Detall de Procediments

Programa d'ajudes a empreses ordinàries per la contractació indefinida de personal amb diversitat funcional o discapacitat procedents d'enclavaments laborals (foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional 2020 LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa d'ajudes a empreses ordinàries per la contractació indefinida de personal amb diversitat funcional o discapacitat procedents d'enclavaments laborals (foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional 2020 LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquest programa és establir incentius per a afavorir la inserció de les persones amb diversitat funcional o discapacitat en el mercat ordinari de treball per a afavorir el trànsit des de l'ocupació en els CEO i possibilitar l'accés a aquests de nous treballadors/ores amb diversitat funcional o discapacitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses col·laboradores que, durant 2020, contracten amb caràcter indefinit treballadors/ores amb diversitat funcional o discapacitat amb dificultats especials, procedents d'un enclavament laboral regulat en el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer.

  Requeriments

  Requisits generals:

  1. Poden ser beneficiaris de les ajudes previstes en aquest decret els CEO inscrits en el Registre de centres especials d'ocupació de la Comunitat Valenciana i les empreses ordinàries que complisquen els requisits i les actuacions establits en el decret que aprova les bases reguladores i convoca aquestes ajudes per a l'exercici 2020, i desenvolupen l'activitat en centres de treball situats en territori de la Comunitat Valenciana.

  2. No podran ser beneficiàries de les ajudes regulades en aquest decret les persones o entitats que incórreguen en els supòsits que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (DOGV núm. 276, de 18 de novembre).

  3. Tampoc podran ser beneficiàries de les ajudes les entitats que no reunisquen els requisits establits en el Reglament UE 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE L 187, de 26.06.2014), en particular les empreses en crisi o les que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú, segons el que preveu la disposició addicional tercera del present decret.

  4. Les entitats beneficiàries han de disposar d'un pla d'igualtat en vigor, en els supòsits en què hi estiguen obligades, d'acord amb el que es disposa en els articles 14 i 45 de l'LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 71, de 23 de març), degudament visat, d'acord amb el que es disposa en l'article 4 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes (DOGV núm. 4474, de 4 d'abril).

  Requisits específics:

  1. S'entendrà per enclavament laboral el contracte entre una empresa del mercat ordinari de treball, anomenada empresa col·laboradora, i un CEO per a la realització d'obres o serveis que tinguen relació directa amb l'activitat normal d'aquesta i per a la realització de la qual el personal amb diversitat funcional o discapacitat del CEO es desplaça temporalment al centre de treball de l'empresa col·laboradora, amb els requisits i les condicions establits pel Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l'ocupació de les persones amb diversitat funcional o discapacitat.

  2. Perquè la contractació per una empresa ordinària de personal procedent d'un enclavament resulte subvencionable, serà necessari que la incorporació d'aquest treballador o treballadora a l'enclavament laboral haja sigut comunicada al Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini d'un mes des de la seua contractació en aquest.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Les empreses col·laboradores que, d'acord amb el que regula el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, contracten amb caràcter indefinit el personal de l'enclavament amb diversitat funcional o discapacitat que presente especials dificultats per a l'accés al mercat ordinari de treball, d'acord amb el que disposa l'article 6.2.a o b d'aquest reial decret, tindran dret a les ajudes següents:

  a) Subvenció equivalent al 50 % de l'SMI corresponent a l'exercici 2020, inclosa la part proporcional de pagues extraordinàries, per cada any de manteniment obligatori del lloc i per cada contracte de treball subscrit a jornada completa. Si el contracte fora a temps parcial, la subvenció es reduirà proporcionalment segons la jornada de treball pactada.

  Aquesta subvenció podrà ser destinada per l'empresa col·laboradora, totalment o parcialment, a serveis de suport del treballador/a.

  La intensitat de l'ajuda no superarà el 75 % dels costos subvencionables.

  b) Subvenció per adaptació del lloc de treball i eliminació de barreres arquitectòniques. Aquesta subvenció, compatible amb l'anterior ajuda i que podrà arribar als 1.803 € per treballador/a amb diversitat funcional o discapacitat contractada, es destinarà a l'adaptació dels llocs de treball o dotació d'equips de protecció personal necessaris per a evitar accidents laborals al personal amb diversitat funcional o discapacitat contractat, o eliminar barreres o obstacles que impedisquen o dificulten el treball del personal amb diversitat funcional o discapacitat. Si aquesta ajuda no la sol·licita l'empresa, la podrà sol·licitar la mateixa treballadora o treballador.

