• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa de subvencions a empreses d'inserció. Serveis d'interés econòmic general (SIEG), per a l'exercici 2019. Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Objecte del tràmit

  Convocar, per a l'exercici 2019, les subvencions per a promoure i facilitar la integració sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social dins de les empreses d'inserció que duguen a terme la seua activitat a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empreses d'inserció que desenvolupen la seua activitat a la Comunitat Valenciana, que hagen sigut qualificades amb caràcter definitiu per LABORA. Servei Valencià d'Ocupació i Formació, i contracten personal en situació o risc d'exclusió social.

  Requeriments

  GENERALS
  1. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  2. No podran ser beneficiàries de les subvencions d'aquest programa les entitats que no reunisquen els requisits establits en la Decisió de la Comissió, de 20 de desembre de 2011, relativa a l'aplicació de les disposicions de l'article 106.2 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) a les ajudes estatals en forma de compensació per servei públic concedides a algunes empreses encarregades de la gestió de SIEG (DOUE L núm. 7, d'11.1.2012).

  3. Disposar d'un pla d'igualtat, degudament visat, en els supòsits en què hi resulten obligats, d'acord amb el que disposa l'article 4 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes (DOGV núm. 4474, de 4 d'abril), en relació amb els articles 14 i 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE suplement núm. 12, de 28 de març).

  ESPECÍFICS
  Les empreses d'inserció, a més, han de complir els requisits següents:

  a) Estar qualificades i inscrites, amb caràcter definitiu, en el Registre d'Empreses d'Inserció de la Comunitat Valenciana, i desenvolupar la seua activitat a la Comunitat Valenciana.

  b) Haver complit amb totes i cada una de les obligacions derivades de la qualificació com a empresa d'inserció.

  c) Disposar en plantilla de personal tècnic de suport sociolaboral i de suport a l'activitat productiva per a atendre la plantilla en situació o risc d'exclusió social.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  a) Subvencions destinades a la contractació de persones en situació o risc d'exclusió social, o al manteniment dels seus llocs de treball: ajuda consistent en una quantia equivalent al 75 % del salari mínim interprofessional vigent en l'exercici 2019, inclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, per la contractació, la pròrroga o el manteniment del lloc d'un treballador o treballadora a jornada completa pel període d'un any, i sempre que aquesta contractació estiga vinculada al desenvolupament d'un itinerari personalitzat d'inserció. L'ajuda serà proporcional per a contractes inferiors a un any o a una jornada parcial, sempre que siga d'almenys el 50 % de la jornada habitual de l'empresa.

  b) Subvencions per a finançar les despeses salarials i de Seguretat Social derivades de la contractació del personal tècnic de suport sociolaboral per a l'acompanyament en el lloc de treball i realització del procés d'inserció sociolaboral en l'empresa d'inserció i durant el període de suport en l'empresa ordinària, que no poden excedir sis mesos en aquest últim cas: fins a 3.500 € anuals per cada treballador o treballadora en situació o risc d'exclusió social contractat durant el període entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019, sempre que es complisquen els requisits de l'article 23 i les ràtios mínimes establides en l'apartat 3 de l'article 24 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.
  En cap cas l'ajuda podrà superar el 100 % del cost salarial real del personal tècnic de suport sociolaboral en l'empresa d'inserció.

  c) Subvencions per a finançar les despeses salarials i de Seguretat Social derivades de la contractació del personal de suport a l'activitat productiva per a l'acompanyament en el lloc de treball: fins a 2.500 € anuals per cada treballador o treballadora en situació o risc d'exclusió social contractat a jornada completa durant el període entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019, sempre que es complisquen els requisits de l'article 27 i les ràtios mínimes establides en l'apartat 3 de l'article 28 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.

  d) Subvencions per a finançar despeses corrents per a la posada en marxa de les empreses d'inserció, corresponents a despeses realitzades i pagades durant l'exercici 2019, que es podran gaudir des de la data de qualificació definitiva, durant els tres primers anys de funcionament: fins al 50 % del cost del servei prestat, sense que el total de la compensació econòmica supere la quantitat de 500 euros anuals per cada persona en situació o risc d'exclusió contractada en l'empresa d'inserció en la data de sol·licitud de l'ajuda.


  e) Subvenció per a finançar la gerència d'empreses d'inserció: el 50 % de l'SMI corresponent a l'exercici 2019, inclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, per la contractació a jornada completa durant tot el període subvencionable de la persona que exercisca la gerència. Quan es tracte de contractacions a temps parcial, la quantia màxima que es percebrà serà proporcional a la de la jornada.

  JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA:

  1. Per a la justificació de les subvencions destinades a finançar la creació o el manteniment de llocs de treball ocupats per personal en situació o risc d'exclusió social, i per a finançar els costos salarials del personal tècnic de suport sociolaboral i del personal de suport a l'activitat productiva i gerents, s'ha de presentar:

  a) De l'1 al 15 de juliol de 2019: la documentació establida en l'article 12 de la resolució, referent als mesos de gener a juny i paga extra, excepte els rebuts de liquidació de cotitzacions (RLC) i la relació nominal de treballadors (RNT), que s'han de presentar de gener a maig.

  b) De l'1 al 15 de febrer de 2019 2020: la documentació establida en l'article 7 12 de la present resolució, referent als mesos de juliol a desembre i la paga extra, així com els rebuts de liquidació de cotitzacions (RLC) i la relació nominal de treballadors (RNT) de juny a desembre de 2019.

  El model 190 s'ha d'aportar en el termini d'un mes, a comptar de la finalització del termini de presentació obligatòria en l'Agència Tributària i, inicialment i fins a la seua presentació, se substituirà pel certificat subscrit per la persona representant legal de l'entitat que incloga la relació del personal subvencionat pel qual s'haja practicat la retenció i l'import d'aquesta.

  2. La documentació que cal presentar per a la justificació de les ajudes relatives a despeses corrents i creació de nous llocs de treball vinculats a inversions fixes s'ha de presentar en el termini establit en la resolució de concessió de l'ajuda.

  DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA:

  1. L'ajuda destinada a la creació o el manteniment de llocs de treball ocupats per persones en situació o risc d'exclusió social s'entregarà en dos pagaments, segons la documentació justificativa presentada en cada un dels dos terminis de justificació, i, si escau, es podrà acumular en un sol pagament la justificació dels dos terminis, amb la prèvia presentació de la documentació justificativa següent:

  - Rebuts de salaris, i justificant del càrrec en compte d'aquests, del personal en situació o risc d'exclusió social, ordenats alfabèticament per cognoms.
  - Relació mensual de persones treballadores en alta a través de l'aplicació eSidec.
  - Declaració responsable sobre l'autenticitat de la documentació justificativa presentada.
  - Fitxa individual de realització de l'itinerari d'inserció sociolaboral de cada un dels treballadors en situació o risc d'exclusió social, corresponent al període justificat, segons el model normalitzat, degudament signada pel treballador, pel personal tècnic de suport sociolaboral que haja realitzat el seguiment de l'itinerari i per la persona que representa legalment l'empresa (EMP0371E).

  2. Les ajudes relatives al personal tècnic de suport sociolaboral es justificaran amb la prèvia presentació de la documentació justificativa següent:
  - Rebuts de salaris i justificant del càrrec en compte d'aquests del personal tècnic de suport sociolaboral.
  - Rebuts de liquidació de cotitzacions (RLC) i relació nominal de treballadors (RNT), els dos de caràcter mensual, acompanyats dels justificants acreditatius del càrrec en compte, corresponents al compte de cotització en el qual conste d'alta el personal tècnic de suport sociolaboral.
  - Documentació acreditativa de les retencions practicades al personal per a l'IRPF (models 111 i 190), i càrrecs en compte, segellats per l'entitat bancària.
  - Declaració responsable sobre l'autenticitat de la documentació justificativa presentada.
  - Avaluacions dels itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral del personal en situació o risc d'exclusió social, corresponent al període justificat, en format normalitzat, desenvolupat al llarg del període subvencionable, signat pel personal tècnic de suport sociolaboral i per la persona que representa legalment l'empresa d'inserció (EMP0366E).
  - Informe sobre la realització de les tasques de prospecció de mercat de treball, corresponent al període justificat, segons el model normalitzat, en què s'identifique si les ha realitzades personal tècnic de suport o un altre personal de l'empresa d'inserció, empreses entrevistades, i s'hi incloga el temps dedicat a aquesta tasca, l'avaluació de resultats i les dades de contacte (nom, cognoms i telèfon) (EMP0369E).

  3. Les relatives al personal de suport a l'activitat productiva es justificaran i entregaran amb la prèvia presentació de la documentació justificativa següent:
  - Rebuts de salaris i justificant del càrrec en compte d'aquests, del personal de suport a l'activitat productiva.
  - Rebuts de liquidació de cotitzacions (RLC) i relació nominal de treballadors (RNT), els dos de caràcter mensual, acompanyats dels justificants acreditatius del càrrec en compte, corresponents al compte de cotització en el qual conste d'alta el personal tècnic de suport a l'activitat productiva.
  - Documentació acreditativa de les retencions practicades al personal per a l'IRPF (models 111 i 190), i càrrecs en compte, segellats per l'entitat bancària.
  - Declaració responsable sobre l'autenticitat de la documentació justificativa presentada.
  - Informe final descriptiu de les accions realitzades pel personal de suport a l'activitat productiva per a millorar l'ocupabilitat de les persones en procés d'inserció, en el qual han d'indicar les accions proposades per a facilitar i millorar la seua inserció en el mercat ordinari o l'autoocupació, en format normalitzat, signat pel personal de suport a l'activitat productiva i per la representació legal de l'empresa d'inserció. Aquest informe s'ha de presentar en el segon i últim termini de justificació de l'ajuda.

  4. Les relatives per a despeses corrents, una vegada concedides, s'entregaran amb la prèvia presentació de la documentació següent:

  - Relació classificada dels estudis, les auditories, els informes econòmics i els cursos formatius realitzats, amb la identificació de l'empresa que els haja fet, el número de factura, l'import, la data d'emissió i la data de pagament, segons el model normalitzat (EMP0368E).
  - Còpia dels estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi, màrqueting i altres de naturalesa anàloga, així com auditories i informes econòmics, pels quals se sol·licita la subvenció.
  - En el cas de cursos de formació, cal aportar els certificats d'assistència.
  - Factures i justificants del pagament efectiu, d'acord amb el que estableix l'article 13 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.
  - Declaració responsable sobre l'autenticitat de la documentació justificativa presentada.

  5. Les relatives a la gerència d'empreses d'inserció s'entregaran amb la prèvia presentació de la documentació següent:

  - Rebuts de salaris i justificant del càrrec en compte d'aquests de la persona que exercisca la gerència.
  - Rebuts de liquidació de cotitzacions (RLC) i relació nominal de treballadors (RNT), els dos de caràcter mensual, acompanyats dels justificants acreditatius del càrrec en compte, corresponents al compte de cotització en el qual conste d'alta la persona que exercisca la gerència.
  - Documentació acreditativa de les retencions practicades al personal per a l'IRPF (models 111 i 190), i càrrecs en compte, segellats per l'entitat bancària.
  - Declaració responsable sobre l'autenticitat de la documentació justificativa presentada.
  - Informe final descriptiu de les accions realitzades per la persona que exercisca la gerència per a millorar l'activitat productiva de l'empresa i la seua posició competitiva en el mercat, signat per la persona que exercisca la gerència i per la representació legal de l'empresa d'inserció. Aquest informe s'ha de presentar juntament amb l'última justificació.

  6. En tot cas, s'ha de presentar, a més, en l'últim termini de justificació:
  - "Declaració final de finançament", en model normalitzat, acreditatiu de la no-concurrència de subvencions i del finançament de les accions amb altres possibles fons (EMP0403E).

  - "Declaració sobre publicitat i transparència", en model normalitzat, acreditativa del compliment de les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica (EMP0389E).

  L'entitat sol·licitant ha d'acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com que no és deutora per resolució de procedència de reintegrament.

  CAUSES DE MINORACIÓ I REINTEGRAMENT
  1. Procediment de reintegrament

  El procediment de reintegrament se substanciarà d'acord amb el que estableix el capítol II del títol II de la Llei 38/2003 i el capítol II del títol III del Reial decret 887/2006, en relació amb el que estableix l'article 172 de la Llei 1/2015.

  2. Reintegrament total i proporcional

  a) En particular, serà procedent el reintegrament total de la subvenció concedida en els supòsits següents:

  a.1) Incompliment de les obligacions, tant generals com específiques, imposades a les entitats beneficiàries en la present ordre i, concretament, les obligacions imposades en l'apartat 6 de l'article 6 de la present ordre, relativa a la comunicació al Servei Valencià d'Ocupació i Formació de qualsevol canvi produït respecte a la qualificació del projecte empresarial com a empresa d'inserció.

  a.2) La falta d'acreditació documental de la realització dels itineraris individualitzats d'inserció sociolaboral regulats en la present ordre.

  a.3) La falta d'atenció sociolaboral per part del personal tècnic de suport sociolaboral al personal d'inserció per un període superior als 3 mesos.

  b) S'aplicarà el criteri de proporcionalitat amb reintegrament parcial de l'ajuda concedida en els següents casos:

  b.1) Incompliment de l'obligació de substituir el personal tècnic de suport sociolaboral i el personal de suport a l'activitat productiva, en el termini establit en els articles 25 i 30 de l'ordre, que podrà donar lloc a la revocació de l'ajuda concedida pel període restant de l'exercici anual i al reintegrament d'aquest import, si escau.

  b.2) Reduccions de jornada, baixes per incapacitat temporal, permisos de maternitat i paternitat, i baixes per finalització de contracte dels treballadors en situació o risc d'exclusió social produïda amb anterioritat al període inicialment previst, i que no hagen sigut substituïts.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els terminis de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2019 són els següents:

  1. Les sol·licituds d'ajudes recollides en el capítol II del títol II de l'Ordre reguladora de les bases s'han de presentar en el termini de l'1 al 15 d'abril de 2019, els dos inclosos. En el cas d'ajudes als costos salarials, els contractes, les pròrrogues o les ampliacions de jornada han de correspondre als efectuats amb anterioritat a l'1 d'abril de 2019.

  2. Les sol·licituds per noves contractacions, pròrrogues o ampliacions de jornada del personal en situació o risc d'exclusió social, del personal de suport sociolaboral, del personal de suport a l'activitat productiva i de gerents, produïdes des del dia 1 d'abril de 2019 fins al 31 d'octubre de 2019, s'han de presentar de l'1 al 15 de novembre de 2019.

  3. Les sol·licituds d'ajudes per previsió de noves contractacions, pròrrogues, o inici de nou període subvencionable, del personal en situació o risc d'exclusió social, del personal de suport sociolaboral, del personal de suport a l'activitat productiva i de gerents, dels mesos de novembre i desembre de 2019, s'han de presentar de l'1 al 15 d'octubre de 2019, i han d'acompanyar la documentació relativa a la contractació i a l'exclusió social en el segon termini de justificació de l'ajuda, de l'1 al 15 de febrer de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, presentació de documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, presentació de la documentació justificativa o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, els interessats estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19984

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ GENERAL

  1. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament, bé a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), o bé a través de la web de LABORA (www.labora.gva.es), en l'enllaç de sol·licitud telemàtica que s'haja associat a cada ajuda publicada, i han d'anar acompanyades de la documentació següent:

  a) Acreditació de la representació legal de la persona que presenta la sol·licitud d'ajuda, llevat que aquesta representació ja estiga implícita en la sol·licitud o conste presentada anteriorment.

  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a aquest efecte, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant de LABORA. Servei Valencià d'Ocupació i Formació i no ha experimentat cap variació; en aquest cas, s'ha d'indicar el compte en què s'ha de practicar l'ingrés i s'ha d'especificar, en tot cas, a quina ajuda o ajudes correspon.

  c) Declaració responsable subscrita per la persona representant legal del fet que l'entitat beneficiària no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  d) Declaració responsable subscrita per la persona representant legal del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o l'exempció d'aquesta obligació.

  e) Declaració responsable subscrita pel representant legal acreditativa del fet que l'empresa beneficiària no es troba incursa en cap de les causes d'exclusió incloses en la disposició addicional tercera de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.

  f) Pla d'igualtat, degudament visat per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere o l'òrgan competent per a l'avaluació i validació d'aquest o, en defecte d'això, declaració responsable, en model normalitzat, de no estar subjecte a l'obligació que per a això estableix l'article 45 de l'LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. En cas que el pla d'igualtat, degudament visat, ja s'haja presentat en l'exercici 2018, caldrà aportar el certificat emés per l'òrgan competent acreditatiu del fet que aquest visat continua en vigor.

