• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de subvenció S6030000 "Suport a la Xarxa Jove" dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 (IVAJ).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de subvenció S6030000 "Suport a la Xarxa Jove" dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 (IVAJ).

  Objecte del tràmit

  Les ajudes es convoquen per al finançament de despeses de personal, amb la finalitat de procedir a la contractació o el nomenament temporal de professionals de joventut.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Mancomunitats de la Comunitat Valenciana i el Consorci Xarxa Joves.net (previstos en la línia nominativa S6030000)

  Requeriments

  Cada una de les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció quedarà obligada al que estableix el punt 4 de l'acord, entre altres:
  - Contractar o nomenar una persona professional de joventut, a jornada completa, excepte la Mancomunitat de les Valls i la Mancomunitat de la Baronia, que ho faran a mitja jornada, durant el període comprés des de la data del contracte o el nomenament fins al 31 de desembre de 2019, amb la garantia, en tot moment, de la continuïtat en la prestació del servei. La qualificació i els requisits s'especifiquen en el punt 1 de l'annex I.
  - Presentar a l'IVAJ (annex III) la documentació acreditativa del nomenament o contracte de treball subscrit, o de l'inici del procediment de selecció, en el termini d'un mes des de la presentació del document de conformitat amb la concessió de la subvenció.
  - Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue l'IVAJ, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, per a la qual cosa han d'aportar tota la informació que els siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
  - Presentar, en finalitzar el període de vigència de la resolució, un informe memòria de les actuacions realitzades, en el qual s'han d'avaluar els objectius.
  - Disposar de locals o espais i mitjans tècnics adequats per al desenvolupament del treball de la persona nomenada o contractada.
  - Designar una persona de la mancomunitat, que no podrà ser la persona nomenada o contractada, perquè actue com a interlocutora amb l'IVAJ en les qüestions relacionades amb el compliment de les obligacions que estableixen els punts anteriors.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'IVAJ finançarà les actuacions objecte de la present subvenció, per un import màxim d'1.201.500 €, a favor de les entitats locals, amb càrrec a la línia nominativa de subvenció S6030000 'Suport a la Xarxa Jove', inclosa en la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.

  Un màxim de 37.500 € per mancomunitat o consorci / 19.500 € per a la mancomunitat de les Valls i la Mancomunitat de la Baronia.

  Forma de pagament

  1. L'ajuda es farà efectiva de la manera següent:
  · Un 30 % d'aquesta s'entregarà quan l'IVAJ reba el document de conformitat amb la concessió de la subvenció, d'acord amb el model que inclou com a annex II la present resolució.
  · Podran realitzar-se successives bestretes de fins a un 30 % de l'import de la subvenció, a sol·licitud de les entitats beneficiàries, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació dels imports prèviament anticipats.
  2. Els pagaments es faran efectius mitjançant una transferència bancària. Amb caràcter previ a cada pagament, l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que compleix les condicions que estableix l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i qualsevol altra que establisca la normativa aplicable.

  Justificació

  1. Podran imputar-se a aquesta subvenció les despeses efectuades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
  2. Del total de l'import de la subvenció, 33.000 euros correspondran a la contractació o el nomenament de personal, amb els requisits establits en l'apartat A.1 de l'annex I, i la resta de l'import podrà justificar-se com a despeses de desplaçament d'aquest personal o altres despeses de naturalesa corrent necessàries per a l'execució de les actuacions que s'inclouen en el punt 2 de l'annex esmentat.
  En el cas de la Mancomunitat de les Valls i la Mancomunitat de la Baronia, 17.500 euros anuals de l'import de la subvenció correspondran a l'abonament de la contractació o nomenament i es podran justificar fins a 2.000 euros en concepte de despeses de desplaçament per al personal o altres despeses de naturalesa corrent necessàries per a l'execució de les actuacions.

  3. Quan se sol·licite una bestreta de fins al 30 % de la subvenció, caldrà presentar la documentació justificativa següent:
  a) Certificació del secretari o la secretària de l'entitat, en què s'indiquen les dates inicial i final del període de meritació certificada i la llista de les despeses que es justifiquen, amb el desglossament dels costos salarials de la quantia corresponent a percepcions salarials i a cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social.
  b) Memòria que reculla les actuacions realitzades per la persona contractada o nomenada en el període comprés en la certificació anterior.

