Detall de Procediments

TECG - Comunicació de les actuacions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental en el camp de la contaminació atmosfèrica de les instal·lacions on es desenvolupen activitats de grup B, així com de les instal·lacions on es desenvolupen activitats de grup C que no incloguen activitats de grup A i B del CAPCA.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Comunicació de les actuacions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental en el camp de la contaminació atmosfèrica de les instal·lacions on es desenvolupen activitats de grup B, així com de les instal·lacions on es desenvolupen activitats de grup C que no incloguen activitats de grup A i B del CAPCA.

  Objecte del tràmit

  Comunicar prèviament les actuacions a realitzar per les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica, requerit en l'article 23 del Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera, a l'administració competent mentre no es desenvolupe l'aplicació informàtica, que permeta realitzar la presentació de la documentació telemàticament, de les actuacions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental en el camp de la contaminació atmosfèrica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La comunicació s'ha de fer amb caràcter previ a l'inici dels controls i, sempre que siga possible, almenys amb una setmana d'antelació a la data de realització de l'actuació en qüestió.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La comunicació prèvia ha de contindre, com a mínim, la informació especificada en l'annex VII del Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera, que consisteix en:

  1. Dades de la instal·lació:
  a) NIMA
  b) Nom
  c) Adreça
  d) Tel. contacte
  e) Correu electrònic
  f) Persona de contacte
  g) Activitat

  2. Dades de l'ECMCA
  a) Nom
  b) Núm. del registre
  c) Tècnics responsables

  3. Inspecció i mesuraments
  a) Nre. de punts de mesura i període de mostreig
  b) Contaminants que cal mesurar
  c) Data d'inici d'inspecció

  En el cas que no es realitze finalment una actuació ja comunicada, se n'avisarà de l'anul·lació a l'òrgan competent, com més prompte millor, i s'hi indicaran les causes de l'anul·lació i la data concreta prevista, si escau, per a la realització posterior. En aquest cas, no serà necessària una nova comunicació prèvia a l'òrgan competent si no varien les dades comunicades en el seu moment.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1- Comunicació prèvia de les actuacions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica, per via telemàtica a l'òrgan autonòmic competent per a la concessió de l'autorització corresponent. La comunicació es realitzarà amb caràcter previ a l'inici dels controls, i sempre que siga possible, almenys amb una setmana d'antelació a la data de realització en qüestió.
  2- La comunicació prèvia contindrà com a mínim la informació especificada en l'annex VII del Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera.
  3- En el cas de no realitzar-se finalment una actuació ja comunicada, s'avisarà de la seua anul·lació a l'òrgan competent, com més prompte millor, indicant les causes de la seua anul·lació i la data concreta prevista, si escau, per a la seua realització posterior. En aquest cas, no serà necessària una nova comunicació prèvia a l'òrgan competent si no varien les dades comunicades en el seu moment.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19998

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc19998 .

  En cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu" "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  En cas de dubtes, poden fer consultes a través del correu electrònic següent: emisiones@gva.es

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - LEGISLACIÓ EUROPEA
  - Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) (DOUE núm. 334, de 17/12/10).

  - LEGISLACIÓ NACIONAL
  - Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/07).

  - Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores de l'Atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a l'aplicació (BOE núm. 25, de 29/01/11).
  - Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats (BOE núm. 33, de 07/02/03).
  - Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció prevenció i control integrats de la contaminació
  - LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
  - Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31.07.2014).
  - Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, és l'òrgan competent en matèria de canvi climàtic.
  - Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera.

  Llista de normativa

  Veure Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, és l'òrgan competent en matèria de canvi climàtic.

  Vegeu el Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

  Vegeu el Decret 228/2018, de 14 de desembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.