Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa d'ajudes a les entitats promotores de les empreses d'inserció, per a l'exercici 2019 Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Objecte del tràmit

  La subvenció té com a objectiu finançar les despeses salarials i de Seguretat Social derivades de la contractació de personal tècnic de suport sociolaboral en les promotores de les empreses d'inserció que presten serveis al personal en situació o risc d'exclusió social contractat en empreses d'inserció, mitjançant el desenvolupament d'itineraris individualitzats d'inserció en les mateixes condicions que les establides per al personal tècnic de suport sociolaboral contractat en les empreses d'inserció.

  El període subvencionable s'estendrà des de l'1 de gener, o des de la data de contractació inicial, si és posterior a aquesta, fins a 31 de desembre de l'exercici, sempre que la persona treballadora romanga en el seu lloc de treball fins a aquesta data, sense que puga sol·licitar-se la mateixa subvenció per l'empresa d'inserció i per la seua promotora.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats promotores de les empreses d'inserció que duen a terme l'acompanyament en el lloc de treball i la realització del procés d'inserció sociolaboral del personal en situació o risc d'exclusió social contractat en empreses d'inserció, que són destinatàries últimes de les ajudes les persones en situació o risc d'exclusió social contractades per les empreses d'inserció.

  Requeriments

  GENERALS
  1. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  2. Aquestes ajudes estan sotmeses al règim de minimis i no es podran concedir a empreses dels sectors següents:
  a) Pesca i aqüicultura, segons es recullen en el Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell.
  b) Producció primària dels productes agrícoles.
  c) Transformació i comercialització dels productes agrícoles en els casos següents:
  - Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat d'aquests productes adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
  - Quan l'ajuda depenga que es repercutisca totalment o parcialment sobre els productors primaris (agricultors).
  d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.
  e) Els que subordinen l'ús de béns nacionals amb preferència sobre els béns importats.

  3. D'altra banda, l'aplicació del règim de minimis suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una «única empresa» no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan l'empresa opere en el sector del transport per carretera, l'import màxim aplicable serà de 100.000 euros.

  4. Les ajudes es podran acumular a ajudes de minimis concedides conformement a altres reglaments de minimis fins al límit màxim que estableix el Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre.

  5. Les ajudes de minimis no es podran acumular amb cap ajuda estatal relacionada amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics es podran acumular a altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

  ESPECÍFICS
  1. El personal tècnic de suport sociolaboral ha de tindre una titulació de grau mitjà o superior, en l'àmbit universitari o de la Formació Professional, preferentment en Treball Social, Psicologia, Educació Social o Integració Social, i, a més, una experiència prèvia, d'almenys sis mesos, en activitats d'integració laboral de persones en situació o risc d'exclusió social, que el capacite per a la realització de les funcions pròpies del lloc.

  2. Comptar en les entitats promotores amb personal tècnic contractat de suport sociolaboral d'acord amb les ràtios mínimes següents:

  · Entre 1 i 5 persones treballadores en situació o risc d'exclusió social: almenys un tècnic o tècnica al 50 % de la jornada habitual de l'empresa d'inserció.
  · Entre 6 i 10 persones treballadores en situació o risc d'exclusió social: almenys una tècnica o tècnic al 100 % de la jornada habitual de l'empresa d'inserció.

  4. Quan el nombre de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social no es corresponga amb els mòduls de l'apartat anterior, la prestació dels serveis del personal tècnic de suport sociolaboral ha de ser proporcional al nombre d'aquestes persones treballadores.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Per a les entitats promotores de les empreses d'inserció que contracten personal de suport sociolaboral que presten els seus serveis en les empreses d'inserció: fins a 3.090 euros per cada treballador en situació o risc d'exclusió social contractat durant el període entre 1 de gener i 31 de desembre de 2018, sempre que es complisca amb els requisits i amb les ràtios mínimes de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.

  En cap cas, l'ajuda podrà superar el 100 % del cost salarial real del personal tècnic de suport sociolaboral contractat per l'entitat promotora per a prestar serveis en l'empresa d'inserció.

  La justificació de les ajudes s'ha de presentar:

  a) De l'1 al 15 de juliol de 2019: la documentació justificativa referent als mesos de gener a juny i paga extra, excepte els rebuts de liquidació de cotitzacions (RLC) i la relació nominal de treballadors (RNT), que s'han de presentar de gener a maig.

  b) De l'1 al 15 de febrer de 2019: la documentació justificativa referent als mesos de juliol a desembre i paga extra, així com els rebuts de liquidació de cotitzacions (RLC) i la relació nominal de treballadors (RNT) de juny de 2019, juntament amb:

  · Declaració final de finançament, en model normalitzat, acreditatiu de la no-concurrència de subvencions i del finançament de les accions amb altres possibles fons.

