• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria dels premis projecte fi de grau en accessibilitat al medi físic Concha Aldomar, per a l'exercici 2019

  Objecte del tràmit

  Participar en la convocatòria dels premis projecte fi de grau en accessibilitat al medi físic Concha Aldomar, per a l'exercici 2019. Els premis es convoquen per a premiar projectes o treballs de fi de grau, que hagen sigut aprovats per la universitat corresponent, en el curs acadèmic 2017-2018, com a requisit necessari per a obtindre la titulació corresponent i el contingut de la qual aborde el tema de l'accessibilitat al medi físic, i signifique una millora en la qualitat de vida de la ciutadania.
  Els premis s'adjudicaran en quatre seccions diferents:
  a) Estudis/projectes d'accessibilitat: treballs/projectes específics que tinguen per objecte conéixer, analitzar i investigar l'estat actual d'edificacions i medi urbà i natural existents, parcialment o totalment, en relació amb la seua adequació a la legislació vigent en matèria d'accessibilitat, amb l'elaboració de propostes i valoracions de les solucions per a la seua millora i compliment.
  b) Projectes d'edificació accessible: treballs que desenvolupen un projecte concret d'edificació amb especial atenció a la seua accessibilitat.
  c) Disseny d'ajudes tècniques: productes de suport que permeten a les persones amb diversitat funcional tindre més autonomia personal i proporcionar-los una millora en la seua qualitat de vida.
  d) Treballs monogràfics: treballs que tinguen com a objecte l'accessibilitat en parcs i jardins urbans i espais naturals, que prevegen l'adaptació d'aquests sota un criteri de disseny per a tots, i abasten la totalitat dels elements i espais que els integren.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podrà participar l'alumnat de les universitats de la Comunitat Valenciana que presente un projecte o treball de fi de grau, que haja sigut aprovat per la universitat corresponent, en el curs acadèmic 2017-2018, com a requisit necessari per a obtindre la titulació corresponent i el contingut del qual aborde el tema de l'accessibilitat al medi físic i signifique una millora en la qualitat de vida de la ciutadania.

  Requeriments

  1) Haver sigut alumne o alumna d'alguna de les universitats de la Comunitat Valenciana.
  2) Presentar un projecte o treball de fi de grau, que haja sigut aprovat per la universitat corresponent, en el curs acadèmic 2017-2018.
  3) No trobar-se en cap dels supòsits de prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm 8452, de 27.12.2018.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Tota la documentació acreditativa s'ha de presentar dirigida a la Subdirecció General de Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives:
  · De manera electrònica, https://sede.gva.es/
  · Presencialment: Registre General de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. C/ de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - torre 4. 46018 València. Tel.: 012, o
  · En qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19910

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud electrònica o presencial segons l'annex I de l'ordre.
  b) Còpia del projecte final de grau que incloga tot el material gràfic que forme part d'aquest, acompanyat d'una memòria que ha d'especificar les solucions d'accessibilitat del projecte, escrites i gràfiques, de manera separada, en la qual es detallen els aspectes del treball i les solucions pràctiques que proposa i que, segons el parer de la persona aspirant, puguen ser, posteriorment, valorades per la comissió tècnica de valoració des del punt de vista de l'accessibilitat. L'extensió de la memòria esmentada no pot superar els quatre folis.
  c) Certificat emés per la universitat corresponent, a què es refereix l'article 3.1 de l'ordre que aprova les bases reguladores, en el qual conste la data en què ha sigut aprovat el projecte.
  d) Dades del projecte presentat, en concret: Projecte: títol i secció a la qual es presenta. Autor/autora: nom i cognoms, domicili, telèfon, adreça electrònica i DNI o NIF.
  e) Breu memòria sobre la perspectiva de gènere que incloga, si escau, el treball fi de grau.
  f) Si escau, acreditació del grau de discapacitat necessari per a dirimir els empats conforme a l'article 10.4 de l'ordre que aprova les bases reguladores.
  Els treballs es poden presentar en castellà o en valencià.

  Impresos associats

  [ANNEX II] MANTENIMENT DE TERCERS

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN ELS PREMIS PROJECTES FI DE GRAU EN MATÈRIA D'ACCESSIBILITAT AL MEDI FÍSIC CONCHA ALDOMAR, EXERCICI 2019

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El procediment de concessió dels premis serà en règim de concurrència competitiva.

  2. Els tràmits que s'han de fer en el procediment es notificaran per via telemàtica i seran publicats en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica

  3. La comissió tècnica de valoració establida en l'article 8 de l'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores examinarà les sol·licituds i propostes formulades, i tindrà en consideració la documentació presentada i els seus coneixements per a valorar aquestes propostes i, a través de l'òrgan instructor del procediment, elaborarà la proposta d'adjudicació d'aquests premis.

  4. La resolució correspondrà a la persona titular de la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  5. Per a la proposta d'adjudicació, en cas d'empat de les millors proposicions, la comissió tècnica de valoració tindrà en compte els següents criteris amb caràcter successiu:
  - S'adjudicarà el premi a la persona concursant que acredite un grau de discapacitat igual o superior al 33 % enfront de la que no l'acredite.
  - Si persisteix l'empat, el premi s'adjudicarà al sexe infrarepresentat de les persones aspirants a la convocatòria.

  L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la Subdirecció de Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de la convocatòria esgotarà la via administrativa i es podrà recórrer potestativament en reposició, o bé es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en contra, tal com estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19910

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Quantia dels premis.

  1. S'estableix un premi de tres mil euros (3.000 €) per a cada una de les seccions regulades en l'article 4 d'aquesta ordre.
  2. L'import del premi correspondrà a l'autor del projecte fi de grau.

  Obligacions

  Les persones premiades, abans de l'abonament del premi i a l'efecte de procedir a aquest, han de presentar el model de domiciliació bancària, que s'adjunta com a annex II, degudament omplit.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 els Premis Projecte Fi de Grau en Accessibilitat al Medi Físic Concha Aldomar

  Llista de normativa

  RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018.

  Llistat de seguiment

  Resolució de 12 de setembre de 2019, del sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es declara deserta la convocatòria de Premis Fi de Grau en Accessibilitat al Medi físic Concha Aldomar.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.