Comunicació de projectes o activitats culturals, científiques, o esportives no professionals, que tinguen per se interés social, desenvolupats per determinades entitats beneficiàries del mecenatge a la Comunitat Valenciana

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 1994401
|
Codi GVA: 20016
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 01-02-2024

Fins 01-03-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Comunicar projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals, que tinguen per se interés social, i que estiguen desenvolupats per determinades entitats beneficiàries del mecenatge a la Comunitat Valenciana, per a la publicació per l'Oficina del Mecenatge a l'efecte de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
01-02-2024 al 01-03-2024
Normativa
 • Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.
 • Decret 2/2019, de gener, del Consell, pel qual es regula la composició i el funcionament del Consell Assessor del Mecenatge i els procediments per a la declaració i la comunicació de l'interés social de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Les entitats que han d'efectuar la comunicació dels projectes o activitats que desenvolupen són:

a) La Generalitat, els seus organismes públics i el seu sector públic instrumental.

b) Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, els seus organismes públics, les fundacions i els consorcis que en depenen.

c) Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, les seues fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes.

d) Els instituts i centres d'investigació públics de la Comunitat Valenciana o que tinguen la seua seu en aquesta.

Com es tramita

Procés de tramitació

La tramitació de les comunicacions d'interés social es realitzaran en dues fases, pels òrgans següents:

1) Fase d'instrucció, que es realitzarà per l'Oficina de Mecenatge.

L'Oficina del Mecenatge, una vegada rebuda la sol·licitud, comprovarà que s'ha omplit correctament i que s'ha aportat la documentació pertinent. Si la sol·licitud no s'ajusta al model normalitzat o si la documentació aportada està incompleta, es requerirà l'entitat sol·licitant, per qualsevol mitjà que permeta tindre'n constància de la recepció, perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fera, es considerà desistida la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de l'esmentada llei. Addicionalment, també es podrà comunicar la incidència esmentada per correu electrònic.

Quan la sol·licitud es presente fora dels terminis establits o quan el sol·licitant no siga una de les entitats beneficiàries incloses en l'art.3 de la Llei 20/2018 del mecenatge, es dictarà la resolució d'inadmissió per la direcció general competent en matèria de cultura.

 

2) Fase d'avaluació i proposta, que realitzarà el Consell Assessor del Mecenatge.

Realitzades les actuacions anteriors, l'Oficina de Mecenatge remetrà la sol·licitud juntament amb la documentació pertinent al Consell Assessor del Mecenatge perquè procedisca a avaluar-les.

El Consell Assessor del Mecenatge podrà sol·licitar tots els aclariments que estime convenients en relació amb el projecte o l'activitat de què es comunica el seu interés social.

 

La proposta de denegació d'interés social per al projecte o l'activitat s'ha de fonamentar en algun dels motius següents:

a) Que el projecte o l'activitat no tinga un caràcter cultural, científic o esportiu no professional.

b) Que el projecte o l'activitat no s'ajuste als criteris establits en l'art. 12 apartat 4 de la Llei 20/2018.

c) L'incompliment per l'entitat sol·licitant de les obligacions respecte a altres projectes seus que hagen obtingut la declaració d'interés social en convocatòries anteriors.

 

La direcció general competent en matèria de cultura dictarà, si és el cas, la corresponent resolució de denegació de l'interés social del projecte o l'activitat, de conformitat amb la proposta que li haja elevat el Consell Assesor del Mecenatge.

 

La resolució es dictarà en el termini màxim de 6 mesos comptats des de la data de l'últim dia de presentació d'instàncies de la convocatòria a la qual s'haja acollit.

 

La resolució del procediment es notificarà a les entitats interessades dins del termini de 10 dies a partir de la data de la resolució i d'acord amb el que preveu l'article 40 i següents de l'LPAC i amb la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, mitjançant la publicació en el portal de mecenatge de la Generalitat.

 

La resolució de denegació d'interés social posarà fi a la via administrativa.

Òrgans de tramitació
Pl. DE NULES, 2

46003 - València/Valencia

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

PRIMERA CONVOCATÒRIA: 1 de febrer a l'1 de març tots dos inclosos.

 

SEGONA CONVOCATÒRIA: 1 al 30 de setembre tots dos inclosos

Documentació
La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent: - Memòria descriptiva del projecte o l'activitat conforme al model normalitzat que estarà a la disposició dels sol·licitants en la seu física de l'Oficina del Mecenatge o en el portal de mecenatge de la GV, en què s'han de detallar la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària NOMÉS pot realitzar-se mitjançant TRÀMIT ELECTRÒNIC, en l'enllaç que acaba d'indicar-se, de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques....
Saber més

  Resolució

  Observacions

  Les resolucions de denegació d'interés social posen fi a la via administrativa. Contra aquestes, l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les...

  Saber més
  Òrgans resolució