  Declaració sobre publicitat i transparència, en model normalitzat, acreditativa del compliment de les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7500, de 8 d'abril), en relació amb el que disposa l'apartat 8 de l'article 6 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.

  1. L'ajuda es justificarà amb la prèvia presentació de la documentació següent:

  a) Rebuts de salaris i justificant del càrrec en compte d'aquests, del personal tècnic de suport sociolaboral.

  b) Rebuts de liquidació de cotitzacions (RLC) i relació nominal de treballadors (RNT), els dos de caràcter mensual, acompanyats dels justificants acreditatius del càrrec en compte, corresponents al compte de cotització en la qual conste d'alta el personal tècnic de suport sociolaboral.

  c) Documentació acreditativa de les retencions practicades al personal per a l'IRPF (models 111 i 190), i càrrecs en compte, segellats per l'entitat bancària.

  d) Declaració responsable sobre l'autenticitat de la documentació justificativa presentada.

  e) Avaluacions dels itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral del personal en situació o risc d'exclusió social, corresponent al període justificat, en format normalitzat, desenvolupat al llarg del període subvencionable, signat pel personal tècnic de suport sociolaboral i per la persona representant legal de l'empresa d'inserció.

  Informe sobre la realització de les tasques de prospecció de mercat de treball, corresponent al període justificat, segons el model normalitzat, en què s'identifique si les ha realitzades personal tècnic de suport o un altre personal de l'empresa d'inserció, empreses entrevistades, i s'hi incloga el temps dedicat a aquesta tasca, l'avaluació de resultats i les dades de contacte (nom, cognoms i telèfon).


  3. El pagament de les ajudes es podrà entregar una vegada dictada la resolució de concessió, pel règim de bestretes, segons els percentatges màxims previstos en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, o els que específicament puguen establir-se per a aquest tipus de subvencions en la Llei de pressupostos de 2019 o per acord del Consell, sense que siga necessària la constitució de garantia, perquè les entitats sense ànim de lucre n'estan exemptes, d'acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en l'article 171.

  4. Amb caràcter previ a cada pagament, l'entitat sol·licitant ha d'acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, així com que no és deutora per resolució de procedència de reintegrament.

  CAUSES DE MINORACIÓ I REINTEGRAMENT

  1. Procediment de reintegrament

  El procediment de reintegrament se substanciarà d'acord amb el que estableix el capítol II del títol II de la Llei 38/2003 i el capítol II del títol III del Reial decret 887/2006, en relació amb el que estableix l'article 172 de la Llei 1/2015.

  2. Reintegrament total i proporcional

  a) En particular, serà procedent el reintegrament total de la subvenció concedida en els supòsits següents:

  a.1) Incompliment de les obligacions, tant generals com específiques, imposades a les entitats beneficiàries.

  a.2) La falta d'acreditació documental de la realització dels itineraris individualitzats d'inserció sociolaboral regulats en la present ordre.

  a.3) La falta d'atenció sociolaboral per part del personal tècnic de suport sociolaboral al personal d'inserció per un període superior als 3 mesos.

  b) S'aplicarà el criteri de proporcionalitat amb reintegrament parcial de l'ajuda concedida en els següents casos:

  b.1) Incompliment de l'obligació de substituir el personal tècnic de suport sociolaboral i el personal de suport a l'activitat productiva, en el termini establit en els articles 25 i 30 de la present ordre, que podrà donar lloc a la revocació de l'ajuda concedida pel període restant de l'exercici anual i al reintegrament d'aquest import, si escau.

  b.2) Reduccions de jornada, baixes per incapacitat temporal, permisos de maternitat i paternitat, i baixes per finalització de contracte dels treballadors en situació o risc d'exclusió social produïda amb anterioritat al període inicialment previst, i que no hagen sigut substituïts.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per a les ajudes a les empreses promotores de les empreses d'inserció que presten serveis mitjançant el desenvolupament d'itineraris individualitzats d'inserció al personal en situació o risc d'exclusió social contractat en empreses d'inserció, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de l'1 al 15 d'abril de 2019, per a contractes, pròrrogues o ampliacions de jornada efectuats amb anterioritat al termini de presentació de sol·licituds.

  Les sol·licituds d'ajudes per noves contractacions, pròrrogues o ampliacions de jornada del personal tècnic de suport sociolaboral, produïdes des del dia 1 d'abril de 2019 al 31 d'octubre de 2019, s'han de presentar de l'1 al 15 de novembre de 2019.

