Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions destinades als clubs esportius i seccions esportives d'entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials internacionals i competicions de màxima categoria estatal d'esport no professional, per a l'any 2023.

Codi SIA: 210558
Codi GUC: 200
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(31-12-2022
31-01-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

- Les subvencions d'aquesta convocatòria estan destinades a clubs esportius i seccions esportives d'entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials de caràcter estatal i internacional i la tecnificació de tots els seus equips. - Les subvencions es destinaran a finançar les despeses ocasionades l'any 2023 pels següents conceptes: a) Despeses derivades de la participació del primer equip en competicions oficials: desplaçaments, allotjament, manutenció, arbitratges i nòmines, que serà com a mínim del 50% de l'import de la subvenció concedida. b) Despeses derivades de l'activitat esportiva del club relacionats amb la tecnificació de tots els seus equips. c) Altres despeses de funcionament relacionats amb els apartats anteriors, degudament justificats, que serà com a màxim el 10% de l'import de la subvenció concedida. - Es presentarà un pressupost de l'any 2023 de les despeses i ingressos de les activitats relacionades exclusivament amb la finalitat d'aquestes subvencions, indicades en l'apartat anterior.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs esportius i seccions esportives de les entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que estiguen inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana i que complisquen amb els requisits que s'indiquen en la base segona de l'Ordre 32/2022, de 13 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades als clubs esportius i seccions esportives d'entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials internacionals i competicions de màxima categoria estatal d'esport no professional.

Normativa del procediment

  • Ordre 32/2022, de 13 de maig 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a l'any 2022 de les subvencions destinades als clubs esportius i seccions esportives d'entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials internacionals i competicions de màxima categoria estatal d'esport no professional. (DOGV núm. 9344 de 20/05/2022)
  • Resolució de 14 de desembre de 2022, del director general d'Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades als clubs esportius i seccions esportives d'entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials internacionals i competicions de màxima categoria estatal d'esport no professional, per a l'any 2023 (DOGV núm. 9501, de 30/12/2022).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 31 de gener de 2023 (DOGV núm. 9501, 30.12.2022).

Documentació

1) Sol·licitud normalitzada. 2) Certificat de la federació espanyola corresponent. 3) Certificat de la federació autonòmica corresponent. 4) Pressupost d'ingressos i despeses de l'any 2023 de les activitats relacionades exclusivament amb la finalitat d'aquestes subvencions, signat per les persones competents per a això. 5) Liquidació de les despeses ocasionades l'any anterior a la convocatòria actual, si no s'ha presentat anteriorment, signat per les persones competents per a això. 6) Projecte esportiu que reculla la informació relativa a l'estructura organitzativa, junta directiva, filosofia, objectius, activitats, equips i nombre de llicències esportives per categories del club. 7) Relació d'esportistes de categories inferiors a la sènior que hagen obtingut una classificació entre els tres primers llocs de la seua categoria en els campionats d'Espanya durant l'any 2023 (només en esports individuals per a les competicions del tipus b.1) i en tots els esports per a les competicions tipus b.2) segons la base Segona de l'Ordre 32/2022, de 13 de maig de 2022. 8)Dades de la domiciliació bancària, que està disponible en tràmit automatitzat en la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648, en compliment de la Resolució de 16 de juny de 2022, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aprova la implementació del sistema informàtic PROPER i es regulen les actuacions administratives automatitzades de la Intervenció de la Generalitat Valenciana segons el que es preveu en l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que regula les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. S'ha de presentar el justificant de la seua presentació. No obstant això, no serà necessari si s'ha presentat en una altra convocatòria, però s'haurà d'indicar el número de compte bancària en el formulari de sol·licitud. 9) Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, mitjançant certificació referida al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social. En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-lo expressament en la sol·licitud, quedant obligada a aportar els documents corresponents. 10) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat F de la sol·licitud de subvenció.

Presentació

Telemàtica
- Mitjançant presentació telemàtica de les sol·licituds, per a això s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través d'https://sede.gva.es i es buscarà en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria. - Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que el sol·licite podrà utilitzar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, on s'inclou, entre altres, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació. - Així mateix, la tramitació electrònica es podrà realitzar per un representant autoritzat, amb una alta prèvia d'aquest en el Registre Electrònic de Representació de la Generalitat o qualsevol altra modalitat de representació que s'estime, d'acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb els articles 5 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - Si els documents a aportar amb la sol·licitud telemàtica no són documents electrònics, l'òrgan instructor podrà sol·licitar els originals per a verificar la seua autenticitat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1.- Presentació electrònica de la sol·licitud i documentació requerida. 2. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requerirà a les entitats interessades perquè l'esmenen en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució dictada a aquest efecte. L'esmena haurà de realitzar-se per mitjans electrònics en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490&version=amp 3. - Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació formada per set membres, designats per la persona titular de la direccion general amb competència en matèria d'esport, encarregada de l'estudi i valoració de les sol·licituds presentades. 4. - Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, la comissió tècnica d'avaluació elevarà, a través de l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació a la persona titular de la direcció general amb competència en matèria de l'esport, que resoldrà, per delegació de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, sobre l'ajuda i determinarà la quantia d'aquesta. 5. - La persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga resolució expressa en el termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria s'entendran denegades.  6. - La Direcció General d'Esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos. La notificació es realitzarà a través de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds de subvenció presentades es realitzarà d'acord amb el que es disposa en la base Setena de l'Ordre 32/2022, de 13 de maig de 2022.

òrgans de tramitació

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les aministraciones públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

Quantia i cobrament

QUANTIA L'import total màxim fixat en la present convocatòria es distribuirà entre els beneficiaris atesos els criteris especificats en la base Setena de l'Ordre 32/2022, de 13 de maig de 2022 pel procediment de concurrència competitiva. S'estableix com a límit de subvenció, el 30% de la liquidació de les despeses efectivament realitzades l'any anterior a la convocatòria. PAGAMENT - El deslliurament de les subvencions es produirà a la finalització de les activitats, prèvia justificació documental de les despeses corresponents a la realització de l'activitat objecte de la subvenció concedida. - La justificació haurà de presentar-se per mitjans electrònics, a través del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490&version=amp - El termini de presentació de les justificacions requerides conclourà el 15 de novembre de l'any 2023.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa