Detall de Procediment

Subvenció Xarxa Jove 2024

Codi SIA: 2077587
Codi GVA: 19972
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(17-04-2024
30-04-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concedir les subvencions nominatives a les entitats locals incloses en la línia nominativa de S1044, "Xarxa Jove",dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024, que es relacionen en a l'annex I del Document que establix les condicions de concessió.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats locals de la Comunitat Valenciana incloses en la línia nominativa S1044 «Xarxa Jove», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

TERMINI DE SOL·LICITUD: Des del 17 d'abril de 2024 al 30 d'abril 2024. TERMINI DE COMUNICACIÓ DE NOMENAMENT, CONTRACTACIÓ: 10 dies des de la seua formalització, adjuntant el nomenament o el contracte de treball subscrit.

Formularis documentació

-Sol·licitud general de subvencions. -Annex II. Comunicació Import sol·licitat Xarxa Jove 2024.

Presentació

Presentació

Telemàtica
PER A REALITZAR ESTA SUBVENCIÓ S'HA DE FER A través DEL PROCEDIMENT: SUBVENCIÓ SUPORT A LA XARXA JOVE 2024 https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19972&version=amp

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Les entitats locals incloses en la Subvenció XARXA JOVE 2024 hauran de presentar telemàticament la documentació mitjançant certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) en l'enllaç del formulari habilitat per al procediment: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19972&version=amp

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL I DE LA XARXA JOVE (IVAJ).

Observacions

Observacions

Pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí que l'entitat local interessada, prèviament, i amb caràcter potestatiu, conforme al que es disposa en l'article 44 de la citada llei, puga requerir a la Vicepresidència i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge perquè anul·le o rectifique esta resolució, en el termini de dos mesos, des de l'endemà de la publicació.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

S'imputarà a la línia nominativa de subvenció S1044 Xarxa Jove, inclosa en la Llei 8/2023, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024, que té per objecte concedir les subvencions nominatives, corresponents a l'exercici 2024, per a desenvolupar actuacions, en matèria de Joventut. FORMA DE PAGAMENT - Després de presentar la sol·licitud, l'IVAJ entregarà anticipadament el 100 per cent de l'import total sol·licitat de la subvenció, una vegada concedida, i amb caràcter previ a la justificació. Si una entitat sol·licita un import menor, això suposarà la renúncia expressa a l'import de la subvenció no sol·licitat. - La liquidació final de la subvenció es produirà una vegada que l'entitat beneficiària aporte la documentació relacionada en el punt 10 del Document que establix les condicions de concessió. - Els pagaments es faran efectius mitjançant transferència bancària. Amb caràcter previ a cada pagament, l'entitat beneficiària haurà de declarar que complix les condicions que establix l'article 171.1, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i qualsevol altra que establisca la normativa aplicable.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL I DE LA XARXA JOVE (IVAJ)

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació: OBERT

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Justificació de la subvenció i aportació de documentació justificativa de les despeses realitzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024. - En la fase de la justificació de despeses, les entitats locals adjuntaran els documents establits en la resolució de concessió de la subvenció, relatius al seu expedient obert (i no arxivat): expedientes entitats locals: Comunicació de nomenament, contractació i acompte, memòria actuacions i memòria econòmica (annexos, III, IV, i V, respectivament). - Respecte a esta documentació: És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen.

Observacions

Observacions

1. Abans del 15 de febrer de 2025, les entitats beneficiàries presentaran a l'IVAJ la documentació justificativa de les despeses realitzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024, que s'indica a continuació: a) Les entitats beneficiàries d'una subvenció inferior a 60.000 €: - compte justificatiu simplificat (annex IV) firmada pel secretari o secretària, interventor o interventora de l'entitat. b) Les entitats beneficiàries d'una subvenció superior a 60.000 €: - compte justificatiu (Annex V) firmada pel secretari o secretària, interventor o interventora de l'entitat. - Nòmines o factures i els justificants de pagament de les despeses incloses. 2. A més, les entitats beneficiàries hauran de presentar el seu pla anual d'actuacions de 2024 i un Informe-memoria de les actuacions realitzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre, en el model que facilitarà l'IVAJ a través de l'aplicació informàtica posada a la disposició de les entitats beneficiàries. 2. En cas que l'import justificat siga inferior a la quantitat anticipada, s'adjuntarà justificant d'ingrés bancari del reintegrament, així com dels interessos derivats, en el compte corrent de l'IVAJ.

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Este tràmit permet aportar als titulars, o als seus representants legals, per via telemàtica, la documentació relacionada amb un expedient de sol·licitud d'ajuda obert, en la línia nominativa S1044, "Xarxa Jove", per a l'exercici 2024, per a les entitats locals que es relacionen en l'Annex I de la Resolució. Per a poder aportar documentació mitjançant este tràmit telemàtic s'ha d'estar en un d'estos supòsits: a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) de l'IVAJ respecte a un expedient administratiu obert, és a dir, no resolt ni arxivat de subvencions. b) Per iniciativa de l'entitat interessada, voler aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent, sense haver sigut requerida per a això.

Termini

Termini

L'aportació de documentació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, tal com s'indica en l'epígraf anterior apartats a) i c) així com el que s'indica en l'apartat b) .

Documentació

Documentació

- Si es tracta de requeriment administratiu, s'aportaran els documents que se sol·liciten en este. - En un altre cas, s'aportarà bé la documentació que considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte, segons siga procedent.