• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades a les entitats locals que organitzen una competició intermunicipal dins dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'objecte de les ajudes és la concessió de les subvencions destinades a ajuntaments i determinades entitats d'àmbit local per a fomentar i organitzar la competició intermunicipal dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de les diferents modalitats esportives.

  Aquestes subvencions tenen com a finalitat la d'ajudar en la satisfacció de les despeses ocasionades, des de l'1 de setembre de 2018 al 31 d'agost de 2019, en l'organització de les fases intermunicipals dels Jocs Esportius, que es facen coincidint amb el curs escolar o amb la temporada esportiva.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats locals, els organismes o les entitats públiques vinculades o dependents de l'Administració local o altres entitats privades d'àmbit local el capital o la dotació social de les quals pertanga íntegrament a una o a diverses entitats locals, amb competència en matèria d'esport, i que organitzen la competició intermunicipal.

  Requeriments

  a) Que hi participen, almenys, tres municipis.
  b) Que hi competisquen un mínim de quatre equips en una mateixa categoria i modalitat esportiva.
  c) Que això comporte una celebració de trobades o de competicions esportives periòdiques i de durada prolongada.
  d) Que es complisquen els requisits i els terminis exigits en la resolució de la convocatòria anual dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.
  2. Les entitats beneficiàries han de complir tots els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la documentació acreditativa s'ha d'aportar, adjunta, amb la sol·licitud de subvenció corresponent.
  3. D'acord amb els articles 2 i 14 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els beneficiaris d'aquestes ajudes estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, per a la formalització de qualsevol tràmit.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La quantia total màxima estimada a concedir de la present convocatòria per a l'exercici 2019 ascendeix a 200.000 euros.
  2. La present convocatòria de subvencions es realitza pel procediment de tramitació anticipada d'expedient de despesa, previst en l'Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
  3. El projecte de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 preveu l'existència de la línia de subvenció S8135000 en l'aplicació pressupostària 09.03.02.457.10.4, dotada amb un import de 200.000 euros.
  4. No obstant això, l'import global màxim de les ajudes convocades per la present resolució quedarà condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre-les en la llei de pressupostos de la Generalitat que resulte aprovada per a l'exercici 2019.

  La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, ha d'abonar la subvenció després de la presentació, a través dels mitjans electrònics, de la documentació justificativa corresponent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de gener de 2019. L'incompliment d'aquest termini o la presentació de la sol·licitud de forma diferent a la telemàtica, prevista en aquest apartat, comportarà automàticament l'exclusió de la convocatòria. (DOGV núm. 8452, de 27/12 /2018)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació de sol·licitud:
  sol·licitud (generada automàticament en iniciar el procediment)

  Projecte i descripció de l'activitat

  Pressupost de l'activitat i certificat de l'acord de l'òrgan administratiu corresponent en el qual s'incloga el compromís de l'entitat organitzadora de finançament de la part del pressupost no subvencionada i necessària per al desenvolupament de l'activitat.

  Model de domiciliació bancària


  Documentació de justificació:
  Memòria d'actuació justificativa del compliment de la finalitat de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

  Certificat de la despesa feta i finançada amb la subvenció concedida, en què cal detallar també els altres ingressos o subvencions, i indicar-ne l'import i la procedència.

  Les entitats locals han d'acreditar que estan al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, mitjançant una certificació que l'acredite, de conformitat amb el que disposa l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, en la redacció establida per la Llei 7/2014.

  Durant el procediment, les entitats beneficiàries podran presentar la documentació i la informació que es considere necessària a través de la seu electrònica, des del punt d'accés del procediment de la convocatòria, per a la qual cosa han d'accedir al tràmit electrònic d'aportació de documentació disponible.
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542

  Impresos associats

  PRESSUPOST PER A SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ORGANITZACIÓ DE COMPETICIÓ INTERMUNICIPAL DINS DELS JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE PROJECTE PER A ORGANITZACIÓ DE COMPETICIÓ INTERMUNICIPAL DINS DELS JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A ORGANITZACIÓ DE COMPETICIÓ INTERMUNICIPAL DINS DELS JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Sol·licituds:

  Les sol·licituds les ha de formalitzar el representant de l'entitat, per a la qual cosa ha d'utilitzar exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a això, s'ha d'accedir en l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de https://sede.gva.es, i buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria, o accedir directament a través de l'adreça d'Internet: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=0199 Aleshores, cal seleccionar l'opció tramitar amb certificat i omplir les dades del formulari genèric de sol·licitud. Per a tot això, cal disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de gener de 2019. L'incompliment d'aquest termini o la presentació de la sol·licitud de forma diferent a la telemàtica, prevista en aquest apartat, comportarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

  Quan la sol·licitud no complisca els requisits o quan falte algun document complementari dels exigits, caldrà requerir les entitats interessades perquè esmenen aquest fet en el termini de 10 dies, amb la indicació que, si no ho fan així, es considerarà que han desistit de la petició, després de la resolució dictada a aquest efecte.