  La intensitat màxima de l'ajuda és del 100 % dels costos subvencionables.

  Justificació i pagament:

  1. Una vegada dictada la resolució de concessió de les ajudes per la subscripció de contractes de treball a què es refereix el present títol, es lliurarà l'import total de l'ajuda reconeguda a cada entitat beneficiària.

  2. El pagament de les ajudes per adaptació de llocs de treball requerirà l'aportació, abans del 30 d'octubre de 2020, dels justificants que acrediten l'efectivitat de la despesa i del pagament realitzat, en els mateixos termes establits en l'apartat 3 de l'article 22.

  3. Abans que es dicte la proposta de resolució de pagament, l'entitat beneficiària ha de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que té, d'acord amb el que disposa l'apartat 4 de l'article 7 del present decret, i acreditar estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, d'acord amb el que disposa l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  4. Així mateix, s'ha de presentar la declaració final de finançament, segons el model normalitzat, subscrita per qui represente legalment l'entitat, que acredite altres possibles subvencions que haja pogut percebre per a finançar les accions subvencionades. Quan les activitats hagen sigut finançades amb la subvenció i, a més, amb fons propis o altres subvencions o recursos, i d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de l'article 30 de la Llei 38/2003, general de subvencions, s'haurà d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.

  5. Correspon a la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o l'òrgan en què delegue, el reconeixement de l'obligació i la proposta de pagament d'aquestes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1. Les sol·licituds d'ajudes s'han de presentar en el termini màxim d'un mes, comptat des de la data de contractació objecte de l'ajuda, i tindran com a data límit el 30 d'octubre de 2020.

  2. Les sol·licituds d'ajudes pel manteniment de contractes indefinits formalitzats o transformats el novembre o desembre de 2019 s'han de presentar en el termini del 3 al 28 de febrer de 2020.

  3. Les sol·licituds d'ajudes per contractacions produïdes en l'exercici 2020, però amb anterioritat a la publicació d'aquest Decret, s'han de presentar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest en el DOGV (DOGV núm. 8723, de 20/01/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació general:

  a) Acreditació de la representació legal de la persona que presenta la sol·licitud d'ajuda, llevat que aquesta representació ja estiga implícita en la sol·licitud o conste presentada anteriorment.

  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a aquest efecte, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i no ha experimentat cap variació; en aquest cas, s'ha d'indicar el compte en què s'ha d'efectuar l'ingrés i s'ha d'especificar, en tot cas, a quina ajuda o ajudes correspon.

  c) Declaració responsable subscrita per la representació legal del fet que l'entitat beneficiària no incorre en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions i, en concret, que no es troba en el supòsit de l'article 13.2.g de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  d) Declaració responsable acreditativa del fet que l'entitat beneficiària reuneix els requisits establits en el Reglament 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.06.14), i, per tant, no incorre en cap de les causes d'exclusió incloses en aquest reglament i recollides en la disposició addicional tercera del present decret.

  e) Declaració responsable, en les ajudes destinades a finançar costos salarials de personal amb diversitat funcional o discapacitat, acreditativa que les noves contractacions representen un increment net del nombre de persones ocupades en l'empresa en qüestió en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs o, en defecte d'això, el lloc o els llocs han d'haver quedat vacants arran de la dimissió del treballador/a, de la seua discapacitat, de la seua jubilació per motius d'edat, de la reducció voluntària del temps de treball o del seu acomiadament disciplinari procedent, i no de resultes del seu acomiadament disciplinari o per causes objectives, declarat o reconegut improcedent o acomiadament col·lectiu.

  g) Declaració responsable del fet que l'import de les subvencions sol·licitades sobre la base del present decret en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere els límits establits en la disposició addicional tercera del present decret.

  h) Pla d'igualtat, degudament visat per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, o l'òrgan competent per a l'avaluació i validació d'aquest, i en vigor, o, en defecte d'això, declaració responsable, en model normalitzat, de no estar subjecte a l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat, segons el que s'estableix en l'article 45 de l'LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

  En el cas que el pla d'igualtat, degudament visat i en vigor, ja estiga en poder de l'òrgan instructor, han de comunicar aquesta circumstància fent constar la data de presentació i l'expedient de destinació, de manera que no resulta necessari presentar-lo de nou.

  i) Declaració responsable de la persona representant legal de l'entitat que sol·licita les ajudes que acredite que, en relació amb les dades relatives al tipus i grau de diversitat funcional o discapacitat, disposa de consentiment exprés de tot el personal amb diversitat funcional o discapacitat per a la cessió de dades a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, així com per a l'accés per aquest organisme a les bases de dades dels centres de valoració de discapacitats i perquè LABORA puga facilitar aquesta informació als organismes públics, si escau, per a l'emissió d'informes preceptius. També ha d'acreditar que han informat els treballadors que la finalitat d'aquesta informació és únicament l'obtenció de subvencions públiques.

