Detall de Procediments

Convocatòria de tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i centres dependents d'aquesta.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i centres dependents d'aquesta.

  Objecte del tràmit

  1. Convocar la concessió de tretze beques i declarar la urgència del procediment, a excepció de sol·licituds i recursos, per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la direcció general amb competències en matèria de salut pública i addiccions i centres dependents d'aquesta, per als exercicis 2021 i 2022, destinades a donar suport a la formació complementària, millora i especialització professional de les persones amb titulacions oficials universitàries següents: Medicina, Infermeria, Nutrició i Dietètica, Sociologia, Psicologia, Ciències Polítiques, Antropologia, Treball Social, Estadística, Estadística Aplicada, Matemàtiques, Ciències Ambientals, Enginyeria Industrial, Enginyeria Química Industrial, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Química, Física, Farmàcia, Biologia, Veterinària, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Informació i Documentació, Comunicació, Economia, Dret i Periodisme, amb els següents perfils professionals segons centre de realització de les pràctiques professionals per cada àrea funcional i activitat: Beques adscrites als serveis centrals de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i centres dependents d'aquesta.
  1. Una beca. Títol universitari en enginyeria, matemàtiques, medicina, farmàcia, biologia, química, física, o veterinària.
  2. Una beca. Títol universitari en Farmàcia, Química, Biologia, Veterinària, Ciència i Tecnologia dels Aliments, es valorarà el Màster Oficial en Seguretat Alimentària o màster oficial equivalent.
  3. Una beca. Títol universitari en Estadística, Estadística Aplicada o Matemàtiques.
  4. Una beca. Títol universitari en Medicina, Farmàcia, Biologia o Química. es valorarà el Màster Oficial en Investigació Biomèdica o equivalents.
  5. Una beca. Títol universitari en Enginyeria Industrial, Enginyeria Química Industrial, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Ciències Ambientals, Química o Física, es valorarà el Màster Oficial en contaminació i sanitat ambiental o equivalents.
  6. Una beca. Títol universitari en Comunicació Audiovisual o Periodisme.
  7. Una beca. Títol universitari en Sociologia, Antropologia o Ciències Polítiques.
  8. Una beca. Títol universitari en Dret.
  9. Una beca. Títol universitari en Sociologia, Antropologia o Treball Social.
  10. Una beca. Títol universitari en Infermeria o Nutrició i Dietètica; es valorarà títol de Màster oficial en salut pública o de màster oficial equivalent.
  11. Una beca. Títol universitari en Psicologia, es valorarà títol de Màster oficial en salut pública o de màster oficial equivalent.
  12. Una beca. Títol universitari en Estadística, Estadística Aplicada o Matemàtiques.
  13. Una beca. Títol universitari en Farmàcia, Química, Biologia, Veterinària o Ciència i Tecnologia dels Aliments, es valorarà el Màster Oficial en Anàlisi Química o màster oficial equivalent. Ubicació, Laboratori de salut pública d'Alacant: 1 (àrea d'anàlisi química).
  2. La convocatòria s'ajustarà a les bases reguladores aprovades en l'Ordre 5/2020, de 10 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'àmbit de la Direcció General amb competències en matèria de salut pública, en matèria d'addiccions i centres dependents d'aquesta, en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8882, de 14 d'agost de 2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran sol·licitar les beques objecte de regulació en aquestes bases, les persones que reunisquen els següents requisits al final del termini de presentació de les sol·licituds determinat en l'apartat cinqué d'aquesta convocatòria:

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Els qui aspiren a elles i no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, en el seu cas, durant el procés de selecció.
  b) No ser major de 35 anys.
  c) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions exigides en la corresponent convocatòria, sense que hagen transcorregut més de 5 anys des de la finalització dels estudis requerits.
  d) No haver sigut persona beneficiària de beques de pràctiques professionals atorgades per la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  e) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat www.gva.es.
  f) No patir malaltia o grau de discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la beca i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. Les persones amb discapacitat en els qui no concórrega aquest impediment, podran al·legar la seua condició de discapacitada a l'efecte de dirimir el possible empat que puga produir-se.
  2. No podran optar a les beques que ordenen aquestes bases els qui, en el moment de publicar-se la convocatòria ja estiguen gaudint d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que s'està gaudint o que resten menys de dos mesos per a la seua finalització.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. A l'efecte de la quantia de les beques, pagament i justificació d'aquestes, s'estarà al que s'estableix en les bases dihuitena i dinovena de l'annex únic de l'Ordre 5/2020, de 10 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, adaptant-ho a la Resolució de 5 de febrer de 2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableix la quantitat mensual de percepció en l'exercici 2020 i la quantitat inicial de percepció per a l'exercici 2021, de les beques sotmeses a l'àmbit d'aplicació del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, en MIL HUITANTA-HUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS (1.088,43 €) mensuals.
  2. L'import de cada beca s'abonarà a les persones beneficiàries de les mateixes per mensualitats vençudes, prèvia expedició per la persona que exercisca la tutoria i direcció tècnica, d'una certificació que acredite un nivell satisfactori de dedicació i aprofitament. En el cas que, concedida la beca, algun període de desenvolupament de les pràctiques no es realitze durant un mes complet i implique una meritació econòmica a favor de la persona beneficiària inferior al corresponent a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional a aquest període.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La forma de presentació de les sol·licituds i documentació que ha d'acompanyar-se, es realitzarà exclusivament per via electrònica, la sol·licitud i currículum de manera completa, segons models normalitzats que estan accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, www.gva.es i es realitzarà i ajustarà al determinat en la base cinquena i sisena de l'annex únic de la citada ordre.
  El formulari de sol·licitud conté una indicació que les dades de caràcter personal continguts en el mateix podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per la persona titular responsable d'aquest, en l'ús de les funcions pròpies que tinga atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Al seu torn, s'informa les persones interessades de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. A fi de reduir càrregues administratives a les persones interessades, amb la sol·licitud i el currículum no s'acompanyarà cap documentació.

