Obtenció de la declaració d'interés social per a projectes o activitats culturals, científiques, o esportives no professionals, desenvolupades per persones o entitats beneficiàries del mecenatge a la Comunitat Valenciana

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 1994402
|
Codi GVA: 20018
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 01-02-2024

Fins 01-03-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre la declaració d'interés social per a projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals, desenvolupats per persones o entitats beneficiàries del mecenatge a la Comunitat Valenciana, per a la publicació per l'Oficina del Mecenatge a l'efecte de buscar mecenes i...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
01-02-2024 al 01-03-2024
Normativa
 • Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.
 • Decret 2/2019, d'11 de gener, del Consell, pel qual es regula la composició i el funcionament del Consell Assessor del Mecenatge i els procediments per a la declaració i la comunicació de l'interés social de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Han de sol·licitar la declaració d'interés social:

1.- Les entitats sense ànim de lucre, domiciliades fiscalment a la Comunitat Valenciana, l'objecte social de les quals siga de caràcter cultural, científic o esportiu no professional. S'entén per entitats sense ànim de lucre:

-a.1. Les fundacions.

-a.2. Les associacions declarades d'utilitat pública.

-a.3. Les federacions i associacions esportives en el territori de la Comunitat Valenciana.

-a.4. Les federacions i associacions de les entitats sense ànim de lucre a què es refereixen els apartats anteriors.

 

2. Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, les seues fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes.

 

3. Els instituts i centres d'investigació públics de la Comunitat Valenciana o que tinguen la seua seu en aquesta.

 

4. Els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana.

 

5. Les empreses culturals que tinguen el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana i que tinguen com a objecte social el desenvolupament d'activitats artístiques o culturals.

 

6. Les persones físiques residents i amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana que, de manera habitual, desenvolupen activitats culturals, científiques o esportives de caràcter no professional.

 

7. Els museus i les col·leccions museogràfiques reconegudes per la Generalitat Valenciana, així com els arxius a la Comunitat Valenciana.

8. Les persones o entitats beneficiàries objectivament comparables a les anteriors, amb seu en altres comunitats autònomes, estats membres de la Unió Europea o estats associats de l'Espai Econòmic Europeu que desenvolupen projectes o activitats d'interés social en els termes de la Llei 20/2018, del mecenatge.

Requisits

Els sol·licitants han d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de la presentació dels comptes, plans d'actuació o pressupostos establits per la normativa vigent.

Com es tramita

Procés de tramitació

La tramitació de les sol·licituds de declaració d'interés social es realitzarà en dues fases, pels següents òrgans:

 

1) Fase d'instrucció, que es realitzarà per l'Oficina de Mecenatge.

 

L'Oficina del Mecenatge, una vegada rebuda la sol·licitud, comprovarà que s'ha omplit correctament i que s'ha aportat la documentació pertinent. Si la sol·licitud no s'ajusta al model normalitzat o si la documentació aportada està incompleta, es requerirà la persona o l'entitat sol·licitant, per qualsevol mitjà que permeta tindre'n constància que ho ha rebut l'interessat, perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de l'esmentada llei. Addicionalment, també es podrà comunicar la incidència esmentada per correu electrònic.

 

Quan la sol·licitud es presente fora dels terminis establits o quan el sol·licitant no siga una de les entitats beneficiàries incloses en l'art.3 de la Llei 20/2018 del mecenatge, es dictarà la resolució d'inadmissió per la direcció general competent en matèria de cultura.

 

2. Fase d'avaluació i proposta de resolució que es realitzarà pel Consell Assessor del Mecenatge

 

Realitzades les actuacions a les quals es refereix l'article anterior, l'Oficina de Mecenatge remetrà la sol·licitud, juntament amb la documentació pertinent, al Consell Assesor del Mecenatge perquè procedisca l'avalua i efectue la corresponent proposta de concessió o denegació.

 

El Consell Assessor del Mecenatge podrà sol·licitar tots els aclariments que estime convenients en relació tant amb la persona o l'entitat sol·licitant com amb el projecte o l'activitat per al qual se sol·licita la declaració d'interés social.

La proposta de denegació de la declaració d'interés social s'ha de fonamentar en algun dels motius següents:

a) Que el projecte o l'activitat no tinga un caràcter cultural, científic o esportiu no professional.

b) Que el projecte o l'activitat no s'ajuste als criteris establits en l'art. 12 apartat 4 de la Llei 20/2018.

c) L'incompliment de la persona o l'entitat sol·licitant de les obligacions respecte a altres projectes seus que hagen obtingut la declaració d'interés social en convocatòries anteriors.

 

Resolució

 

La direcció general competent en matèria de cultura dictarà la corresponent resolució, de conformitat amb la proposta que li haja elevat el Consell Assesor del Mecenatge.

 

La resolució es dictarà en el termini màxim de 6 mesos comptats des de la data de l'últim dia de presentació d'instàncies de la convocatòria a la qual s'haja acollit. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut cap resolució, podrà entendre's desestimada la sol·licitud de declaració d'interés social, en els termes previstos en l'article 25 de l'LPAC.

La resolució del procediment es notificarà als interessats dins del termini de 10 dies a partir de la data de la resolució i d'acord amb el que preveu l'article 40 i següents de l'LPAC i amb la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, mitjançant la publicació en el portal de mecenatge de la Generalitat.

 

La resolució de declaració d'interés social posarà fi a la via administrativa.

Òrgans de tramitació
Pl. DE NULES, 2

46003 - València/Valencia

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

La presentació de sol·licituds podrà realitzar-se cada any en qualsevol dels dos períodes establits en el DECRET 2/2019, d'11 de gener, del Consell (DOGV núm. 8467 de 18/1/2019)

 

Primer convocatòria: de l'1 de febrer a l'1 de març tots dos inclosos

 

Segona convocatòria: de l'1 al 30 de setembre tots dos inclosos.

Documentació
La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent: a) Les entitats sense ànim de lucre a les quals es refereix l'apartat 1 dels interessats/sol·licitants han de presentar un certificat actualitzat expedit pel registre competent, acreditatiu de la inscripció de l'entitat en aquest, una...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Els obligats a relacionar-se amb les administracions públiques, mitjançant un TRÀMIT ELECTRÒNIC han de presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent, en l'enllaç que s'acaba d'indicar, de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, a:

  On dirigir-se

  Resolució

  Observacions

  Les resolucions de declaració d'interés social posen fi a la via administrativa. Contra aquestes, l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les...

  Saber més
  Òrgans resolució