Detall de Procediment

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de l'Autoritat de Transport Metropolità de València. (Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat).

Codi SIA: 1995407
Codi GUC: 20002
Organisme: AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA ATMV
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

En la relació administració/ciutadà es fa necessari que la persona interessada es dirigisca als òrgans administratius: - En la iniciació d'un procediment. - En la instrucció: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc. - En la renúncia de drets i en el desistiment de sol·licituds. - En la fase d'execució del procediment. - En la interposició de recursos. Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general el poden utilitzar les persones interessades quan encara que hi haja un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a això. Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica, necessàriament cal utilitzar aquesta via per a contactar amb l'Administració.

Requisits

En cas de persones jurídiques, han d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Aquest registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que estableix la llei.

Normativa del procediment

  • Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014).
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

Juntament amb el formulari, de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades poden adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això segons el que estableix la normativa que ho regule o, si és el cas, la que siga requerida per l'Administració al ciutadà o la que la persona interessada considere de presentació oportuna).

Presentació

Telemàtica
Per a iniciar el tràmit telemàtic heu de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (Vegeu els enllaços de l'apartat "Informació complementària"). També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit). Des de l'assistent de tramitació electrònica s'han d'efectuar els passos següents: 1. Completeu el formulari de dades generals. - El camp "Servei Territorial" és obligatori. Cal que indiqueu un dels valors possibles (Serveis centrals, Alacant, Castelló i València). - El camp "Matèria" és opcional i hi heu d'indicar la temàtica de la sol·licitud perquè es puga identificar i redirigir correctament. - El camp "Exposició" és opcional, en aquest cal que indiqueu de manera resumida l'objectiu del tràmit. 2. Seleccioneu la instància que voleu omplir (Sol·licitud) i "Envia". 3. Documenteu la tramitació, per a la qual cosa cal tindre present el següent: Des de l'apartat "Altres documents" podeu annexar la resta de documents exigits pel procediment o que considereu oportuns. Quan el procediment exigisca el pagament d'una taxa, heu d'adjuntar també el justificant de pagament en aquest moment. 4. En l'apartat "Pagar" no heu de fer cap acció (en el cas que el procediment comporte el pagament d'una taxa, el document justificatiu l'heu d'haver annexat en el pas anterior). 5. Registreu la sol·licitud.

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa