• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Convocatòria d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a dones víctimes de violència i/o en risc d'exclusió social per a l'any 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a dones víctimes de violència i/o en risc d'exclusió social per a l'any 2019.

  Objecte del tràmit

  Constitueix l'objecte del concert la reserva i ocupació de places en centres d'atenció residencial especialitzats per a dones en risc d'exclusió social i/o víctimes de violència de gènere, per a l'ocupació per les persones usuàries del sistema públic de serveis socials, sense necessitat de cobrir la totalitat de places autoritzades del recurs.

  Les places que es concertaran, el nombre de les quals ascendeix a 250, distribuïdes atenent la següent tipologia de centre són:
  a) Centres especialitzats per a dones en risc d'exclusió social: 205 places
  b) Centres residencials d'acollida a víctimes de violència de gènere: 45 places

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar i accedir al règim d'acció concertada les entitats d'iniciativa social prestadores de serveis socials que complisquen els requisits que estableix la convocatòria.

  Requeriments

  Els requisits exigits a les entitats per a l'acció concertada són:
  a) Estar degudament inscrites en el Registre General dels Titulars d'Activitats, de Serveis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana, creat per Decret 91/2002, de 30 de maig, del Consell.
  b) Disposar el centre o servei d'autorització de funcionament, conforme amb la normativa general de serveis socials i la normativa sectorial, o estar en disposició d'obtindre-la abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En tot cas, en el moment de l'adjudicació del concert, l'entitat ha de disposar de l'autorització de funcionament.
  c) Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  d) Acreditar o estar en condicions de disposar d'un certificat de qualitat del centre o servei, abans de la data de finalització del concert social i, en tot cas, abans de la concessió de la pròrroga.
  e) En el cas dels centres, cal acreditar la titularitat del centre o la disponibilitat per mitjà de qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència del concert, així com l'autorització de l'entitat o la persona titular del local on es troba situat el centre.
  f) No estar incurs en les prohibicions que estableix l'article 8 del decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - El finançament de les places concertades per la Generalitat a què es refereix aquesta convocatòria s'efectuarà d'acord amb els mòduls econòmics (euros/plaça/dia) fixats en la convocatòria per a cada tipus de centre.
  - El finançament per places no efectivament ocupades, per causa aliena a l'entitat, serà el 80 % de la corresponent al mòdul establit per a la tipologia de centre de què es tracte. A l'efecte de pagament, també s'entendrà que la plaça no està efectivament ocupada en el cas d'absència justificada de la dona o els menors residents en un centre concertat, per un temps superior a 24.
  - L'abonament del cost del concert s'efectuarà mensualment després de la presentació de la corresponent factura, mitjançant una transferència bancària al compte específic per a concerts socials designada per l'entitat corresponent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  PENDENT PROVES TELEMÀTIQUES. NO INFORMAR.
  El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. DOGV núm. 8472 / 25.01.2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud d'ajuda es formularà segons el model de sol·licitud de subvenció general, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, i ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) Certificat acreditatiu de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat en el qual s'autoritze el representant legal a participar en el procediment de selecció i la sol·licitud del concert social.
  b) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i autonòmica i de les obligacions amb la Seguretat Social, en cas que no autoritzen la consulta interactiva d'aquesta documentació.
  c) Declaració responsable de l'entitat de no trobar-se incursa en cap causa de prohibició per a concertar.
  d) Projecte del centre, en un document lliure que haurà d'incloure, almenys, el contingut següent: Objectius generals i específics, metodologia i fases d'intervenció, activitats individuals i grupals que es desenvoluparan, sistema i mecanismes d'avaluació del projecte, i indicadors d'avaluació.
  e) Memòria tècnica del centre (annex III), que continga la informació necessària per a valorar la sol·licitud.
  f) Relació de professionals i personal d'atenció directa amb què compta el centre en el moment de la sol·licitud, amb la indicació del nom i els cognoms dels seus components, el lloc de treball, la titulació, el tipus de relació laboral que tenen amb l'entitat titular, l'antiguitat, el nombre d'hores diàries o setmanals de dedicació de cada un d'ells i ñes funcions que realitzen (annex IV). En el cas que siga necessari adequar el personal dels centres per a poder concertar o en el cas de centres de nova creació, s'ha d'aportar, a més, una declaració responsable de contractació del personal requerit per al correcte funcionament d'aquest recurs, i la documentació prèviament indicada, en el termini d'un mes després de la formalització de l'acord d'acció concertada, així com una adscripció dels mitjans necessaris.
  g) Declaracions responsables corresponents a les clàusules socials, conforme a l'apartat E de l'annex II.
  h) Document d'alta de domiciliació bancària amb el compte designat per a la percepció de concerts socials, conforme al model que consta com a annex V.
  i) Declaració responsable subscrita per la persona que té la representació de l'entitat del fet que tot el personal que presta el servei, inclòs el voluntariat, com que exerceix una professió, ofici i activitat que implica contacte habitual amb menors, compleix el requisit previst en l'article 13.5. de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, i en l'article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat, relatiu a no haver sigut condemnat per sentència ferma pels delictes indicats en aquests preceptes. En el cas que un treballador o treballadora de manera sobrevinguda incomplisca aquesta obligació, l'entitat l'haurà de substituir de manera immediata. En el termini d'un mes després de la formalització de l'acord d'acció concertada, s'hauran d'aportar els certificats de penals de tot el personal.
  j) Escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, que faça constar la finalitat de l'entitat.
  k) Certificat acreditatiu d'experiència en l'atenció a dones i els seus fills i filles, així com la resta dels requisits que s'han de tindre en compte en el barem.
  l) Certificat de qualitat del centre o servei, expedit en data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les entitats que no puguen acreditar aquest requisit hauran de presentar una declaració responsable en la qual es comprometen a complir l'establit en l'article 7. d de la present convocatòria.

