Detall de Procediments

Convocatòria de beques (8) per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'especialització turística en dependències de Turisme Comunitat Valenciana durant l'exercici 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de beques (8) per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'especialització turística en dependències de Turisme Comunitat Valenciana durant l'exercici 2021.

  Objecte del tràmit

  Completar i desenvolupar la formació de joves titulats universitaris per a adquirir formació complementària i especialització tècnica.

  Es convoquen dues classes de beques:

  1. De classe e:

  tres beques en matèria de competitivitat empresarial i emprenedoria turística, destinades a graduats en Turisme, en Economia, en Administració i Direcció d'Empreses (ADE), en Gestió i Administració Pública (GAP), en Sociologia i en Gastronomia; amb realització de les pràctiques en la seu central de Turisme Comunitat Valenciana, àrea de competitivitat turística.

  2. De classe i:

  cinc beques en matèria de gestió administrativa en el marc de les convocatòries d'ajudes anuals a entitats i empreses del sector turístic de la Comunitat Valenciana, destinades a graduats en Turisme i en Gestió i Administració Pública (GAP); amb realització de les pràctiques en la seu central de Turisme Comunitat Valenciana, àrea de competitivitat turística.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que, al final del termini de presentació de les sol·licituds de la convocatòria de beques per a la realització de pràctiques professionals en dependències de Turisme Comunitat Valenciana durant l'exercici 2021, reunisquen els següents:

  Requeriments

  Les persones sol·licitants han de complir els requisits que recull l'article 3 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat, per a les beques classe e i i, al final del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  EXCLUSIONS: No podrà optar a aquestes beques qui, en el moment de la publicació de la convocatòria, ja gaudisca d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que s'està gaudint o que resten menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA:
  A l'efecte de la quantia de les beques, pagament i justificació d'aquestes, caldrà ajustar-se al que s'estableix en el capítol V del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  De conformitat amb la Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableix la quantitat inicial de percepció en l'exercici 2019 (DOGV 8487, 15.02.2019), i amb l'Acord de 8 de novembre de 2019, del Consell (DOGV 8676, 13.11.2019), d'aprovació d'un increment addicional del 0,25 %, la quantitat de percepció de les beques sotmeses a l'àmbit d'aplicació del Decret 132/2009, a partir de l'1 de juliol de 2019, va quedar establida en 1.067,09 euros, quantitat que haurà d'augmentar-se, si és el cas, aplicant-hi el percentatge de l'increment de la despesa del sector públic aprovat en els pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà del 29.10.2020, dia de publicació de la convocatòria de beques en el DOGV.

  - La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. Es podrà recuperar aquest justificant de registre accedint a l'àrea personal.

  A l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. La Generalitat garanteix que la data i hora assignada en el rebut és l'hora oficial que estableix el Real Institut i Observatori de l'Armada. La recepció en dia inhàbil en la unitat corresponent s'entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren dies inhàbils, segons el que s'estableix en l'article 30.2 de l'esmentada Llei 39/2015, els dissabtes i diumenges, així com els dies que tinguen la condició de festes oficials a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per via telemàtica.

  - En aquesta sol·licitud s'haurà d'especificar l'especialitat o la classe de beca a què s'opta, s'ha de presentar el currículum de manera completa segons models normalitzats. Cal completar la sol·licitud i el currículum de manera íntegra segons els models normalitzats que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat o en l'adreça d'Internet

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19900

  amb la finalitat de poder obtindre l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació que s'hi aporte.

  - En el cas de presentació de més d'una sol·licitud per a una determinada classe de beca, únicament es tindrà en compte l'última presentada, arxivant-se les anteriors.


  * FORMULARI DE SOL·LICITUD I CURRÍCULUM
  La forma de presentació de les sol·licituds i documentació que ha d'acompanyar-se ha d'ajustar-se al que determina l'article 6 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  * ACREDITACIÓ MÈRITS DETALLATS EN EL CURRÍCULUM
  Amb la finalitat de reduir càrregues administratives als interessats, juntament amb la sol·licitud i el currículum presentats per via electrònica no caldrà acompanyar cap documentació.

  * FASE ENTREVISTA
  Les persones sol·licitants que siguen seleccionades per a la fase d'entrevista hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en l'article 7 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà al personal i unitats administratives que facen les funcions atribuïdes a l'àrea de competitivitat turística.
  2. Per a l'examen de les sol·licituds de beca i elaboració de les propostes oportunes es constituirà una comissió avaluadora de cada classe de beca convocada.

  FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE CADA CLASSE DE BECA CONVOCADA

  1. La comissió avaluadora podrà estar assessorada pel personal tècnic o professional que es considere necessari, que podrà assistir a les reunions amb veu, però sense vot.
  2. La comissió s'haurà de sotmetre, pel que fa al seu règim de funcionament, al que es disposa per als òrgans col·legiats en la legislació bàsica de règim jurídic de les administracions públiques.
  3. La comissió haurà de prendre els acords per majoria simple i estendre acta de les sessions que faça i dels acords que adopte.
  4. Conclòs el procés de selecció, elevarà la seua proposta, en la forma i en el termini escaients per a resolució, a la persona titular de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana.

  PROCÉS DE SELECCIÓ

  S'haurà d'ajustar al que estableix l'article 10 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  L'enllaç de la web de Turisme Comunitat Valenciana a què es refereix l'article esmentat més amunt és:

  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/conselleria/convocatorias/becas.html

  A més, la publicació de relacions i llistes s'efectuarà en el tràmit de la Guia PROP de la Generalitat corresponent a aquesta convocatòria de beques:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19900

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la beca que es dicte conforme a aquesta convocatòria posarà fi a la via administrativa, i, contra aquesta, s'hi podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que la dicte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19900

  Tramitació

  INFORMACIÓ DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA I REQUISITS TÈCNICS

  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, s'ha de fer clic en la icona "Tramitar amb certificat".

  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si voleu fer canvis, haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".
  - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, us recomanem que accediu a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.

  - En cas de continuar amb problemes podeu remetre un correu a generalitat_en_red@gva.es; amb la finalitat de poder agilitar la resolució del problema, us recomanem que, en remetre el correu, incorporeu la següent informació:
  * Nom del tràmit o servei a què està accedint.
  * Captura de la pantalla en el moment que no avance o es quede bloquejat, dia i hora aproximada de l'intent d'accés.
  * Sistema operatiu i navegador (inclosa la versió) que esteu utilitzant.
  * Mètode d'accés d'identificació seleccionat (certificat digital o Cl@ve).

  Si empreu Cl@ve, detalleu l'opció amb què accediu (DNIe / certificat electrònic, Cl@ve pin, Cl@ve permanent).

  Si accediu amb DNIe / certificat electrònic, us recomanem que comproveu la validesa del certificat en la següent adreça: http://valide.redsara.es/valide/inicio.html, una vegada premut el botó "Vegeu la informació ampliada" i que posteriorment us remeta una captura de pantalla.

  - El suport d'incidències d'aquest correu estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

  Inici
 • Informació complementària

  - En el cas de presentació de més d'una sol·licitud per a una determinada classe de beca, únicament es tindrà en compte l'última presentada, arxivant-se les anteriors.

  Règim d'incompatibilitats

  1. L'obtenció d'una beca en el marc del decret 20/2017, del president de la Generalitat, és incompatible amb l'acompliment de qualsevol altra beca o ajuda i també amb la realització de qualsevol altra activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i dedicació de la beca o que impedisca el compliment de les obligacions derivades del desenvolupament normal d'aquesta. La infracció d'aquesta regla deixarà sense efecte la beca adjudicada, amb una audiència prèvia a la persona interessada.

  2. Quan el beneficiari o la beneficiària de la beca siga personal de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que siga procedent, d'acord amb la normativa vigent en matèria de funció pública.

  3. Quan el beneficiari o la beneficiària de la beca no mantinga cap relació amb la Generalitat, la condició i aprofitament de la beca no implicarà cap vinculació laboral o administrativa amb la Generalitat.

  DURACIÓ DE LES BEQUES I PRÒRROGA

  1. El període de duració de cada beca començarà el dia de 2021 que s'indique en la resolució de concessió d'aquesta convocatòria i s'estendrà fins al 31 de desembre de 2021, de conformitat amb el principi d'anualitat pressupostària, recollit en l'article 25.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  2. El període inicial de cada beca podrà prorrogar-se sense necessitat de nova convocatòria per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que el desenvolupament de l'activitat que s'estiga efectuant ho requerisca o aconselle, però la possibilitat de pròrroga quedarà condicionada, en tot cas, a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022.

  CONDICIONS DE CONCESSIÓ DE LES BEQUES
  1. Aquesta convocatòria es fa de conformitat amb el Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de turisme (DOGV 8188, 12.12.2017), i queda condicionada per tant al que s'estableix en aquestes bases, entre els punts de les quals cal destacar els que figuren detallats en els apartats següents.

