Detall de Procediment

Esmena de la declaració responsable anual, presentada per agents (EUTR). Control de legalitat de la fusta.

Codi SIA:: 2314162
Codi GVA:: 19938
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 14-08-2020
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Esmenar la declaració responsable prèviament introduïda en el portal web o la presentació fora de termini.

Requisits

Requisits

Actuar com a agent, segons el Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Tots els que introduïsquen per primera vegada fusta i productes de fusta dins del mercat europeu.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reglament (UE) núm. 995/2010, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d'octubre de 2010, pel qual s'estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.
  • Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per a assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de la fusta.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini serà el que s'assenyala en el requeriment d'esmena.

Formularis documentació

La que preveu el Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per a assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de la fusta.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19938 En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu?". "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

AGENTS: - Fer la declaració responsable dins del termini i en la forma escaient. - Elaborar i implantar el sistema de diligència deguda en l'empresa. - Guardar la documentació durant 5 anys.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

La no presentació de declaració responsable podrà comportar les sancions que preveu la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes, article 67, lletra r.