Detall de Procediment

Comunicació de les actuacions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental en el camp de la contaminació atmosfèrica de les instal·lacions on es desenvolupen activitats de grup B, així com de les instal·lacions on es desenvolupen activitats de grup C que no incloguen activitats de grup A i B del CAPCA

Codi SIA: 2082541
Codi GVA: 19998
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 05-03-2019
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Comunicar prèviament les actuacions a realitzar per les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica, requerit en l'article 23 del Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera, a l'administració competent mentre no es desenvolupe l'aplicació informàtica, que permeta realitzar la presentació de la documentació telemàticament, de les actuacions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental en el camp de la contaminació atmosfèrica.

Observacions

Observacions

En cas de dubtes, poden fer consultes a través del correu electrònic següent: emisiones@gva.es

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

La comunicació s'ha de fer amb caràcter previ a l'inici dels controls i, sempre que siga possible, almenys amb una setmana d'antelació a la data de realització de l'actuació en qüestió.

Formularis documentació

La comunicació prèvia ha de contindre, com a mínim, la informació especificada en l'annex VII del Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera, que consisteix en: 1. Dades de la instal·lació: a) NIMA b) Nom c) Adreça d) Tel. contacte e) Correu electrònic f) Persona de contacte g) Activitat 2. Dades de l'ECMCA a) Nom b) Núm. del registre c) Tècnics responsables 3. Inspecció i mesuraments a) Nre. de punts de mesura i període de mostreig b) Identificació dels equips i focus d'emissió c) Contaminants que cal mesurar d) Data d'inici d'inspecció e) Indicació de si es tracta d'un mesurament de seguiment En el cas que no es realitze finalment una actuació ja comunicada, se n'avisarà de l'anul·lació a l'òrgan competent, com més prompte millor, i s'hi indicaran les causes de l'anul·lació i la data concreta prevista, si escau, per a la realització posterior. En aquest cas, no serà necessària una nova comunicació prèvia a l'òrgan competent si no varien les dades comunicades en el seu moment.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc19998 . En cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu" "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es)., Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc19998 . En cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu" "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1- Comunicació prèvia de les actuacions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica, per via telemàtica a l'òrgan autonòmic competent per a la concessió de l'autorització corresponent. La comunicació es realitzarà amb caràcter previ a l'inici dels controls, i sempre que siga possible, almenys amb una setmana d'antelació a la data de realització en qüestió. 2- La comunicació prèvia contindrà com a mínim la informació especificada en l'annex VII del Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera. 3- En el cas de no realitzar-se finalment una actuació ja comunicada, s'avisarà de la seua anul·lació a l'òrgan competent, com més prompte millor, indicant les causes de la seua anul·lació i la data concreta prevista, si escau, per a la seua realització posterior. En aquest cas, no serà necessària una nova comunicació prèvia a l'òrgan competent si no varien les dades comunicades en el seu moment.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

En les Direccions Territorials de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa