Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural (ARRUR) del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Convocatòria 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural (ARRUR) del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Convocatòria 2021.

  Objecte del tràmit

  Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva per a finançar la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, incloses els habitatges unifamiliars, d'urbanització o reurbanització d'espais públics i, en el seu cas, d'edificació d'edificis o habitatges en substitució d'edificis o habitatges demolits, dins d'àmbits d'actuació denominats àrea de regeneració i renovació urbana o rural (ARRUR) prèviament delimitats. Aquestes obres es realitzaran amb la finalitat de millorar els teixits residencials, i recuperar funcionalment conjunts històrics, centres urbans, barris degradats i nuclis rurals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran presentar sol·licitud d'ajudes els ajuntaments, a través de la sol·licitud signada per l'alcalde o alcaldessa.

  Requeriments

  Ser corporació municipal de la Comunitat Valenciana i estar al corrent del pagament de les obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d'obligacions assenyalades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA DE LES AJUDES:

  La suma de la quantia total concedida pel Ministeri i per la Generalitat, en cada convocatòria i per a cada municipi, no podrà superar la quantitat de 3.000.000 € per a municipis amb més de 50.000 habitants, de 2.000.000 € per a municipis amb menys de 50.000 i més de 10.000 habitants i 1.000.000 € per a municipis de menys de 10.000 habitants.

  ABONAMENT DE LES AJUDES:

  L'abonament de les ajudes es realitzarà, respectant les anualitats aprovades, a l'Ajuntament per la vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la següent manera:

  a) Primer pagament o bestreta: La Conselleria anticiparà el 15% de la subvenció aprovada, en concepte de provisió de fons per a l'arrencada del pla d'actuació.

  b) Pagaments parcials anuals: Es tramitaran pagaments parcials en correspondència amb les justificacions d'inversió presentades, sense que supere el 90% de l'import total de la intervenció.

  c) Pagament final o de liquidació: El 10% de l'import de la subvenció restant es tramitarà una vegada es dispose de la Qualificació Definitiva de l'actuació.

  En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst, es recalcularà l'import de la subvenció, podent aquesta ser minorada. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere l'inicialment previst.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda serà d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el DOGV (Resolució de 21 d'abril de 2021. DOG núm 9075 de 04.05.2021.

  Data de fi: 4 de juny de 2021.

  L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Acorde municipal o Resolució d'Alcaldia de la sol·licitud d'ajuda
  - Sol·licitud Declaració de l'Àmbit, en el seu cas.
  - Memòria explicativa amb la informació detallada en la Base sisena de les Bases Reguladores.
  - Fitxes resumeixen de la Delimitació de l'Àmbit i de la Memòria-programa: disponibles per a emplenar en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.
  - Fitxes resumeixen actualitzades (maig 2020) del Visor d'Espais Urbans Sensibles (VEUS) de les seccions censals que formen l'àmbit d'actuació: accés al visor des de la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
  - Model de domiciliació bancària (model 07000).

  NOTA:

  - La presentació de la sol·licitud i la documentació adjunta es farà de manera telemàtica (clicant l'enllaç "Tramitar amb certificat" que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop, accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari).
  - La grandària màxima permesa per a cada fitxer individual que s'adjunte és de 20 Mb, i es podran adjuntar un màxim de 25 fitxers sempre que el volum total no supere els 100 Mb.
  - En cas de superar qualsevol d'aquests límits, s'haurà d'emplenar i presentar només la sol·licitud telemàticament i entregar presencialment en un suport físic (cd, dvd...) els fitxers que acompanyen a la sol·licitud, adjuntant una còpia del justificant del registre telemàtic d'entrada de la sol·licitud.
  - Es poden adjuntar fitxers amb extensió .pdf, .xls, .rar, .zip, .doc, etc.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES DEL PROGRAMA DE FOMENT DE LA REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA I RURAL DEL PLA ESTATAL D'HABITATGE 2018-2021

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PASSOS:

  El procediment de concessió de les ajudes serà el de concurrència competitiva

  La sol·licitud es formalitzarà de manera telemàtica, per l'Ajuntament, emplenant el corresponent formulari que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat i adjuntant la documentació establida en el tràmit.

  La presentació de sol·licituds s'efectuarà dins del termini previst en la convocatòria.

  Finalitzat el termini de sol·licituds i una vegada revisada la documentació presentada, es publicarà en la web de la Conselleria competent en matèria d'habitatge, rehabilitació i regeneració urbana el llistat provisional de sol·licituds admeses a tràmit, indicant aquelles que estan incompletes i la documentació que falta per aportar o ha d'esmenar-se. Aquesta publicació tindrà el caràcter de notificació a l'efecte de computar el termini per a esmenar o completar la sol·licitud presentada.

  El termini per a l'esmena d'aquestes objeccions serà de deu dies hàbils a comptar des de la data de publicació del llistat provisional d'admesos. En el cas de no esmenar les objeccions, o realitzar-lo fora dels terminis assenyalats, s'entendrà desistida la petició d'ajudes, prèvia resolució motivada.

