Detall de Procediment

Subvenció Xarxa Jove 2023

Codi SIA: 2077587
Codi GUC: 19972
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
Termini de sol·licitud: TANCAT
(14-03-2023
14-04-2023)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Concedir les subvencions a les entitats locals incloses en la línia nominativa de S6030000, «Xarxa Jove», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023, que es relacionen en l'Annex I de la Resolució.

Observacions

CARACTERÍSTIQUES DEL PERSONAL 1. Amb càrrec a aquestes subvencions, les entitats locals podran contractar o nomenar persones amb els següents perfils professionals, d'acord amb l'annex I. a) Tècnic/a de joventut (grup A, subgrup A1 o A2) b) Tècnic/a de joventut (grup B) c) Psicòleg/psicòloga (grup A subgrup A1) 2. Els ajuntaments de més de 100.000 habitants podran contractar també personal amb altres perfils professionals, adscrits al departament de joventut per a dur a terme les actuacions contemplades en el seu Pla Jove, sempre que ja compten en el seu equip de joventut amb personal amb el perfil que s'indica en el punt 1.a. 3. Per a la contractació o nomenament com a funcionari interí de nou personal del grup B o amb perfil de psicòleg/psicòloga, serà necessari que estiga prèviament contractada o nomenada, per l'entitat local, amb càrrec a aquesta subvenció, una persona amb el perfil professional que s'indica en el punt 1.a. 4. Els requisits que hauran de complir les persones contractades o nomenades, d'acord amb els seus perfils professionals, són els següents: a) Tècnic/a de joventut (grup A, subgrup A1 o A2): haurà d'estar en possessió de titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Ciències Polítiques o Magisteri. També serà vàlida qualsevol altra titulació universitària superior, sempre que la persona compte amb un mínim d'experiència i formació en l'àmbit de les polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari, d'entre les següents: - Màster o postgraus que aborden total o sectorialment polítiques de joventut i les seues metodologies. - Tècnic/a Superior d'Animació Sociocultural. - Tècnic/a Superior d'Animació Sociocultural i Turística. - Director/a Activitats Temps Lliure (DAT) o equivalent. b) Tècnic/a de joventut (grup B): haurà d'estar en possessió del títol de Cicle formatiu de grau superior de Formació Professional, en concret, Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural Turística, Tècnic/a Superior en Integració Social, Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural o qualsevol altra titulació de la mateixa família professional. També es podrà contractar o nomenar persones que estiguen en possessió d'un altre títol de Formació Professional de grau superior o qualsevol altra titulació universitària de les indicades en l'apartat a), sempre que, a més, acrediten haver realitzat alguna de les formacions indicades en l'apartat seté, punt 2.2. c) Psicòleg/psicòloga: haurà d'estar en possessió de la titulació universitària en Psicologia. ACTIVITATS A REALITZAR 1. Les persones contractades o nomenades s'integraran en el departament de joventut de l'entitat local per a dur a terme les actuacions: 1. Pla Jove territorial. 1.2. Les entitats locals que ja tinguen aprovat un Pla Jove hauran de concretar-ho en un programa d'actuació de caràcter anual. A més, realitzaran el seguiment del seu compliment, actualitzaran les dades sobre la realitat juvenil i realitzaran estudis periòdics sobre les àrees d'intervenció incloses en el Pla Jove. 2. Fòrum Jove. 3. Programes de joventut: 3.1. Foment de la participació de les persones joves, mitjançant la realització de les funcions següents: 3.2. Oci educatiu, amb la realització de les funcions següents: 3.3. Informació juvenil, mitjançant la realització de les funcions següents: 3.4. Emancipació, mitjançant la realització de les següents funcions: 3.5. Bones pràctiques: detecció, foment i difusió de bones pràctiques de joventut en l'àmbit local.

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats locals de la Comunitat Valenciana incloses en la línia nominativa de 6030000, «Xarxa Jove», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023.

Termini

TERMINI DE SOL·LICITUD: en el termini d'un mes des de la publicació de la present resolució en el DOGV número 9552 de data 13.03.2023. Data d'inici: 14/03/2023 i data de fi: 14/04/2023 TERMINI DE COMUNICACIÓ DE NOMENAMENT, CONTRACTACIÓ I BESTRETA POSTERIOR A la PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ: en el termini de 10 dies des de la seua formalització, adjuntant el nomenament o el contracte de treball subscrit.

