Detall de Procediments

Subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2020.

  Objecte del tràmit

  Facilitar el compliment dels objectius establits en l'article 52 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, mitjançant la realització de projectes o actuacions concretes que promoguen el manteniment dels vincles sentimentals, afectius, socials i culturals dels centres valencians en l'exterior amb el poble valencià, així com el foment del coneixement de la seua història, el seu idioma i la seua cultura.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions els centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana, així com les seues federacions i confederacions, definits com a tals en l'article 52 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i en l'article 2 del Decret 94/2016, 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana, i que hagen sigut reconeguts per la Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV (DOGV núm. 8830, de 09.06.2020). L'incompliment del termini esmentat comportarà l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Únicament en el cas dels centres valencians que estiguen situats fora d'Espanya i que, per aquesta circumstància, no puguen presentar la sol·licitud telemàticament, s'admetrà de manera excepcional la tramitació de la sol·licitud pels mitjans que s'estableixen en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
  PASSEIG DE L'ALBEREDA, 16Ver plano
  46010 València
  Tel: 961922400

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud (annex, document número 1), formalitzada en tots els apartats i signada per persona que represente legalment degudament autoritzada, ha d'anar acompanyada dels documents electrònics següents o, en defecte d'això, originals o còpies autenticades:

  a) Projecte presentat segons el model normalitzat (annex, document número 2). Les dades no omplides en aquest formulari no es tindran en compte a l'efecte de la valoració d'aquest.

  b) Memòria descriptiva de les activitats i els projectes, si escau, que ha dut a terme el centre valencià en l'exterior que sol·licita la subvenció, durant els exercicis 2018 i 2019.

  c) Només en els casos dels projectes en què estiga previst el treball en xarxa, s'ha d'aportar una declaració responsable subscrita pel representant de l'entitat sol·licitant, en què es manifeste la col·laboració en el disseny i/o l'execució del projecte a través de la metodologia de treball en xarxa (annex, document número 3).

  d) En el supòsit de centres que presenten sol·licitud de subvencions a la Generalitat per primera vegada, en cas que les entitats beneficiàries hagen modificat les seues dades bancàries respecte a exercicis anteriors, o bé a requeriment de l'òrgan gestor, han d'aportar, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de 17 de juny, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 6548 de 21.06.2011), la documentació següent:

  1r. Model de domiciliació bancària (annex, document número 6), signat per la persona representant de l'entitat beneficiària, juntament amb els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la seua representació.

  2n. Acreditació de la titularitat del compte bancari, així com del codi IBAN o SWIFT que s'assenyale en el model de domiciliació bancària.

  e) Llista nominal i numerada dels socis i les sòcies que pertanyen a l'entitat, amb la indicació del número de document d'identificació d'aquests, signada o autenticada per la persona que ocupe la presidència.

  En el cas que el centre valencià sol·licitant haja presentat aquesta documentació davant de la Generalitat en la convocatòria de subvencions de l'exercici anterior, només caldrà presentar una llista nominal i numerada, signada o autenticada pel president, de les altes i baixes de socis i sòcies produïdes durant l'any transcorregut des de la convocatòria anterior.

  f) Els centres sol·licitants que no tinguen la seua residència fiscal en territori espanyol han de presentar un certificat de residència fiscal emés per les autoritats competents del seu país de residència.

  g) En el cas dels centres valencians que estiguen situats fora d'Espanya, han de presentar una declaració responsable signada per la persona que n'ostente la presidència o per un representant, que l'entitat està exempta d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a Espanya (annex, document número 5).

  h) Qualsevol altre document justificatiu de mèrits al·legats per a la valoració.

  Els centres valencians que sol·liciten una subvenció a la MODALITAT 2 han de presentar, a més de la que s'ha mencionat anteriorment, la documentació següent:

  Còpia de les factures proforma o del pressupost de les obres de rehabilitació, condicionament i reforma que cal dur a terme, o de l'equipament o béns inventariables necessaris per al manteniment de l'activitat del centre que es pretenguen adquirir.

  Una factura proforma equival a un pressupost o oferta comercial, sol contindre la mateixa informació que una factura normal i pot servir com a justificació i compromís d'una inversió que cal escometre. No obstant això, aquesta ha de mencionar, de manera específica, la seua naturalesa de "proforma" i portar una sèrie numèrica diferent de la principal de facturació.

  Impresos associats

  [DOC. 1] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A CENTRES VALENCIANS EN L'EXTERIOR (CEVEX)

  [DOC. 2] FORMULARI DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE. Subvencions destinades a Centres Valencians en l'Exterior (CEVEX)

  [DOC. 3] FORMULARI DE COMPROMÍS DE TREBALL EN XARXA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [DOC. 5] DECLARACIÓ RESPONSABLE

  [DOC. 6] CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE DESPESES

  [DOC. 7] CERTIFICAT DE COMPLIMENT DEL PRESSUPOST APROVAT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.