Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades als clubs esportius d'elit amb participació en competicions oficials internacionals o lligues de màxima categoria estatal d'esport no professional, per a l'any 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades als clubs esportius d'elit amb participació en competicions oficials internacionals o lligues de màxima categoria estatal d'esport no professional, per a l'any 2021.

  Objecte del tràmit

  - Les subvencions d'aquesta convocatòria estan destinades a clubs esportius i seccions esportives de les Universitats de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials de caràcter estatal i internacional i la tecnificació de tots els seus equips.

  - Les subvencions es destinaran a finançar les despeses ocasionades l'any 2021 pels següents conceptes:

  a) Despeses derivades de la participació del primer equip en competicions oficials: desplaçaments, allotjament, manutenció, arbitratges i nòmines, que serà com a mínim del 50% de l'import de la subvenció concedida.

  b) Despeses derivades de l'activitat esportiva del club relacionats amb la tecnificació de tots els seus equips.

  c) Altres despeses de funcionament relacionats amb els apartats anteriors, degudament justificats, que serà com a màxim el 10% de l'import de la subvenció concedida.

  - Es presentarà un pressupost de l'any 2021 de les despeses i ingressos de les activitats relacionades exclusivament amb la finalitat d'aquestes subvencions, indicades en l'apartat anterior.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs esportius i seccions esportives de les universitats de la Comunitat Valenciana, que estiguen inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana i que complisquen amb els requisits que s'indiquen.

  Requeriments

  1. Estar adscrit a la federació corresponent de la Comunitat Valenciana.

  2. Participar amb equips de categoria absoluta o sènior, durant la temporada esportiva 2020/2021 en competicions de màxima categoria o divisió, organitzades o reconegudes per la federació espanyola o internacional corresponent, amb l'excepció prevista per als esports col·lectius, quan no existisca representació de clubs de la Comunitat Valenciana en la màxima categoria. S'exclou el futbol masculí les màximes divisions del qual estatals són professionals, així com la lliga professional de bàsquet masculí (ACB). Pel que les competicions incloses són les següents:

  a) En el cas d'esports col·lectius, i considerant com a tals bàsquet, handbol, beisbol i sófbol, futbol femení, futbol sala, futbol americà, hoquei, rugbi, voleibol, waterpolo i caiac pol: 

  Campionats d'Europa/Competicions europees de clubs, amb participació mínima en aqueix esport de 8 països i que es classifiquen en les seues respectives lligues i campionats estatals de màxima divisió. 

  Lligues estatals oficials de màxima categoria amb clubs de la Comunitat Valenciana, que se celebren sistemàticament de lliga regular, organitzada o reconeguda per la federació espanyola corresponent. Quan no existisca representació de clubs de la Comunitat Valenciana en la màxima categoria, es considerarà la immediatament inferior.

  b) En el cas d'esports individuals:

  Campionats d'Europa/Competicions europees de clubs, amb participació mínima en aqueix esport de 8 països i que es classifiquen en les seues respectives lligues i campionats de màxima divisió.

  Lligues estatals oficials de màxima categoria que se celebren sistemàticament de lliga en les quals la competició no es realitza en concentració, sinó, per un sistema de competició de lliga que es desenvolupa en diverses jornades separades en el temps, i integrades per clubs que hagen ascendit a la màxima categoria estatal la temporada anterior o romanguen en la mateixa classificats pels seus resultats esportius i trajectòria de la temporada anterior.

  4. Tots aquells altres requisits que estableix l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  L'import total màxim fixat en la present convocatòria es distribuirà entre els beneficiaris atenent els criteris especificats, pel procediment de concurrència competitiva. S'estableix com a límit de subvenció el 30 % de la liquidació de les despeses efectivament realitzades l'any anterior a la convocatòria.


  PAGAMENT
  - L'entrega de les subvencions es produirà a la finalització de les activitats, amb la prèvia justificació documental de les despeses corresponents a la realització de l'activitat objecte de la subvenció concedida.
  - La justificació s'ha de presentar per mitjans electrònics, a través de l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490&version=amp
  - El termini de presentació de les justificacions requerides conclourà el 30 de novembre de l'any 2021.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la convocatòria i finalitzarà el 29 de gener de 2021 (DOGV 8986/30.12.2020). L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1) Sol·licitud normalitzada.