  A la sol·licitud, la presentació de la qual s'ha de tramitar per mitjans electrònics, les entitats han d'adjuntar la documentació següent:
  a) Projecte i descripció de l'activitat, en el qual s'incloga:
  a.1) Nombre d'esportistes inscrits en els XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i que participen en la competició objecte de sol·licitud de subvenció.
  a.2) Calendari de competició per cada modalitat esportiva i categoria.
  a.3) Nom dels ajuntaments o les institucions públiques municipals o supramunicipals i les entitats de la Comunitat Valenciana que participen en la competició objecte de sol·licitud de subvenció, amb l'expressió dels equips per esports i categories en què participa cada una d'aquestes.
  a.4) Informe, si s'escau, sobre altres aspectes que puguen ser susceptibles de valoració per la comissió avaluadora (dispersió geogràfica, falta d'instal·lacions pròpies, dificultat organitzativa, etc.
  b) Pressupost de l'activitat, que ha d'incloure:
  - Pressupost d'ingressos i despeses per a l'organització de la competició objecte de sol·licitud de subvenció, en el qual ha de figurar la relació de totes les ajudes o subvencions sol·licitades i/o concedides per qualssevol de les administracions o ens públics i privats amb l'objecte de finançar aquesta activitat.
  - Certificat de l'acord de l'òrgan administratiu corresponent en el qual s'incloga el compromís de l'entitat organitzadora de finançament de la part del pressupost no subvencionada i necessària per al desenvolupament de l'activitat.
  c) Model de domiciliació bancària, que hi ha disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, o en l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat.
  - Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració s'ha d'incorporar al formulari de la sol·licitud.

  Igualment, el formulari de sol·licitud ha d'incloure una autorització perquè l'Administració, si és el cas, puga obtindre directament les dades d'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, d'acord amb l'article 22 del Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de l'aplicació de l'article 25 d'aquest reglament.

  A més de la documentació assenyalada en aquest apartat, el Servei de Promoció de l'Esport i l'Activitat Física, com a òrgan instructor, podria, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar qualsevol altra informació que considerara necessària per a conéixer i comprendre millor l'aplicació de la subvenció.

  Durant el procediment, les entitats beneficiàries podran presentar la documentació i la informació que es considere necessària a través de la seu electrònica, des del punt d'accés del procediment de la convocatòria, per a la qual cosa han d'accedir al tràmit electrònic d'aportació de documentació disponible.

  El termini màxim per a resoldre sobre la present convocatòria és de sis mesos, a comptar de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb l'article 6 de les bases que regulen aquesta convocatòria. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga cap resolució expressa en el termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria podran entendre's desestimades o denegades, sense perjudici de l'obligació legal de resoldre establida en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La Direcció General d'Esport ha de notificar a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos.

  Justificació:

  a) Per a les entitats a les quals la Direcció General d'Esport haja concedit subvencions en 2019, l'import conjunt de les quals siga inferior a 60.000 euros, la justificació ha de revestir la forma de compte justificatiu simplificat que, d'acord amb el que es disposa en l'article 75 del Reglament de la Llei general de subvencions, ha de contindre la informació següent:
  a.1) Memòria d'actuació justificativa del compliment de la finalitat de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
  a.2) Certificat de la despesa feta i finançada amb la subvenció concedida, en què cal detallar també els altres ingressos o subvencions, i indicar-ne l'import i la procedència.
  a.3) Relació de despeses ordenades i numerades com cal, amb l'especificació de qui les percep, dels imports corresponents i de la data de pagament, en què s'ha de fer constar que les factures justificatives corresponen efectivament a pagaments realitzats i derivats de la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció. S'ha d'indicar en cada una d'aquestes una explicació de la despesa que permeta identificar la finalitat i l'adequació a la fi de la subvenció.
  a.4) Si és el cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, i també dels interessos que se'n deriven.

  b) Per a les entitats a les quals s'hagen concedit subvencions per part de la Direcció General d'Esport en 2019, amb un import conjunt que siga igual o superior als 60.000 euros, els beneficiaris han de presentar la següent documentació justificativa:
  b.1) Memòria d'actuació justificativa
  b.2) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha de contindre:
  - Certificat de la despesa feta i finançada amb la subvenció concedida, en què cal detallar altres ingressos o subvencions que financen els programes, amb la indicació de l'import i la seua procedència.
  - Relació de despeses ordenades i numerades com cal, amb l'especificació de qui les percep, dels imports corresponents i de la data de pagament, en què s'ha de fer constar que les factures justificatives corresponen efectivament a pagaments realitzats i derivats de la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció.
  b.3) Si cal, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, i també dels interessos que se'n deriven.