  4. Abans del 15 de desembre de 2019, s'ha de presentar davant de l'IVAJ la documentació següent:
  a) Certificació del secretari o la secretària de l'entitat, en què s'indiquen les dates inicial i final del període de meritació certificada i la llista de les despeses que es justifiquen, amb el desglossament dels costos salarials de la quantia corresponent a percepcions salarials i a cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social.
  b) Memòria que reculla les actuacions realitzades per la persona contractada o nomenada en el període comprés en la certificació anterior.
  c) Certificat del secretari o la secretària de l'entitat en el qual s'incloguen els ingressos, les ajudes, els recursos i les subvencions rebuts per a l'objecte per al qual es concedeix la subvenció o, si escau, de no-percepció d'altres ajudes.
  5. La liquidació final de la subvenció es produirà una vegada l'entitat beneficiària haja aportat la documentació indicada en l'apartat anterior.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les entitats beneficiàries han de presentar, abans del 20 de març, la seua conformitat amb la concessió conforme al que estableix l'apartat tercer de la resolució (DOGV núm. 8496, de 28/02/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documents que s'han de presentar telemàticament:

  - El model de conformitat (annex II), degudament omplit i signat, ha de tramitar-se amb certificat, utilitzant els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, del Consell, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20078).
  - Juntament amb la conformitat, full de dades bancàries degudament omplit, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de 17 de juny, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris.

  Dins del termini d'un mes des que es done conformitat amb la concessió de la subvenció:
  - Model de comunicació de nomenament, contractació o inici de selecció (annex III) i documentació adjunta.

  Impresos associats

  MODEL DE CONFORMITAT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2020

  [ANNEX III] MODEL DE COMUNICACIÓ DE NOMENAMENT, CONTRACTACIÓ O INICI DE PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

  MEMÒRIA D'ACTUACIONS

  MEMÒRIA ECONÒMICA - COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les entitats interessades han de presentar telemàticament la documentació mitjançant un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) en l'enllaç del formulari, per a la qual cosa cal seguir aquestes instruccions:
  1. Pestanya 'Cal saber':
  2. Pestanya 'Ompliu':
  - feu clic en 'Formulari dades generals'. Ompliu-lo i feu clic en 'Envieu'.
  3. Pestanya 'Documenteu':
  - feu clic en 'Altres documents', adjunteu els documents indicats en 'Quina documentació s'ha de presentar?' del formulari PROP. Títol del document (no oblideu omplir-lo) - Seleccioneu - Annexeu
  - Continueu
  4. Pestanya 'Pagueu' (no s'ha de fer cap pagament) - Continueu
  5. Pestanya 'Registreu' - Registreu

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La present resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta pot interposar-se un recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació sense perjudici que l'entitat local interessada, prèviament, i amb caràcter potestatiu, puga requerir a l'IVAJ que anul·le o rectifique aquesta resolució, en el termini de dos mesos, comptats des que haguera conegut o pogut conéixer la resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19972

  Informació adicional

  L'entitat beneficiària ha de manifestar, abans del 20 de març, la seua conformitat amb la concessió de la subvenció, d'acord amb les condicions establides en la present resolució, en el document que s'inclou com a annex II

  Juntament amb la conformitat, en cas que el compte bancari de l'entitat no estiga donat d'alta en la Generalitat, o haja de modificar-ne les dades, s'ha d'aportar el full de dades bancàries degudament omplit.

  Inici
 • Informació complementària

  Activitats que s'han de realitzar

  Les activitats genèriques que ha de realitzar la persona contractada o nomenada seran les establides en el punt 5 de la resolució, entre altres:

  Informar i assessorar les persones responsables de les regidories competents en matèria de joventut i el personal tècnic sobre les activitats, els recursos, els serveis, els programes i les convocatòries de la Generalitat que puguen ser interessants per a les persones joves.
  Donar suport al personal tècnic dels municipis que formen part de l'entitat en el disseny, l'elaboració i l'avaluació de plans de joventut, en la realització i difusió de campanyes informatives i educatives, i en la programació d'activitats d'oci educatiu per a joves.
  Donar suport al treball dels diferents serveis de la Generalitat en l'àrea geogràfica en tots els programes, activitats i campanyes dirigides a joves i adolescents, o que els afecten, amb l'objectiu d'aconseguir la coordinació entre totes les entitats que actuen en el territori.
  Facilitar el contacte i la col·laboració entre associacions i/o grups de joves de l'àrea geogràfica i donar suport a les activitats conjuntes que organitzen.
  Oferir informació, assessorament i suport per a fomentar una participació més activa de les persones joves en tots els àmbits, especialment en la creació d'associacions juvenils, la realització d'activitats de voluntariat, fòrums joves o qualsevol altra forma de participació.
  Informar directament les persones joves que no tinguen accés a serveis d'informació juvenil sobre recursos, serveis, activitats, convocatòries, etc.
  Qualsevol altra que tinga com a objectiu desenvolupar, integrar i coordinar més eficientment les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana que incideixen en la població jove.
  A més, la persona contractada o nomenada haurà d'assistir a les reunions de coordinació, les sessions o els cursos de formació i les activitats de difusió a les quals siga convocada per l'IVAJ.

  A més de les actuacions específiques establides en l'ANNEX I.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  LLEI 15/2017, de la Generalitat, de 10 de novembre, de polítiques integrals de joventut

  ANNEX I. Línia nominativa S6030000

  RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de subvenció S6030000, «Suport a la Xarxa Jove», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.