Ajudes CREA COMERÇ RURAL a la pime comercial (municipis de menys de 1.000 habitants), per a l'exercici 2024 (CMRUPY). Comerç

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 1987164
|
Codi GVA: 19924
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte de estes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes. A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT 1. Es consideraran subvencionables les inversions en equipament per a l'establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i les despeses...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
JustificacióTermini obert
Observacions

1) Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022. 2) Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'estes ajudes han d'enviar-se a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es 3) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes...

Saber més
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

A) Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes: 1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent-hi les agrupacions de persones...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la resolució anual de convocatòria, DE MANERA TELEMÀTICA. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes previstos en...
Saber més
Criteris de valoració
Vegeu el que disposa l'article 10.1 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 15 DE GENER DE 2024 FINS AL dia 9 DE FEBRER DE 2024, tots dos inclosos (en 2024 la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9760, de 05/01/2024).

Documentació
1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC), la qual ha d'emplenar-se i signar-se digitalment. Haurà de presentar-se una sol·licitud per cada establiment, en el seu cas. 2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  A) QUANTIA DE L'AJUDA 1. La subvenció podrà arribar al 60 % amb el límit, per sol·licitant, de 20.000 euros en 3 anys. 2. La subvenció es calcularà mitjançant l'aplicació del percentatge establit en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022 o el que...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022 i resolc sisé de la Resolució de convocatòria.
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la...

  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal als subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que per circumstàncies concurrents es fixe un termini diferent en la Resolució de convocatòria* o en la resolució de concessió. *NOTA: d'acord...

  Saber més
  Descripció

  La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost aprovat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda, sent també admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que...

  Saber més
  Documentació
  1. La documentació a presentar en aquest termini per a la liquidació de les ajudes serà mitjançant COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut del qual serà el previst en l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022. 2. Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat el...
  Saber més