  Les sol·licituds d'ajudes per previsió de noves contractacions, pròrrogues, o inici de nou període subvencionable, del personal en situació o risc d'exclusió social, del personal de suport sociolaboral, del personal de suport a l'activitat productiva i de gerents, dels mesos de novembre i desembre de 2019, s'han de presentar de l'1 al 15 d'octubre de 2019, i han d'acompanyar la documentació relativa a la contractació i a l'exclusió social en el segon termini de justificació de l'ajuda, de l'1 al 15 de febrer de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, presentació de documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, presentació de la documentació justificativa o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, els interessats estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19986

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament, bé a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), o bé a través de la web de LABORA (http://www.labora.gva.es/entitats), en l'enllaç de sol·licitud telemàtica que s'haja associat a cada ajuda publicada, i han d'anar acompanyades de la documentació següent:

  a) Acreditació de la representació legal de la persona que presenta la sol·licitud d'ajuda, llevat que aquesta representació ja estiga implícita en la sol·licitud o conste presentada anteriorment.

  b) Dos exemplars de les dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a aquest efecte, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant del Servei Valencià d'Ocupació i Formació i no ha experimentat cap variació; en aquest cas, s'ha d'indicar el compte en què s'ha d'efectuar l'ingrés i s'ha d'especificar, en tot cas, a quina ajuda o ajudes correspon.

  c) Declaració responsable subscrita pel representant legal del fet que l'entitat beneficiària no incorre en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions i, en concret, que no es troba en el supòsit de l'article 13.2 g de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o l'exempció d'aquesta obligació.

  e) Declaració responsable acreditativa que l'empresa beneficiària no incorre en cap de les causes d'exclusió incloses en la disposició addicional tercera de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.

  f) Declaració responsable referida a les ajudes amb càrrec al règim de minimis rebudes per l'entitat durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió.

  g) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes o sol·licitades per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable.

  h) Pla d'igualtat, degudament visat per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere o l'òrgan competent per a l'avaluació i validació d'aquest o, en defecte d'això, declaració responsable, en model normalitzat, de no estar subjecte a l'obligació que per a això estableix l'article 45 de l'LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. En cas que el pla d'igualtat, degudament visat, ja s'haja presentat en l'exercici 2018, caldrà aportar el certificat emés per l'òrgan competent acreditatiu del fet que aquest visat continua en vigor.

  2. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant perquè el Servei Valencià d'Ocupació i Formació obtinga directament l'acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant, en cas de persona física, així com del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei general de subvencions, i no serà necessari aportar les corresponents certificacions ni la documentació identificativa.

  No obstant això, la persona sol·licitant o la representant legal podrà denegar o revocar aquest consentiment efectuant una comunicació escrita al Servei Valencià d'Ocupació i Formació en aquest sentit. En aquest cas, s'haurà de presentar la documentació identificativa de la persona sol·licitant, així com els certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de l'Institut Valencià d'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acrediten que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  - Còpia del contracte o els contractes de treball subscrits amb el personal tècnic de suport sociolaboral, i de les pròrrogues, si és el cas.
  - Comunicats d'alta en Seguretat Social del personal de suport sociolaboral.
  - Documentació acreditativa de la titulació exigida al personal de suport i currículum acreditatiu de l'experiència.
  - Relació del personal tècnic de suport sociolaboral amb indicació del cost salarial de cada una de les persones, en model normalitzat (EMP0370E).
  - Relació nominal de personal tècnic de suport sociolaboral amb la indicació del personal en situació o risc d'exclusió social a qui atenen durant el període objecte de subvenció, en model normalitzat (EMP0293E).

  Impresos associats

  ANNEX I. AJUDES A LES EMPRESES D'INSERCIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  ANNEX III. RELACIÓ DE TREBALLADORS DE SUPORT

  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  INFORMACIÓ SOBRE LA TRAMITACIÓ

  1. Presentació telemàtica de la sol·licitud acompanyada de la documentació general i la documentació específica.

  2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'acompanye de la documentació necessària, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 5 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució expressa i la notificació d'aquesta.

  3. Si l'òrgan administratiu instructor del procediment ho estima necessari per a resoldre, l'empresa haurà d'aportar la documentació addicional que li siga requerida.

  4. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindran en compte, com a únic criteri, la data i l'hora de presentació de les sol·licituds i la resta de documentació exigida en aquesta convocatòria.

  5. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Subdirecció General d'Ocupació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  6. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

  7. Una vegada instruïts els expedients, es remetran a la Comissió de Valoració, que procedirà a avaluar les sol·licituds, per a la qual cosa emetrà un informe en què es concretarà el resultat d'aquesta avaluació.

  8. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà la proposta de resolució.