  Les entitats locals han d'acreditar que estan al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, mitjançant una certificació que l'acredite, de conformitat amb el que disposa l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, en la redacció establida per la Llei 7/2014.

  Els justificants integrants de cada compte justificatiu han de complir els requisits determinats en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

  Excepcionalment, podrien justificar-se despeses realitzades en l'últim quadrimestre de l'any anterior a l'any en curs de la subvenció sol·licitada, ja que es tracta d'un programa d'activitats realitzat en el període comprés entre l'1 de setembre i el 31 d'agost de l'any següent, que coincideix amb el curs escolar o amb la temporada esportiva.

  El termini de presentació de les justificacions conclou el 30 de setembre de 2019. Si fora necessari retardar aquesta data, s'hauria d'indicar en la resolució de concessió; no obstant això, no pot ser posterior a la conclusió de l'exercici pressupostari 2019.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs potestatiu de reposició s'ha d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'ha d'interposar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=199

  Tramitació

  Les sol·licituds les ha de formalitzar el representant de l'entitat, per a la qual cosa ha d'utilitzar exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

  Per a això, s'ha d'accedir en l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de https://sede.gva.es, i buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria, o accedir directament a través de l'adreça d'Internet: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=0199 Aleshores, cal seleccionar l'opció tramitar amb certificat i omplir les dades del formulari genèric de sol·licitud.

  Per a tot això, cal disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Inici
 • Informació complementària

  El mitjà de notificació de cada un dels tràmits d'aquest procediment ha de ser de forma electrònica, excepte la notificació de la resolució, que s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Criteris de valoració

  La valoració de les sol·licituds s'efectuarà atenent els criteris següents:
  a) S'estableix una puntuació fixa de 20 punts per als ajuntaments o les institucions públiques municipals o supramunicipals organitzadors de fases intermunicipals.
  b) Per nombre d'esportistes inscrits que participen en la competició objecte de sol·licitud de subvenció. Fins a 30 punts
  c) Per nombre d'equips inscrits que participen en la competició objecte de sol·licitud de subvenció. Fins a 20 punts d) Altres criteris rellevants en relació amb les característiques pròpies de la competició: Pressupost destinat a l'activitat per l'entitat organitzadora, dispersió geogràfica dels nuclis de població del municipi, modalitats esportives practicades, municipis participants i la seua col·laboració en l'organització, així com el foment de la participació de xiquetes en esports tradicionalment practicats per xiquets i viceversa. Fins a un màxim de 30 punts.

  Obligacions

  Sense perjudici del que disposa l'article 14 de l'LGS, són, a més, obligacions de l'entitat beneficiària:
  a) Mantindre's en la situació que legitima la seua concessió i complir la finalitat de la subvenció concedida.
  b) Acreditar el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de l'ajuda.
  c) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
  d) Comunicar a la conselleria amb competències en matèria d'esport l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan prompte com es conega i, en tot cas, abans de la justificació dels fons percebuts.
  e) Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  f) Participar o assistir a actes o activitats esportives a sol·licitud de la direcció general amb competència en Esport en la forma que s'acorde i considerant que no afecte el normal desenvolupament de les activitats pròpies.
  g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  h) Fer constar expressament en totes les activitats, actes, material de difusió, publicitat i web de la federació la col·laboració de la Generalitat.
  De conformitat amb l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, les entitats beneficiàries que perceben en cada convocatòria una subvenció total per un import superior a 10.000 euros, han de donar l'adequada publicitat a aquesta, per a la qual cosa han d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa subvencionat. Aquesta difusió es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web.

  Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 15 de l'Ordre 91/2016, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a les entitats locals que organitzen una competició intermunicipal dins dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  Preguntes freqüents Intermunicipals Jocs

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 91/2016, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competició intermunicipal dins dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7946, de 29.12.2016).
  - Resolució de 21 de desembre de 2018, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competició intermunicipal dins dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8452, de 27/12/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 91/2016, de 27 de desembre (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 21 de desembre de 2018.

  Llistat de seguiment

  Resolució de 28 de maig de 2019, del director general d'Esport, per la qual es concedixen subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competició intermunicipal dins dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8565 de 7.06.2019)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.