Detall de Procediments

Convocatòria d'ajudes destinades a finançar accions en matèria de recursos humans per a impulsar la investigació i la formació en investigació sanitària, biomèdica i de salut pública per a l'exercici 2022.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria d'ajudes destinades a finançar accions en matèria de recursos humans per a impulsar la investigació i la formació en investigació sanitària, biomèdica i de salut pública per a l'exercici 2022.

  Objecte del tràmit

  L'objecte és convocar subvencions destinades a finançar accions en matèria de recursos humans en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, per a incentivar la investigació i la formació en investigació sanitària, biomèdica i de salut pública.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar les subvencions objecte d'aquesta convocatòria:
  a) Les fundacions del sector públic de la Comunitat Valenciana que gestionen l'activitat investigadora dels departaments de salut i els centres i serveis extradepartamentals adscrits a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat.
  b) Les fundacions d'investigació associades als consorcis sanitaris Generalitat-Diputació que gestionen l'activitat investigadora de departaments de salut o centres assistencials.
  c) Les fundacions d'investigació en salut que en el patronat o òrgan de govern que tinguen disposen de participació majoritària de membres proposats per la Generalitat.

  Requeriments

  Han de ser entitats amb activitat investigadora en l'àmbit de la salut, radicades en tots els casos a la Comunitat Valenciana.

  Complir els requisits perquè es consideren organisme d'investigació, tal com s'estableix en el Marc sobre ajudes estatals de recerca i desenvolupament i innovació (2014/C 198/01), segons el qual han de tindre com a objectiu principal fer investigació fonamental, investigació industrial o desenvolupament experimental, i difondre'n els resultats mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de la tecnologia, així com reinvertir tots els beneficis en aquestes activitats, la divulgació dels resultats o l'ensenyament. Aquest punt s'ha d'acreditar mitjançant la declaració responsable que s'inclou en el formulari de sol·licitud de les ajudes.

  No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant la declaració responsable inclosa en el formulari de sol·licitud de les ajudes.

  Inici
 • Taxes

  Aquest procediment no comporta cap mena de pagament.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  - L'import màxim global destinat a finançar aquestes ajudes serà de 2.000.000 euros.

  PAGAMENT
  - El pagament de la subvenció es farà per anticipat després de la concessió de les ajudes.
  - Els beneficiaris tindran de termini fins al 31 de gener de 2023 per a presentar la documentació justificativa de la totalitat de la subvenció concedida.
  - La justificació de despeses i pagaments es realitzarà mitjançant la presentació de la documentació que es detalla en l'ordre de bases.
  - Les despeses que es presenten a fi de justificar les subvencions concedides hauran d'haver-se realitzat durant l'any corresponent a l'anualitat 2022, i haver-se abonat amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
  - En cas que les despeses justificades correctament no cobriren la totalitat de l'ajuda, es procedirà a la liquidació d'aquesta, que podrà derivar-se en una regularització que implicarà l'exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV,(DOGV nº 9282, de 21/02/2022)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud es realitzarà telemàticament.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19916

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Només s'admetrà una única sol·licitud per entitat, signada pel representant legal de l'entitat, segons l'imprés normalitzat que es trobarà disponible en l'adreça d'Internet http:// www.prop.gva.es. S'adjuntarà la següent documentació:

  a) Llistat de personal investigador contractat dins de les convocatòries competitives nacionals integrades en el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació. S'especificarà el programa o convocatòria al qual està adscrit el contracte, la duració dels contractes cofinançats i data d'inici d'aquests, els percentatges o conceptes de cofinançament corresponents a les entitats beneficiàries d'aquests programes i l'import que això suposa per a l'anualitat 2022. També s'inclouran el personal contractat en l'àmbit de les convocatòries competitives públiques de les entitats de la Generalitat Valenciana. No s'inclouran els contractes duts a terme en convocatòries competitives per les pròpies entitats beneficiàries en convocatòries intramurals, sols o en col·laboració amb altres entitats d'investigació.

  b) Llistat dels projectes d'investigació nacionals o internacionals de concurrència competitiva obtinguts durant els últims tres anys per l'entitat sol·licitant de la subvenció. S'especificarà el títol del projecte, nom de l'investigador principal i departament en el qual treballa, entitat finançadora del projecte, duració del projecte, data d'inici d'aquest, i les altres entitats implicades si és un projecte coordinat. En el cas de projectes coordinats, només s'inclouran en aquest apartat, aquells en els quals els altres grups participants pertanguen a entitats privades de la Comunitat Valenciana o siguen pertanyents a centres d'investigació de fora de la Comunitat Valenciana. Els coordinats entre centres vinculats a l'Administració Pública de la Comunitat Valenciana s'inclouran en l'apartat c d'aquest article, aliances entre grups d'investigació.

  c) Llistat de les aliances entre grups d'investigació d'entitats vinculades a l'Administració Pública de la Comunitat Valenciana, en les quals estiga inclosa l'entitat sol·licitant i que mantinguen la seua activitat vigent. A l'efecte d'aquesta convocatòria es consideraran com a aliances tant les que generen grups mixtos d'investigació com aquelles que possibiliten l'obtenció de projectes d'investigació competitius amb participació de grups d'investigació de manera coordinada. No es comptabilitzaran com a aliances els convenis generalistes entre entitats per a la col·laboració en investigació.

  d) Pressupost sol·licitat per a ser subvencionat a través d'aquesta convocatòria.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER FINANÇAR ACCIONS EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS EN INVESTIGACIÓ SANITÀRIA, BIOMÈDICA I DE SALUT PÚBLICA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida completa per via telemàtica.
  2. L'òrgan encarregat de l'ordenació i el procediment de la instrucció serà la direcció general amb competències en investigació i innovació en salut que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

  3. Una vegada rebudes les sol·licituds, l'òrgan instructor verificarà que la sol·licitud compleix els requisits exigits i s'acompanya de tota la documentació exigible, i, si no és així, notificarà les entitats interessades perquè en un termini de 10 dies esmenen les faltes detectades.

  4. Després de la finalització del termini per a esmenar els errors detectats, l'òrgan instructor publicarà en el portal del PROP de la Generalitat Valenciana la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses per a avaluació.

  5. Les sol·licituds presentades i admeses per a la seua avaluació les valorarà una comissió avaluadora, i formularà la proposta de resolució provisional, que es notificarà a les entitats, per a la qual cosa se'ls donarà un termini de 10 dies naturals per a presentar al·legacions.

  6. Una vegada examinades les al·legacions, es formularà la proposta de concessió definitiva i es remetrà a les entitats beneficiàries el corresponent document d'acceptació, que haurà de ser retornat degudament signat i escanejat, en el termini de cinc dies hàbils, a través de correu electrònic.

  7. Es delega en la persona titular de la direcció general amb competències en investigació i innovació per a dictar la resolució de concessió de les subvencions, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19916

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * DESPESES SUBVENCIONABLES
  Podran ser objecte de subvenció els següents tipus de despesa:
  a) Despeses de personal: costos, parcials o totals i incloent les assegurances socials, ocasionats per la formalització de contractes de personal investigador, tècnic i de gestió d'investigació en el marc de les convocatòries competitives d'àmbit nacional i autonòmic, tant predoctorals com postdoctorals, tècnics de laboratori, o qualsevol altra figura de contracte inclosa en el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació. També es podran finançar les despeses de contractació de personal tècnic i de gestió d'investigació de les entitats beneficiàries. En cap cas es finançaran les despeses ja subvencionades per altres entitats públiques o privades diferents de l'entitat beneficiària.
  b) Despeses per dietes i desplaçaments: despeses abonades per les entitats beneficiàries derivades de les accions de mobilitat del personal investigador, de gestió d'investigació i innovació, tant del personal directament contractat per les entitats beneficiàries com del personal investigador del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana l'activitat investigadora del qual és gestionada per tals entitats. Se subvencionaran les despeses ocasionades per estades realitzades en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana, durant l'anualitat 2022. No es consideraran accions de mobilitat aquells desplaçaments realitzats per a l'assistència a congressos, jornades, reunions o similars. La quantia màxima imputable a aquesta subvenció serà de 900 euros mensuals per despeses d'allotjament i manutenció, si l'estada es realitza a Espanya, i 1.500 euros, si es realitza en un país estranger, i una ajuda addicional per al viatge anada i tornada al centre de destí que tindrà una quantia de 300 euros si el destí és nacional i 600 euros si el destí és internacional. En cap cas es finançaran les despeses ja subvencionades per altres entitats públiques o privades diferents de l'entitat beneficiària.
  c) Despeses de formació: despeses ocasionades per l'assistència a activitats formatives en matèria d'investigació i innovació del personal investigador i de gestió de les entitats beneficiàries o del personal investigador del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana l'activitat investigadora del qual és gestionada per tals entitats. Aquestes despeses inclouen la inscripció al curs, desplaçament, allotjament i manutenció. No seran finançables els costos associats a cursos de temàtica general, com ara idiomes, informàtica o similars. Tampoc es consideraran activitats formatives l'assistència a congressos, jornades, reunions o similars. Les despeses de transport subvencionades correspondran a bitllets en classe turista o equivalent, finançant-se fins a un import màxim de 600 euros per trajecte. Per als costos de desplaçaments derivats de la utilització de vehicle propi i els costos d'allotjament i dietes corresponents a aquests desplaçaments es prendrà com a referència el màxim de les quantitats que es detallen en el Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó de servei i gratificacions per serveis extraordinaris, o en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, en cas de desplaçaments d'àmbit internacional o, en el seu cas, la normativa que vinguera a substituir-los

