Detall de Procediments

Obtenció de la declaració d'interés social per a projectes o activitats culturals, científiques, o esportives no professionals, desenvolupades per persones o entitats beneficiàries del mecenatge a la Comunitat Valenciana.
 • ¿Qué se puede solicitar?

  Nom del tràmit

  Obtenció de la declaració d'interés social per a projectes o activitats culturals, científiques, o esportives no professionals, desenvolupades per persones o entitats beneficiàries del mecenatge a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Obtindre la declaració d'interés social per a projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals, desenvolupats per persones o entitats beneficiàries del mecenatge a la Comunitat Valenciana, per a la publicació per l'Oficina del Mecenatge a l'efecte de buscar mecenes i que aquests puguen aplicar-se els beneficis fiscals corresponents.

  Inici
 • ¿Quién puede iniciarlo?

  Interessats/Sol·licitants

  Han de sol·licitar la declaració d'interés social:
  1.- Les entitats sense ànim de lucre, domiciliades fiscalment a la Comunitat Valenciana, l'objecte social de les quals siga de caràcter cultural, científic o esportiu no professional. S'entén per entitats sense ànim de lucre:
  -a.1. Les fundacions.
  -a.2. Les associacions declarades d'utilitat pública.
  -a.3. Les federacions i associacions esportives en el territori de la Comunitat Valenciana.
  -a.4. Les federacions i associacions de les entitats sense ànim de lucre a què es refereixen els apartats anteriors.

  2. Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, les seues fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes.

  3. Els instituts i centres d'investigació públics de la Comunitat Valenciana o que tinguen la seua seu en aquesta.

  4. Els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana.

  5. Les empreses culturals que tinguen el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana i que tinguen com a objecte social el desenvolupament d'activitats artístiques o culturals.

  6. Les persones físiques residents i amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana que, de manera habitual, desenvolupen activitats culturals, científiques o esportives de caràcter no professional.

  7. Els museus i les col·leccions museogràfiques reconegudes per la Generalitat Valenciana, així com els arxius a la Comunitat Valenciana.

  8. Les persones o entitats beneficiàries objectivament comparables a les anteriors, amb seu en altres comunitats autònomes, estats membres de la Unió Europea o estats associats de l'Espai Econòmic Europeu que desenvolupen projectes o activitats d'interés social en els termes de la Llei 20/2018, del mecenatge.

  Requeriments

  Els sol·licitants han d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de la presentació dels comptes, plans d'actuació o pressupostos establits per la normativa vigent.

  Inici
 • ¿Cuándo solicitarlo?

  Termini de presentació

  La presentació de sol·licituds podrà realitzar-se cada any en qual vulga dels dos períodes establits en el DECRET 2/2019, d'11 de gener, del Consell (DOGV núm. 8467 de 18/1/2019)

  Primer convocatòria: de l'1 de febrer a l'1 de març tots dos inclosos

  Segona convocatòria: de l'1 al 30 de setembre tots dos inclosos.

  Inici
 • ¿Dónde dirigirse?

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333941
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Inici
 • ¿Qué documentación se debe presentar?

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent:

  a) Les entitats sense ànim de lucre a les quals es refereix l'apartat 1 dels interessats/sol·licitants han de presentar un certificat actualitzat expedit pel registre competent, acreditatiu de la inscripció de l'entitat en aquest, una fotocòpia compulsada dels estatuts pels quals es regeix la seua activitat, en què ha de constar explícitament la inexistència d'ànim de lucre, així com que el seu objecte social siga de caràcter cultural, científic o esportiu, i el document que acredite la representació que té la persona que signa la sol·licitud.

  Les altres persones jurídiques han de presentar la fotocòpia compulsada dels seus estatuts i el document que acredite la representació que té la persona que signa la sol·licitud. En el cas de tractar-se d'una empresa cultural, el seu objecte social ha de ser necessàriament algun dels previstos en l'article 3.1.g de la Llei 20/2018.

  b) Quan el sol·licitant siga una persona física, ha d'acompanyar la sol·licitud d'una declaració responsable del fet que ha desenvolupat durant els 2 últims anys, de manera habitual, activitats culturals, científiques o esportives.

  A més, si es tracta d'un projecte o activitat esportiva de caràcter no professional, s'ha d'adjuntar una declaració responsable que no té la condició d'esportista professional, en els termes previstos en la Llei 2/2011, de 22 de març, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana.

  c) En els casos en què una sol·licitud de declaració d'interés social es realitze de forma conjunta per diverses persones o entitats, totes aquestes han de presentar la documentació exigida.

  d) Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. El sol·licitant pot autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, per mitjà de certificats telemàtics, de conformitat amb el que disposa el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
  Qui no atorgue aquesta autorització ha d'aportar la documentació que acredite que es troba al corrent de les obligacions esmentades.

  e) Memòria descriptiva del projecte o l'activitat conforme al model normalitzat que estarà a la disposició dels sol·licitants en la seu física de l'Oficina del Mecenatge o en el portal de mecenatge de la GV, en què s'han de detallar la naturalesa i finalitat, el període temporal durant el qual es desenvoluparà i, en concret, la data d'inici d'aquest, així com l'import òptim i l'import mínim necessari per a la realització. Així mateix, hi ha de constar una persona com a responsable del projecte o l'activitat i cal especificar la seua relació amb l'entitat o les entitats executants.

  f) En el cas que els sol·licitants siguen persones o entitats objectivament comparables a les indicades en apartat "Interessat/sol·licitant", amb seu en estats membres de la Unió Europea o en estats associats de l'Espai Econòmic Europeu, han d'especificar en la seua sol·licitud a quina entitat o persona de les que es preveuen ací són objectivament equiparables. Tant la sol·licitud com la documentació necessària s'ha de presentar-se en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana i, en el cas que siga traduïda, la traducció l'ha d'haver realitzada un traductor jurat.

  Si la persona o les entitats sol·licitants són nacionals o tenen el domicili social i fiscal en un país membre de la Unió Europea o en un estat associat de l'espai econòmic europeu, han de presentar les certificacions expedides per les autoritats competents que acrediten que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la seguretat social.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ D'INTERÉS SOCIAL DE PROJECTES O ACTIVITATS CULTURALS, CIENTÍFIQUES O ESPORTIVES NO PROFESSIONALS

  ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE O ACTIVITAT

  BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT O PROJECTE PER A LA SEUA PUBLICACIÓ AL PORTAL DEL MECENATGE

  Inici
 • ¿Cómo se tramita?

  Passos

  La tramitació de les sol·licituds de declaració d'interés social es realitzarà en dues fases, pels següents òrgans:

  1) Fase d'instrucció, que es realitzarà per l'Oficina de Mecenatge.

  L'Oficina del Mecenatge, una vegada rebuda la sol·licitud, comprovarà que s'ha omplit correctament i que s'ha aportat la documentació pertinent. Si la sol·licitud no s'ajusta al model normalitzat o si la documentació aportada està incompleta, es requerirà la persona o l'entitat sol·licitant, per qualsevol mitjà que permeta tindre'n constància que ho ha rebut l'interessat, perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de l'esmentada llei. Addicionalment, també es podrà comunicar la incidència esmentada per correu electrònic.

  Quan la sol·licitud es presente fora dels terminis establits o quan el sol·licitant no siga una de les entitats beneficiàries incloses en l'art.3 de la Llei 20/2018 del mecenatge, es dictarà la resolució d'inadmissió per la direcció general competent en matèria de cultura.

  2. Fase d'avaluació i proposta de resolució que es realitzarà pel Consell Assessor del Mecenatge

  Realitzades les actuacions a les quals es refereix l'article anterior, l'Oficina de Mecenatge remetrà la sol·licitud, juntament amb la documentació pertinent, al Consell Assesor del Mecenatge perquè procedisca l'avalua i efectue la corresponent proposta de concessió o denegació.

  El Consell Assessor del Mecenatge podrà sol·licitar tots els aclariments que estime convenients en relació tant amb la persona o l'entitat sol·licitant com amb el projecte o l'activitat per al qual se sol·licita la declaració d'interés social.
  La proposta de denegació de la declaració d'interés social s'ha de fonamentar en algun dels motius següents:
  a) Que el projecte o l'activitat no tinga un caràcter cultural, científic o esportiu no professional.
  b) Que el projecte o l'activitat no s'ajuste als criteris establits en l'art. 12 apartat 4 de la Llei 20/2018.
  c) L'incompliment de la persona o l'entitat sol·licitant de les obligacions respecte a altres projectes seus que hagen obtingut la declaració d'interés social en convocatòries anteriors.

  Resolució

  La direcció general competent en matèria de cultura dictarà la corresponent resolució, de conformitat amb la proposta que li haja elevat el Consell Assesor del Mecenatge.

  La resolució es dictarà en el termini màxim de 6 mesos comptats des de la data de l'últim dia de presentació d'instàncies de la convocatòria a la qual s'haja acollit. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut cap resolució, podrà entendre's desestimada la sol·licitud de declaració d'interés social, en els termes previstos en l'article 25 de l'LPAC.
  La resolució del procediment es notificarà als interessats dins del termini de 10 dies a partir de la data de la resolució i d'acord amb el que preveu l'article 40 i següents de l'LPAC i amb la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, mitjançant la publicació en el portal de mecenatge de la Generalitat.

  La resolució de declaració d'interés social posarà fi a la via administrativa.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de declaració d'interés social posen fi a la via administrativa. Contra aquestes, l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, i, per a això, ha de formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els articles 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas es podrà simultanejar la interposició dels dos recursos.

  Inici
 • ¿Cómo se tramita telemáticamente?

  Tramitació

  Els obligats a relacionar-se amb les administracions públiques, mitjançant un TRÀMIT ELECTRÒNIC han de presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent, en l'enllaç que s'acaba d'indicar, de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  L'imprés de sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent, s'ha d'omplir i signar utilitzant l'aplicació telemàtica dissenyada per a fer-ho, disponible en aquest tràmit de la Guia Prop de la Generalitat.
  Tant la sol·licitud com la documentació que s'han de presentar s'han de signar electrònicament.
  Els que no estiguen obligats a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics podran presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació, en el registre de la conselleria competent en matèria de cultura i en les direccions territorials d'Alacant, Castelló i València, o en la forma que determina l'article 16.4 de la norma esmentada.

  Inici
 • Fuentes jurídicas y/o documentales

  Normativa

  - Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.
  - Decret 2/2019, d'11 de gener, del Consell, pel qual es regula la composició i el funcionament del Consell Assessor del Mecenatge i els procediments per a la declaració i la comunicació de l'interés social de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 20/2018, de 25 de juliol.

  Vegeu el Decret 2/2019, d'11 de gener, del Consell.

  Portal del Mecenatge

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.