  2. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant perquè LABORA. Servei Valencià d'Ocupació i Formació obtinga directament l'acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant, en cas de persona física, així com del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei general de subvencions, i no serà necessari aportar les corresponents certificacions ni la documentació identificativa.

  No obstant això, el sol·licitant o representant legal podrà denegar o revocar aquest consentiment efectuant una comunicació escrita a LABORA. Servei Valencià d'Ocupació i Formació en aquest sentit. En aquest cas, s'ha de presentar la documentació identificativa de la persona sol·licitant, així com els certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de l'Institut Valencià d'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que indiquen que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  1. Documentació específica per a la subvenció destinada a la creació o el manteniment de llocs de treball ocupats per persones en situació o risc d'exclusió social.

  a) En el cas de personal que haja iniciat l'activitat en l'empresa d'inserció en l'exercici, o l'haja iniciada en l'exercici anterior, però no haja resultat subvencionat en aquest exercici, s'ha d'aportar:

  - Còpia del contracte o els contractes de treball subscrits amb persones en situació o risc d'exclusió social, i de les pròrrogues, si escau.
  - Acord d'incorporació sociolaboral presentat i inscrit com a annex al contracte inicial i a cada una de les seues pròrrogues, subscrit per la persona representant legal de l'empresa d'inserció i el treballador o la treballadora, en què consten les obligacions que les parts assumeixen en el desenvolupament de l'itinerari personal d'inserció.
  - Itinerari d'inserció inicialment subscrit juntament amb el contracte, signat pels serveis socials, generals o especialitzats, la representació de l'empresa d'inserció i el treballador o treballadora.
  - Comunicat d'alta del personal contractat en la Seguretat Social i/o informe de consulta general de treballadors e-SIL, acreditatiu.
  - Informe dels serveis socials, generals o especialitzats, acreditatius de la situació de risc o exclusió social del personal contractat, que haurà de tindre una antiguitat màxima de 6 mesos en relació amb la data de la contractació inicial.

  b) El personal que haja iniciat la relació laboral amb l'empresa en exercicis anteriors i haja resultat subvencionat, si escau, comunicats de variació de dades en Seguretat Social, còpia de les pròrrogues o de les modificacions de jornada, subscrites per l'entitat i per la persona treballadora.

  c) Per a tots els casos, relació en model normalitzat del personal en situació o risc d'exclusió social, per al qual se sol·licita subvenció (EMP0294E).

  d) Les sol·licituds de subvencions per a les previsions de noves contractacions, pròrrogues o ampliació de jornada dels mesos de novembre i desembre s'han d'acompanyar de la corresponent memòria econòmica justificativa dels costos subvencionables: nombre de llocs, data d'alta o modificació dels contractes, durada i jornades.


  2. Documentació específica per a la subvenció per a finançar els costos salarials i de Seguretat Social derivats de la contractació de personal tècnic de suport sociolaboral en empreses d'inserció.

  a) En el cas de personal que haja iniciat l'activitat en l'empresa d'inserció en l'exercici, o l'haja iniciada en l'exercici anterior, però no haja resultat subvencionat en aquest exercici, s'ha d'aportar:

  - Còpia del contracte o els contractes de treball subscrits amb el personal tècnic de suport sociolaboral, i de les pròrrogues, si és el cas.
  - Comunicats d'alta en Seguretat Social del personal de suport sociolaboral.
  - Documentació acreditativa de la titulació exigida al personal de suport i currículum acreditatiu de l'experiència.

  b) El personal que haja iniciat la relació laboral amb l'empresa en exercicis anteriors, si escau, comunicats de variació de dades en Seguretat Social, còpia de les pròrrogues o de les modificacions de jornada, subscrites per l'entitat i per la persona treballadora.

  c) En tot cas, relació del personal tècnic de suport sociolaboral amb la indicació del cost salarial de cada una de les persones, en model normalitzat (EMP0370E).

  d) En tot cas, relació nominal de personal tècnic de suport sociolaboral amb la indicació del personal en situació o risc d'exclusió social que atenen durant el període objecte de subvenció, en model normalitzat (EMP0293E).