  2) Certificat de la federació espanyola corresponent, segons model, on s'especifique:
  a) Sobre dades relatives a la temporada anterior (2019/2020):
  - La classificació final obtinguda pel club sol·licitant en la lliga nacional oficial de la màxima categoria, en la competició de Copa del Rei o Copa de la Reina d'aqueixa temporada i en la competició internacional oficial corresponent, si haguera participat.
  b) Sobre dades relatives a la temporada actual (2020/2021):
  - Participació del club amb equips de categoria absoluta o sènior en les competicions oficials internacionals o lligues de màxima categoria nacional.
  - Calendaris de les competicions internacionals o lligues de la màxima categoria nacional.

  3) Certificat de la federació autonòmica corresponent, segons model, on s'especifique:
  - Adscripció del club a la federació.
  - Inscripcions dels equips del club en les competicions autonòmiques durant la temporada 2020/2021.
  - Relació d'equips de totes les categories inferiors pertanyents al club i el tipus de competició o divisió en el qual participen.
  - Relació d'esportistes amb llicència sènior o absoluta, que formen part de la primera plantilla de l'equip, especificant número de document nacional d'identitat, lloc de naixement, i la seua condició d'esportista d'elit nivell A o nivell B i any en què es va qualificar com a tal, en els casos que procedisca.

  4) Pressupost de l'any 2021 d'ingressos i despeses de les activitats relacionades exclusivament amb la finalitat d'aquestes subvencions, signat per les persones competents per a això.

  5) Projecte esportiu que reculla la informació relativa a l'estructura organitzativa, junta directiva, filosofia, objectius, activitats, equips i nombre de llicències esportives per categories del club. 

  6) En el cas dels esports individuals, a més, relació d'esportistes de categories inferiors a la sènior que hagen obtingut una classificació entre els dos primers llocs de la seua categoria en els campionats d'Espanya en la temporada 2020/2021. 

  7) Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre la subvenció sol·licitada. No serà necessària si s'ha presentat en una altra convocatòria de la Direcció General d'Esport, no obstant això, haurà d'indicar-se en quin i el número de compte.

  8) Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, mitjançant certificació referida al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
  D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, estatal i autonòmica, i amb la seguretat social.
  En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-lo expressament en la sol·licitud, quedant obligada a aportar els documents corresponents.

  9) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat F de la sol·licitud de subvenció.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD SUBVENCIONS A CLUBS ESPORTIUS D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  CERTIFICAT FEDERACIÓ ESPANYOLA

  CERTIFICAT FEDERACIÓ AUTONÒMICA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació electrònica de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requeriran les entitats interessades perquè ho esmenen en el termini de 10 dies, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució dictada a aquest efecte. L'esmena s'ha de realitzar per mitjans electrònics en l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490&version=amp

  3. Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació formada per set membres, designats pel director general d'Esport, encarregada de l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades.

  4. Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, la comissió tècnica d'avaluació elevarà, a través de l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació al director general d'Esport, que resoldrà, per delegació del conseller d'Educació, Cultura i Esport, sobre l'ajuda i en determinarà la quantia.

  5. El director general d'Esport resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades, en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga cap resolució expressa, en el termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria, s'entendran denegades.

  6. La Direcció General d'Esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos. La notificació es realitzarà a través de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les aministraciones públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=200

  Tramitació

  - Mitjançant la presentació telemàtica de les sol·licituds, per a la qual cosa s'ha d'accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través de https://sede.gva.es i buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria.

  - Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite podrà utilitzar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, en què s'inclou, entre altres, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  - Així mateix, la tramitació electrònica la podrà realitzar un representant autoritzat amb una alta prèvia d'aquest en el Registre Electrònic de Representació de la Generalitat, o qualsevol altra modalitat de representació que s'estime d'acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb els articles 5 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Si els documents que s'han d'aportar amb la sol·licitud telemàtica no són documents electrònics, l'òrgan instructor podrà sol·licitar els originals per a verificar-ne l'autenticitat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. La valoració de les sol·licituds de clubs d'esports col·lectius s'efectuarà atenent els criteris següents:

  a) Resultats de la temporada anterior a la convocatòria:
  1r. Per classificació obtinguda en la lliga regular de més de 20 jornades, fins a un màxim de 900 punts:
  - Fins a un màxim de 900 punts, quan siga la lliga de màxima divisió estatal.
  - Fins a un màxim de 450 punts, quan siga la lliga immediatament inferior.
  2n. Per classificació obtinguda en la lliga regular entre 12 i 20 jornades, fins a un màxim de 400 punts:
  - Fins a un màxim de 400 punts, quan siga la lliga de màxima divisió estatal.
  - Fins a un màxim de 200 punts, quan siga la lliga immediatament inferior.
  3r. Per classificació obtinguda en la lliga regular amb menys de 12 jornades, fins a un màxim de 200 punts:
  - Fins a un màxim de 200 punts, quan siga la lliga de màxima divisió estatal.
  - Fins a un màxim de 100 punts, quan siga la lliga immediatament inferior.
  4t. Ascens a la màxima categoria obtingut pel primer equip: fins a un màxim de 200 punts.
  5é. Classificació obtinguda per un segon equip en la màxima categoria: fins a un màxim de 200 punts.
  6é. Classificació obtinguda pel primer equip en Copa del Rei o Copa de la Reina entre els llocs 1 al 8: fins a un màxim de 200 punts.
  7é. Classificació obtinguda pel primer equip en la competició europea oficial: fins a un màxim de 700 punts.
  8é. Participació del primer equip en competicions europees oficials de màxima categoria durant les tres últimes temporades de manera continuada: fins a un màxim de 600 punts.
  9é. Haver participat en Campionat d'Europa en quatre o més jornades fora d'Espanya, fins a 400 punts.

  b) Temporada corresponent a la convocatòria:
  1r. Per participació del primer equip en lliga regular de més de 20 jornades, fins a un màxim de 400 punts:
  - Fins a un màxim de 400 punts en lligues de màxima categoria estatal.
  - Fins a un màxim de 200 punts en lligues immediatament inferiors.
  2n. Per participació del primer equip en lliga regular de 12 a 20 jornades, fins a un màxim de 200 punts:
  - Fins a un màxim de 200 punts en lligues de màxima categoria estatal.
  - Fins a un màxim de 100 punts en lligues immediatament inferiors.
  3r. Per participació del primer equip en lliga regular en menys de 12 jornades, fins a un màxim de 100 punts:
  - Fins a un màxim de 100 punts en lligues de màxima categoria estatal.
  - Fins a un màxim de 50 punts en lligues immediatament inferiors.
  4t. Participació del primer equip en la competició oficial internacional, sistemàticament de lliga (mínim 6 jornades): fins a un màxim de 700 punts.
  5é. Un altre sistema de competició internacional amb accés a la classificació: fins a un màxim de 500 punts.
  6é. Per participació femenina del club en competicions estatals: fins a un màxim de 200 punts:
  - Fins a un màxim de 200 punts per participació amb equip femení sènior en competicions de 1a o 2a divisió estatal.
  - Fins a un màxim de 100 punts per participació amb equips femenins en competicions estatals.
  7é. Nombre d'esportistes valencians amb llicència sènior o absoluta integrants del primer equip del club: fins a un màxim de 200 punts.
  8é. Llista d'equips de categories inferiors: fins a un màxim de 100 punts.
  9é. Valoració del projecte esportiu del club: fins a un màxim de 800 punts.
  10é. Nombre d'esportistes del primer equip del club que figuren en la Llista d'esportistes d'alt nivell o en la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de nivell A i nivell B, corresponents als dos anys anteriors a la convocatòria: fins a un màxim de 100 punts.

  c) S'aplicarà un factor corrector a la puntuació final obtinguda, en funció de la liquidació de les despeses efectivament realitzades l'any anterior a la convocatòria. Aquest factor corrector serà d'un mínim d'1 i un màxim de 2, en funció de la menor o major liquidació.

  d) La subvenció no superarà el 30 % de l'esmentada liquidació.

