Detall de Procediments

Convocatòria de quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de mitjans de comunicació social, en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de mitjans de comunicació social, en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Objecte del tràmit

  Les beques tenen per objecte donar suport a la formació complementària, la millora i l'especialització professional de joves amb titulacions oficials de llicenciatura universitària o grau en Ciències de la Informació, branques Periodisme, Imatge Audiovisual i Auditiva i en Comunicació Audiovisual, mitjançant la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar les beques les persones que reunisquen els següents requisits al final del termini de presentació de les sol·licituds que determine la convocatòria corresponent.

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.
  b) No tindre més de 35 anys.
  c) Estar en possessió de títol oficial de llicenciatura universitària o grau en Ciències de la Informació, branques Periodisme, Imatge Audiovisual i Auditiva i en Comunicació Audiovisual, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels seus estudis.
  d) No haver-se beneficiat de beques de pràctiques professionals atorgades per la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  e) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat.
  f) No tindre una malaltia o un grau de discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la beca i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.

  EXCLUSIONS: No poden optar a les beques que ordenen aquestes bases les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, tinguen una altra beca de pràctiques professionals en dependències de la Generalitat, llevat que falten menys de dos mesos perquè aquesta finalitze.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  - La dotació econòmica de cada una de les beques serà de mil vint-i-tres euros amb setze cèntims (1.023,16 €) bruts mensuals.
  - Sobre aquest import s'ha de practicar la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres que, si escau, puguen correspondre.

  PAGAMENT
  - L'import de cada beca s'abonarà als beneficiaris d'aquestes per mensualitats vençudes, amb la prèvia expedició per la persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria de sanitat i salut, d'una certificació que acredite un nivell satisfactori de dedicació i aprofitament, com a resultat previ de l'informe favorable de la direcció de la d'Unitat de Comunicació, respecte a l'activitat objecte de la beca.
  - En el cas que, una vegada concedida la beca, algun període de desenvolupament de les pràctiques no es realitze durant un mes complet i implique una meritació econòmica a favor del beneficiari/ària inferior al que correspon a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional a aquest període. En aquests supòsits es garantirà, en tot cas, el dret de la persona interessada a l'audiència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. (DOGV núm. 8461, de 10/01/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19952

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1r. La sol·licitud, el currículum i el formulari d'autobaremació:
  a) Bé per via telemàtica. Models normalitzats accessibles en seu electrònica de la Generalitat https://seu.gva.es.
  Tramitar amb certificat electrònic: enllaç.
  b) O bé, per presentació en qualsevol dels llocs previstos en la legislació bàsica de procediment administratiu comú, en el model normalitzat que es publica amb la resolució de convocatòria.

  - La documentació s'ha de remetre al Gabinet de Comunicació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i també es pot presentar-se en el Registre General situat al carrer de Misser Mascó, 31, de València (46010), així com en els serveis territorials d'aquesta, a Alacant (c/ Girona, 26, 03001), Castelló de la Plana (Hort dels Corders, 12, 12001), i València (Gran Via Ferran el Catòlic, 74, 46008), o en qualsevol forma o llocs previstos en la legislació bàsica de procediment administratiu comú.

  - Quant a l'autorització o denegació d'autorització perquè l'Administració obtinga l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com els requisits per a la presentació electrònica de la sol·licitud i el currículum, caldrà ajustar-se al que disposa la base cinquena i següents de l'Ordre 3/2016, de 29 de juny de 2016, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió d'aquestes beques.

  - No obstant això, hi ha un correu d'assistència tècnica, generalitat_en_red@gva.es, destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la dita sol·licitud.

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. (DOGV núm. 8461, de 10/01/2019).