  2. El procediment de concessió d'aquestes beques es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

  3. Les pràctiques es duran a terme en les dependències de Turisme Comunitat Valenciana que figuren concretades en el punt primer d'aquesta resolució. Així mateix, es podran fer desplaçaments en funció de les necessitats formatives que s'hauran de complementar.

  4. L'activitat pràctica per desenvolupar consistirà en tasques adequades per a adquirir formació complementària i especialització, en relació amb la titulació exigida per a cada classe de beques en funció de la matèria pròpia de cada una, matèria detallada en l'article 1 de l'esmentat Decret 20/2017, aprovatori de les bases reguladores, i que, igualment, apareix remarcada en el punt primer de la resolució de 26 d'octubre de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana.

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds presentades es valoraran segons els criteris establits en l'article 4, "Barem per a avaluar els mèrits personals", del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  La valoració màxima que es podrà obtindre en l'entrevista/prova serà de set punts i seran considerats els cinc criteris assenyalats en l'apartat 1.e de l'article 4 de l'esmentat Decret 20/2017, la respectiva puntuació màxima del qual serà la següent: els criteris "profunditat de coneixements" i "facilitat d'adaptar-se a plantejaments diversos" seran puntuats amb fins a dos punts, els tres restants, amb fins a un punt.

  2. El procés de selecció i resolució d'aquesta convocatòria es farà segons el que s'estableix en l'article 10, "Procés de selecció", del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  Obligacions

  - A l'efecte de les obligacions i drets de les persones beneficiàries caldrà ajustar-se al que estableix l'article 15 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  - A l'efecte de les obligacions de l'entitat concedent, caldrà ajustar-se al que estableix l'article 17 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  - Si, en qualsevol moment del procés, arriba a coneixement de la comissió avaluadora corresponent que algun dels sol·licitants no reuneix la totalitat dels requisits exigits, li requeriran l'acreditació d'aquests requisits. En cas que no s'acrediten en el termini de 10 dies, quedarà exclosa del procés, després d'indicar les inexactituds o falsedats formulades pel sol·licitant.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08.09.2009).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.15).
  - Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de turisme (DOGV núm. 8188, de 12.12.2017).
  - Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).
  - Resolució de 26 d'octubre de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen huit beques per a la realització, durant l'exercici 2021, de pràctiques professionals en matèria de turisme en les dependències de l'entitat pública esmentada (beques classe e i classe i) (DOGV núm. 8939, de 29.10.2020).
  - Extracte de la Resolució de 26 d'octubre de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen huit beques per a la realització, durant l'exercici 2021, de pràctiques professionals en matèria de turisme en les dependències de l'entitat pública esmentada (beques classe e i classe i) (DOGV núm. 8939, de 29.10.2020).
  - Resolució de 29 de gener de 2021, del president de Turisme Comunitat Valenciana, de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de turisme, en les dependències de Turisme Comunitat Valenciana (beques classe E i beques classe I). (DOGV núm.9012 de 03.02.2021)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Vegeu el Decret 20/2017, de 24 de novembre.

  Vegeu la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana.

  Vegeu la Resolució de 26 d'octubre de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 26 d'octubre de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana.

  Vegeu Resolució de 29 de gener de 2021, del president de Turisme Comunitat Valenciana,

  Llistat de seguiment

  PUBLICACIÓ LLISTAT PROVISIONAL D'ASPIRANTS SEGONS LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN LA BAREMACIÓ, AIXÍ COM LA LLISTA D'ASPIRANTS EXCLOSOS AMB LA INDICACIÓ DEL MOTIU D'EXCLUSIÓ. BEQUES CLASSE "E".

  PUBLICACIÓ LLISTAT PROVISIONAL D'ASPIRANTS SEGONS LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN LA BAREMACIÓ, AIXÍ COM LA LLISTA D'ASPIRANTS EXCLOSOS AMB LA INDICACIÓ DEL MOTIU D'EXCLUSIÓ. BEQUES CLASSE "I".

  ACORD DE 21 DE DESEMBRE DE 2018, DE LA COMISSIÓ AVALUADORA BEQUES CLASSE E, PER A LA CONVOCATÒRIA D'ENTREVISTES A LES PERSONES CANDIDATES SELECCIONADES.

  ACORD DE 21 DE DESEMBRE DE 2018, DE LA COMISSIÓ AVALUADORA BEQUES CLASSE I, PER A LA CONVOCATÒRIA D'ENTREVISTES A LES PERSONES CANDIDATES SELECCIONADES.

  Llistat provisonal d'aspirants amb les puntuacions totals després de la fase d'entrevista. Beques classe I

  Llistat provisonal d'aspirants amb les puntuacions totals després de la fase d'entrevista. Beques classe E

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.