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de la sol·licitant perquè LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació obtinga directament l'acreditació de les seues dades d'identitat, en cas de persona física, i de la representació legal, en el cas de persona jurídica, així com el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei general de subvencions, de manera que no serà necessari aportar les certificacions corresponents ni la documentació identificativa.

  No obstant això, la persona sol·licitant o el representant legal podrà denegar o revocar aquest consentiment efectuant una comunicació escrita a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en aquest sentit. En aquest cas, s'ha de presentar la documentació identificativa de la persona sol·licitant, així com els certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de l'Institut Valencià d'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social que indiquen que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  La presentació de sol·licituds a l'empara d'aquest decret comporta la prestació del consentiment per part de l'entitat sol·licitant perquè LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació puga sol·licitar dels òrgans competents de la Seguretat Social la informació estrictament necessària per a comprovar les altes, les baixes, els manteniments i les incidències de l'entitat sol·licitant de les ajudes.


  Documentació específica:

  1. Còpia del contracte o els contractes de treball subscrits amb persones amb diversitat funcional o discapacitat, degudament comunicat al centre d'ocupació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  2. Comunicat d'alta del personal amb diversitat funcional o discapacitat contractat en la Seguretat Social. En cas de transformació de contractes, comunicat de variació de dades del personal contractat.

  3. Documentació acreditativa del tipus i grau de diversitat funcional o discapacitat, d'acord amb el que estableix la disposició addicional segona del present decret, que permeta comprovar que es tracta de personal amb especials dificultats d'accés al mercat ordinari de treball, segons els requisits exigits per a aquestes ajudes.

  4. Informe d'adequació al lloc de treball, emés pels equips multiprofessionals del corresponent centre de valoració i orientació de discapacitats de la conselleria amb competències en matèria de serveis socials. A falta d'aquest informe, s'ha d'aportar la còpia de la sol·licitud presentada telemàticament, en el centre de valoració i orientació de discapacitats corresponent.

  5. Declaració responsable que la contractació no incorre en cap de les causes d'exclusió i incompatibilitats recollides en l'article 34 del present decret.

  6. Per a les ajudes d'adaptació de llocs i eliminació de barreres arquitectòniques, memòria descriptiva de les necessitats d'adaptació o dotació de mitjans de protecció personal, amb la indicació del cost que té, així com pressupostos o factures proforma i, si escau, projecte tècnic.

  7. Contracte subscrit entre l'empresa col·laboradora i el centre especial d'ocupació, en els termes i les condicions establits per l'article 5 del Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, mitjançant el qual es formalitze l'enclavament laboral, així com pròrrogues d'aquest.

  8. Còpia de la comunicació a la Subdirecció General d'Ocupació de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació d'aquest contracte i les seues possibles pròrrogues, en el termini d'un mes des de la signatura.

  9. Llista de personal amb diversitat funcional o discapacitat seleccionat pel centre especial d'ocupació per a la incorporació a l'enclavament laboral en què consten les dades del treballador o treballadora per la contractació del qual se sol·licita l'ajuda i data d'aquesta incorporació.

  10. Comunicació a la Subdirecció General d'Ocupació de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació de la incorporació d'aquest personal a l'enclavament laboral, i data d'aquesta, en el termini d'un mes des de l'inici.

  11. Declaració responsable del compliment de la normativa sobre inclusió laboral de persones amb diversitat funcional o discapacitat o l'exempció d'aquesta obligació, de conformitat amb el que disposa l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat.

  12. En el cas de les ajudes per a l'adaptació de llocs de treball, i de conformitat amb el que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la normativa reguladora de contractes del sector públic per al contracte menor d'obres o subministraments, l'entitat beneficiària ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de la despesa, llevat que, per les especials característiques de les despeses subvencionables, no existisca en el mercat un suficient nombre d'entitats que el subministren o presten, les quals s'han d'aportar juntament amb la sol·licitud de subvenció.

  L'elecció entre les ofertes presentades, que s'ha de presentar amb la sol·licitud, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència, i economia i responsabilitat social, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

  13. Declaració responsable acreditativa que les contractacions representen un increment net del nombre de persones ocupades en l'empresa col·laboradora en comparació amb la mitjana dels dotze mesos previs, o, en defecte d'això, el lloc o els llocs han d'haver quedat vacants arran de la dimissió de la persona, de la seua diversitat funcional o discapacitat, de la seua jubilació per motius d'edat, de la reducció voluntària del temps de treball o del seu acomiadament disciplinari procedent i no com a resultat del seu acomiadament.

  14. Informe de plantilla mitjana del personal en situació d'alta (TGSS) acreditatiu que la contractació objecte d'ajuda representa un increment net del nombre de persones ocupades en l'empresa col·laboradora en comparació amb la mitjana dels dotze mesos previs, si és el cas.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX I] ENCLAVAMENTS LABORALS

  DECLARACIONS RESPONSABLES ENCALVAMENTS LABORALS

  [ANNEX II] MEMÒRIA ADAPTACIÓ DE LLOCS / ELIMINACIÓ DE BARRERES

  DADES PER A LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA(*)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà pel procediment de concessió directa, d'acord amb el que es disposa en els articles 160 i 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  2. El procediment s'iniciarà, per a cada tipus d'ajuda, d'ofici, amb la publicació íntegra d'aquest decret en la Base de dades nacional de subvencions i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el procediment que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  3. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Subdirecció General d'Ocupació de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  4. La competència per a conéixer les sol·licituds formulades i resoldre-les correspon a la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o a l'òrgan en el qual delegue.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19956

  Tramitació

  La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Subdirecció General d'Ocupació de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Una vegada rebuda la sol·licitud, juntament amb la documentació complementària, l'òrgan instructor comprovarà si reuneix els requisits, i requerirà, si escau, l'aportació de la documentació que falte, per a la qual cosa atorgarà un termini de 10 dies per a l'esmena.

  Transcorregut aquest termini sense que l'entitat haja esmenat o presentat la documentació requerida, es dictarà la resolució que considerarà que el sol·licitant ha desistit de la seua petició i ordenarà l'arxivament de l'expedient.

  La competència per a conéixer les sol·licituds formulades i resoldre-les correspon a la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o a l'òrgan en el qual delegue.

  El procediment s'iniciarà d'ofici, mitjançant la publicació íntegra del present decret en la Base de dades nacional de subvencions, així com la publicació íntegra del Decret i de l'extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el procediment establit en els articles 17 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Informació adicional

  D'acord amb el que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, les persones interessades estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

  Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica, bé a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es), a través del procediment habilitat a aquest efecte, o bé a través de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació http://labora.gva.es/va/centres-especials-d-ocupacio, en l'enllaç a la seu electrònica que hi ha associat a cada ajuda publicada. Per a això, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut de representant d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a la ciutadania (persona física), en el supòsit de persones autoritzades en el Registre de representants.
  Les sol·licituds, que ha de fer la persona representant legal de l'entitat, s'han d'acompanyar de la documentació preceptiva, general i específica, per a la qual cosa s'han d'utilitzar, si és el cas, els models normalitzats disponibles en la pàgina web de LABORA.

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de la sol·licitant perquè el Servei Valencià d'Ocupació i Formació obtinga directament l'acreditació de les seues dades d'identitat, en cas de persona física, i de la representació legal, en el cas de persona jurídica, així com del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei general de subvencions, amb la qual cosa no serà necessari aportar les certificacions corresponents ni la documentació identificativa.

  No obstant això, la persona sol·licitant o el representant legal podrà denegar o revocar aquest consentiment efectuant una comunicació escrita al Servei Valencià d'Ocupació i Formació en aquest sentit. En aquest cas, s'ha de presentar la documentació identificativa de la persona sol·licitant, així com els certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de l'Institut Valencià d'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que indiquen que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  No hi ha criteris de valoració, ja que la concessió d'aquestes subvencions es tramita pel procediment de concessió directa, per data i hora de sol·licitud.