  2. Només les persones sol·licitants que hagen sigut seleccionades per a la fase d'entrevista, hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en què acudisquen a la realització de l'entrevista.

  3. Si la documentació presentada no reunix els requisits indicats en les bases i en la convocatòria o no són aportats alguns dels documents exigits, es requerirà la persona interessada, perquè, en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, esmene o acompanye els documents preceptiu amb la indicació que, en cas de no fer-ho, se'l tindrà per desistida en la seua sol·licitud després de ser dictada una resolució a este efecte.

  4. Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió avaluadora, que elevarà proposta motivada de resolució a la persona titular de la Direcció General de Salut Pública.

  5. La comissió avaluadora podrà servir-se d'assessors externs, personal funcionari de la Generalitat, quan ho considere convenient. Si en qualsevol moment del procés arriba a coneixement de la comissió avaluadora corresponent que alguna de les persones sol·licitants no posseïx la totalitat dels requisits exigits, ha de requerir-li l'acreditació d'estos requisits. En el cas que no foren acreditats en el termini que s'establisca en el requeriment efectuat, quedarà exclosa del procés, prèvia indicació de les inexactituds o falsedats formulades per la persona sol·licitant.

  6. Es delega en la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública, la competència per a dictar la resolució de concessió de la beca qui a proposta de la comissió avaluadora, podrà declarar deserta, totalment o parcialment, la concessió de les beques convocades quan cap dels candidats o les candidates obtinga un mínim de 8 punts en la suma dels cinc apartats del barem de mèrits.

  7. El termini màxim per a dictar i publicar les resolucions serà de tres mesos, a comptar de la data de publicació de la convocatòria. Conclòs este termini sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

  8. La resolució de concessió es publicarà de conformitat amb en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb expressió de les bases, convocatòria, del programa i crèdit pressupostari a què s'imputen les beques atorgades. Transcorregut el termini i vistes les al·legacions, es publicarà el llistat per idèntic mig el llistat previ a l'entrevista. les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat.

  9. La publicació de l'esmentada resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en Internet, https://sede.gva.es, així com en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública www.san.gva.es

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la beca que es dicte conforme a aquesta convocatòria, posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar, recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20010

  Inici
 • Informació complementària

  Les pràctiques es realitzaran en la seu de la Direcció General de Salut Pública i centres dependents d'aquesta, conforme s'especifica en la convocatòria de cadascuna de les beques.
  L'activitat pràctica a desenvolupar serà l'especificada per a cadascun dels perfils professionals i beques convocades.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds presentades es valoraran conforme als criteris establits en la base tercera, "Barem per a la valoració dels mèrits personals", de l'annex únic de l'Ordre de Bases de 10 d'agost de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Enllaços

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 d'abril de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i centres dependents d'aquesta. [2021/5307]

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/2009).
  - ORDRE 5/2020, de 10 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'àmbit de la Direcció General amb competències en matèria de salut pública, en matèria d'addiccions i centres dependents. [2020/6647]
  - RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i centres dependents d'aquesta. [2021/3796
  - CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 9 d'abril de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i centres dependents d'aquesta. [2021/5307]

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  ORDRE 5/2020, de 10 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'àmbit de la Direcció General ambcompetències en matèria de salut pública, en matèria d'addiccions i centres dependents. [2020/6647]

  RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i centres dependents d'aquesta. [2021/3796]

  Llistat de seguiment

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 d'abril de 2021

  LLISTAT PROVISIONAL SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES

  Llistat definitiu i anunci convocatoria d'entrevista

  Correcció d'errades del llistat definitiu

  Llistat provisional d'adjudicataris/es i reserves, obertura de termini d'esmena (

  Resolució 20 juliol, de concesió de dotze beques

  Resolució de 26 de juliol, d'adjudicació de una beca

  Resolució de 26 de juliol d'adjudicació d'una beca

  Resolució de 27 de juliol d'adjudicació d'una beca

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de juliol de 2021

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de juliol de 2021

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de juliol de 2021

  RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2022, de la directora general de Salut Pública i Addiccions, per la qual s'adjudica una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, i centres dependents d'aquesta, després de la renúncia de la persona beneficiària. [2022/1655]

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.