Detall de Procediments

Exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades personals, limitació i oposició del tractament i del fet de no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en la Generalitat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades personals, limitació i oposició del tractament i del fet de no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en la Generalitat.

  Objecte del tràmit

  Atendre les persones, les dades de caràcter personal de les quals són objecte de tractament per part de la Generalitat Valenciana, en l'exercici dels drets que els reserva la normativa en matèria de protecció de dades.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) Per la persona afectada amb l'acreditació de la seua identitat.
  b) Quan la persona afectada es trobe en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibilite l'exercici personal d'aquests drets, podrà exercitar-los el seu representant legal; en aquest cas, serà necessari que acredite tal condició.
  c) Els drets també podran exercitar-se a través de representant voluntari, expressament designat per a l'exercici del dret. En aquest cas, ha de constar clarament acreditada la identitat de la persona representada, mitjançant l'aportació de còpia del seu document nacional d'identitat o un document equivalent, i la representació que li confereix aquell.

  Podrà acreditar-se la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna, o mitjançant una declaració en compareixença personal de la persona interessada.

  Els drets seran denegats quan la sol·licitud siga formulada per una persona diferent de l'afectada i no s'acredite que aquesta actua en representació d'aquella.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert durant tot l'any, de manera que es pot exercir el dret en qualsevol moment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Podrà dirigir-se a la conselleria responsable del tractament de les seues dades utilitzant el formulari de sol·licitud que podrà presentar, d'acord amb l'art. 16.4 Llei 39/2015:
  a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'art. 2.1 d'aquesta Llei 39/2015.
  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  A continuació li oferim un cercador de registres de la Generalitat:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19970

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'exercici dels drets s'ha de dur-se a terme mitjançant una sol·licitud dirigida al responsable del tractament. Sol·licitud que podrà trobar en l'apartat "Impresos associats".
  La sol·licitud ha de contindre:
  a) Nom i cognoms de la persona interessada; número del document nacional d'identitat o del seu passaport, o un altre document vàlid que l'identifique i, si escau, de la persona que el represente, o els instruments electrònics equivalents. D'acord amb l'art. 28 de la Llei 39/2015, si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal, ha d'aportar la documentació acreditativa (fotocòpia del DNI, passaport, escriptura de poders o representació, etc.).
  b) Petició en què es concreta la sol·licitud.
  c) Adreça a l'efecte de notificacions (postal i/o electrònica), data i signatura de la persona sol·licitant.
  d) Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXERCICI DEL DRET(S) D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ I PORTABILITAT DE LES SEUES DADES PERSONALS, LIMITACIÓ I OPOSICIÓ DEL TRACTAMENT I NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES RESPECTE A LES SEUES DADES PERSONALS REGISTRADES EN LA GENERALITAT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.