Documentació

Sol·licitud general de subvencions. A més, haurà de presentar l'annex II (signat per la persona titular de la Secretaria i/o Intervenció) si el nomenament o contractació és anterior a la publicació d'aquesta resolució, juntament amb el nomenament o el contracte de treball subscrit.

Presentació

Telemàtica
PER A REALITZAR AQUESTA SUBVENCIÓ S'HA DE FER A través DEL PROCEDIMENT: SUBVENCIÓ SUPORT A la XARXA JOVE 2022 https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19972&version=amp L'entitat local haurà de manifestar la seua conformitat amb la presentació telemàtica de l'annex I durant la vigència de l'ajuda, sense perjudici de tindre en compte el termini per a la justificació final., PER A SOL·LICITAR AQUESTA SUBVENCIÓ S'HA DE FER A través DEL PROCEDIMENT: SUBVENCIÓ XARXA JOVE 2023 https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19972&version=amp L'entitat local haurà de manifestar la seua conformitat amb la presentació telemàtica de l'annex II durant la vigència de l'ajuda, sense perjudici de tindre en compte el termini per a la justificació final.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Les entitats locals incloses en la Subvenció XARXA JOVE 2023 hauran de presentar telemàticament la documentació mitjançant certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) en l'enllaç del formulari habilitat per al procediment: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19972&version=amp

òrgans de tramitació

SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL I DE LA XARXA JOVE (IVAJ).
 • INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
 • C/ HOSPITAL, 11

  46001 - València/Valencia

Obligacions

Cadascuna de les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció quedarà obligada a: 1. Contractar o nomenar professionals de joventut, o bé mantindre a les persones contractades o nomenades prèviament, en el marc de les línies de subvenció d'exercicis anteriors amb la mateixa finalitat. 2. Cobrir les baixes temporals per malaltia, maternitat o paternitat del personal contractat o nomenat, mitjançant la contractació de nou personal. Les baixes i les contractacions de nou personal hauran de ser comunicades a l'IVAJ en un termini de 10 dies, a través de l'enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19388&version=amp 3. Realitzar les actuacions que s'indiquen en la resolució. 4. Declarar que no està incursa en cap causa de prohibició per a obtindre la condició de beneficiària, d'acord amb el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i que ha complit les obligacions de reintegrament de subvencions que, en el seu cas, se li hagueren exigit. 5. Presentar, en els terminis establits en l'apartat onzé d'aquesta resolució, la documentació justificativa que s'indica (annexos II i III). 6. Participar en les reunions i activitats de formació i comunicació convocades per l'IVAJ. 7. Acordar amb l'IVAJ les accions de comunicació (mitjans, xarxes socials, material imprés, etc.) i fer constar, en totes les publicacions o accions de difusió, que són finançades per l'IVAJ. Quan l'entitat beneficiària exhibisca el seu logotip, haurà d'incloure, al costat d'ell, el de l'IVAJ i el de Xarxa Jove (http://ivaj.gva.es/es/nou-logotip-de-l-ivaj) amb la mateixa grandària i les mateixes condicions de visibilitat. Designar a una persona de l'entitat local, que no podrà ser cap de les nomenades o contractades amb els fons d'aquesta subvenció, perquè actue com a interlocutora amb l'IVAJ.

Observacions

Pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que l'entitat local beneficiària, prèviament, i amb caràcter potestatiu, conforme al que es disposa en l'article 44 de la citada llei, puga requerir a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives perquè anul·le o rectifique la resolució, en el termini de dos mesos, des de l'endemà de la publicació.

Òrgans resolució

SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL I DE LA XARXA JOVE (IVAJ)
 • INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
 • C/ HOSPITAL, 11

  46001 - València/Valencia

Quantia i cobrament

S'imputarà a la línia nominativa de subvenció S6030000 «Xarxa Jove», inclosa en la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023, que té per objecte concedir les subvencions nominatives, corresponents a l'exercici 2023, per a desenvolupar actuacions, en matèria de Joventut. FORMA DE PAGAMENT - Després de presentar la sol·licitud, s'entregarà anticipadament fins a un 75 per cent de l'import total de la subvenció, una vegada concedida, i amb caràcter previ a la justificació, llevat que sol·liciten, expressament, un import menor. - La liquidació final de la subvenció es produirà una vegada l'entitat beneficiària aporte la documentació relacionada en l'apartat onzé - Els pagaments es faran efectius mitjançant transferència bancària. Amb caràcter previ a cada pagament, l'entitat beneficiària haurà de certificar (annex II o IV) que compleix les condicions que estableix l'article 171.1, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i qualsevol altra que establisca la normativa aplicable.