  Criteris de valoració

  Per a l'avaluació es tindran en compte els següents criteris:

  1. Despesa en contractació de personal investigador (màxim 40 punts). Import anual total compromés per part de l'entitat per al cofinançament dels contractes vigents l'any de la convocatòria, de personal d'investigació i/o tècnic de laboratori associats a convocatòries competitives d'àmbit nacional integrades en el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació o en l'àmbit de les convocatòries públiques competitives de la Generalitat Valenciana. La puntuació s'assignarà de manera proporcional a l'import compromés corresponent-li al valor màxim 40 punts. Aquelles entitats que no tinguen cap finançament compromés no puntuaran en aquest apartat.
  2. Projectes d'investigació sanitària, biomèdica i de salut pública (màxim 30 punts). Es comptabilitzen el nombre de projectes d'investigació obtinguts en convocatòries competitives nacionals i internacionals en els últims 3 anys. S'assignaran 0,3 punts per cada projecte internacional i 0,2 punts per cada projecte nacional. S'adjudicaran 4 punts addicionals quan en el total dels projectes obtinguts, les i els investigadors principals siguen en major proporció dones. En el cas de projectes de concurrència competitiva coordinats, només es valoraran els descrits en l'article 8b de la resolució de convocatòria.
  3. Aliances entre grups d'investigació (màxim 30 punts). Es tindran en compte les mesures adoptades en els últims 3 anys per a incrementar la massa crítica dels grups d'investigació mitjançant aliances per al desenvolupament d'activitats investigadores amb altres grups d'investigació en salut en entitats vinculades a l'administració pública de la Comunitat Valenciana (fundacions d'investigació vinculades a la conselleria amb competències en matèria de sanitat, centres del sistema d'investigació i innovació en salut, universitats, instituts tecnològics). S'adjudicaran 0,5 punts per cada aliança. A l'efecte d'aquest apartat, es consideraran com a aliances les descrites en el punt 8c de la resolució de convocatòria.

  Obligacions

  1. Els beneficiaris estan subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les que fa referència l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  2. Les entitats beneficiàries estan obligades a realitzar les activitats subvencionades en els termes de la resolució de concessió i a justificar-ne l'execució en els terminis establits. En particular, estan obligades a:

  a) Donar l'adequada publicitat a l'obtenció de la subvenció, per a la qual cosa han d'indicar l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionada, segons estableix l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  b) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
  c) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització del projecte o l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.
  d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que farà l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General, en relació amb les subvencions concedides, i aportar tota la informació que li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.
  e) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen totalment o parcialment l'activitat o el projecte subvencionat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar només se'n tinga coneixement i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació que s'ha donat als fons percebuts.
  f) Realitzar les operacions necessàries per a distingir els costos i el finançament de les activitats no econòmiques, que es finançaran a través d'aquestes subvencions, de les que sí que tenen un caràcter econòmic.
  g) Reinvertir tots els beneficis obtinguts en la realització d'activitats d'investigació fonamental, industrial i/o desenvolupament experimental, així com en la divulgació dels seus resultats o en activitats d'ensenyament.
  h) Difondre els resultats obtinguts en el desenvolupament de les actuacions subvencionades, mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia.
  i) Les altres que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 2/2017, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a finançar accions en matèria de recursos humans per a impulsar la investigació sanitària, biomèdica i de salut pública (DOGV núm. 7994, de 07/03/2017).
  - Ordre 3/2020, de 9 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 2/2017, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a finançar accions en matèria de recursos humans per a impulsar la investigació sanitària, biomèdica i de salut pública, i l'Ordre 4/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius.
  - RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2022, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar accions en matèria de
  recursos humans per a impulsar la investigació i la formacióen investigació sanitària, biomèdica i de salut pública, per a l'exercici 2022.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 2/2017, de 28 de febrer.

  Vegeu l'Ordre 3/2020, de 9 de juny, de modificació parcial de l'Ordre 2/2017.

  Vegeu Resolució de 15 de febrer de 2022, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública

  Llistat de seguiment

  Aportació de documents d'esmena o justificació d'un expedient d'ajudes o subvencions de la Direcció General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària.

  Llistat definitiu de sol·licituds admeses

  Resolució de 10 de maig de 2022, per la qual es concedeixen ajudes destinades a finançar acciones en matèria de recursos humans per a impulsar la investigació sanitària

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.