  3. Documentació específica per a la subvenció per a finançar els costos salarials i de Seguretat Social derivats de la contractació de personal de suport a l'activitat productiva en empreses d'inserció.

  - Còpia del contracte o els contractes de treball subscrits amb el personal de suport a l'activitat productiva, i de les pròrrogues, si escau.
  - Comunicats d'alta en Seguretat Social del personal de suport a l'activitat productiva.
  - Documentació acreditativa de la formació exigida al personal de suport a la activitat productiva i currículum acreditatiu de l'experiència.
  - Relació del personal tècnic de suport sociolaboral amb la indicació del cost salarial de cada una de les persones, en model normalitzat (EMP0370E).
  - Relació nominal de personal tècnic de suport a l'activitat productiva amb la indicació del personal en situació o risc d'exclusió social que atenen durant el període objecte de subvenció, en model normalitzat (EMP0293E).

  4. Documentació específica del programa de subvenció per a finançar despeses corrents per a la posada en marxa de les empreses d'inserció.

  - Model normalitzat de la relació de despeses per les quals se sol·licita l'ajuda (EMP0267E).
  - Pressupostos o factures proforma de les despeses per les quals se sol·licita l'ajuda.


  5. Documentació específica de la subvenció a la gerència d'empreses d'inserció.

  - Còpia del contracte o els contractes de treball subscrits amb la persona que exercisca la gerència, i de les pròrrogues, si escau.
  - Comunicats d'alta en Seguretat Social de la persona que exercisca la gerència de l'empresa d'inserció.
  - Informe, en model de normalitzat, del cost salarial de la persona que exercisca la gerència (EMP0486E).

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  ANNEX I. AJUDES A LES EMPRESES D'INSERCIÓ

  ANNEX II. TREBALLADORS EN SITUACIÓ O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

  ANNEX III. RELACIÓ DE TREBALLADORS DE SUPORT

  ANNEX IV. COSTOS SALARIALS PERSONAL DE SUPORT

  [ANNEX V] SUBVENCIÓ GASTOS CORRENTS - LLISTAT

  [ANNEX IX] COSTOS SALARIALS GERENT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació telemàtica de la sol·licitud acompanyada de la documentació general i la documentació específica.

  2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'acompanye de la documentació necessària, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 5 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució expressa i la notificació d'aquesta.

  3. Si l'òrgan administratiu instructor del procediment ho estima necessari per a resoldre, l'empresa haurà d'aportar la documentació addicional que li siga requerida.

  4. La concessió d'aquestes subvencions s'ha de tramitar en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri la data i l'hora de presentació de les sol·licituds i la resta de documentació exigida en la corresponent convocatòria (expedient complet), per a cada un dels terminis.

  5. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Subdirecció General d'Ocupació del SERVEF.

  6. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

  7. Una vegada instruïts els expedients, s'han de remetre a la Comissió de Valoració, que procedirà a avaluar les sol·licituds, per a la qual cosa emetrà un informe en el qual es concretarà el resultat d'aquesta avaluació.

  8. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà la proposta de resolució.

  9. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la Direcció General del SERVEF, excepte les delegacions efectuades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió i/o denegació de les ajudes sol·licitades posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb la legislació del procediment administratiu comú; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19984

  Informació adicional

  D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, les persones interessades estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

  Per a realitzar la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on es pot accedir al tràmit presentació de sol·licituds a ajudes del Servei Valencià d'Ocupació i Formació o de la web LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (www.labora.gva.es/entitats), a través de l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a fer la presentació, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos admesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/)
  Les sol·licituds, que ha de fer la persona representant legal de l'entitat, s'han d'acompanyar de la preceptiva documentació, per a la qual cosa s'han d'utilitzar, si escau, els models normalitzats disponibles en la pàgina web del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Les sol·licituds s'han de remetre telemàticament en un formulari normalitzat, juntament amb la documentació específica, al Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant perquè el Servei Valencià d'Ocupació i Formació obtinga directament l'acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant, en cas de persona física, i del representant legal, en el cas de persona jurídica, així com del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei general de subvencions, amb la qual cosa no serà necessari aportar les certificacions corresponents ni la documentació identificativa.
  No obstant això, la persona sol·licitant o la representant legal podrà denegar o revocar aquest consentiment efectuant una comunicació escrita al Servei Valencià d'Ocupació i Formació en aquest sentit. En aquest cas, s'haurà de presentar la documentació identificativa de la persona sol·licitant, així com els certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de l'Institut Valencià d'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acrediten que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindran en compte, com a únic criteri, la data i l'hora de presentació de les sol·licituds i la resta de documentació exigida en aquesta convocatòria.