  9. La competència per a conéixer i resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, excepte les delegacions efectuades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió i/o denegació de les ajudes sol·licitades posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb la legislació del procediment administratiu comú; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19986

  Informació adicional

  Per a realitzar la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on podreu accedir al tràmit presentació de sol·licituds a ajudes del Servei Valencià d'ocupació i Formació o de la web del LABORA () Servei Valencià d'Ocupació i Formació (www.labora.gva.es/entitats), per mitjà de l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a fer la presentació, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos admesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/)

  Les sol·licituds, que ha de fer la persona representant legal de l'entitat, s'han d'acompanyar de la preceptiva documentació, per a la qual cosa s'han d'utilitzar, si escau, els models normalitzats disponibles en la pàgina web www.labora.gva.es del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant perquè el Servei Valencià d'Ocupació i Formació obtinga directament l'acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant, en cas de persona física, i del representant legal, en el cas de persona jurídica, així com del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei general de subvencions, amb la qual cosa no serà necessari aportar les certificacions corresponents ni la documentació identificativa.

  No obstant això, la persona sol·licitant o la representant legal podrà denegar o revocar aquest consentiment efectuant una comunicació escrita al Servei Valencià d'Ocupació i Formació en aquest sentit. En aquest cas, s'haurà de presentar la documentació identificativa de la persona sol·licitant, així com els certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de l'Institut Valencià d'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acrediten que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindran en compte, com a únic criteri, la data i l'hora de presentació de les sol·licituds i la resta de documentació exigida en aquesta convocatòria.

  Obligacions

  1. La realització d'un itinerari d'inserció durant tot el període de contractació del personal en situació o risc d'exclusió social.

  2. Desenvolupament d'un itinerari mínim en els sis mesos inicials respecte del màxim de tres anys durant els quals, amb caràcter general, es puga estendre l'itinerari d'inserció, per a cada treballador i treballadora en situació o risc d'exclusió social.

  No es considerarà incomplida l'obligació de manteniment de l'itinerari mínim de sis mesos a què fa referència el paràgraf anterior quan la baixa en l'empresa d'inserció es produïsca per la contractació del treballador o la treballadora en empresa ordinària, mitjançant la subscripció d'un contracte de durada mínima de 3 mesos, formalitzat abans que transcórreguen 15 dies del cessament en l'empresa d'inserció, i sempre que s'aporte un document subscrit per la persona legal representant de l'empresa contractant, per la persona legal representant de l'empresa d'inserció i pel treballador o la treballadora contractada, en el qual conste que la contractació s'ha produït com a conseqüència de la tasca d'inserció realitzada per l'empresa d'inserció, i que el personal tècnic d'inserció continue realitzant tasques per a la consolidació d'aquesta en els termes establits en l'apartat 2 de la base setzena d'aquesta ordre i, en tot cas, fins a completar l'itinerari mínim de 6 mesos.

  Aquestes contractacions, a l'efecte del compliment de l'obligació de realitzar l'itinerari mínim de sis mesos, no podran realitzar-les empreses vinculades tal com queden definides en l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense que això afecte la validesa legal de la relació laboral.

  En el cas de falta de compliment dels sis mesos inicials d'itinerari, per qualsevol altra causa diferent a l'establida en els apartats anteriors, s'entén incomplida l'obligació i és procedent la denegació o revocació de l'ajuda concedida per la contractació del treballador o la treballadora esmentats.

  3. Una vegada complit l'itinerari inicial de sis mesos, el cessament d'un treballador o treballadora produït amb anterioritat al compliment dels períodes subvencionats donarà lloc a la denegació o revocació de l'ajuda, segons el cas, total o parcial.

  La revocació es farà de manera proporcional, en el supòsit de cessament per causa no imputable a l'empresa, o de forma total, en qualsevol altre cas.

  Sancions

  El que disposen els apartats anteriors serà aplicable, sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, en relació amb el que estableix l'article 19 bis del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 8 d'agost).

  De conformitat amb l'article 35 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, l'incompliment del que disposa l'apartat 8 de l'article 6 podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, amb el previ procediment sancionador que se sotmetrà al que disposa el títol III de la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

  Enllaços

  Inscripció en el Registre Representants Generalitat

  Tràmit d'inscripció en el Registre de representants

  Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA. Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Informació per a la presentació telemàtica.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 1/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regulen les empreses d'inserció per a fomentar la inclusió social a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5447, de 09/02/07).
  - Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció (BOE núm. 299, de 14/12/07).
  - Decret 81/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual es dicten normes de desenvolupament per a la qualificació, registre i foment de les empreses d'inserció a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6036, de 16/06/09).
  - Ordre 20/2018, de 14 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball (DOCV núm. 8425, de 16 de novembre).
  - Resolució de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció, mitjançant el finançament d'ajudes a les promotores de les empreses d'inserció, i en empreses ordinàries de treball per a 2019. (DOCV núm. 8464, de 15 de gener de 2019)

  Llista de normativa

  Llei 1/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regulen les empreses d'inserció per a fomentar la inclusió social a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5447, de 09/02/07).

  LLEI 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció.

  Decret 81/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual es dicten normes de desenvolupament per a la qualificació, el registre i el foment de les empreses d'inserció a la Comunitat Valenciana.

  ORDRE 20/2018, de 14 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.