  Impresos associats

  FORMULARI D'AUTOBAREMACIÓ

  SOL·LICITUD DE BECA DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

  CURRÍCULUM

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Si, en qualsevol moment del procés, arriba a coneixement de la comissió avaluadora corresponent que algun dels sol·licitants no reuneix la totalitat dels requisits exigits, li requeriran l'acreditació d'aquests requisits. En cas que no s'acrediten en el termini que establisca el requeriment efectuat, quedarà exclosa del procés, amb la prèvia indicació de les inexactituds o falsedats formulades per la persona sol·licitant.
  2. Només s'admetrà una única sol·licitud per aspirant. En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit que determine la convocatòria, presente més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça l'anterior sol·licitud o les anteriors sol·licituds.
  3. L'inici i tramitació del procediment de selecció s'ha d'ajustar al que estableixen les presents bases, en la resolució de convocatòria; al Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques; a l'Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals del Decret 132/2009, i, amb caràcter general, al que disposa la legislació bàsica de procediment administratiu comú.
  4. La comissió avaluadora, una vegada estudiades les sol·licituds i la documentació presentada, elevarà a l'òrgan competent una llista provisional per a la publicació durant 10 dies hàbils, ordenada segons la puntuació obtinguda per totes les persones aspirants, a fi que aquestes efectuen les al·legacions oportunes en aquest termini.
  5. Una vegada estudiades les al·legacions, s'elevarà a l'òrgan competent la llista definitiva, que contindrà la relació de persones admeses i excloses. En el mateix acte, es procedirà a convocar les persones candidates que obtinguen les 20 millors puntuacions per a la realització d'una entrevista, en la qual es valorarà l'adequació del perfil personal i professional de les candidates i els candidats a l'activitat que es desenvoluparà. En aquesta, els entrevistats hauran de presentar la documentació relativa als mèrits indicats en el formulari d'autobaremació que van presentar amb la sol·licitud. La falta d'assistència de la persona candidata a aquesta entrevista serà causa d'exclusió del procés selectiu.
  La documentació acreditativa dels mèrits ha de ser:
  Còpia compulsada dels títols oficials de llicenciatura universitària o grau en Ciències de la Informació, branques Periodisme, Imatge Audiovisual i Auditiva i en Comunicació Audiovisual homologat a Espanya.
  En el supòsit de trobar-se en tràmit l'expedició del títol, es podrà presentar el certificat acadèmic de finalització d'estudis expedit per l'òrgan competent juntament amb el rebut de l'abonament de les taxes corresponents.
  Expedient acadèmic compulsat amb la nota mitjana oficial.
  Còpia compulsada de qualsevol altre document que acredite la possessió de títols, màsters, cursos, mèrits docents, investigadors o professionals que es vulguen al·legar.
  Documentació que acredite que es troba en algun dels supòsits establits en l'apartat 3 de la base tercera, que determinen la preferència de la concessió de la beca en cas d'empat en la valoració.
  En el cas d'acreditació d'experiència professional relacionada directament amb la finalitat d'aquestes beques, l'informe de vida laboral, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, acompanyat de la còpia dels contractes de treball.
  Els mèrits que no estiguen suficientment acreditats no es tindran en compte a l'efecte de la valoració.
  6. Una vegada realitzada l'entrevista i conclosa la selecció, es publicarà, durant un termini de 10 dies hàbils, la llista amb les persones que resulten beneficiàries de les beques, que podran formular les al·legacions que estimen oportunes.
  7. Una vegada transcorregut el termini d'al·legacions indicat en el punt anterior, es considerarà finalitzat el procés selectiu i la comissió avaluadora, en el termini de 10 dies hàbils, elaborarà una proposta de resolució que serà elevada a la persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria de sanitat i salut, i que contindrà la relació de persones beneficiàries de les beques, una borsa de reserva que estarà constituïda per les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de les beques, prioritzada per ordre de puntuació, per a cobrir les vacants que es puguen produir durant el període de vigència d'aquestes i, si escau, una relació de les exclusions que es puguen produir després de l'entrevista.
  8. Les publicacions de llistes s'efectuaran en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet, https://sede.gva.es, així com en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat i salut, www.san.gva.es.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la beca que es dicte conforme a aquesta convocatòria posarà fi a la via administrativa, i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19952

  Inici
 • Informació complementària

  * DURADA DE LA BECA I PRÒRROGA
  1. El període de durada de la beca començarà el dia que s'indique en la resolució de la present convocatòria que, en cap cas, podrà ser anterior a l'1 de març de 2019, i tindrà una durada de fins a 12 mesos, a comptar del dia indicat en aquesta.
  2. La durada de la beca podrà prorrogar-se, mitjançant una resolució expressa, fins a un període màxim de 12 mesos addicionals, sempre que hi haja el crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per als exercicis als quals afecte la pròrroga i que el desenvolupament de l'activitat que s'efectue així ho requerisca o aconselle.