  Obligacions

  1. La realització d'un itinerari d'inserció durant tot el període de contractació del personal en situació o risc d'exclusió social.

  2. Desenvolupament d'un itinerari mínim en els sis mesos inicials respecte del màxim de tres anys durant els quals, amb caràcter general, puga estendre's l'itinerari d'inserció, per a cada treballador i treballadora en situació o risc d'exclusió social.

  No es considerarà incomplida l'obligació de manteniment de l'itinerari mínim de sis mesos a què fa referència el paràgraf anterior quan la baixa en l'empresa d'inserció es produïsca per la contractació del treballador o la treballadora en empresa ordinària, mitjançant la subscripció d'un contracte de durada mínima de 3 mesos, formalitzat abans que transcórreguen 15 dies del cessament en l'empresa d'inserció, i sempre que s'aporte un document subscrit per la persona legal representant de l'empresa contractant, per la persona legal representant de l'empresa d'inserció i pel treballador o la treballadora contractada, en el qual conste que la contractació s'ha produït com a conseqüència de la tasca d'inserció realitzada per l'empresa d'inserció, i que el personal tècnic d'inserció continue realitzant tasques per a la consolidació d'aquesta en els termes establits en l'apartat 2 de la base setzena d'aquesta ordre i, en tot cas, fins a completar l'itinerari mínim de 6 mesos.

  Aquestes contractacions, a l'efecte del compliment de l'obligació de realitzar l'itinerari mínim de sis mesos, no podran realitzar-les empreses vinculades tal com queden definides en l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense que això afecte la validesa legal de la relació laboral.

  En el cas de falta de compliment dels sis mesos inicials d'itinerari, per qualsevol altra causa diferent a l'establida en els apartats anteriors, s'entén incomplida l'obligació i és procedent la denegació o revocació de l'ajuda concedida per la contractació del treballador o la treballadora esmentats.

  3. Una vegada complit l'itinerari inicial de sis mesos, el cessament d'un treballador o treballadora produït amb anterioritat al compliment dels períodes subvencionats donarà lloc a la denegació o revocació de l'ajuda, segons el cas, total o parcial.

  La revocació es farà de manera proporcional, en el supòsit de cessament per causa no imputable a l'empresa, o de forma total, en qualsevol altre cas.

  Sancions

  El que disposen els apartats anteriors serà aplicable, sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, en relació amb el que estableix l'article 19 bis del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 8 d'agost).

  De conformitat amb l'article 35 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, l'incompliment del que disposa l'apartat 8 de l'article 6 podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, amb el previ procediment sancionador que se sotmetrà al que disposa el títol III de la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

  Enllaços

  Instruccions per a la tramitació telemàtica

  Aportació documentació expedient obert de LABORA

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció (BOE núm. 299, de 14/12/07).
  - Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció (BOE núm. 299, de 14/12/07)
  - Decret 81/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual es dicten normes de desenvolupament per a la qualificació, el registre i el foment de les empreses d'inserció a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6036, de 16/06/09).
  - ORDRE 20/2018, de 14 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball (DOGV núm. 8425, de 16 de novembre).
  - Resolució de 28 de Decembre de 2018, del director general de LABORA. Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les compensacions econòmiques i subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció (DOGV núm. 8465 de 16/01/2019 ).

  Llista de normativa

  Llei 1/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regulen les empreses d'inserció per a fomentar la inclusió social a la Comunitat Valenciana.

  LLEI 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció.

  DECRET 81/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual es dicten normes de desenvolupament per a la qualificació, el registre i el foment de les empreses d'inserció a la Comunitat Valenciana.

  ORDRE 20/2018, de 14 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball.

  Registre de Representants Generalitat

  RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen subvenciones destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció per a 2019 (DOGV 8465 de 16/01/2019)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.