'entitat local.

  Requeriments

  Ser corporació municipal de la Comunitat Valenciana i estar al corrent del pagament de les obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d'obligacions assenyalades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La suma de la quantia total concedida pel Ministeri i per la Generalitat, en cada convocatòria i per a cada municipi, no podrà superar la quantitat de 3.000.000 euros, per a municipis amb més de 50.000 habitants; de 2.000.000 euros, per a municipis amb menys de 50.000 i més de 10.000 habitants, i 1.000.000, per a municipis de menys de 10.000 habitants.

  ABONAMENT DE LES AJUDES:

  L'abonament de les ajudes es realitzarà, respectant les anualitats aprovades, a l'Ajuntament per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la manera següent:

  a) Primer pagament o bestreta: La Conselleria anticiparà el 15 % de la subvenció aprovada, en concepte de provisió de fons per a l'arrancada del pla d'actuació.

  b) Pagaments parcials anuals: Es tramitaran pagaments parcials en correspondència amb les justificacions d'inversió presentades, sense que superen el 90 % de l'import total de la intervenció.

  c) Pagament final o de liquidació: El 10 % de l'import de la subvenció restant es tramitarà una vegada es dispose de la qualificació definitiva de l'actuació.

  En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst, es recalcularà l'import de la subvenció, de manera que aquesta ajuda podrà ser minorada. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere l'inicialment previst.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de la sol·licitud s'iniciarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV i finalitzarà el dia 6 de maig de 2019, inclusivament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Acord municipal o resolució d'alcaldia de la sol·licitud d'ajuda
  - Sol·licitud de declaració de l'àmbit, si escau.
  - Memòria explicativa amb la informació detallada en la base sisena de les bases reguladores.
  - Fitxes resum de la delimitació de l'àmbit i de la memòria programa: disponibles per a omplir en la web de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
  - Fitxes resum del Visor d'Espais Urbans Sensibles (VEUS) de les seccions censals que formen l'àmbit d'actuació: accés al visor des de la web de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
  - Model de domiciliació bancària (model 07000).


  NOTA:

  - La presentació de la sol·licitud i la documentació adjunta s'ha de fer de forma telemàtica (clicant en l'enllaç "Tramitar amb certificat" que hi ha de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop, accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari).

  - La grandària màxima permesa per a cada fitxer individual que s'adjunte és de 20 Mb, i s'hi poden adjuntar un màxim de 25 fitxers sempre que el volum total no supere els 100 Mb.

  - En cas que se supere qualsevol d'aquests límits, s'ha d'omplir i presentar només la sol·licitud telemàticament i entregar presencialment en un suport físic (CD, DVD...) els fitxers que acompanyen la sol·licitud, per a la qual cosa s'ha d'adjuntar una còpia del justificant del registre telemàtic d'entrada de la sol·licitud.

  - Es poden adjuntar fitxers amb extensió .pdf, .xls, .rar, .zip, .doc, etc.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES DEL PROGRAMA DE FOMENT DE LA REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA I RURAL DEL PLA ESTATAL D'HABITATGE 2018-2021

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de concessió de les ajudes serà el de concurrència competitiva.

  La sol·licitud l'ha de formalitzar de telemàticament l'Ajuntament, per a la qual cosa ha d'omplir el corresponent formulari que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat i adjuntar la documentació establida en el tràmit.

  La presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar dins del termini previst en la convocatòria.

  Finalitzat el termini de sol·licituds i una vegada revisada la documentació presentada, es publicarà en la web de la conselleria competent en matèria d'habitatge, rehabilitació i regeneració urbana la llista provisional de sol·licituds admeses a tràmit, en la qual s'indicaran les que estan incompletes i la documentació que falta per aportar o s'ha d'esmenar. Aquesta publicació tindrà el caràcter de notificació a l'efecte de computar el termini per a esmenar o completar la sol·licitud presentada.

  El termini per a l'esmena d'aquestes objeccions serà de deu dies hàbils, a comptar des de la data de publicació de la llista provisional d'admesos. En el cas de no esmenar les objeccions, o de fer-ho fora dels terminis assenyalats, s'entendrà desistida la petició d'ajudes, amb la prèvia resolució motivada.

  Les esmenes o els requeriments a aquest procediment s'han de realitzar a través del tràmit general que aquesta Conselleria té en la seu electrònica de la GVA en l'adreça electrònica següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18493&version=amp, i que es troba en l'apartat d'enllaços d'aquest tràmit.  Acabat el termini d'esmenes i després de valorar les propostes, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits s'ordenaran de més a menys puntuació, atenent els criteris de baremació inclosos en les bases reguladores, i s'elaborarà la llista de sol·licituds que resulten adjudicatàries de les ajudes en funció de l'abast de la dotació econòmica que establisca la convocatòria d'ajudes.

