• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Programa d'ajudes a les entitats promotores de les empreses d'inserció, per a l'exercici 2019 Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa d'ajudes a les entitats promotores de les empreses d'inserció, per a l'exercici 2019 Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Objecte del tràmit

  La subvenció té com a objectiu finançar les despeses salarials i de Seguretat Social derivades de la contractació de personal tècnic de suport sociolaboral en les promotores de les empreses d'inserció que presten serveis al personal en situació o risc d'exclusió social contractat en empreses d'inserció, mitjançant el desenvolupament d'itineraris individualitzats d'inserció en les mateixes condicions que les establides per al personal tècnic de suport sociolaboral contractat en les empreses d'inserció.

  El període subvencionable s'estendrà des de l'1 de gener, o des de la data de contractació inicial, si és posterior a aquesta, fins a 31 de desembre de l'exercici, sempre que la persona treballadora romanga en el seu lloc de treball fins a aquesta data, sense que puga sol·licitar-se la mateixa subvenció per l'empresa d'inserció i per la seua promotora.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats promotores de les empreses d'inserció que duen a terme l'acompanyament en el lloc de treball i la realització del procés d'inserció sociolaboral del personal en situació o risc d'exclusió social contractat en empreses d'inserció, que són destinatàries últimes de les ajudes les persones en situació o risc d'exclusió social contractades per les empreses d'inserció.

  Requeriments

  GENERALS
  1. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  2. Aquestes ajudes estan sotmeses al règim de minimis i no es podran concedir a empreses dels sectors següents:
  a) Pesca i aqüicultura, segons es recullen en el Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell.
  b) Producció primària dels productes agrícoles.
  c) Transformació i comercialització dels productes agrícoles en els casos següents:
  - Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat d'aquests productes adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
  - Quan l'ajuda depenga que es repercutisca totalment o parcialment sobre els productors primaris (agricultors).
  d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.
  e) Els que subordinen l'ús de béns nacionals amb preferència sobre els béns importats.

  3. D'altra banda, l'aplicació del règim de minimis suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una «única empresa» no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan l'empresa opere en el sector del transport per carretera, l'import màxim aplicable serà de 100.000 euros.

  4. Les ajudes es podran acumular a ajudes de minimis concedides conformement a altres reglaments de minimis fins al límit màxim que estableix el Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre.

  5. Les ajudes de minimis no es podran acumular amb cap ajuda estatal relacionada amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics es podran acumular a altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

  ESPECÍFICS
  1. El personal tècnic de suport sociolaboral ha de tindre una titulació de grau mitjà o superior, en l'àmbit universitari o de la Formació Professional, preferentment en Treball Social, Psicologia, Educació Social o Integració Social, i, a més, una experiència prèvia, d'almenys sis mesos, en activitats d'integració laboral de persones en situació o risc d'exclusió social, que el capacite per a la realització de les funcions pròpies del lloc.

  2. Comptar en les entitats promotores amb personal tècnic contractat de suport sociolaboral d'acord amb les ràtios mínimes següents:

  · Entre 1 i 5 persones treballadores en situació o risc d'exclusió social: almenys un tècnic o tècnica al 50 % de la jornada habitual de l'empresa d'inserció.
  · Entre 6 i 10 persones treballadores en situació o risc d'exclusió social: almenys una tècnica o tècnic al 100 % de la jornada habitual de l'empresa d'inserció.

  4. Quan el nombre de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social no es corresponga amb els mòduls de l'apartat anterior, la prestació dels serveis del personal tècnic de suport sociolaboral ha de ser proporcional al nombre d'aquestes persones treballadores.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per a les ajudes a les empreses promotores de les empreses d'inserció que presten serveis mitjançant el desenvolupament d'itineraris individualitzats d'inserció al personal en situació o risc d'exclusió social contractat en empreses d'inserció, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de l'1 al 15 d'abril de 2019, per a contractes, pròrrogues o ampliacions de jornada efectuats amb anterioritat al termini de presentació de sol·licituds.

