Detall de Procediments

EAUTOM 2021- Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EAUTOM 2021- Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció.

  Objecte del tràmit

  Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les dones treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d'adopció.

  Requeriments

  REQUISITS DE LES SOL·LICITANTS:

  a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària que assenyalen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

  b) En cap cas podran resultar beneficiàries les persones que siguen sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

  EXCLUSIONS:

  Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:
  a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell.
  b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del tractat).
  c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
  c.1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
  c.2) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.
  d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.
  e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

  L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició que estableix l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no pot excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

  REQUISITS DE LA CONTRACTACIÓ:

  * La contractació s'ha d'efectuar a partir de l'1 de gener de 2021 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.

  * La persona contractada ha d'haver estat en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació.

  * La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de la subvenció ascendirà a:

  a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de durada: 1.500 euros.

  b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de durada: 3.500 euros.

  Els imports indicats s'incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o una dona.

  Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb la reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

  La liquidació de les ajudes es farà una vegada s'hagen justificat les condicions establides i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV 9001 de 20/01/2021) i finalitzarà 1 d'octubre de 2021.

  Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud (que comprenga, així mateix, la documentació exigida) s'ha de presentar, preferentment, de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "EAUTOM 2021 - Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció".

  En la pàgina web de LABORA (https://labora.gva.es), en l'apartat "Ciutadania" estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud (per a això, cal disposar del certificat reconegut per als ciutadans), sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs que preveu la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'esmentada adreça d'Internet (https://labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio).

  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels que es descriuen ací serà inadmesa.

  Registres dels òrgans administratius de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació:

  Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Si la sol·licitud es presenta telemàticament per representant, aquest ha d'estar prèviament autoritzat a través del Registre de representants: https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/.

  REGISTRE GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel: 963869160
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana
  Tel: 964558657

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20004

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació.

  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars.

  c) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.

  En el cas que conste oposició expressa de la persona sol·licitant perquè LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació recapte, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, determinada informació, haurà d'aportar la documentació acreditativa del següent:

  a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.

  b) Comunicació a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació del contracte de treball que dona lloc a la subvenció.

  c) Vida laboral de l'empresa, certificada per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  e) Acreditació que la persona contractada va romandre desocupada i inscrita com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació.

  f) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.

  g) Si és el cas i a l'efecte que s'hagen d'aplicar els criteris de priorització en cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resulte possible prioritzar-los per hora de presentació (punt 2 del resolc nové de la resolució de convocatòria), certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona sol·licitant, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.  d) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.

  e) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.

  f) Si escau, certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.

  g) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió.

  h) Certificat mèdic acreditatiu de la situació d'embaràs i de la data probable de part o declaració d'idoneïtat del Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat.

  i) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  [ANNEX I] MANTENIMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DE DONES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos:

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

  3. La instrucció correspondrà a les direccions territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.

  4. L'òrgan instructor podrà demanar a les persones interessades l'aportació addicional de tots els documents i les dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

  5. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

  6. En cada direcció territorial de LABORA del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o la persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals i una persona que ocuparà la secretaria, amb veu però sense vot. Les persones que ocupen les vocalies i la secretaria les designarà la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació entre personal funcionari adscrit al servei territorial competent en matèria d'ocupació. L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes en els quals es concrete el resultat de les avaluacions dutes a terme en relació amb els períodes de temps que considere.

  7. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.

  8. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos computat en els mateixos termes, davant del jutjat contenciós administratiu de la província corresponent, de conformitat amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Davant de la desestimació per silenci administratiu, s'hi podrà interposar un recurs idèntic.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20004

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física) admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  Informació adicional

  Enllaç d'aquesta guia "Tramitar amb certificat".

  Inici
 • Informació complementària

  Destinataris i beneficiaris finals de l'acció: treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d'adopció.
  NOMBRE DE BENEFICIARIS PREVISTOS: 60 persones beneficiàries.
  Quantia/Pressupost: 150.000 euros.

  Criteris de valoració

  La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú.

  En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resulte possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran les sol·licituds que presenten persones amb diversitat funcional. Si, després d'aplicar aquests criteris, l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

  Obligacions

  A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries:

  a) Formalitzar els contractes de treball per escrit i el clausulat ha de recollir la durada estimada expressada en mesos complets.

  b) Els contractes a jornada parcial han de recollir expressament en el clausulat el nombre d'hores setmanals de treball.

  c) Mantindre la relació laboral amb el treballador la contractació del qual va motivar l'ajuda almenys durant el període subvencionat de 3 o 6 mesos.

  d) Acreditar la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajuda, així com el compliment dels requisits i de les condicions que determinen aquesta concessió.

  e) Facilitar totes les dades i la informació en qüestions, relacionades amb les subvencions concedides que li requerisca LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  f) Comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

  g) Conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, els quals han de ser originals o còpies certificades de conformitat amb aquests.

  h) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros.

  i) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment de l'activitat per compte propi, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.

  Sancions

  Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Enllaços

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat d'ajudes foment d'ocupació de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Vegeu l'aportació de documentació a un expedient obert de LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació)

  Vegeu el tràmit registre de representants.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment d'ocupació dirigida a l'emprenedoria (DOGV núm. 8138, de 29.09.2017)
  - RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les
  subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria. (DOGV nº 9001, de 20/01/2021)
  - Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria.(DOGV nº 9001, de 20/01/2021)
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l'ocupació
  dirigida a l'emprenedoria.

  Llista de normativa

  Vegeu la informació per a la presentació telemàtica.

  RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones.

  Vegeu Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones.

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.