  El director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, per delegació de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta d'un òrgan col·legiat. Les resolucions de les ajudes es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i es notificaran individualment.

  És preceptiva la subscripció del corresponent acord de comissió bilateral entre el Ministeri de Foment, la Comunitat Valenciana i l'ajuntament corresponent, una vegada resoltes les ajudes. La no-subscripció d'aquest acord de comissió bilateral suposarà la renúncia a l'ajuda.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19896

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  2. Si ja disposeu de certificat digital, podreu accedir fent clic en "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre.

  3. Respecte als documents que cal annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que es pot complimentar i que, després d'omplir-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas.

  4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

  Les actuacions subvencionables són:
  - La rehabilitació d'habitatges unifamiliars, edificis plurifamiliars i interior d'habitatges.
  - L'execució d'obres de millora de la qualitat i sostenibilitat del medi urbà.
  - Les obres de demolició d'edificis d'habitatges i infrahabitatges i d'edificació de nova construcció d'habitatges.
  - Els costos dels programes de reallotjament temporal.
  - Les despeses de redacció de projectes i direcció d'obres, dels equips i oficines.
  No s'hi podran incloure impostos, taxes o tributs.
  - La despesa corresponent a la redacció de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAEV.CV) podrà ser subvencionable sempre que no haja sigut objecte de subvenció anterior en un altre programa específic de l'IAEV.CV.


  TERMINI EXECUCIÓ OBRES:

  L'actuació finançada en el seu conjunt haurà d'estar finalitzada en el termini màxim de cinc anys des de la signatura del corresponent acord de comissió bilateral de seguiment, i se n'establirà el límit en cada convocatòria.

  Criteris de valoració

  1. Necessitat d'intervenció en l'àmbit:
  - Vulnerabilitat de l'àmbit d'actuació. Màxima puntuació: 16 punts
  - Protecció patrimoni cultural. Màxima puntuació: 3 punts
  - Deficiències de l'entorn urbà i dels edificis amb participació ciutadana. Màxima puntuació: 11 punts

  2. Idoneïtat de les intervencions proposades.
  - Propostes d'intervenció. Màxima puntuació: 14 punts
  - Perspectiva de gènere. Màxima puntuació: 2 punts
  - Mesures complementàries. Màxima puntuació: 4 punts
  - Qualitat general de la memòria presentada. Màxima puntuació: 5 punts
  - Aportació econòmica de l'ajuntament. Màxima puntuació: 5 punts

  Se seleccionaran les propostes d'ARRUR que, amb una qualificació mínima de 15 punts en l'apartat "Necessitat d'intervenció en l'àmbit" i de 15 punts en "Idoneïtat de les intervencions proposades", tinguen la puntuació més alta fins a absorbir el límit de la disponibilitat de fons.

  Obligacions

  Els ajuntaments beneficiaris queden obligats a:
  - Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes.
  - Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
  - Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional.

  En cas d'àrees urbanes que ja hagen rebut ajudes com a àrea de rehabilitació i renovació urbana (ARRU) dins del període 2013-2016, s'haurà de justificar clarament la necessitat urgent d'intervindre dins del mateix àmbit en edificis on no s'havia actuat anteriorment i s'acredite la capacitat de dur a terme les noves actuacions proposades.

  Sancions

  Títol II, Del reintegrament de subvencions; el títol III, Del control financer de subvencions i el títol IV, Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Web Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

  Vegeu el tràmit electrònic per a esmenes i requeriments.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (BOE 61, de 10.03.2018).
  - Ordre 1/2019, de 18 de febrer, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV 8498, de 4 de març).
  - Resolució de 21 de març de 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV núm. 8515, de 27.03.2019).
  - Resolució de 8 d'octubre de 2019, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es modifica la Resolució de 21 de març de 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per al exercici 2019 les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.(DOGV nº 8656, de 15/10/2019)
  - Resolució de 17 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant
  l'Ordre 1/2019, de 18 de febrer, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV núm. 8666 de 29.10.2019)
  i convocades mitjançant la Resolució de 21 de març de
  2019, modificada per la Resolució de 8 d'octubre de 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 106/2018, de 9 de març.

  Vegeu l'Ordre 1/2019, de 18 de febrer.

  Vegeu la Resolució de 21/03/2019.

  Vegeu resolució de 8/10/2019

  Vegeu Resolució de 17 d'octubre de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.