  2. La valoració de les sol·licituds de clubs d'esports individuals s'efectuarà atenent els criteris següents:

  a) Resultats de la temporada anterior a la convocatòria:
  1r. Classificació obtinguda pel primer equip en el Campionat d'Europa de clubs: fins a un màxim de 1.000 punts.
  2n. Haver obtingut el primer, segon o tercer lloc en la classificació definitiva en la competició oficial de lliga estatal de clubs de màxima categoria: fins a un màxim de 400 punts.
  3r. Classificació d'un segon equip en la lliga estatal de clubs de màxima categoria: fins a un màxim de 300 punts
  4t. Classificació obtinguda pel primer equip en Copa del Rei o Copa de la Reina entre els llocs 1 al 3: fins a un màxim de 300 punts.
  5é. Ascens a la màxima categoria obtingut pel primer equip: fins a un màxim de 100 punts.

  b) Participació en la temporada corresponent a la convocatòria:
  1r. Participació en Campionat d'Europa de clubs de categoria absoluta o sènior: fins a un màxim de 400 punts.
  2n. Participar en Campionat d'Europa oficial de clubs de categoria absoluta o sènior amb més de dos desplaçaments fora d'Espanya: fins a un màxim de 200 punts.
  3r. Participar amb cinc o més esportistes en les competicions oficials a les quals es refereix l'article 2.1.b, fins a un màxim de 200 punts.
  4t. Participació en Campionat d'Europa de clubs de categoria inferior a l'absoluta o sènior: fins a un màxim de 200 punts.
  5é. Participació en lliga estatal de clubs, amb més de 6 jornades: fins a un màxim de 200 punts.
  6é. Per participació femenina del club en competicions estatals: fins a un màxim de 200 punts:
  - Fins a un màxim de 200 punts per participació amb equip femení sènior en competicions de 1a o 2a divisió estatal.
  - Fins a un màxim de 100 punts per participació amb equips femenins en competicions estatals.
  7é. Nombre d'esportistes valencians amb llicència sènior o absoluta integrants del primer equip del club: fins a un màxim de 200 punts.
  8é. Nombre d'esportistes de categories inferiors a la sènior que hagen obtingut una classificació entre els dos primers llocs de la seua categoria en els Campionats d'Espanya en la temporada anterior a la data de convocatòria anual: fins a un màxim de 500 punts.
  9é. Valoració del projecte esportiu del club: fins a un màxim de 800 punts.
  10é. Nombre d'esportistes del primer equip del club que figuren en la Llista d'Esportistes d'Alt Nivell o en la Llista d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana de nivell A o de nivell B, corresponents als dos anys anteriors a la convocatòria: fins a un màxim de 500 punts.

  c) S'aplicarà un factor corrector a la puntuació final obtinguda, en funció de la liquidació de les despeses efectivament realitzades l'any anterior a la convocatòria. Aquest factor corrector serà d'un mínim d'1 i un màxim de 2, en funció de la menor o major liquidació.

  d) La subvenció no superarà el 30 % de l'esmentada liquidació.

  3. Finalitzada la valoració, s'establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds que reunisquen els requisits de més a menys puntuació i s'adjudicarà a les que hagen obtingut més valoració fins a l'esgotament del crèdit pressupostari consignat a aquest efecte. En el cas que es produïsca empat, es valorarà, per al desempat, el nombre superior d'esportistes que s'hagen desplaçat en competicions fora d'Espanya. I si persistira l'empat, que s'hagen desplaçat dins d'Espanya.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 39/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als clubs esportius d'elit amb participació en competicions oficials internacionals o lligues de màxima categoria estatal d'esport no professional (DOGV núm. 8156, de 25/10/2017).
  - RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades als clubs esportius d'elit amb participació en competicions oficials internacionals o lligues de màxima categoria estatal d'esport no professional per a l'any 2021. [ (DOGV núm. 8986 de 30/12/2020)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 39/2017, de 18/10/2017.

  Vegeu l'Ordre 28/2018, de 21 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació Cultura i Esport, per la qual és modifica parcialment l'Ordre 39/2017.

  Vegeu la Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Esport.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.