  2. Durant la fase d'instrucció, l'Administració incorporarà d'ofici:
  a) Certificat o document acreditatiu de la inscripció de l'entitat titular en el Registre d'Entitats Titulars d'Activitats Socials de la conselleria competent en matèria de serveis socials, amb data d'inscripció en aquest, per a acreditar l'antiguitat.
  b) Certificat o document acreditatiu de la inscripció d'autorització de funcionament del centre o de la inscripció en el Registre de Centres i Serveis de la conselleria competent en matèria de serveis socials, amb data d'autorització o d'inscripció.

  Impresos associats

  [ANNEX II] PLACES SOL·LICITADES EN EL CONCERT SOCIAL PER A SERVEIS SOCIALS EN EL SECTOR D'ATENCIÓ A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA I/O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

  [ANNEX III] PROJECTE/MEMÒRIA TÈCNICA DEL CENTRE

  [ANNEX IV] RELACIÓ NOMINAL DEL PERSONAL DEL CENTRE

  [ANNEX V] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en els casos que aquestes no reunisquen els requisits i no es presenten els documents que s'assenyalen en la convocatòria, es requerirà l'entitat perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Una vegada transcorregut el termini d'esmena, una comissió examinarà i valorarà les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris de valoració determinats en la convocatòria i elevarà una proposta de resolució motivada.
  - La resolució correspondrà a la directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, o bé s'hi podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19968

  Tramitació

  EXCLUSIVAMENT, per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es.

  Inici
 • Informació complementària

  - Els concerts socials, producte dels acords d'acció concertada, es formalitzaran en un document administratiu, d'acord amb el model fixat com a annex VI, dins del termini de trenta dies, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió.
  - En el referit document de concert s'han de fer constar, de manera expressa, els drets i les obligacions de les parts, el nombre de places i la tipologia dels serveis concertats, el règim econòmic (finançament per part de l'Administració, import del mòdul o mòduls econòmics unitaris corresponents al cost de les places i l'import anual), la forma de pagament, la durada, la possibilitat de pròrrogues i les causes d'extinció d'aquest.
  Així mateix, s'ha de deixar constància del requisit de certificació de qualitat, en els termes previstos en l'article 7.d d'aquesta convocatòria.
  - El concert subscrit entre l'Administració i l'entitat d'iniciativa social ha de recollir, en un únic document, totes les places i centres concertats, amb el finançament corresponent, de manera singularitzada a les diferents unitats o centres concertats de l'entitat.

  Criteris de valoració

  1. La valoració de les sol·licituds s'efectuarà atenent els següents criteris de selecció i valoració d'entitats:
  a) Els anys d'experiència acreditada: en aquest apartat, es considerarà l'experiència acreditada per part de l'entitat en la prestació de serveis d'atenció residencial a dones en situació d'exclusió social i/o víctimes de violència de gènere. L'experiència en el cas de places per a víctimes de tràfic d'éssers humans serà acreditada mitjançant la prestació de serveis en aquest àmbit especialitzat.
  Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 20 punts, a raó de dos punts per any acreditat en serveis d'atenció residencial a dones en situació d'exclusió social i/o víctimes de violència de gènere. En els períodes inferiors a un any s'atorgarà una puntuació de 0,16 per cada mes complet. En el cas d'experiència en serveis d'atenció residencial a altres col·lectius de serveis socials, es valorarà amb 0,75 punts per any complet, i 0,06 punts per mes complet.
  Els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar: quan la destinatària siga una entitat del sector públic, mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent. No serà necessària l'aportació d'aquests certificats quan els serveis o treballs s'hagen realitzat per a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives; en aquest cas,serà suficient la llista d'aquests treballs, i quan el destinatari siga un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si no es té aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari o l'empresària.

  b) La continuïtat en l'atenció o qualitat prestada: es valorarà amb un màxim de 10 punts el grau de la continuïtat en l'atenció amb l'adequació de l'organització interna i les normes de funcionament a les necessitats de les usuàries i els seus fills i filles. Aquest apartat estarà referit a dos subapartats valorables de manera independent:
  A) Organització interna del centre i de l'equip professional, i programes de seguiment de l'organització interna: fins a 5 punts.
  B) Programes de seguiment de les normes de funcionament i de resolució de queixes i conflictes: fins a 5 punts.

  c) Protocols de coordinació i col·laboració amb altres entitats públiques o privades: dirigits a la inserció sociolaboral de dones en situació de risc d'exclusió social i/o víctimes de violència de gènere. Si disposa d'algun/s acords o convenis subscrits a aquest efecte, s'atorgarà 5 punts per acord o conveni signat fins a un màxim de 10 punts. Aquest aspecte s'ha d'acreditar mitjançant una declaració responsable del representant de l'entitat i amb la còpia compulsada de l'acord de col·laboració.

  d) L'arrelament o la vinculació de la persona a l'entorn d'atenció: es valorarà amb un màxim de 10 punts la proposta d'elaboració i implementació del pla d'atenció individualitzat (PAI) amb especial atenció a la vinculació de la persona a l'entorn d'atenció.

  e) Les bones pràctiques socials i de gestió de personal, en relació amb les clàusules socials de creació d'ocupació per a persones amb dificultats, plans d'igualtat entre dones i homes, i altres de caràcter social, especialment establides en l'execució de les prestacions objecte de l'acció concertada: Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 16 punts, atenent els subapartats següents:
  1r. Tindre incorporat personal amb discapacitat en l'entitat que executarà l'acord d'acció concertada en percentatge superior a la quota legalment establida:
  - Més del 3 %, 6 punts.
  - Més del 2,5 %, 4 punts.
  - Més del 2 %, 2 punts.
  2n. Tindre establit un pla d'igualtat entre dones i homes:
  - Pla vigent: 2 punts.
  - Pla visat i vigent: 4 punts
  3r. Tindre incorporades dones víctimes de violència de gènere o en situació de risc d'exclusió social en l'entitat que executarà l'acord d'acció concertada:
  - Més del 3 %, 6 punts.
  - Més del 2,5 %, 4 punts.
  - Més del 2 %, 2 punts.

  f) Implantació de processos de participació i decisió de les mateixes persones en els plans dels centres i en els seus projectes de vida: es valoraran els processos participatius i de decisió de les persones usuàries en els plans del centre i en el seu projecte de vida. Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 10 punts, atenent els subapartats següents:
  1r. Tindre establit o previst un programa o protocol d'informació a la persona usuària i/o al familiar responsable, amb els mecanismes adequats per a la informació, orientació i implicació de les persones usuàries en el seu programa d'intervenció dins del centre, que s'haurà de consensuar entre la dona i l'equip, i recollir en el pla d'atenció individualitzat : fins a 5 punts.
  2n. Tindre establit o previst una programació d'activitats, subjecta a l'aprovació d'òrgans de participació per a la prestació dels serveis, amb l'adequada periodicitat i sistemes de seguiment dels acords: fins a 5 punts.

  g) Formació i supervisió de l'equip professional del centre: es valorarà la impartida per personal especialitzat extern, acreditada mitjançant una declaració responsable, orientada a la millora permanent de l'organització, el funcionament del centre i la qualitat de l'atenció que reben les dones i menors residents (fins a 14 punts):
  A) Formació en intervenció psicosocial, violència de gènere i igualtat, de conformitat amb l'escala següent:
  - 80 o més hores anuals de formació: 8 punts.
  - 70 hores anuals de formació: 4 punts.
  - 60 hores anuals de formació: 2 punts.
  - 50 hores anuals de formació: 1 punt.
  B) Supervisió: disposar de la supervisió de professionals externs a l'equip d'intervenció del mateix centre i a la mateixa entitat, amb titulació universitària en Treball Social o Psicologia, especialitzats en motivació, cohesió grupal i supervisió d'equips, amb experiència en la intervenció en l'àrea de dona, amb experiència de 300 hores acreditada mitjançant una declaració responsable, amb una finalitat de suport a l'equip del centre:
  - 8 hores mensuals de supervisió: 6 punts
  - 6 hores mensuals de supervisió: 2 punts
  - 4 hores mensuals de supervisió: 1 punt

  h) Activitats complementàries: es valoraran amb 10 punts les activitats que redunden en l'eficàcia i qualitat del servei:
  A) Activitats extraescolars i de reforç per als i les menors, que desenvolupen persones expertes externes a l'equip: fins a 5 punts.
  B) Protocols d'actuació davant de les diverses eventualitats que puguen presentar les persones residents: fins a un màxim de 5 punts.

  Aquest aspecte s'ha d'acreditar mitjançant una declaració responsable de qui represente l'entitat.

  2. La puntuació mínima per a accedir al règim d'acció concertada s'estableix en 50 punts. D'acord amb aquests criteris de selecció, podrà exigir-se una puntuació superior per a l'adopció d'acords d'acció concertada, quan resulte necessari en funció de les limitacions pressupostàries o del nombre o les característiques de les prestacions susceptibles de concert. En aquests casos, s'establirà la corresponent proposta de concert amb les entitats que obtinguen més puntuació, fins a cobrir l'import de la consignació pressupostària existent.

  Obligacions

  1. Sense perjudici de les obligacions establides en les normes aplicables, són obligacions de les entitats titulars dels centres concertats les següents obligacions específiques com a conseqüència de l'acord d'acció concertada i formalització del concert:
  a) Posar a la disposició de la Generalitat el nombre de places previstes en el concert, així com admetre al servei a totes les persones usuàries que els designen els òrgans competents de la Conselleria.
  b) Mantindre els requisits i les ràtios de personal en relació amb les prestacions i el nombre de persones ateses, segons es determina en la tipologia de cada recurs i en la present convocatòria, durant el període de vigència del concert.
  c) Prestar el servei gratuïtament a les persones, de manera que no pot percebre cap quantitat que, directament o indirectament, supose una contrapartida econòmica pels serveis objecte del concert.
  d) Fer constar en la seua documentació i en la seua publicitat, al costat de la denominació de l'entitat o el centre, la condició de centre concertat, integrat en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. A aquest efecte, d'acord amb la disposició addicional novena del decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, hauran de fer constar en la seua documentació i en la seua publicitat la condició de centre o servei concertat, en el termini màxim de quinze dies des de la formalització del concert social; i, igualment, els centres la totalitat de places dels quals estiguen subjectes al règim d'acord d'acció concertada han de fer constar en la seua denominació i en la seua publicitat la condició de centre concertat, per a la qual cosa tindran un termini màxim de quaranta-cinc dies des de la formalització del concert social.
  e) Complir, en tot moment, les condicions tècniques a les quals se subjecta el concert i mantindre els nivells de qualitat en la prestació assistencial.
  f) Adoptar les mesures adequades per a establir un sistema intern àgil de recepció, seguiment i resolució de les queixes i reclamacions que puguen presentar les persones usuàries.
  g) Complir i seguir les instruccions i directrius tècniques que formulen els òrgans competents de la Conselleria per al desenvolupament de l'activitat, i garantir l'adequada prestació del servei, així com assistir a les reunions periòdiques que convoque la direcció territorial corresponent.
  h) Disposar d'un òrgan de participació del centre i mantindre un règim de funcionament amb participació i representació per part de l'entitat, professionals i persones usuàries o els seus representants legals, conforme establisca la normativa sectorial i l'article 45 d'aquesta disposició.
  i) Tindre almenys la meitat del personal d'atenció directa de la plantilla del centre amb una relació contractual de caràcter indefinit.
  j) Comunicar a la corresponent direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives, amb l'antelació suficient, qualsevol variació de la plantilla del personal adscrit a la prestació del servei, mitjançant un escrit en el qual figure la data d'aquesta variació i les causes que la motiven. Quan la variació supose la incorporació de nou personal, estarà condicionada al fet que aquest complisca els requisits exigits en el concert. Les entitats hauran de remetre a la corresponent direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives una còpia del contracte laboral del personal nou, dins dels deu dies següents a la seua incorporació.
  k) El centre ha de cobrir amb personal les vacances, les excedències i els permisos o les baixes laborals superiors a 3 dies.
  l) El centre d'acolliment o habitatge tutelat ha de tindre en tot moment una persona que assumisca la responsabilitat davant de qualsevol incidència que es produïsca. Per això, en absència de la directora o coordinadora, l'entitat ha de determinar sempre la persona que assumeix la responsabilitat del centre.
  m) L'entitat concertada posarà a la disposició de la persona responsable del centre o habitatge un telèfon mòbil de contacte.
  n) Presentar una memòria semestral de dades quantitatives i una memòria anual amb dades quantitatives i d'activitats, que continga una avaluació quantitativa com de les activitats, conforme a les instruccions i els models elaborats per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  o) Disposar d'un pla d'emergència i evacuació del centre, conforme al que disposa la legislació vigent, amb l'obligació d'implantar-lo així com d'actualitzar-lo i adequar-lo quan siga necessari.
  p) L'horari del personal professional haurà de disposar-se de manera que possibilite la millor atenció a les dones i els menors que les acompanyen, i compatibilitzar la seua atenció amb els horaris escolars i/o laborals, si és el cas.
  q) L'entitat concertada ha de facilitar i promoure l'assistència a cursos de formació específics del personal de la plantilla. Així mateix, el personal haurà d'assistir als cursos formatius relacionats amb les funcions que té encomanades que estiguen programats per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere o a través d'aquesta.
  r) El centre ha de disposar d'equips informàtics amb accés a Internet que garantisquen la utilització de l'aplicació informàtica corporativa que es determine des de la Direcció General per al seguiment dels expedients de les usuàries.