  Les sol·licituds d'ajudes per noves contractacions, pròrrogues o ampliacions de jornada del personal tècnic de suport sociolaboral, produïdes des del dia 1 d'abril de 2019 al 31 d'octubre de 2019, s'han de presentar de l'1 al 15 de novembre de 2019.

  Les sol·licituds d'ajudes per previsió de noves contractacions, pròrrogues, o inici de nou període subvencionable, del personal en situació o risc d'exclusió social, del personal de suport sociolaboral, del personal de suport a l'activitat productiva i de gerents, dels mesos de novembre i desembre de 2019, s'han de presentar de l'1 al 15 d'octubre de 2019, i han d'acompanyar la documentació relativa a la contractació i a l'exclusió social en el segon termini de justificació de l'ajuda, de l'1 al 15 de febrer de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, presentació de documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, presentació de la documentació justificativa o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, els interessats estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19986

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament, bé a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), o bé a través de la web de LABORA (http://www.labora.gva.es/entitats), en l'enllaç de sol·licitud telemàtica que s'haja associat a cada ajuda publicada, i han d'anar acompanyades de la documentació següent:

  a) Acreditació de la representació legal de la persona que presenta la sol·licitud d'ajuda, llevat que aquesta representació ja estiga implícita en la sol·licitud o conste presentada anteriorment.

  b) Dos exemplars de les dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a aquest efecte, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant del Servei Valencià d'Ocupació i Formació i no ha experimentat cap variació; en aquest cas, s'ha d'indicar el compte en què s'ha d'efectuar l'ingrés i s'ha d'especificar, en tot cas, a quina ajuda o ajudes correspon.

  c) Declaració responsable subscrita pel representant legal del fet que l'entitat beneficiària no incorre en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions i, en concret, que no es troba en el supòsit de l'article 13.2 g de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o l'exempció d'aquesta obligació.

  e) Declaració responsable acreditativa que l'empresa beneficiària no incorre en cap de les causes d'exclusió incloses en la disposició addicional tercera de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.

  f) Declaració responsable referida a les ajudes amb càrrec al règim de minimis rebudes per l'entitat durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió.

  g) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes o sol·licitades per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable.

  h) Pla d'igualtat, degudament visat per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere o l'òrgan competent per a l'avaluació i validació d'aquest o, en defecte d'això, declaració responsable, en model normalitzat, de no estar subjecte a l'obligació que per a això estableix l'article 45 de l'LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. En cas que el pla d'igualtat, degudament visat, ja s'haja presentat en l'exercici 2018, caldrà aportar el certificat emés per l'òrgan competent acreditatiu del fet que aquest visat continua en vigor.

  2. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant perquè el Servei Valencià d'Ocupació i Formació obtinga directament l'acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant, en cas de persona física, així com del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei general de subvencions, i no serà necessari aportar les corresponents certificacions ni la documentació identificativa.

  No obstant això, la persona sol·licitant o la representant legal podrà denegar o revocar aquest consentiment efectuant una comunicació escrita al Servei Valencià d'Ocupació i Formació en aquest sentit. En aquest cas, s'haurà de presentar la documentació identificativa de la persona sol·licitant, així com els certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de l'Institut Valencià d'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acrediten que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  - Còpia del contracte o els contractes de treball subscrits amb el personal tècnic de suport sociolaboral, i de les pròrrogues, si és el cas.
  - Comunicats d'alta en Seguretat Social del personal de suport sociolaboral.
  - Documentació acreditativa de la titulació exigida al personal de suport i currículum acreditatiu de l'experiència.
  - Relació del personal tècnic de suport sociolaboral amb indicació del cost salarial de cada una de les persones, en model normalitzat (EMP0370E).
  - Relació nominal de personal tècnic de suport sociolaboral amb la indicació del personal en situació o risc d'exclusió social a qui atenen durant el període objecte de subvenció, en model normalitzat (EMP0293E).

  Impresos associats

  ANNEX I. AJUDES A LES EMPRESES D'INSERCIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  ANNEX III. RELACIÓ DE TREBALLADORS DE SUPORT

  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.