Detall de Procediments

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de l'Autoritat de Transport Metropolità de València. (Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.
  (Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat).

  Objecte del tràmit

  En la relació administració/ciutadà es fa necessari que la persona interessada es dirigisca als òrgans administratius:
  - En la iniciació d'un procediment.
  - En la instrucció: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc.
  - En la renúncia de drets i en el desistiment de sol·licituds.
  - En la fase d'execució del procediment.
  - En la interposició de recursos.

  Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general el poden utilitzar les persones interessades quan encara que hi haja un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a això.

  Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica, necessàriament cal utilitzar aquesta via per a contactar amb l'Administració.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que estableix la llei.

  Requeriments

  En cas de persones jurídiques, han d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Aquest registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb el formulari, de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades poden adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment.

  (Tot això segons el que estableix la normativa que ho regule o, si és el cas, la que siga requerida per l'Administració al ciutadà o la que la persona interessada considere de presentació oportuna).

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20002

  Tramitació

  Per a iniciar el tràmit telemàtic heu de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina.

  Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (Vegeu els enllaços de l'apartat "Informació complementària").

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Des de l'assistent de tramitació electrònica s'han d'efectuar els passos següents:
  1. Completeu el formulari de dades generals.
  - El camp "Servei Territorial" és obligatori. Cal que indiqueu un dels valors possibles (Serveis centrals, Alacant, Castelló i València).
  - El camp "Matèria" és opcional i hi heu d'indicar la temàtica de la sol·licitud perquè es puga identificar i redirigir correctament.
  - El camp "Exposició" és opcional, en aquest cal que indiqueu de manera resumida l'objectiu del tràmit.

  2. Seleccioneu la instància que voleu omplir (Sol·licitud) i "Envia".

  3. Documenteu la tramitació, per a la qual cosa cal tindre present el següent:
  Des de l'apartat "Altres documents" podeu annexar la resta de documents exigits pel procediment o que considereu oportuns. Quan el procediment exigisca el pagament d'una taxa, heu d'adjuntar també el justificant de pagament en aquest moment.

  4. En l'apartat "Pagar" no heu de fer cap acció (en el cas que el procediment comporte el pagament d'una taxa, el document justificatiu l'heu d'haver annexat en el pas anterior).

  5. Registreu la sol·licitud.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o utilitzats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 191/2014, de 14 de novembre.

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.