Detall de Procediments

Concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa S6030000, Suport a la Xarxa Jove, dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020 (IVAJ).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa S6030000, Suport a la Xarxa Jove, dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020 (IVAJ).

  Objecte del tràmit

  Les ajudes es convoquen per al finançament de despeses de personal, per a la contractació o nomenament temporal de professionals de joventut, per a les mancomunitats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Mancomunitats de la Comunitat Valenciana que s'indiquen en la línia nominativa de subvenció S6030000, Suport a la Xarxa Jove, dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020.

  Requeriments

  Cada una de les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció tindrà, entre altres, les obligacions següents:

  - Contractar o nomenar professionals de joventut, a jornada completa, des de la data del contracte o nomenament fins al 31 de desembre de 2020, o bé mantindre les persones contractades o nomenades en els anys 2018 o 2019. La qualificació i requisits del personal indicat s'especifiquen en els punts 1.1 i 1.2 de l'annex I.

  - Els perfils dels i les professionals de joventut són els que el Pla de municipalització de les polítiques integrals de joventut estableix per a l'any 2020 i que recull l'annex I d'aquesta resolució.

  - Comunicar a l'IVAJ el nomenament o contracte de treball subscrit mitjançant l'annex III i presentar la documentació acreditativa en el termini de 10 dies des de la formalització.

  - Les mancomunitats en les quals aquest nomenament o contractació s'haja realitzat amb anterioritat a la publicació de la present resolució han d'indicar-ho en el corresponent apartat de l'annex II i presentar el nomenament o contracte de treball subscrit si s'haguera produït alguna modificació en la documentació ja presentada.

  - Designar una persona de la mancomunitat, que no podrà ser la persona nomenada o contractada, perquè actue com a interlocutora amb l'IVAJ en les qüestions relacionades amb el compliment de les obligacions que estableixen els punts anteriors.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'IVAJ finançarà les actuacions objecte d'aquesta subvenció, per un import total màxim de 2.113.200 €, a favor de les entitats locals, a càrrec de la línia nominativa de subvenció S6030000 "Suport a la Xarxa Jove", inclosa en la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020.

  Forma de pagament

  - L'ajuda es farà efectiva de la manera següent:

  Es podrà demanar una bestreta de fins a un 30 % de l'import assignat per a cada mancomunitat: En el cas de les mancomunitats que comuniquen la continuïtat de la persona contractada o nomenada, ho han de fer amb la presentació del mateix annex II. Quan la contractació o nomenament es faça mitjançant l'annex III, la bestreta es demanarà en aquest mateix document.
  Es podran demanar successius pagaments a compte previ justificació, mitjançant la presentació de memòria econòmica i d'activitats. Amb caràcter previ a cada pagament, l'entitat beneficiària ha d'acreditar que compleix les condicions que estableix l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  - Fins al dia 15 de desembre de 2020 s'ha de presentar davant de l'IVAJ un certificat del secretari o secretària, interventor o interventora de l'entitat, en el qual s'incloguen els ingressos, les ajudes, els recursos i les subvencions que s'han rebut per a l'objecte per al qual es concedeix la subvenció o, si és el cas, declaració de no percepció d'altres ajudes. En cas de quantitats reportades i pendents d'abonament per causa no imputable a l'entitat, que es troben en la fase comptable AD o posterior, s'admetrà el certificat, signat pel secretari o secretària, o interventor o interventora, en el qual es faça constar aquest fet.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les entitats beneficiàries han de presentar al llarg de l'any 2020 la seua conformitat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documents que s'han de presentar de forma telemàtica:

  - El model de conformitat (annex II), degudament omplit i signat, ha de tramitar-se amb certificat, per a la qual cosa cal utilitzar els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, del Consell, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19972).

  - Juntament amb la conformitat, full de dades bancàries degudament omplit, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de 17 de juny, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris.

  - Model de comunicació del nou nomenament o contractació, quan aquest es produïsca, mitjançant l'annex III i la seua documentació adjunta.

  Impresos associats

  [ANNEX II] MODEL DE CONFORMITAT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2020

  [ANNEX III] MODEL DE COMUNICACIÓ DE NOMENAMENT, CONTRACTACIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  MEMÒRIA D'ACTUACIONS MANCOMUNITATS

  MEMÒRIA ECONÒMICA FINAL MANCOMUNITATS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les entitats interessades han de presentar telemàticament la documentació mitjançant un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) en l'enllaç del formulari, per a la qual cosa cal seguir aquestes instruccions:
  1. Pestanya "Cal saber": "
  2. Pestanya "Omplir":
  - feu clic en "Formulari dades generals". Ompliu-lo i feu clic en "Envia".
  3. Pestanya "Documentar":
  - feu clic en "Altres documents", adjunteu els documents indicats en "Quina documentació s'ha de presentar?" del
  formulari PROP. Títol del document (no oblideu omplir-lo) - Seleccionar - Annexar
  - Continuar
  4. Pestanya "Pagar" (no s'ha de fer cap pagament) - Continuar
  5. Pestanya "Registrar" - Registra

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La present resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta pot interposar-se un recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació sense perjudici que l'entitat local interessada, prèviament, i amb caràcter potestatiu, puga requerir a l'IVAJ que anul·le o rectifique aquesta resolució, en el termini de dos mesos, comptats des que haguera conegut o pogut conéixer la resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19972

  Informació adicional

  La Mancomunitat ha de manifestar la seua conformitat amb la presentació telemàtica de l'annex II durant la vigència de l'ajuda, sense perjudici de tindre en compte el termini per a la justificació final.

  Inici
 • Informació complementària

  Activitats que han de realitzar les persones nomenades o contractades: les que estableix l'apartat cinqué de la resolució i les específiques de l'annex I punt 2.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de subvenció S6030000, Suport a la Xarxa, dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020 (DOGV núm. 8825, de 02/06/2020).

  Llista de normativa

  LLEI 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.

  Vegeu la Resolució de 23 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.