Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Al·legacions a la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la presentació d'al·legacions a les persones que han sol·licitat inscriure's en les borses d'ocupació temporal de personal expert docent del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els que hagen presentat la sol·licitud d'inscripció per a les borses d'ocupació temporal de personal expert docent del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Deu dies a comptar des de l'endemà al de la publicació del llistat provisional de persones admeses i excloses en la web de LABORA. (www.labora.gva.es/es/web/espai-labora-formacio/personal docent)

  Des del 14 de juliol de 2020 al 27 de juliol de 2020 (tots dos inclosos)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La tramitació només es pot fer de manera telemàtica

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SERVEF_AL_BOLSA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19950

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos
  .- Les persones interessades han de tramitar telemàticament les seues al·legacions, per a la qual cosa han d'annexar la documentació que consideren pertinent.
  .- L'òrgan de selecció a què es refereix l'article 5.2 del Decret 220/2017, del Consell, estimarà o desestimarà, segons siga procedent, les al·legacions presentades.
  .- Tenint en compte l'estimació i/o la desestimació de les al·legacions tramitades, es publicaran les llistes definitives en la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/va/web/espai-labora-formacio/personal-docente)
  .- Les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de la persona titular de la direcció general que tinga les competències en matèria de formació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SERVEF_AL_BOLSA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19950

  Tramitació

  La tramitació de les al·legacions s'inicia des d'aquesta mateixa pàgina, per a la qual cosa s'ha de seleccionar la icona "Tramitar amb certificat" que hi ha a l'inici de la pàgina.
  És necessari disposar del DNI electrònic o de certificat digital emés per l'ACCV o per la Fàbrica de la Moneda i el Timbre.
  És recomanable que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat
  S'ha de tindre en compte que cal realitzar aquest tràmit telemàtic per a cada especialitat formativa a la qual es vulguen presentar al·legacions.
  Abans d'iniciar la tramitació, convé tindre la documentació que s'ha d'aportar ja digitalitzada, classificada i ordenada.
  En digitalitzar els documents, cal procurar que pesen el menys possible, però cal tindre en compte que queden perfectament llegibles.
  En finalitzar la tramitació, el sistema emetrà el resguard del registre corresponent, que la persona interessada podrà arxivar i/o imprimir.

  Inici
 • Informació complementària

  Més informació en la web de LABORA: http://www.labora.gva.es/es/web/espai-labora-formacio/personal docente

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF.
  - RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF), per la qual es convoca per a la seua constitució,
  una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF, per a les famílies professionals d'Energia i Aigua i Fusta, Moble i Suro.
  - RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF), per la qual es convoca per a la seua constitució una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament
  per a la realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF, per a les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica, Instal·lació i
  Manteniment.

  - null
  - null

  Llista de normativa

  DECRET 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa de treball temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.