  Acabat el termini d'esmenes i després de valorar les propostes, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits, s'ordenaran de major a menor puntuació, atesos els criteris de baremació inclosos en les bases reguladores, i s'elaborarà el llistat de sol·licituds que resulten adjudicatàries de les ajudes en funció de l'abast de la dotació econòmica que establisca la convocatòria d'ajudes.

  Serà preceptiva la subscripció del corresponent Acord de Comissió Bilateral entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la Comunitat Valenciana i l'Ajuntament corresponent, una vegada resoltes les ajudes. La no subscripció de l'Acord de Comissió Bilateral suposarà la renúncia a l'ajuda.

  RESOLUCIÓ:

  La directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana, per delegació del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimatica, resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta d'un òrgan col·legiat.

  La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i es notificarà individualitzadament als interessats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19896

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/

  2. Si ja disposeu de certificat digital, podreu accedir fent clic en "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre.

  3. Respecte als documents que cal annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que es pot complimentar i que, després d'omplir-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas.

  4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Informació adicional

  Es presenta telemàticament

  Inici
 • Informació complementària

  ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

  Les actuacions subvencionables són:

  - La rehabilitació d'habitatges unifamiliars, edificis plurifamiliars i interior d'habitatges.
  - L'execució d'obres de millora de la qualitat i sostenibilitat del mig urbà.
  - Les obres de demolició d'edificis d'habitatges i infrahabitatges i d'edificació de nova construcció d'habitatges.
  - Els costos dels programes de reallotjament temporal.
  - Les despeses de redacció de projectes i direcció d'obres, dels equips i oficines
  - No es podran incloure impostos, taxes o tributs.
  - La despesa corresponent a la redacció de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV) podrà ser subvencionable sempre que no haja sigut objecte de subvenció anterior en un altre programa específic del IEEV.CV.

  TERMINI EXECUCIÓ OBRES:

  L'actuació finançada en el seu conjunt haurà d'estar finalitzada en el termini màxim de 5 anys des de la signatura del corresponent Acord de Comissió Bilateral de Seguiment, establint el límit en cada convocatòria.

  Criteris de valoració

  1. Necessitat d'intervenció en l'àmbit:
  - Grandària població:Màxima puntuació 6 punts
  - Vulnerabilitat de l'àmbit d'actuació. Màxima puntuació: 10 punts
  - Protecció Patrimoni Cultural: Màxima puntuació: 3 punts
  - Deficiències de l'entorn urbà i dels edificis amb participació ciutadana. Màxima puntuació: 11 punts

  2. Idoneïtat de les intervencions proposades:
  - Propostes d'intervenció. Màxima puntuació: 14 punts
  - Perspectiva de gènere. Màxima puntuació: 2 punts
  - Mesures complementàries. Màxima puntuació: 4 punts
  - Qualitat general de la memòria presentada. Màxima puntuació: 5 punts
  - Aportació econòmica de l'Ajuntament. Màxima puntuació: 5 punts

  Se seleccionaran aquelles propostes d'ARRUR que, havent obtingut una qualificació mínima de 15 punts en l'apartat de "Necessitat d'intervenció en l'àmbit" i de 15 punts en el de "Idoneïtat de les intervencions proposades", tinguen la major puntuació fins a absorbir el límit de la disponibilitat de fons.

  Obligacions

  Els ajuntaments beneficiaris queden obligats a:

  - Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la Direcció General competent en matèria d'habitatge i rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes.
  - Sotmetre's a qualsevol actuació de control financer que corresponga a la Intervenció de la Generalitat, en relació amb les ajudes i subvencions concedides.
  - Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals.

  En el cas de poblacions que ja hagen rebut ajudes com a Àrea de Rehabilitació i Renovació Urbanes (ARRUS) dins del període 2013-2016 i la seua pròrroga, i/o com a Àrea de Regeneració i Renovació Urbana i Rural del Pla d'Habitatge 2018-2021, s'haurà de justificar clarament la necessitat urgent d'intervindre dins del/us mateix/s àmbit/s (en edificis on no s'havia actuat anteriorment) i/o, en el seu cas, en una altra zona del municipi, i s'acreditarà la capacitat de dur a terme les noves actuacions proposades.

  Sancions

  Els establits per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en els seus Títols III i IV.

  Enllaços

  Web Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

  Visor de Cartografia

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 1/2019, de 18 de febrer, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV 8498, de 4 de març).
  - Ordre 4 /2020, de 7 maig de 2020, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, aprovades per Ordre 1/2019, de 18 de febrer, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
  - Resolució, de 21 d'abril de 2021, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2021, les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

  Llista de normativa

  Veure Ordre 1/2019, de 18 de febrer, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la quals'aproven les bases reguladores de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla estatal d'Habitatge 2018-2021 (DOGV 8498, de 4 de març).

  Ver Ordre 4 /2020, de 7 maig de 2020, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, aprovades per Ordre 1/2019, de 18 de febrer, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

  Veure Resolució, de 21 d'a de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.