  Criteris de valoració

  Els criteris que serviran de base per a l'atorgament de les beques que es convoquen seran els indicats en la base tercera (barem per a la valoració dels mèrits personals) de l'Ordre 3/2016, de 29 de juny de 2016, de la Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de mitjans de comunicació social en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (DOCV núm. 7821, de 05.07.2016).

  Obligacions

  - Els becaris han d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tot això abans del dictamen de la proposta de resolució de concessió de les beques, de conformitat amb el que estableix l'article 14.1r.e de la Llei 38/2003, general de subvencions, per a la qual cosa s'autoritza expressament l'Administració per a la seua obtenció directa quan es presenta la sol·licitud.
  - La persona que es beneficia de la beca està obligada a incorporar-se a la conselleria amb competències en matèria de sanitat i salut, en el termini que s'indique en la resolució de concessió, així com a realitzar l'activitat que ha motivat la concessió durant el període de gaudi, i guardar el degut secret i confidencialitat dels assumptes en què intervinga, i a complir les obligacions establides tant en l'article 14 de la Llei general de subvencions com en la mateixa convocatòria.
  - El beneficiari està obligat a realitzar l'activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de gaudi d'aquesta, d'acord amb les directrius que ordene la persona que exercisca la direcció tècnica de cada un dels beneficiaris de les beques.
  - En acceptar les bases de la present convocatòria, les persones que es beneficien de les beques que puguen concedir-se cedeixen, gratuïtament i de manera indefinida, els resultats que s'obtinguen com a conseqüència del desenvolupament de les activitats exercides en virtut d'aquestes beques, així com la memòria final que presenten, i la conselleria amb competències en matèria de sanitat i salut es es reservarà el dret a publicar-les i utilitzar-les.
  - Durant el període de gaudi de les beques, els beneficiaris han d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la manera en què les organitze la direcció tècnica o el tutor/a assignada.
  - A la finalització del període de durada de les beques, i en el termini màxim de 30 dies, les persones beneficiàries de les beques hauran d'entregar una memòria sobre les activitats realitzades i els coneixements adquirits.
  El lliurament de la memòria i l'informe favorable posterior per part de la direcció tècnica seran condicions indispensables per al pagament de l'import de l'últim mes del període de durada de les beques.
  Finalitzat el termini de durada de la beca, i amb l'informe favorable del tutor o tutora, s'expedirà el corresponent certificat d'aptitud i aprofitament a favor del becari o becària.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (BOP núm. 6097, de 08/09/09).
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. (DOCV núm. 6521, de 16/05/11).
  - Ordre 3/2016, de 29 de juny de 2016, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de mitjans de comunicació social en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOCV núm. 7821, de 05/07/2016).
  - Resolució de 20 de desembre de 2018, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de mitjans de comunicació social, en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre.

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig.

  Vegeu l'Ordre 3/2016, de 29 juny de 2016 (bases).

  Vegeu la Resolució de 20 de desembre de 2018, per la qual es convoquen quatre beques en matèria de mitjans de comunicació social en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Llistat de seguiment

  Renúncia a la beca:

  Presentació d'e al·legacions/esmenes:

  Consulta l'estat de tramitació de la beca:

  Nomenament nou president de la Comissió Avaluadora.

  Llistat provisional d'admesos i exclosos amb puntuació obtinguda en la fase de valoració dels mèrits personals.

  CORRECCIÓ D' ERRADES DEL LLISTAT PROVISIONAL D' ADMESOS I EXCLOSOS

  NOVA CORRECCIÓ D' ERRADES DEL LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS

  Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb puntuació obtinguda en la fase de valoració

  Llistat provisional de beneficiaris de les quatre beques en matèria de mitjans de comunicació social després de la fase d'entrevista

  Publicació de l'adjudicació de les quatre beques professionals en matèria de mitjans de comunicació social en les dependències de la Conselleria.

  Inici
 • Tràmits i serveis relacionats

  Principals

  Consulta de l'estat de tramitació de beques de pràctiques professionals de la Generalitat.

  Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat.

  Renúncia a la beca de pràctiques professionals adjudicada per la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.