  2. Com a condicions tècniques obligatòries, l'entitat concertant té les obligacions de:
  a) Subscriure una pòlissa d'assegurances que cobrisca la responsabilitat civil resultant de les accions del seu personal i de les persones usuàries del centre o servei, així com les contingències derivades de lesió o defunció d'aquest personal i persones usuàries en cas d'accident o com a conseqüència de la prestació del servei, amb un mínim de 30.000 euros per defunció i de 60.000 euros per a invalidesa per sinistre, sense que hi haja cap limitació per anualitat de l'assegurança, conforme estableix la disposició addicional huitena del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell.
  b) Desenvolupar les actuacions de control i seguiment de les actuacions concertades, que s'estipulen en l'article 31 d'aquesta disposició, amb la finalitat de garantir en tot moment la qualitat del servei.
  c) Adoptar totes les mesures necessàries per a complir amb les obligacions de protecció de dades de les persones usuàries i per a garantir el deure de reserva del seu personal.
  d) Així mateix, haurà de comunicar immediatament, en el termini màxim de 24 hores, per qualsevol mitjà escrit o telemàtic, qualsevol incidència greu esdevinguda durant l'estada de la persona en el centre. A aquest efecte, l'òrgan competent de l'administració concertant és la secció corresponent de la direcció territorial.
  3. Igualment, les entitats estan obligades a complir amb la legislació laboral vigent i les obligacions que comporta el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
  4. Així mateix, estan obligades a facilitar la funció inspectora per part dels serveis d'inspecció de Serveis Socials i assumir les actuacions de control financer que corresponga a la Intervenció General de la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desplega l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.
  - Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a dones víctimes de violència i/o risc d'exclusió social per a l'any 2019.

  Llista de normativa

  Decret 181/2017, de 17 de novembre

  Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a dones víctimes de violència i/o risc d'exclusió social per a l'any 2019.

  Llistat de seguiment

  CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 14 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a dones víctimes de violència i/o risc d'exclusió social per a l'any 2019.

  Resolució de 14 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a dones víctimes de violència i/o risc d'exclusió social per a l'any 2019.

  Resolució de 6 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a dones víctimes de violència i/o risc d'exclusió social, per a l'any 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.