  Obligacions

  Obligacions generals:

  Les beneficiàries han de complir les obligacions generals que es preveuen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i altres normes de general aplicació i, a més, en particular:
  1. Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7500, de 8 d'abril), en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 €. Sense perjudici del que s'ha dit amb anterioritat, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar la publicitat adequada a aquesta, i ha d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.
  2. Les entitats designades com a CEO han de fer constar el seu caràcter de "centre especial d'ocupació qualificat per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació", mitjançant el cartell indicador corresponent en cada un dels centres de treball propis situats a la Comunitat Valenciana. Així mateix, i en els supòsits de prestació de serveis en centres de treball aliens, el personal ha d'acreditar que pertany al centre especial d'ocupació en el qual està donat d'alta mitjançant una identificació en uniformes de treball.
  3. Les entitats beneficiàries han de tindre comptabilitat separada d'ingressos i despeses relatives als projectes subvencionats.
  4. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, en relació amb el que s'estableix en els articles 91 a 93 del Reglament de la Llei 38/2003, aprovat per Reial decret 887/2006, i amb el que s'estableix en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  5. Les empreses ordinàries que s'acullen a aquestes ajudes han d'acreditar que compleixen la normativa sobre inserció laboral de persones amb diversitat funcional o discapacitat, o l'exempció d'aquesta obligació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat.
  6. Els CEO han de comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini no superior a 30 dies, qualsevol alteració o modificació que es produïsca en relació amb la designació com a CEO; entre altres, els canvis de titularitat, la forma jurídica, les activitats, el domicili social, l'obertura de nous centres de treball, etc.
  7. Els CEO han de mantindre els contractes subscrits amb els treballadors amb diversitat funcional o discapacitat un mínim de tres mesos i comunicar amb caràcter mensual, en els deu primers dies naturals de cada mes, i en model normalitzat, qualsevol variació produïda en la plantilla, molt especialment les baixes produïdes amb anterioritat al manteniment del període mínim exigible de tres mesos i les baixes per acomiadaments disciplinaris o per causes objectives, reconegudes o declarades improcedents, així com baixes per acomiadaments col·lectius i variacions de jornada.
  8. Els CEO han de prestar, a través de les unitats de suport, els serveis d'ajust personal i social que requerisquen els treballadors amb diversitat funcional o discapacitat, segons el que es disposa en l'article 43 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat, i d'acord amb les instruccions de desplegament que puga establir el director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  9. Facilitar tota la informació relacionada amb la subvenció que li requerisca LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  10. Els beneficiaris d'ajudes regulades en aquest decret han de conservar els registres detallats de la informació i la documentació de suport necessàries per a determinar el compliment de totes les condicions establides en el present decret i en els reglaments europeus aplicables. Aquests registres s'han de conservar durant deu anys a partir de la data de concessió de l'última ajuda en virtut del règim.

  Obligacions específiques:

  1. Formalitzar els contractes per escrit.
  2. Mantindre l'estabilitat en l'ocupació del personal amb diversitat funcional o discapacitat contractat a l'empara de la present disposició per un període mínim de dos anys.
  En el cas que el personal amb diversitat funcional o discapacitat cause baixa durant aquest període, podrà ser substituït per personal amb les mateixes característiques. La substitució s'ha de realitzar i comunicar a la Subdirecció General d'Ocupació de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini de quinze dies, i s'ha d'afegir al període de manteniment obligatori del contracte el termini transcorregut des de la baixa fins a la seua substitució. Si la baixa es produïra amb anterioritat a la resolució de la concessió, es perdrà el dret a la sol·licitud presentada.
  3. Acreditar el manteniment del lloc amb caràcter anual i durant els dos anys següents, mitjançant la presentació de l'informe de vida laboral corresponent.
  4. Acreditar el compliment de les obligacions de transparència.

  Sancions

  Si es detectara alguna de les infraccions tipificades en el títol IV de la Llei general de subvencions, se seguirà el procediment d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  De conformitat amb l'article 35 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, la Llei de transparència i bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, l'incompliment del que disposa l'apartat 1 de l'article 6 podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, amb el previ procediment sancionador que se sotmetrà al que disposa el títol III de la Llei 2/2015.

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Informació per a la presentaicó telemàtica

  Inscripció en el Registre de representants

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l'ocupació de les persones amb diversitat funcional o discapacitat.
  - Reglament UE 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
  - Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (BOE núm. 289, de 03/12/13).
  - DECRET 271 /2019, de 27 de desembre, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions públiques destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (CEO) i enclavaments laborals, i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2020.
  - null
  - null

  Llista de normativa

  Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l'ocupació de les persones amb diversitat funcional o discapacitat.

  Reglament UE 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

  Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (BOE núm. 289, de 03/12/2013).

  VEGEU EL DECRET 271/2019, de 27 de desembre, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions públiques destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (CEO) i enclavaments laborals, i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.