• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

ECOJUP 2019 - Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  ECOJUP 2019 - Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  Objecte del tràmit

  Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques a jornada completa de les persones joves qualificades que figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pot ser beneficiària d'aquestes ajudes qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  EXCLUSIONS

  · En cap cas podran resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinga personalitat jurídica, puga realitzar les actuacions subvencionables, ni les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l'Administració local ni els organismes autònoms vinculats o dependents d'aquestes.

  · Queden exclosos d'aquest programa els supòsits previstos en el resolc seté de la resolució per la qual es convoquen aquestes ajudes.

  · Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE de data 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, NO es poden concedir a empreses dels sectors següents:

  a) Pesca i aqüicultura, segons es recullen en el Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.
  b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del tractat).
  c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

  c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
  c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.

  d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

  e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

  D'altra banda, l'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa no excedirà els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no pot excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds s'inicia el 5 de febrer de 2019 i finalitzarà el 31 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció (DOGV nº 8478 de 4/2/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) han de presentar la seua sol·licitud (juntament amb la documentació indicada) telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per mitjà del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "ECOJUP 2019 - Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil".

  Les persones físiques i les persones autoritzades per aquestes a través del registre de representants (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) han de presentar la sol·licitud preferentment segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior amb el certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial del Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa ha d'utilitzar els impresos normalitzats localitzats en la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es), en l'apartat corresponent a aquesta convocatòria (ECOGJU 2019), llevat que la persona interessada o el seu representant estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques; en aquest cas, s'ha de presentar segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel:
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana
  Tel: 964858650

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20008

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació.

  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars.

  c) Contracte de treball que dona lloc a l'ajuda.

  d) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió.

  e) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.

  e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o, si no se n'ha obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.

  g) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.

  h) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.

  i) Comunicació a la persona contractada del cofinançament pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil de l'ajuda sol·licitada, segons el model normalitzat.

  j) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana dels treballadors en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte.

  k) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de treballadors en situació d'alta en la data de contractació de la persona jove (31 dies).

  l) Documentació acreditativa que indique que la persona jove posseeix alguna de les titulacions establides en el resolc quart.

  m) Declaració responsable de la persona contractada en què indique que, en el moment de la contractació, manté els requisits per a tindre la condició de beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, autoritze la comprovació d'aquesta situació i faça constar que entén que, en el cas que no es mantinguen aquests requisits, es produirà la seua exclusió com a destinatari final de les ajudes, segons el model normalitzat.

  n) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona jove contractada.

  ny) Certificat de la situació en el Fitxer de Garantia Juvenil de la persona jove contractada.

  o) Si escau, acreditació de la condició de dona víctima de la violència sobre la dona, de conformitat amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  p) Si escau, acreditació que la persona jove contractada es troba sota la guarda o la tutela de la Generalitat, o complint una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d'edat, o d'haver estat en alguna d'aquestes dues situacions, en algun període, durant els tres anys anteriors a la majoria d'edat.

  q) Si escau, diagnòstic de malaltia o trastorn mental emés pel centre públic de salut mental, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 8/2018.

  Llevat que conste l'oposició expressa per l'entitat o persona sol·licitant (en aquest cas, haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa), el Servei Valencià d'Ocupació i Formació recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa a:

  a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.

  b) Comunicació, al servei d'ocupació, del contracte de treball que dona lloc a la subvenció.

  c) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.

  d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  e) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona jove contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 8/2018.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  [ANNEX I] CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES A JORNADA COMPLETA DE JOVES INSCRITS AL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA CONTRACTADA

  COMUNICACIÓ AL/A TREBALLADOR/A

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.