Sol·licitud de subvencions destinades als clubs esportius i seccions esportives d'entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials internacionals i competicions de màxima categoria estatal d'esport no professional, per a l'any 2024.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 210558
|
Codi GVA: 200
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 11-12-2023

Fins 31-01-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

- Les subvencions d'aquesta convocatòria estan destinades a clubs esportius i seccions esportives d'entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials de caràcter estatal i internacional i la tecnificació de tots els seus equips.

 

- Les subvencions es destinaran a finançar les despeses ocasionades l'any 2024 pels següents conceptes:

 

a) Despeses derivades de la participació del primer equip en competicions oficials: desplaçaments, allotjament, manutenció, arbitratges i nòmines, que serà com a mínim del 50% de l'import de la subvenció concedida.

 

b) Despeses derivades de l'activitat esportiva del club relacionats amb la tecnificació de tots els seus equips.

 

c) Altres despeses de funcionament relacionats amb els apartats anteriors, degudament justificats, que serà com a màxim el 10% de l'import de la subvenció concedida.

 

- Es presentarà un pressupost de l'any 2024 de les despeses i ingressos de les activitats relacionades exclusivament amb la finalitat d'aquestes subvencions, indicades en l'apartat anterior.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
11-12-2023 al 31-01-2024
JustificacióTermini obert
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs esportius i seccions esportives de les entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que estiguen inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana i que complisquen amb els requisits que s'indiquen en la base...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació

1.- Presentació electrònica de la sol·licitud i documentació requerida.

 

2. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requerirà a les entitats interessades perquè l'esmenen en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució dictada a aquest efecte. L'esmena haurà de realitzar-se per mitjans electrònics en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490&version=amp

 

3. - Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació formada per set membres, designats per la persona titular de la direccion general amb competència en matèria d'esport, encarregada de l'estudi i valoració de les sol·licituds presentades.

 

4. - Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, la comissió tècnica d'avaluació elevarà, a través de l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació a la persona titular de la direcció general amb competència en matèria de l'esport, que resoldrà, per delegació de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, sobre l'ajuda i determinarà la quantia d'aquesta.

 

5. - La persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga resolució expressa en el termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria s'entendran denegades. 

 

6. - La Direcció General d'Esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos. La notificació es realitzarà a través de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds de subvenció presentades es realitzarà d'acord amb el que es disposa en la base Setena de l'Ordre 32/2022, de 13 de maig de 2022.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 31 de gener de 2024 (DOGV núm. 9741, 07.12.2023).

Documentació
1) Sol·licitud normalitzada. 2) Certificat de la federació espanyola corresponent. 3) Certificat de la federació autonòmica corresponent. 4) Pressupost d'ingressos i despeses de l'any 2024 de les activitats relacionades exclusivament amb la finalitat d'aquestes subvencions, signat per les...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
- Mitjançant presentació telemàtica de les sol·licituds, per a això s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través d'https://sede.gva.es i es buscarà en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta...
Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  QUANTIA L'import total màxim fixat en la present convocatòria es distribuirà entre els beneficiaris atesos els criteris especificats en la base Setena de l'Ordre 32/2022, de 13 de maig de 2022 pel procediment de concurrència competitiva. S'estableix com a límit de subvenció, el 30% de la...
  Saber més
  Observacions

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les aministraciones públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  Òrgans resolució

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  El termini de presentació de la justificació de les subvencions concedides conclourà el 15 de novembre de 2024. La justificació s’ha de presentar per mitjans electrònics, de conformitat amb les indicacions de la base quinzena de l’Orde 32/2022, preferiblement mitjançant la pàgina web...

  Saber més